Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

issāmanakaindriyabaddhaiddhivisayoindriyaasaṃvaraitthipadatthatāiṇuindriyabalavemattañāṇairiyāpathikacittaindasālaissariyasampattaitthattaicchācāraindhanaissariyasadisaissāsasippaikkhanaissariyāsāindagūijjhateindappaṭimāitihitihaicchālobhasamāpannaihalokikairitvijoisibhaṭaikkhaṇikākammaindavāruṇiindīvaraṃissamigaidhumairiyyasiiṭṭhakakapālaindīvarapupphaiddhividhañāṇaiddhidhammaitthīiṭṭhoissariyatāimebhiindriyabaddharūpaicchāvacāraindriyabhāvanākathāindapatthapuraitthikumārikapaṭiggahaṇaicchābhedaindriyasaṃvarasīlaisipatanaikkhiidamatthitāirubbedoissāsaijiicchānaṅgalakaitthimissīitthikhyaicc'indriyavemattatāidhissukīitthidānaitthisoṇḍīiṭṭhamajjhattārammaṇaisiliṅgaindīvaradalappabhaidappaccayaindagopakoindapattaicciriyanāicchāsahitaissaranimmāṇavādīindriya-paccayairiyāpatihoicchāvipariyāyaissariyavilāsaijjhanaiddhiindayavoindavissaṭṭhaitojaicchanaiṭṭhaphalaindadhanuindapaṭimāicchāvighātanaicchanaṭṭhaiñjanakaraindriyaguttiindriyādhikabhāvaijjhiindaliṅgaṭṭhaiddhipahonakatāissaramadasambhavaisindriyasuttaiñjaindriyaparopariyaindriya-saṃvara-sīlaindapatthanagaraindriyabhedaicchiticchitārammaṇākāraibbhavādaitthipariggahaitthādhivacanakusalaindriyavasikaiddhijaitthipurisasannipātairiyāpathasamasīsīisigilipassaissaranimmāṇaiṭṭhakācayasampannaissatta suttaindāvarīiṭaidhaitthambhāvaicchitabhaṇḍaggahaṇaiṭatiicchānidānakaissā suttaisipabbajjāissāisiddhajaiṭṭhakapantiissākāraicchānaṅgalavāsikaindakūtaimāsaṃisibhaṇḍaindriyesu gutta-dvāratāindriyaggayhoijjhanakapāṭihāriyaindriyasaṃvarasuttaidappaccayatāpaṭiccasamuppannaicchitākāraina suttaissariyaṃindajālikoindajeṭṭhakaindriyasaṃvarapariyantaitthirasaitthādhippāyaisikāissarakuttitaijjhanāittaraitthālaṅkāraimasmāiṭṭhakiṭṭhakāyaissaratthaitthidhuttaivaṇṇuvaṇṇantaiddhippattoitthiyaisimuggadāyakaittiyaicchamānaitthividhāingirīsiitthīliṅgaissāyanāiṇaparibhogairiyāpathaparivattanaimesānaṃiddhivisevitāinduyuttaindavaṇṇaicchāvisayagāmīindriyadamanapaṭipadāijaiddhipaṭilābhaisidattasuttaiṭṭiyattheraittarappaccuppaṭṭhānaitthikuttahāsavilāsaijjhanatthairiyāpathiyaicchitatarattaikkhanākāraitthambhūtalakkhaṇairiyāpathabhañjakaissantiitthidhanairiyailangaindadumaitaroindhateiddhisampayuttaindāyudhaindagopakailissaramanussaikkhaṇaitivuttakaikkhakaindaliṅgaissāpariyuṭṭhitaitosamuṭṭhānaicchiticchitaṭṭhānasamanussaraṇasamatthatāiñjanakaranīvaraṇaisiiñjatiisipūgaicchitakāmitaṭṭhaindavatikaitthindriyaṃiddhivasībhāvaitthikathāissariyakammaibbhaisiganaicchiitthirūpārammaṇaissariyakāraṇaitihītihaitthiparināyakaikkhaṇikāidamatthīiṭṭhiitihāsapañcamaindūindriyapañcakaittaradassanaindanīlaindaguttattheraiticitaccevaidhalokavijayaicchālobhasamussayaidhapaññāiṭṭhakāmūlaimaindagajjitaiṭṭhakacayaiṅghairāibbhoitthantaraitiiṭṭhakacuṇṇaiṅgālakuirubbedaiṭṭhappasiddhiissateicchāvighātadukkhaindranagarīitthakāvatiiddhikathāicchākāraṇaitthībhāvaindriyaparopariyattaissariyappamāṇaitthaṁissaradārikāindajuṭṭhaṭṭhaitthiṭṭhikaimesuiṇaṭṭaitthaŋisidāsīidhiitthippaccayantaindakhīlaidamatthaitisaccaparāmāsaittaravāsaitthirūpakailīsairiyāpathaindikhaggadharaitthiratanaṃimāsuissukitāitthivācakaigiittarakālaimāhiiñjitakāraṇaicchatāicchiticchitadhārāitihāsaicchitālābhahetuindriyasaṃvarabhedaissaranimmitavādaissatthakaissariyaluddhaikkhākuitthigandhaindanīlamayaimasmiṃitthipurisasādhāraṇairiyanaitthikāissarakuttaindriyavemattaiṭṭhaikkhitaissāpakatacittatāindriyabaddhadhammaidappaccayāimāyaindriyavippakāraisīkāiṭṭhakāpākāraissāsinidaṁitthikālaṅkatāittaratāisigili suttaiṭṭhakakhaṇḍaissukī suttaikkhaṇikoindakhilaicchitalābhaiṇadānaicchiticchitakkhaṇaitthigataicchitaṭṭhānaisindāiṭṭhārammaṇaissāsakammaiṭṭiyaindāyudhaṃissarabhāvahāniiccevaṃitonidānaṃindriyaṭṭhakaicchāpabhedaittaroiṭṭhakāpantiiṅgāḷaindriyakusalaiddhi-pādaindriyasampannasuttaiṭṭhakācitaissarakāraṇīisabhaisivhayaiṭṭhakakuṭṭaiṭṭhakakuḍḍainjidhumaṃitthittairiyāpathanissitaitthipaṇḍakaissarasamaṇārāmaicchānaṅgalasuttaindriyadhammaiṭṭhakāsopānaitthissaraiṅgoissāsīidāniicchaissaranimmānavihāraindasattuindriyajātakaindavudhaiddhipādoidamatthikaibhapipphalīimesaṃitthibhāvalakkhaṇaitthambhūtaicchitatthanibbattanaissarabhattigaṇaidamatthajotakaicchāvacarappaṭicchādanaindasamānabhogaissariyapaṭilābhaitthisabbaṅgasampannaidaṃsaccābhinivesaiṭṭhakākuḍḍaicchānurūpaindadvāraindhanupādānaibhapippalīijjateitthāgāraicchārahitaitibhavābhavahetuindriyacariyāilankiyaiṭṭhākāpākāraikkaṭaindriyappaccayaimābhiitthi vaggaitthīnimittaicchānaṅgalaindriyakiccaicchārogāpadesaihaicchādhūmāyitaiṭṭhāniṭṭhānubhavanalakkhaṇaijjāindriyasaṃvaravipannaitthirūpaissariyaindapattaṃicchitadaindriyabhāvanāissākaraṇaindriyaparopariyattañāṇaiddhikoṭṭhāsaisiṇḍaissāmalaitihitihaparamparāiñjitapaccayaitthamitthirūpavasānugaitthiluddhaitthipupphaissasiṅgaindakaiddhābhisaṅkhataiṭṭhakapuñjaissaratāiñjanakaicchatiiccāhuindriyasamatāitthisahassaisibhāsitaiṭṭharūpaitthīkumārīpaṭiggahanaissariyasukhaissaranimmitairiyāpathakappanaitihāsoiṅgāḷakhuissariyasampadāidhalokanissitaiddhi suttaisseraissarakālaissariyalīḷāiṇasāmikaissarāparādhikaissāsaṃicchāgataiccaissariyavibhavaiddhipāda samyuttaindhindhanaṃilaindasiṭṭhaṭṭhaindayavaitthambhūtoicchādosaiddhivasitāitthippaccayaisittaiṭṭhakantamanāpavaṇṇayuttaissariyādhipaccaiṇukkhepaindakūṭanivāsīitthiphoṭṭhabbavasānugaindaluttakaicchānidānaiddhippattaidhalokaparalokatthaicchāvinayaiṭṭhakachadanaissaravatāitthaṃiṭṭhakagopānasicayaiṅgaicchitālābhadukkhaicchānangalakaindasagottaiṇaṃicchitavatthuicchānaṅgalavanasaṇḍaindasālakaindriyavekallaiddhiimeisayo samuddakāindīvarakalāpaiddhivesārajjaindriyahetukaitihaitonāyatiṃiṅgitākāraiṭṭhakavatīillīijjhānaṅgalaindavāruṇikāiḷaihalokikoikārāgamaiddhimadaindapatthaindriyūpasamaitopaṭṭhāyaindriyadhīraindriyapāṭavaicchiticchitadāyakaimissāindavataiṭṭhakavaḍḍhakīitthibhāvaindasamānagottaindasurasaicchakaitotatoissattasuttaikkhāpayituṃisitthaissarādhipaccaiñjanaisidattaisaittarapemaiṭṭhakakuṭṭikaiddhippabhedoiṇasuttaitthā suttaicchiticchitappakāraindanīlaiṭṭhakāiddhivisavitāillisaiṭṭhakamayaissarakataindanīlaṃitthidosappaṭisaṃyuttaissaravādaitibhavābhava-kathāindāsaniisisiṅgaindagopakavaṇṇābhaissāniddesaikkhuraindakhīloisigiliimamhāicchitakkhaṇaiḍaṃindriyaṭṭhasambhavaissaicchitoitarītaracīvarasantuṭṭhiiṇāyakairiyāpathapabbaissariyādhipaccakārakaijjhanakavisesaindriyasaṃyuttaindadiṭṭhaṭṭhaidhalokaiṇaṭṭhānaibhaiṇaghātaindavajiraissāyamāitarītaroijjhamānaiddhipādukāissarajanaidhalokavijinanatthaikāraindriyaggayhaissaravantuicchāvirahitaicchitappadesaisippayātairiyāpathasannissitaissarakuttadassanaicchanaicchāiṭṭhakacayanasampannaiddhibalaitarītarapaccayasantosaitthicchandaitikirāindasālaguhāitthighaṭaindriyaṃicchāvacarappahānappaṭicchādakaindacāpaisivaraissāpahānaikkhaṇasīlaitthikuttalīḷāissariyaliṅgaicchiticchitadāyīihaṭṭhakanijjhānikaitthisaddaindanāmaitivuttakaṃiddhimāicchāvighātaindakhīlasuttaiṇaggāhakaiddhipādaissariyasaṃvattaniyaiddhinimmitaidhāgatattaṃimāyaṃittarajaccaindriyabhūmiimāyoicchāvisiṭṭhaindaguiddhipahutāiriyāpathūpatthambhakaikkhantaitivādappamokkhānisaṃsaindriyabhāvanānuyuttaiṇāyikoitaritaraicchiticchitabhājanavikatiissābhyāsaitthūmbhatalakkhaṇaissitaidappaccayatāindakhīlupamaicchitakaraissarānuvattakaissāyanaimissaṃicchantaisidāsaikkhuisippaveditaitthannāmaindūpamaiindriyabhāvanāsuttaindriyavarovariyattañāṇaiṇasesaimehiissariyaṭṭhānaissaroissukīsuttaindasiṭṭhaicchitabbaindaihalokaitthambhūtakkhānaicchitaṭṭhānagamanaidhatthaisipūgasamaññātaiccānanagalaindriyavikāraicchiyamānaissatthaikkaiddhiguṇūpapannaindriyaparopariyañāṇaitthāgāraṃitthilīḷāiriyāpathapucchāiddhipattaisisattamaiddhivisayairiyāpathacakkaissariyādhipaccajeṭṭhakaṭṭhānaindriyasaṃvarasukhairiyāpathacariyāisuindriyabaddhakathāitthipaṇḍakāissariyabhayaindasamaindakasuttaissaraissaraseṭṭhikulaissara suttaindasāloissaranimmānabhāvaissukinitthimaṇḍaitthākappaisiḍiindavāruṇīrukkhaisidatta suttaidhalokoissarakatavādaisivesaindagopakasañchannaiṭṭhakāicchānangala suttaitarītaraitthatthāyaitivādappamokkhaijjhamānakoṭṭhāsaiṭṭhakacitaissāsoissatiinandapadaindasamānagotta jātakaiṇāyikaindriyasamudayaiṅginaitthaindanīloijjhanakiriyāicchānurūpappavattiitthimatiiddhilābhaiṇamūlaiṇotiisidāsī therīissāmanikaissāsiindriyagocara suttaitthisotaindaṭṭhakaraṇaisibhatta theraiṭṭhakāchadanaindriyappattaiddhivikubbanatāiruvedaindriyaniyamaiṅgitasaññāiticittamanaiṭṭhāniṭṭhairiyāpathavihārairiyāpathikaidhalokika suttaisseraṃillisajātakaissariyaṭṭhaindriyalokaidagalissarairiyāpathasampannaindriyasaṃvarasamanuggahitaivaṇṇaitthākaraiṭṭhamajjhattaiddhisampannaivaṇṇaggahaṇaijjhantaissaramadaindriyasaṃvarasampannaindriyasaṃvaravirahitaitarītarasenāsanasantuṭṭhiicchādosaparetaitonidānaissāsaññnojanaindasahabyatāindriyasamattapaṭipādanaindriyantaraindajālaicchālobhaimamhiitthicittaittarappasādairiyantaissāpariyuṭṭhānaissariyapavattiiriyāpathānubandhanaitthikuttaittarīirīṇainduidamsaccābhinivesakāyaganthaiddhipāṭihāriyaittarabhattīissāppakataitthannāmoissānirodhaindantiimassaiddhimantaissariyakāmakārikāissariyasuttaisippalobhikāittarapaccupaṭṭhānaṭṭhaissarattaijjhatiitthipurisanissitaicchāpetiibhoicchanakaiṭṭhi°issariyasampattiissādhammaissaranimmānaicchāpaccayaindattaissoiriyatoindakhīla suttaidambhāvahetuissarakāraṇavādaissāyanalakkhaṇaindriyavibhaṅgaikārantaisimuggaiṭṭhakāmayaicchāvasikaiddhipāṭihīraiddhivikubbanaindriyayamakaissayatiiriyāpathabādhanaiṇamokkhaicchitappadesokkamanailanāgaidhūpapannaicchācāroitthisarairiyantiicchāvatīiddhividhaissaravacanaimāniirandatīitibhedaitthivuttiindriyavasaicchādāsabyaiddhimayaindajālikaittarasampayuttaiṇasodanaiṇādānaittarasamāpannaitthabhāvaññathābhāvaindriyaguttaissarahetukaiñjitattaiṭṭhakapākāraissaranimmānakāraṇaitikattabbatānepakkaṃissariyavossaggaissarajātikaissaragharairiyāpathasamparivattanatāindriyavavatthānaidattayaṃissariyabalaitthisaṇṭhānaimāsānaṃindriyasamattaitthinimittaiddhimayikaindīvarīsāmaitthikāraṇaitvevaicchāpekkhaindaggiiriyiiddhipādavibhaṅgaitthigumbaitthilakkhaṇaindriyapucchāijjhamānavisesaiṭṭhavisayattaitaratthaicchā suttaindriyadesanāindriyavavatthānalakkhaṇaindriyadamanaissarakuttaggāhaiṭṭhakākuṭṭaitthakāitocito caindhaijjhanakaraṇūpāyabhāvaiddhānubhāvaicchāvatiṇṇaindriyavisayaissāsaṃyojanaissā-migaikkhaissāsācariyaittarappemaicchāpakataijjhanakakoṭṭhāsaiddhābhisaṅkhāraidaŋikkāsaindadesitaṭṭhaindiyāissariyapariyosānaitikātabbakammaisippalobhikaisivātaparivātaitithāsaiṭṭhakacchadanaicchiticchitarūpadassanasamatthatāindriyapaññattiiṭṭhakavatīnāmakairiyāpathabhañjanakaicchiticchitaitocitocaicchāpaṭipakkhaindriya jātakainduvāsaraindaketuijjhanalakkhaṇaiṅgatiiddhivaddhanaitthijanairuitaratraiddhimayapattacīvaradharaitarattaitthiubhatobyañjanakaindriyasaṃvaroissaranimmānavādaissariyavisesaiddhipadesaissariyamattāiriyāpathakopanaindriyapaccayālābhaisayo araññakāicchāpabhavaindakūṭaicchitatthanipphattikāraṇaicchaṭṭaiṭṭhakācayaiṭṭhagandhoitthiliṅgaicchitārammaṇaiṭṭhavipākaindriyasampannaicchitatthaissaravaissariyakāmakārikāhetuidhaṭṭhaicaiṇavāicchitavihāraitivuttaṃisidinnaisidattattheragāthāiddhivināsaiṭṭhakantamanāpasaññīikkoitibhavābhavakathāindriyavegaiddhividhāitarathāidaṃissarabhūtaillīyituṁitthibhaṇḍaissarasamanārāmaissāsaññojanaimesaṁindriyasaṃvarasiddhiicchanāvacaraindiyaiṇasādhakaitthisaññīissariyamahattairiyā-pathaiṅghāḷaissāmacchariyaphalaiṇaṭṭhaindatiitikāraijjhanaṭṭhaidamaṭṭhīicchiticchitārammaṇānubhavanaitthiviggahaindriyārakkhāissariyavasaiṭṭhābhyāsaiddhimantiṭṭhakakuṭikāiṭṭhakasālāijjhanaitthaṃbhūtaiṭṭhakāguhāikkhaṇaṃitthaṃnāmairiyatiiṅgudīisinisabhaiṇapalibodhaindīvarīiṭṭhakacchadanasadisaiccevaicchitabbakaitoisisaṃghanisevitaiddhimantuimassāiṭṭhakaguhāitthibhūtaitthattaṃindriyaparipākaidamaṭṭhitāicchāvighātanibbattanakaisivātapativātaindriyanānattaitthambhūtākhyānatthaiddhaitaicchāvacaraiddhiyaicchantikaiṭṭhakakammaitthitthikairiyamānairiyāpathajaissāyitabhāvaissariyalīlāicchitatthakasāvanaindīvaraindiyācāpadhārīitarītarayogaissarasantikairiyāpathasukhasevanatāijjhanakaitarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiidhalokacintāissattaissarakiccaissariyamadamattaimissaiṭthakamayoindavarīidaissaraṭṭhaicchādhūpāyitaissariyabhūmiicchitaṭṭhānappattiindriyasaṃvaraittarasaddhaitthiliṅgaṃindriyāni suttaiṇaiṭṭhagandhaisivātapaṭivātaittarabhattiindriyasannissayaindavāruṇīiṭṭhakākhaṇḍaimissāyaidhaṁisigilisuttaissaranimmānahetuimāiriyāikkhindasālarukkhaiṭṭhasuttaicchitālābhaiṅgitaiddhiguṇaindanīlamaṇimayaitthippaṭibaddhaisināmakaitikiraillīhatthaidhaṭṭhakaicchiticchitaṭṭhānaitthambhūtākhyānaimināindriyabhāvanā suttairandhatīiṭṭhakacuṇṇamakkhitasīsaissāvatiṇṇaitthagāraissāyitattaissarajanagehaicchānurūpaṃindriya suttaikkhugandhāindriyamudutāitaraindriyavaggaiṭṭhaṃiddhimayoicchitākārakusalatāindriyaṭṭhairutvijaitocitoindagopakavaṇṇaindriyatāisoindaguttaisibhūmanganaissarabhāvaisipatanaṃiddhipādadhīraillisa jātakaidhalokabhāvīikkhatiissarapurisaicchiticchitavatthuindriyapaccayaittarasattailliyāissarasīlaitthiphoṭṭhabbaitthādhimuttaitthindriyaitthabhāvaissāvādaiṇasodhanaiñjiikkhaṇāissarakulaindriyasaṃvarasaṃvutaiddhikovidaissāsantevāsīitibhavābhavatāiṭṭhakāsantharaindasaggottaisidinnattheragāthāissaranimmānavādīissarakuṭumbikaiñjayatiicchitatthanipphattiitihāissariyaparihāraissarabherīiddhikaicchāsabhāvaindoitivādappamokkhānisaṃsatthaiṭṭhikāicchāhetukaissarakatavādīimaṃindapuraindkhīlaintaiñjanāindriya-samattaindāṇikāissappakataikāralopaikhaiñjitaindanīlamaṇivaṇṇaitivādaivaindriyādhiṭṭhānaissariyamadaissarakuttikaiddhivikappaiṭṭhakadvārakavāṭayojanaissariyatthikaindanīlamaṇiitarathattāicchatthaissarakaraṇaidappaccayatāpaṭiccasamuppādaidiikkhaṇikaindīvarapupphasāmaissācāraicchāhataihaṭṭhakaitthisoṇḍaicchiticchitalābhīisisaṃghaikkhāindriyadamaindabhavanairiyāpathavikopanaijjhitaindriyakathāitthiaṅgaindriyaiṇatthaiṇapaṇṇaicchāiticittasaṅkappaicchānaṅgalagāmaissātibhūtaissāpakatairiṇaisigaṇaidhalokatthaijjatiicchitaicchiticchitarūpaijjhitabbabhāvanāitthikāmaikhiisippalobhanāitthaṃbhāvairiyāpathamadaindhanakkhayaitthiindajāyāijjhanakapayogaindasadisaissarāyatanairinaitthiratanaiddhimahattaindriyasahitaicchiticchitadhammabhāvanāindalaṭṭhiindriyarūpaitthiyuttaindaṭṭhaiṅghitaindriyaparopariyattasuttaindapurohita

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine