Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pamāda:m.[<pa-mad Sk.pramāda] 放逸.-ṭṭhāna 放逸處,放逸的原因.-vihāra 放逸住.-vihārin 放逸住者.
パーリ語辞典 水野弘元著
pamāda:m.[<pa-mad Sk.pramāda] 放逸.-ṭṭhāna 放逸処,放逸の原因.-vihāra 放逸住.-vihārin 放逸住者.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pamāda,(cp.Vedic pramāda,pa+mad)﹐【陽】疏忽,懶惰,怠慢(carelessness,negligence,indolence,remissness)。pamādapāṭha,【中】一本猥褻的書。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pamāda,(m.) negligence; indolence; remissness; carelessness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pamāda,[cp.Vedic pramāda,pa+mad] carelessness,negligence,indolence,remissness D.I,6 (jūta°,see DA.I,85); III,42 sq.,236; M.I,151; S.I,18,20,25,146,216; II,43,193; IV,78,263; V,170,397; A.I,212 (surāmerayamajja°)=S.II,69; A.I,16 sq.; II,40; III,6,421,449; IV,195,294,350; V,310,361; Sn.156,157 (gloss pamadā,cp.SnA 203),334,942,1033; Dh.21,30 sq.,167 (=satiossagga-lakkhaṇa p.DhA.III,163),241,371; Th.1,1245=S.I,193; It.86; Nd1 423=Nd2 405; Ps.II,8 sq.,169 sq.,197; Pug.11,12; Nett 13,41; Miln.289 (māna atimāna mada+); SnA 339 (=sati-vippavāsa); DhA.I,228; PvA.16 (pamādena out of carelessness); Sdhp.600.-- appamāda earnestness,vigilance,zeal D.III,236; S.I,158; II,29; Dh.21.

--pāṭha careless reading (in the text) Nett Ṭ.(see introd.xi.n.1); KhA 207; PvA.25.(Page 416)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAMĀDA:[m] sự bê trễ,sự xấc xược,sự không chú ý --pāṭha [nt] sự lười biếng đọc sách
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pamāda:sự dễ duôi,sự khinh suất,sự buông lung,sự giải đải,sự hưởn đải
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pamāda:ပ-မာဒ (ပ) (ပ√မဒ္+ဏ)
ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ပါးျခင္း။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။ ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine