Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭicca:adv.[pacceti 的 ger.cf.BSk.pratītya] 緣於~,~之故,因為(因~理由).-vāra 相緣分.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭicca:adv.[pacceti の ger.cf.BSk.pratītya] 縁りて,のために,理由で.-vāra 相縁分.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭicca,【不、獨】 因爲,由於,關於。 ~samuppanna,【形】 因緣關係的。~samuppāda,【陽】 因緣。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭicca,(ger.of pacceti依靠,paṭi+i; cp.BSk.pratītya),【不、獨】因爲,由於,關於(grounded on,on account of,concerning,because)。paṭiccasamuppanna,【形】因緣關係的。paṭiccasamuppāda,【陽】緣起。paṭiccasamuppannā dhammā﹐緣生法、因緣所生法。dvādasa paṭiccasamuppādaṅgāni﹐十二支緣起。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paṭicca: 因爲、依靠(緣)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭicca: paṭicca(kri,vi)
ပဋိစၥ(ႀကိ၊ဝိ)
[pati+i+tvā.i gatimhi,yogavibhāgena raccādeso,paṭicca.rū.643.paṭiccāti ]]cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇa]]nti ādīsu pubbakālavacanicchāvasena pubbakālatā daṭṭhabbā.rū,ṭī.643.ito icco.i-iccasmā parassa ktvāssa cco vā hoti.adhicca,adhīyitvā.,5.168.adhicca,aticca,paṭicca.niruttidīpanī.758.igatiyaṃ....icca,paṭicca.nīti,dhā.1,2.(pratītya-saṃ)]
[ပတိ+ဣ+တြာ။ ဣ ဂတိမွိ၊ ေယာဂဝိဘာေဂန ရစၥာေဒေသာ၊ ပဋိစၥ။႐ူ။၆၄၃။ပဋိစၥာတိ "စကၡဳၪၥ ပဋိစၥ ႐ူေပ စ ဥပၸဇၨတိ စကၡဳဝိညာဏ"ႏၲိ အာဒီသု ပုဗၺကာလဝစနိစၧာဝေသန ပုဗၺကာလတာ ဒ႒ဗၺာ။႐ူ၊ဋီ။၆၄၃။ ဣေတာ ဣေစၥာ။ ဣ-ဣစၥသၼာ ပရႆ က႖ာႆ ေစၥာ ဝါ ေဟာတိ။ အဓိစၥ၊ အဓီယိတြာ။ေမာဂ္၊၅။၁၆၈။အဓိစၥ၊အတိစၥ၊ပဋိစၥ။နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၇၅၈။ဣဂတိယံ။ ...ဣစၥ၊ ပဋိစၥ။ နီတိ၊ဓာ။၁၊၂။ (ျပတီတ်-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭicca: paṭicca(ti)
ပဋိစၥ(တိ)
[pati+i+ricca.]]riccā]] tiyogavibhāgena arāditopi riccappaccayo,yathābharīyatīti bhacco,saralopo.i gatimhi pati etabbe paṭicco.rū.558.etabbo,paccetabbo,paṭiyamāno,paṭicco.nīti,dhā.2.]
[ပတိ+ဣ+ရိစၥ။ "ရိစၥာ" တိေယာဂဝိဘာေဂန အရာဒိေတာပိ ရိစၥပၸစၥေယာ၊ ယထာဘရီယတီတိ ဘေစၥာ၊ သရေလာေပါ။ ဣ ဂတိမွိ ပတိ ဧတေဗၺ ပဋိေစၥာ။႐ူ။၅၅၈။ ဧတေဗၺာ၊ ပေစၥတေဗၺာ၊ ပဋိယမာေနာ၊ ပဋိေစၥာ။ နီတိ၊ဓာ။၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭicca:[ind.& abs.] on account of; because of; concerning.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭicca,[ger.of pacceti,paṭi+i; cp.BSk.pratītya] grounded on,on account of,concerning,because (with Acc.) M.I,265 (etaṁ on these grounds); S.III,93=It.89 (atthavasaṁ); J.II,386 (=abhisandhāya); Sn.680,784,872,1046; SnA 357; DhA.I,4; PvA.64 (maraṇaṁ),164,181 (kammaṁ),207 (anuddayaṁ).See also foll.

--vinīta trained to look for causality M.III,19.(Page 394)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭicca:Following from anything as a necessary result; by means of,on account of,by reason of,through,by
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬICCA:[in]và [abs] do bởi,bởi vì,có liên quan --samuppanna [a] nhân quả liên quan (luật nhân quả) --samuppāda [m] cái này liên hệ đến cái kia (nhân duyên)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭicca:dựa vào,căn cứ vào,liên quan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭicca:ပဋိစၥ(တိ)
[ပတိ+ဣ+ရိစၥ။ "ရိစၥာ" တိေယာဂဝိဘာေဂန အရာဒိေတာပိ ရိစၥပၸစၥေယာ၊ ယထာဘရီယတီတိ ဘေစၥာ၊ သရေလာေပါ။ ဣ ဂတိမွိ ပတိ ဧတေဗၺ ပဋိေစၥာ။႐ူ။၅၅၈။ ဧတေဗၺာ၊ ပေစၥတေဗၺာ၊ ပဋိယမာေနာ၊ ပဋိေစၥာ။ နီတိ၊ဓာ။၂။]
(၁) (ဉာဏ္ျဖင့္)-ေရာက္-သိ-အပ္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳ-ယုံၾကည္-အပ္ေသာ (သခၤါရစေသာအက်ိဳးတရား)။ (၂) (က) (အခ်င္းခ်င္းသည္)-ေရွး႐ွဴေရာက္-စြဲမွီ-အပ္ေသာ (အဝိဇၨာ စေသာ အေၾကာင္းတရား)။ (ခ) သခၤါရစေသာ အက်ိဳးတရားတို႔သည္-ေရွး႐ွဴေရာက္-စြဲမွီ-အပ္ေသာ (အဝိဇၨာစေသာအေၾကာင္းတရား)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭicca:ပဋိစၥ(ႀကိ၊ဝိ)
[ပတိ+ဣ+တြာ။ ဣ ဂတိမွိ၊ ေယာဂဝိဘာေဂန ရစၥာေဒေသာ၊ ပဋိစၥ။႐ူ။၆၄၃။ပဋိစၥာတိ "စကၡဳၪၥ ပဋိစၥ ႐ူေပ စ ဥပၸဇၨတိ စကၡဳဝိညာဏ"ႏၲိ အာဒီသု ပုဗၺကာလဝစနိစၧာဝေသန ပုဗၺကာလတာ ဒ႒ဗၺာ။႐ူ၊ဋီ။၆၄၃။ ဣေတာ ဣေစၥာ။ ဣ-ဣစၥသၼာ ပရႆ က႖ာႆ ေစၥာ ဝါ ေဟာတိ။ အဓိစၥ၊ အဓီယိတြာ။ေမာဂ္၊၅။၁၆၈။အဓိစၥ၊အတိစၥ၊ပဋိစၥ။နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၇၅၈။ဣဂတိယံ။ ...ဣစၥ၊ ပဋိစၥ။ နီတိ၊ဓာ။၁၊၂။ (ျပတီတ်-သံ)]
စြဲ၍။ မွီ၍။ (က) အေၾကာင္းျပဳ၍။ (ခ) (တကြျဖစ္ျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ) တူသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေရာက္၍။ (ဂ) ေရွး႐ွဴျပဳ၍၊ အခ်င္းခ်င္းငဲ့၍၊ (ဃ) ရည္ရြယ္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭicca:ပဋိစၥ (အ-ကိတ္) (ပဋိ√ဣ+ယ)
စြဲ၍။ အေၾကာင္းျပဳ၍။
ဂုဏမဟႏၲတံ ပဋိစၥ၊ ေက်းဇူးမ်ားသည္၏အျဖစ္ကို စြဲ၍။ အႏုကမၸံ ပဋိစၥ၊ သနားသည္ကို စြဲ၍။ ရာဇေညဝ ပဋိစၥ ပုတၱံ လဘိ၊ မင္းကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ သားကို ရ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine