Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tipu:m.[cf.Sk.trapu] 錫.-maya 錫製的.
パーリ語辞典 水野弘元著
tipu:m.[cf.Sk.trapu] 錫,すず.-maya 錫製の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tipu:m.[cf.Sk.trapu] 錫,すず.-maya 錫製の.-loha-kāra錫鍛冶
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tipu,【中】 領導。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tipu,【中】領導。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tipu: tipu(na)
တိပု(န)
[tipu=tipa=tapa+u.tipu pīḷane,u....tapa santāpe vā,u,assittaṃ.,ṭī.493.tipa pīḷane,u.tapa santāpe vā,assittaṃ.tāpīyatīti.sūci.tapa+ku.sammo,yo.35.ṇvādi.5.(tripu-saṃ)]
[တိပု=တိပ=တပ+ဥ။ တိပု ပီဠေန၊ ဥ။...တပ သႏၲာေပ ဝါ၊ ဥ၊ အႆိတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၃။ တိပ ပီဠေန၊ ဥ။ တပ သႏၲာေပ ဝါ၊ အႆိတၱံ။ တာပီယတီတိ။ သူစိ။ တပ+ကု။ သေမၼာ၊ ေယာ။ ၃၅။ ဏြာဒိ။ ၅။ (ႀတိပု-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tipu:[nt.] lead.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tipu,[cp.Sk.trapu,non-Aryan?] lead,tin Vin.I,190 (°maya); S.V,92; J.II,296; Miln.331 (°kāra a worker in lead,tinsmith); Vism.174 (°maṇḍala); DhA.IV,104 (°parikhā).(Page 303)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tipu:Tin,lead
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIPU:[nt] chì
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tipu:chì (kim loại) trắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tipu:တိပု(န)
[တိပု=တိပ=တပ+ဥ။ တိပု ပီဠေန၊ ဥ။...တပ သႏၲာေပ ဝါ၊ ဥ၊ အႆိတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၃။ တိပ ပီဠေန၊ ဥ။ တပ သႏၲာေပ ဝါ၊ အႆိတၱံ။ တာပီယတီတိ။ သူစိ။ တပ+ကု။ သေမၼာ၊ ေယာ။ ၃၅။ ဏြာဒိ။ ၅။ (ႀတိပု-သံ)]
သလြဲ၊ ခဲ၊ (က) သလြဲျဖဴ၊ ခဲမျဖဴ၊ သံျဖဳ၊ သလြဲစင္၊ ဘင္။ (ခ) သလြဲမည္း၊ သလြဲပုပ္၊ ခဲမပုပ္၊ ခဲနက္၊ နာ။ (ဂ) သလြဲ-ခဲ-တန္ဆာ-ဘ႑ာ။ တိပုကဏၰပိ႒,တိပုကဏၰဝိဒၶ,တိပုေလာဟကရ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tipu:တိပု (န)
ခဲ။ သလြဲစင္။ သလြဲျဖဴ။ ခဲမျဖဴ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine