Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kambu:m.螺貝,指輪,腕環.
パーリ語辞典 水野弘元著
kambu:m.螺貝,指輪,腕環.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kambu,【陽、中】 黃金,海螺殼。~gīva,【形】 脖子有三條行或皺紋的人。(p95)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kambu,【陽】【中】黃金,海螺殼。kambugīva,【形】脖子有三條皺紋的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kambu: kambu(pu,na)
ကမၺဳ(ပု၊န)
[ka+vā+u.kaṃ vāti gacchatīti kambu,u,dvepyanitthiyaṃ.,ṭī.676.]
[က+ဝါ+ဥ။ ကံ ဝါတိ ဂစၧတီတိ ကမၺဳ၊ ဥ၊ ေဒြပ်နိတၳိယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၇၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kambu: kambu(pu,na)
ကမၺဳ(ပု၊န)
[kamba+u.,ṭī.263.]
[ကမၺ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kambu:[m.; nt.] gold; a conch-shell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kambu,[cp.Sk.kambu,Halāyudha=śaṅkha; Dhtp.saṁvaraṇe] 1.a conch,a shell:saṇha-kambu-r-iva ...sobhate su gīvā Th.2,262 (for kampurī’va); s.cpds.-- 2.a ring or bracelet (made of shells or perhaps gold:see Kern.Toev.s.v.) J.IV,18,466 (+kāyūra); Pv.II,127,III,93 (=PvA.157,saṅkhavalaya) Vv 362 (=VvA.167 hatth’âlaṅkāra),worn on the wrist,while the kāyūra is worn on the upper part of the arm (bhujâlaṅkāra ibid.); -- 3.a golden ring,given as second meaning at VvA.167,so also expl.at J.IV,18,130; J.V,400.

--gīva (adj.) having a neck shaped like a shell,i.e.in spirals,having lines or folds,considered as lucky J.IV,130 (=suvaṇṇālingasadisagīvo),cp.above 1; --tala the base or lower part of a shell,viz.the spiral part,fig.the lines of the neck J.V,155 (°ābhāsā gīvā,expld on p.156 as suvaṇṇālingatala-sannibhā); also the (polished) surface of a shell,used as simile for smoothness J.V,204,207; --pariharaka a wristlet or bracelet VvA.167.(Page 189)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kambu:A shell,a conch; a bracelet; gold
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAMBU:[m] [nt] vàng,vỏ ốc xà cừ --givā [a] cổ có ba ngấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kambu:ကမၺဳ(ပု၊န)
[ကမၺ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၃။]
ေရႊ။ ကမၺဳကာယူရဓရ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kambu:ကမၺဳ(ပု၊န)
[က+ဝါ+ဥ။ ကံ ဝါတိ ဂစၧတီတိ ကမၺဳ၊ ဥ၊ ေဒြပ်နိတၳိယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၇၆။]
(၁) ခ႐ုသင္း။ (၂) ေယာက္သြား။ ကေမၺာဇ-ၾကည့္။ (၃) လက္ေကာက္။ ကမၺဳကာယူရဓရ-(၈)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kambu:ကမၺဳ (ပ)
ခ႐ုသင္း။ ေရႊ။ လက္ေကာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine