Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pajānāti:[pa-jānāti<jñā] 知,了知.ppr.pajānaṃ,pajānanto; ger.paññāya; pp.paññāta; caus.paññāpeti 使知,告知,設置,施設.pass.paññāyati 被知.
パーリ語辞典 水野弘元著
pajānāti:[pa-jānāti<jñā] 知る,了知す.ppr.pajānaṃ; pajānanto; ger.paññāya; pp.paññāta; caus.paññāpeti 知らせる,告げる,設ける,施設する.pass.paññāyati 知られる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pajānāti,(pa + ñā + nā),詳悉。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pajānāti,(pa+ñā +nā),慧、知、詳悉。pajānāti與vijānāti(了別、了知)同義。(M.43./293.)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pajānāti: 終於了知、正確地了知、以智慧瞭解
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pajānāti: pajānāti(kri)
ပဇာနာတိ(ႀကိ)
[pa+ñā+nā+ti.ka.47va.rū.514.nīti,sutta.95va.nīti,dhā.249.,5.12va.6,61.(prajānāti-saṃ)]
[ပ+ဉာ+နာ+တိ။ ကစၥည္း။၄၇ဝ။႐ူ။၅၁၄။နီတိ၊သုတၱ။၉၅ဝ။နီတိ၊ဓာ။၂၄၉။ေမာဂ္၊၅။၁၂ဝ။၆၊၆၁။ (ျပဇာနာတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pajānāti:[pa +ñā + nā] knows clearly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pajānāti,[pa+jānāti] to know,find out,come to know,understand,distinguish D.I,45 (yathābhūtaṁ really,truly),79 (ceto paricca),162,249; Sn.626,726 sq.,987; It.12 (ceto paricca); Dh.402; Pv.I,1112 (=jānāti PvA.60); J.V,445; Pug.64.-- ppr.pajānaṁ Sn.884,1050,1104 (see expln at Nd1 292=Nd2 378); It.98; Pv IV.164; and pajānanto Sn.1051.-- ger.paññāya (q.v.) -- Caus.paññāpeti; pp.paññatta; Pass.paññāyati & pp.paññāta (q.v.).Cp.sampajāna.(Page 387)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pajānāti:To know,understand,discern,distinguish,find out
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pajānāti:hiểu biết,liễu tri,hiểu rõ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pajānāti:ပဇာနာတိ(ႀကိ)
[ပ+ဉာ+နာ+တိ။ ကစၥည္း။၄၇ဝ။႐ူ။၅၁၄။နီတိ၊သုတၱ။၉၅ဝ။နီတိ၊ဓာ။၂၄၉။ေမာဂ္၊၅။၁၂ဝ။၆၊၆၁။ (ျပဇာနာတိ-သံ)]
သိ၏၊ အထူး-အျပား-အားျဖင့္-ထိုးထြင္း၍-သိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pajānāti:ပ-ဇာနာတိ (ပ√ဉာ)
အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine