Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vajira:m.n.[Sk.vajra] 電光,金剛杵,金剛石,金剛.-ūpama-citta 金剛喻心.-pāṇi 金剛手,帝釈天 [=Indra].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vajira,【中】 鑽石,雷電。 ~pāṇi,~hattha,【陽】 手持鑽石權杖的,即:帝釋 (Sakka)。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vajira,【中】鑽石(臺語:鏇石suan7 cioh8),雷電。vajirapāṇi,vajirahattha,【陽】手持鑽石權杖的,即:帝釋 (Sakka)。vajira-pāṇī yakkho﹐密跡力士,又作密跡金剛,祕密主,爲夜叉神之總名。彼常手持金剛杵以保護佛陀。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajira: vajira(ti)
ဝဇိရ(တိ)
«vajira+ṇa»
[ဝဇိရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajira: vajira(ti)
ဝဇိရ(တိ)
«vaja+ira.appaṭihabho hutvā vajati gacchatīti vajiraṃ.ka.661.vajagatimhi,irappaccayo,appaṭihataṃ vajatīti vajiraṃ.rū,671.ṭī.24.vaja+kira.vajatīti vajiraṃ.ṇvādi.149.thī-nitea vajirāç vajirī.(pu,na).vagra-saṃ.vaira.vajja-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဇ+ဣရ။ အပၸဋိဟေဘာ ဟုတြာ ဝဇတိ ဂစၧတီတိ ဝဇိရံ။ ကစၥည္း။ ၆၆၁။ ဝဇဂတိမွိ၊ ဣရပၸစၥေယာ၊ အပၸဋိဟတံ ဝဇတီတိ ဝဇိရံ။ ႐ူ၊ ၆၇၁။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၄။ ဝဇ+ကိရ။ ဝဇတီတိ ဝဇိရံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄၉။ ထီ-၌ ဝဇိရာ,ဝဇိရီ။ (ပု၊န)။ ဝျဂ-သံ။ ဝဣရ။ ဝဇၨ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vajira:[nt.] diamond; a thunder-bolt.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vajira,2 (m.& nt.) [cp.Sk.vajra=vajira1] a diamond A.I,124 (°ûpamacitta)=Pug.30; Dh.161; J.IV,234; Miln.118,267,278; Mhvs 30,95; KhA 110 (°saṅkhāta-kāya); DhA.I,387 (°panti row of diamonds),392 sq.(Page 593)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vajira,1 [cp.Vedic vajira,Indra’s thunderbolt; Idg.*ǔeĝ=Sk.vaj,cp.Lat.vegeo to thrive,vigeo›vigour; Av.vaƶra; Oicel.vakr=Ags.wacor=Ger.wacker; also E.wake etc.See also vājeti] a thunderbolt; usually with ref.to Sakka’s (=Indra’s) weapon D.I,95=M.I,231 (ayasa); Th.1,419; J.I,134 (vajira-pūritā viya garukā kucchi “as if filled with Sakka’s thunderbolt.” Dutoit takes it in meaning vajira2 and trsls “with diamonds”); SnA 225 (°āvudha the weapon of Sakka).

--pāṇin having a thunderbolt in his hand (N.of a yakkha) D.I,95=M.I.231.(Page 593)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vajira:1.Vajira.A senāpati of Dappula II.He built Kacchavāla vihāra for the Pamsukūlins.Cv.xlix.80.

2.Vajira.A minister of Sena I.He built for the monks a dwelling house called Vajirasenaka.Cv.i.84.

3.Vajira.A teacher who wrote a commentary to the work of Janghadāsaka.Gv.74.

4.Vajira. One of the seven Yakkhas,guardians of Jotiya’s palace.He stood at the third gate and had a retinue of three thousand.DhA.iv.209.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAJIRA:[nt] kim cương,hột xoàn,lưỡi tầm sét --pāni,--hattha [m] người cầm chùy bằng ngọc,là đức Trời Đế Thích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vajira:sét đánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajira:ဝဇိရ(တိ)
[ဝဇ+ဣရ။ အပၸဋိဟေဘာ ဟုတြာ ဝဇတိ ဂစၧတီတိ ဝဇိရံ။ ကစၥည္း။ ၆၆၁။ ဝဇဂတိမွိ၊ ဣရပၸစၥေယာ၊ အပၸဋိဟတံ ဝဇတီတိ ဝဇိရံ။ ႐ူ၊ ၆၇၁။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၄။ ဝဇ+ကိရ။ ဝဇတီတိ ဝဇိရံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄၉။ ထီ-၌ ဝဇိရာ,ဝဇိရီ။ (ပု၊န)။ ဝျဂ-သံ။ ဝဣရ။ ဝဇၨ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဝရစိန္ ဝရဇိန္၊ မိုးႀကိဳးစက္။ (၂) စိန္၊ ရတနာစိန္။ (၃) ဝဇိရာမည္ေသာ ဘိကၡဳနီမ။ (၄) ဝဇိရာသုတ္။ (၅) ဝဇိရာျပည္။ ဝဇိရာၿမိဳ႕။ (၆) (က) ဝဇိရမည္ေသာ စၾကဝေတးမင္း။ ဝဇိရဝွယ-ၾကည့္။ (ခ) ဝဇိရမည္ေသာ ဘီလူး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajira:ဝဇိရ(တိ)
[ဝဇိရ+ဏ]
ဝရစိန္-ဝရဇိန္-မိုးႀကိဳးစက္-ႏွင့္တူေသာ။ ဝဇိရဉာဏ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajira:ဝဇိရ (ပ)
ရွားေဇာင္းႀကီးပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajira:ဝဇိရ (ပ၊န) (√ဝဇ္+ရ)
မိုးႀကိဳး။ စိန္ရတနာ။ ဝရဇိန္လက္နက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine