Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parimukha:a.[pari-mukha] 面前的.acc.parimukhaṃ adv.面現(in front),前面(before).[(譯者補充) parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapeti 使記憶現前(回憶起~,cause one's memory in front)].
パーリ語辞典 水野弘元著
parimukha:a.[pari-mukha] 面前の.acc.parimukhaṃ adv.面前に,前に.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
parimukha: 嘴巴周圍
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parimukha,(adj.) [pari+mukha] facing,in front; only as nt.adv.°ṁ in front,before,in phrase parimukhaṁ satiṁ upaṭṭhapeti “set up his memory in front” (i.e.of the object of thought),to set one’s mindfulness alert Vin.I,24; D.II,291; M.I,56,421; S.I,170; A.III,92; It.80; Ps.I,176 (expld); Pug.68; DA.I,210.Also in phrase °ṁ kārāpeti (of hair) Vin.II,134 “to cut off (?) the hair in front” (i.e.on the breast) Vin.Texts III,138,where is quoted Bdhgh’s expln “ure loma-saṁharaṇaṁ.” (Page 431)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
parimukha:việc nhổ lông ngực không hợp luật tội tác ác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parimukha:trước mặt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parimukha:ပရိ-မုခ (တိ)
ေရွ႕႐ႈေသာ။ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွ႕႐ႈ။
ပရိမုခံ ကာရာေပတိ၊ ရင္ေမြးရိတ္ျခင္းကို ျပဳေစ၏။ ပရိမုခံ သတႎ ဥပ႒ေပတြာ၊ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ထင္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine