Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sammā:① adv.[Sk.samyak] 正しく,完全に.sammaddasa 正見者.sammaggata 正行者,完成者.sammappajāna 正知者.sammappaññā 正慧,正しい知慧.sammappadhāna 正勤.sammā-ājīva 正命.sammākammanta 正業.sammāñāṇa 正智.sammāñāṇin 正智者.sammādiṭṭhi 正見.sammādiṭṭhika,sammādiṭṭhin 正見者.sammādhārā 正しき水流.sammāpaṭipatti,sammāpaṭipadā 正行,正道.sammāpaṭipanna 正行者.sammāpaṇidhi 正願.sammāpaṇihita 正願の,正しく向けられた.sammāvattanā 厳格な行為.sammābrahmacārin 正梵行者.sammāmanasikāra 正作意.sammāvācā 正語,正語者.sammāvāyāma 正精進,正勤者.sammāvimutta 正解脱者.sammāvimutti 正解脱.sammāsaṃvara 正律儀.sammāsaṅkappa 正思惟,正思者.sammāsata 正念者.sammāsati 正念.sammāsamādhi 正定,正定者.sammāsamuccheda 正断.sammāsampassaṃ 正見者.sammāsambuddha 正等覚者,三藐三仏陀.sammāsambodhi 正等覚,三藐三菩提.② [samma ① の pl.] 友等よ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sammā,【 無】 正,適當地,正確地,徹底地。 ~ājīva,【陽】 正命。 ~kammanta,【陽】 正業。 ~diṭṭhi,【陰】 正見。 ~diṭṭhika,【形】 有正見的。 ~paṭipatti,【陰】 正行,正行道。 ~paṭipanna,【陽】 正行者。 ~vattanā,【陰】 正操行。 ~vācā,【陰】 正語。 ~vāyāma,【陽】 正精進。 ~vimutti,【陰】正解脫。 ~saṅkappa,【陽】 正思維。 ~sati,【陰】 正念。 ~samādhi,【陽】正定。 ~sambuddha,【陽】 三藐三菩陀,正自覺。 ~sambodhi,【陰】 正覺悟。(p332)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sammā,【無】正,適當地,正確地,徹底地(日語:思い切り,o-mo-i-ki-li)。《雜阿含790經》:「何等爲正?謂人,天,涅盤。」sammājīva,【陽】正命。sammākammanta,【陽】正業。sammadaññā,【陽】正智(It.A.:sammadaññāti sammā aññāya.正智:正完全智)。sammādiṭṭhi,【陰】正見。sammādiṭṭhika,【形】有正見的。sammāpaṭipatti,【陰】正行,正行道。sammāpaṭipanna,【陽】正行者。sammāvattanā,【陰】正操行。sammāvācā,【陰】正語。sammāvāyāma,【陽】正精進。sammāvimutti,【陰】正解脫。sammāsaṅkappa,【陽】正思維。sammāsati,【陰】正念。sammāsamādhi,【陽】正定。sammāsambuddha,【陽】三藐三菩陀,正自覺。sammāsambodhi,【陰】正覺悟。SA.25.1-10︰okkanto sammattaniyāmanti paviṭṭho ariyamaggaṁ.(入正決定(正性離生):已進入聖道。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sammā: 正確、正當、完整
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sammā,(ind.) properly; rightly; thoroughly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sammā,2 (indecl.) [Vedic samyac (=samyak) & samīś “connected,in one”; see under saṁ°] thoroughly,properly,rightly; in the right way,as it ought to be,best,perfectly (opp.micchā) D.I,12; Vin.I,12; Sn.359; 947; Dh.89,373.Usually as °-,like sammā-dhārā even or proper showers (i.e.at the right time) Pv.II,970; especially in connection with constituents of the eightfold Aryan Path,where it is contrasted with micchā; see magga 2 a.(e.g.VbhA.114 sq.,121,320 sq.).‹-› The form sammā is reduced to samma° before short vowels (with the insertion of a sandhi --d-,cp.puna-deva),like samma-d-eva properly,in harmony or completeness D.I,110; Vin.I,9:PvA.139,157; samma-daññā & °akkhāta (see below); and before double consonants arisen from assimilation,like sammag-gata (=samyak+gata).The cpds.we shall divide into two groups,viz.(A) cpds.with samma°,(B) with sammā°

A.--akkhāta well preached Dh.86.--aññā perfect knowledge Vin.I,183; S.I,4; IV,128; Dh.57 (°vimutta,cp.DhA.I,434); It.38,79,93,95,108.--attha a proper or good thing or cause J.VI,16.--ddasa having right views A.II,18; S.IV,205,207; Sn.733; It.47,61,81; Kvu 339.--ggata [cp.BSk.samyaggata Divy 399] who has wandered rightly,perfect M.I,66; who has attained the highest point,an Arahant D.I,55; S.I,76; A.I,269; IV,226; V,265; J.III,305; It.87; Ap 218.Also sammāgata Vin.II,20317--ppajāna having right knowledge Dh.20; It.115.--ppaññā right knowledge,true wisdom Vin.I,14; Dh.57,190; Sn.143; It.17; Miln.39.--ppadhāna [cp.BSk.samyakprahāna Divy 208] right exertion Vin.I,22; Dhs.358; Dpvs 18,5; they are four D.II,120; M.III,296; explained M.II,11 (anuppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ dhammānaṁ anuppādāya; uppannānaṁ pahānāya; anuppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ uppādāya; uppannānaṁ ṭhitiyā).

B.--ājīva right living,right means of livelihood,right occupation Vin.I,10; S.V,421,etc.; formula D.II,312; (adj.) living in the right way M.I,42; A.II,89.--kammanta right conduct,right behaviour Vin.I,10; S.V,421 etc.; definition D.II,312; Dhs.300; adj.behaving in the right way M.I,42; A.II,89.--ñāṇa right knowledge,enlightenment,results from right concentration D.II,217; A.I,292; adj.M.I,42.--ñāṇin possessing the right insight A.II,89,222.--dassana right views Vism.605.--diṭṭhi right views,right belief,the first stage of the noble eightfold path,consists in the knowledge of the four truths D.II,311; its essence is knowledge Dhs.20,297,317; cp.Vism.509; comprises the knowledge of the absence of all permanent Being and the reality of universal conditioned Becoming S.II,17; III,135; and of the impermanence of the 5 Khandhas S.III,51=IV.142; and of Sīla,of causation and of the destruction of the Āsavas M.I,46--55; how obtained M.I,294; two degrees of M.III,72; supremely important A.I,30--2 292 sq.; (adj.) Miln.I,47.--diṭṭhika having the right belief D.I,139; A.II,89; 220 sq.; III,115,138; IV,290; V,124 sq.; S.IV,322.--dvayatānupassin duly considering both-i.e.misery with its origin,the destruction of misery with the path,respectively Sn.p.140.--dhārā a heavy shower S.V,379.--paṭipatti right mental disposition A.I,69; Nett 27; Miln.97; sammāpaṭipadā Pug.49 sq.; DhA.IV,127; sammāpaṭipanna rightly disposed,having the right view D.I,8,55; Pug.49 sq.--passaṁ viewing the matter in the right way S.III,51; IV,142.--pāsa [Sk.śamyāprāsa,but BSk.śamyaprāśa Divy 634] a kind of sacrifice Sn.303; A.II,42; IV,151; S.I,76; It.21; J.IV,302; SnA 321.Cp.sammā1--manasikāra right,careful,thought D.I,13; DA.I,104.--vattanā strict,proper,conduct Vin.I,46,50; II,5.--vācā right speech Vin.I,10; DA.I,314; definition D.II,312; Dhs.299; (adj.) speaking properly M.I,42; A.II,89.--vāyāma right effort Vin.I,10; Dhs.13,22,302; definition D.II,312; adj.M.I,42; A.II,89.--vimutta right emancipation A.I,292; °vimutti the same D.II,217; A.II,196,222; (adj.) M.I,42; A.II,89.--saṅkappa right resolve,right intention Dh.12; Vin.I,10; Dhs.21,298; definition D.II,312; (adj.) M.I,42; A.II,89.--sati right memory,right mindfulness,self-possession Vin.I,10; Dhs.23,303; definition D.II,313; (adj.) M.I,42; A.II,89.--samādhi right concentration,the last stage of the noble eightfold path Vin.I,10; Dhs.24,304; definition D.II,313; adj.M.I,12; A.II,89.--sampassaṁ having the right view S.IV,142.--sambuddha perfectly enlightened,a universal Buddha Vin.I,5; D.I,49; Dh.187; J.I,44; DhA.I,445; III,241; VbhA.436,etc.--sambodhi perfect enlightenment,supreme Buddhaship Vin.I,11; D.II,83; S.I,68,etc.(Page 695)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sammā,1 [cp.Sk.śamyā] a pin of the yoke Abhp 449; a kind of sacrificial instrument SnA 321 (sammaṁ ettha pāsantī ti sammāpāso; and sātrā-yāgass’etaṁ adhivacanaṁ).Cp.Weber Indische Streifen I.36,and sammāpāsa,below.(Page 695)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sammā:Fully,thoroughly,accurately,rightly,properly,well,really,truly; sammadakkhāto i.e.,well preached,sammadaññhā,perfect knowledge
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sammā:The pin of a yoke
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMMĀ:[in]chính xác,đúng ngay,toàn diên,trọn cả --ājiva [m] chánh mạng --kammanta [m] chánh nghiệp --diṭṭhi [f] chánh kiến --diṭṭhaka [a] có chánh kiến --paṭipatti [f] hành đạo chân chánh --paṭipanna có ý chân chánh --vattanā [f] hạnh kiểm chân chánh --vācā [f] chánh ngữ --vāyāma [m] chánh tinh tấn --vimutti giải thoát chân chánh --sankappa [m] chánh tư duy --sati [f] chánh niệm --samādhi [f] chánh định --sambuddha [m] chánh đẳng chánh giác --sambodhi [f] toàn giác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sammā:chánh,đúng,hoàn toàn,toàn thiện,trọn cả
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammā:သမၼာ (နိ)
ေကာင္းစြာ။ အသင့္အားျဖင့္။ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္။ မေဖာက္မျပန္။ ဟုတ္မွန္စြာ။ သင့္ေလ်ာ္စြာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammā:သမၼာ (ဣ)
ထမ္းပိုးက်ည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine