Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

itthi vaggaittaravāsaissariyasampadāijjāissayatiindagopakaicchānaṅgalaidhaṭṭhakaisibhūmanganaiñjayatiitthipurisasādhāraṇaitarītaroidhaindriyajātakaicchānaṅgalavanasaṇḍaitthaṃbhūtaindkhīlaiddhipādukāindriyaguttiissariyabhayaissāpakatacittatāissariyamadaindaṭṭhaitthā suttaindriyatāitthambhūtākhyānatthaiddhipadesaindriyabhedairubbedaissaraṭṭhaitthiubhatobyañjanakaiṅgitaindhateisivātapaṭivātaicchānaṅgalagāmaidagalissaraissāyitattaikkhāpayituṃindasiṭṭhaṭṭhaicchāvighātadukkhaicchitappadesaicchānurūpaiñjanakaraitthikuttaiddhippabhedoicchitatthanibbattanairiyāpathabhañjakaisivātaparivātaindadvāraitthaṃbhāvaiṭṭhi°itarathāimamhiitthambhūtākhyānaisiganaissariyaparihāraissāsācariyaiddhivasībhāvaimissāyaindakhīlaisipatanaṃicchitappadesokkamanaikkhanaindappaṭimāikkhaṇailliyāindriyasaṃvarasiddhiiddhi-pādaiddhipādoindasattuiddhimantuindattaidappaccayainduvāsaraiddhidhammaittarapaccupaṭṭhānaṭṭhaissaranimmānakāraṇaitaritaraitthaṁiṭṭhakapākāraindriyāni suttaissāsasippaindakūṭanivāsīindhaindagopakavaṇṇaissarahetukaitibhavābhavakathāiṭṭhakantamanāpavaṇṇayuttairiyanaindaluttakaittiyaitihāsapañcamaissāsantevāsīicchantaissādhammaitivuttakaṃisayo samuddakāindriyakusalaissariyasampattairiyāpatihoindaingirīsiimesānaṃindaliṅgaitthirasaihaṭṭhakanijjhānikaikkhakaindriyavasaikhaiṇaggāhakaissarakatavādaindiyācāpadhārīitthinimittairiṇaicchāpekkhaissariyappamāṇaiṭṭhakaguhāitthaicc'issaitthipurisasannipātaitthiparināyakaibhoigiimesuiddhipāṭihāriyaikkhākuikkhiissattasuttaindavissaṭṭhaiṭṭhakakuṭṭikaidhapaññāiṭṭhakadvārakavāṭayojanaiñjanaicchiticchitadhammabhāvanāiriyāpathacariyāitibhedaiṇavāindriyabhāvanākathāiddhikathāiḷaisivātapativātaindriyasaṃyuttaissākaraṇaindagūindhanupādānaiticittasaṅkappaindūpamaiṇaghātaindriyasamattapaṭipādanailiriyamānaiṭṭhakāsopānaicchāvatiṇṇaimāsaṃindriyaṭṭhakaibhaissāmanakaiṭṭhakasālāijiicchālobhaisindāissariyasukhaindapuraijjhanakavisesaitivādappamokkhaitikirairiyatoitthilakkhaṇaitthivācakaissariyakāmakārikāitiitthādhivacanakusalaissariyādhipaccaindasamānagottaikhiitarattaiddhipādadhīraissariyakammaicchatthaisipatanaitivādaijjhamānavisesaiddhibalaindriyabaddhadhammaihalokikoisayo araññakāiṇaṭṭhānaissāppakataitthicittailankiyaindriyādhikabhāvaissarādhipaccainandapadaicchānurūpappavattiindapaṭimāitthiṭṭhikairandhatīitthippaccayantaiddhipahutāissariyabalaisabhaitivuttaṃitthisoṇḍaicchitadaiṇapalibodhaittarappemaicchāpakataindriyabhāvanānuyuttaimāyaittarasampayuttaijjhanakaraṇūpāyabhāvaidhaṭṭhaicchatiitivādappamokkhānisaṃsaimeitikāraiddhivesārajjaimasmāissariyabhūmiintaissamigaidhaṁicchiticchitabhājanavikatiiṭṭhakiṭṭhakāyaijjhatiicchiticchitavatthuikkhuissāsakammaindavāruṇiisigilisuttaissarajanaikāraitibhavābhavahetuisidattaindacāpaiṇaṭṭhaiṅgisibhāsitaissā-migairiyantaitthībhāvaitarītarayogaicchādhūpāyitaindriyavarovariyattañāṇaidambhāvahetuiṭṭhakakapālaimaindriyaṭṭhaissāsaṃitthambhūtalakkhaṇaissariyaṭṭhānaindriyavibhaṅgaiṅghitaitibhavābhavatāimissaṃiriyā-pathaisisiṅgaicchākāraṇaissara suttaitthiphoṭṭhabbaidhalokacintāiddhipādaicchāvisiṭṭhaissaranimmānavādaiṭṭhasuttaiṭṭhakacchadanasadisaindriyadhīraibbhoitthīnimittaisippalobhikāitthigandhaissāsinindriyaparopariyattaimāyoissasiṅgaitthippaṭibaddhaiṭṭhakāmūlaindaguttaikkhaṇāissāsiindakūṭaissarānuvattakairiyāpathamadaissarakuttaitthimatiiṭṭhakācayasampannaijjhitaissariyasadisaindagopakavaṇṇābhaindagopakoissukinillisajātakaiṭaitthāgāraijjhanakaiddhābhisaṅkhāraijjhanāicchanāvacaraindavudhaindriyalokaittarapemainjiddhikoṭṭhāsaiddhivisayaissariyaikkhāissarasīlaissaravaikkhanākāraitthamijjhanaiddhiicchāhataissariyavisesairiyyasiicchitatthanipphattiicchitabbaiṇamokkhaicchitakkhaṇaicchakaissarabhattigaṇaiddhivasitāissatta suttaitthikālaṅkatāissappakataindakhīloicchitākāraissaravatāidhalokavijinanatthaicchādosaiddhivaddhanaiṭṭhakapuñjairiyāpathasampannaindasālaguhāindakūtaindriyadamanapaṭipadāisibhatta theraitonidānaissarabhūtaijjhanalakkhaṇaiṭṭhābhyāsaisimuggadāyakaibbhavādaiṇāyakaicchānidānakaindranagarīitthippaccayailanāgaibhapipphalīindriyappaccayaiddhipattaicchiindajāyāiccāhuisitthaicchālobhasamussayaitthipupphaisseraṃiñjanakaranīvaraṇaindriyavegaitthittaindanīlamayaicchādāsabyaissarakiccaicchitaindajālikaindriya suttaindakhīla suttaitthisotaindriyadamanaicchiticchitadhārāindriyapañcakaitocitoitthindriyaṃiṇuitthisaññīitaratraissāitthālaṅkāraiddhivināsaiṭṭhāniṭṭhānubhavanalakkhaṇaissarabhāvaiṭṭhakakuṭikāindriyaparopariyattañāṇaimamhāijjhamānaiddhivikappairutvijaisisattamaicchitaṭṭhānaindriyasahitaindriyamudutāikkhijjhanaisivaraissariyaṃiriyāpathakappanaicchitakāmitaṭṭhaiṭṭhaṃiṇatthaindriyesu gutta-dvāratāicchānidānaiṇamūlaikkhaṇikākammaiidhumaṃijjhanakakoṭṭhāsaidamatthajotakaiddhimahattaicchiticchitakkhaṇaitthipaṇḍakaissariyavasaindasaggottaisippaveditaissarakālaicchiticchitārammaṇānubhavanaindriyadesanāindhanaṃiṭṭiyattheraissateissariyakāmakārikāhetuiṭṭhakāmayaitocitocaitthannāmoindriyaparopariyañāṇaitthipariggahaindavāruṇīidāniindriyasaṃvarasukhaidhalokaindriyūpasamaindriyadamaiṭṭhakakuṭṭaissariyapavattiicchāpaṭipakkhaisseraindriyabhāvanāsuttaiṭṭharūpaissariyavossaggaitthisabbaṅgasampannaissantiicchāpetiissābhyāsaitikirāindanīlamaṇimayaicchānangala suttaiṭṭhakākuḍḍairiyanāissaravacanaicchatāitarītaracīvarasantuṭṭhiiriyāpathajaicchābhedaiṇukkhepaindriyavavatthānalakkhaṇaindriyasaṃvaravirahitaiddhipādavibhaṅgaitthipaṇḍakāisigili suttaiṭṭhakacayaitoindanīloittaroisoitthikumārikapaṭiggahaṇaiddhi suttaiṭṭhakachadanaitthaṃnāmaiddhimayikaissaranimmāṇaikkhantairiyāpathabhañjanakaimaṃihalokaidhalokavijayaiñjaikkhaṇikāitthantaraitopaṭṭhāyaiṇādānaicchanakaidamsaccābhinivesakāyaganthaiddhimadaindriyapaccayālābhaicchācāraiṭatiiriyāpathikaitthādhippāyaisiṇḍaiṭṭhakācitaindriyasamudayaitibhavābhava-kathāidappaccayatāpaṭiccasamuppādaisivesaissarasamaṇārāmaicchiticchitaiṭṭhoindapurohitairiyāpathapucchāindavataiṭṭhakakhaṇḍaidaṃissarajanagehaisipūgaillīhatthaissāmacchariyaphalaindriya-paccayaissāpakataijjhitabbabhāvanāisidattasuttaissarakuṭumbikaindriyaniyamaisaitthimissīindriyahetukaitihitihaindriyapucchāiṅgāḷakhuindanīlaiṭṭhakāicchiyamānaijjhateicchāpabhedaitthikathāicchitatthakasāvanaisigilipassaicchitaṭṭhānagamanaindaguttattheraissāsaññnojanaimesaṃindriyasannissayaitthannāmaidhiindriyasaṃvaroindhanakkhayainduyuttaissānirodhaissariyādhipaccajeṭṭhakaṭṭhānaindadhanuijjhānaṅgalaindriyanānattaindayavoicchiticchitaṭṭhānaitthirūpakaitthambhāvaisittaiṭṭhākāpākāraissāsīindriyakiccaidaŋiddhinimmitaindriyacariyāirandatīiḍaṃitthagāraikkhuraindriyasaṃvarabhedaindriyakathāiñjitattaittarakālaissaragharaissarakuttaggāhaissarāyatanairiyāicchāpabhavaindaggiicchiticchitalābhīissaravantuidaṃsaccābhinivesaindasālakaikārāgamaissarattaisimuggaissāvatiṇṇaicchitavatthuitihāsaindīvarakalāpaicchāvinayaihalokikaindriyādhiṭṭhānaissukī suttaicaiddhimayapattacīvaradharaindriyasaṃvaraiṇaparibhogaindriyavasikaicchitoiddhiguṇūpapannairiyāpathasukhasevanatāiṅgitasaññāiṭṭhamajjhattaindriyaggayhaiñjanāidhalokoindaliṅgaṭṭhaitthaŋissāpariyuṭṭhitaindapatthapuraindakhilaissariyādhipaccakārakaissarakāraṇavādaissaratthaitarītaraindriyabaddhaiṇāyikoisiddhajaicchāvighātanaiddhilābhaijjhanakapayogaissaratāindriyasaṃvarapariyantaicchiticchitārammaṇākāraikkhitaimassaicchāvighātanibbattanakaiṭṭhakākhaṇḍaitthiicchitākārakusalatāivaṇṇaggahaṇaidhalokabhāvīikkaṭaidhalokaparalokatthaijjhantaissaranimmānaitthatthāyaindanīlamaṇivaṇṇaindriyasamattaicchāvirahitaitihāsoiriyāpathavihāraisidāsī therīitthikāindakhīlupamaindriyasaṃvarasaṃvutaindriyaguttaiccevaṃiddhijaindhittarasattaiddhānubhāvaiṭṭhakacitaindasagottaiṭṭhappasiddhiiriyāpathapabbaitthirūpavasānugaitthimaṇḍaiṭṭhaphalaisippalobhanāicchitatthanipphattikāraṇaindayavaissaranimmānahetuiṇasāmikaijjhiindriyasampannaindanīlamaṇiissarabherīissāvādaitthibhāvaicchiticchitadāyīisinisabhaicchāiriyiiriyāpathacakkaindavāruṇīrukkhaindanāmaissāsaññojanaindriyavippakāraissukīindakhīlasuttaitosamuṭṭhānaindasahabyatāisigiliissaramanussaiddhiindriyapaccayaiṭṭhakāsantharairiyāpathūpatthambhakaiṅghāḷaicchitatthaissariyalīḷāiddhivisevitāittarajaccaidamatthikaindavāruṇikāidhatthaindriyasaṃvarasamanuggahitaitthirūpārammaṇaiṅgatiissatthakaindriyabhāvanāitthijanaissāyamāindapatthanagaraiddhimantindāṇikāitthidānaissarajātikaimebhiitthambhūtoicchāsahitaiṭṭhiitthambhūtaitaicchitatarattaicchāhetukaiṅghaillisaitthādhimuttaitthabhāvaññathābhāvaiddhippattoindasamānabhogaiṇasesaindagajjitaicchāvacarappahānappaṭicchādakaisiliṅgaitocito caiṭṭhakagopānasicayaitthiyuttailīsaindriya jātakaindadesitaṭṭhaiddhividhaiṭṭhārammaṇaicchitavihāraicchāvacaraindīvarīsāmaindriyavikāraisisaṃghaisiiddhividhañāṇaikkhaṇasīlaitthisarairiyāpathikacittairāindaketuitthidosappaṭisaṃyuttaitthikuttahāsavilāsaikkaitthicchandaindajālikoimehiiñjitapaccayaitthākappairiyatiimāyaṃissariyakāraṇaiṭṭhakāchadanaissaranimmānabhāvaijjateindriyabhūmiissaranimmāṇavādīicchāvipariyāyairīṇaiṭṭhakantamanāpasaññīikāralopaimāsuindīvarapupphasāmaicchantikaidhāgatattaṃicchitārammaṇaidappaccayatāpaṭiccasamuppannaissarasamanārāmaiṭṭhakakuḍḍaiccevaidattayaṃitthisaṇṭhānaillīissariyavibhavaiṅgālakuindapatthaicchamānairiyāpathasamasīsīissariyavilāsaissarāparādhikaitikattabbatānepakkaṃiṇapaṇṇaiṇadānaisibhaṇḍaindāvarīissatthaittarappasādaidamatthaindanīlaitihāidhalokika suttaitthiliṅgaiñjitaindatiijaiddhikovidaicchānaṅgalakaiṭṭhakakammaiddhipāda samyuttaisidatta suttaindīvaraitthitthikaindriyavemattaindriyagocara suttaiṭṭhakācayaissariyamattāindasurasaissāpariyuṭṭhānainaindadumaitthiratanaṃiṭṭhakākuṭṭaissarakataitthambhūtakkhānaiṭṭhāniṭṭhaitthividhāitaraitthaṃiddhipahonakatāindriyabhāvanā suttaimissāibbhaitivādappamokkhānisaṃsatthaitthiviggahaisināmakaiṅgitākāraindriyabalavemattañāṇaisidattattheragāthāitaratthaindriyavemattatāitarītarapaccayasantosaicchārahitaicchiticchitaṭṭhānasamanussaraṇasamatthatāitthivuttiindriyappattaitthīliṅgaitarītarasenāsanasantuṭṭhiissariyapaṭilābhaicchānaṅgalasuttaissitairubbedoiṭṭhakāissukīsuttaittarīidaṁindriyavisayairinaissaranimmānavihāraindīvaraṃindaguissariyasaṃvattaniyaitarathattāicchānurūpaṃiṭṭhakapantiiddhaidiindriyabaddhakathāitthiaṅgaissarakāraṇīiddhābhisaṅkhataitthiphoṭṭhabbavasānugaidhalokanissitaicchāvisayagāmīimāsānaṃidamatthitāindavatikaindriyasamatāindagopakasañchannaicchaṭṭaimesaṁissaraiṇasādhakaissariyaluddhaiticitaccevaindriyaasaṃvaraindabhavanaicchādhūmāyitaiṇasuttaindapattaisidinnaiddhisampayuttaitthikhyaitthabhāvaicchitalābhaicchanaṭṭhaimāniiṭṭhakacchadanaindajeṭṭhakaitaroittaradassanaidamatthīicchāpaccayaikkāsaindriyavekallaicchāsabhāvaidappaccayāillīyituṁicchānaṅgalavāsikaiccaissattaindriyarūpaissariyasuttaitthisahassaicchitabbakaikkoiriyāpathasamparivattanatāidappaccayatāiriyāpathanissitaissariyapariyosānaitthakāihairiyaiṇaṭṭaissarakuttikaindriyasaṃvaravipannaitthattaiṇāyikaindriyaggayhoissāyitabhāvaindasamānagotta jātakaicchitaṭṭhānappattiiñjitakāraṇaidhiṅgoitihaimināindriyavaggaitojaitthisaddaindriyaparopariyattasuttaissarapurisaisipūgasamaññātaissaramadaissariyasampattiindriyayamakaittarasamāpannaitthiliṅgaṃitthissaraissarakuttadassanaiṭṭhakavaḍḍhakīidamaṭṭhīitotatoisiḍiindriyapāṭavaissā suttaissāmalaiṇasodhanaiddhimayoissāsaicchādosaparetaiṭṭhakavatīnāmakaiddhikaissāniddesaindoidhalokatthaindalaṭṭhiicchitālābhaisikāimāhiiddhimāitivuttakairiyāpathabādhanaisivaṇṇaitthigataitthūmbhatalakkhaṇaiddhivikubbanatāicchāvasikaicchiticchitadāyakaikkhugandhāikkhaṇikaitthattaṃicchānangalakaicchāvighātaimissairiyāpathānubandhanaiṭṭhakacuṇṇamakkhitasīsaiticittamanaissaroisidinnattheragāthāicchitālābhahetuindasamaitthisoṇḍīindapattaṃindajālaindriyaṭṭhasambhavaissarabhāvahāniitthilīḷāittarabhattiikkhatiitthāgāraṃindriyaidhumaitisaccaparāmāsaindantiindriyasaṃvarasampannaittarappaccuppaṭṭhānaivaṇṇuvaṇṇantaimābhiijjatiidaitihītihaijjhanatthaittarasaddhaijjhanakapāṭihāriyaiṭṭhagandhaindikhaggadharaiddhiguṇaisigaṇaiṅgaiddhisampannaiddhivisayoiddhimayaissātibhūtaiṭṭhavipākairiyāpathiyaitihitihaparamparāindasālarukkhaiṭthakamayoindasiṭṭhaissariyalīlāitthindriyaiṭṭhakamayaiṭṭhakacayanasampannaindriyabaddharūpaicchāvacarappaṭicchādanairuindriyasaṃvarasīlaitonidānaṃitthibhāvalakkhaṇaindasālainduitithāsaindriya-samattaicchitakaraindasadisaiṇasodanaindriyantaraisibhaṭaissariyatāicchanaicchāiddhiyaicchiticchitappakāraindavajiraitthiratanaisuindriyaparipākaicchā suttaissāmanikaiṭṭhavisayattaindakasuttaitthidhanaindriyaṃindhanaiṅgudīindīvarapupphaitonāyatiṃitthipurisanissitaiṭṭhaissarakuttitaissāyanalakkhaṇaindāyudhaitthighaṭaisippalobhikaissaranimmitaindriyadhammaittarabhattīindiyāiddhivikubbanairitvijoiṇaṃindriya-saṃvara-sīlaindriyasampannasuttaindriyārakkhāitarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiicchiticchitarūpaitthiyaissariyaliṅgaitthibhūtaitthīibhapippalīissariyatthikaissariyamadamattaitthākaraissarasantikaissaravādaissarakaraṇaissatiicchālobhasamāpannaissarakulaindriyasuttaiṅgāḷaiddhipāṭihīraitthiluddhaissākāraiccānanagalaindūissācāraindavaṇṇaindajuṭṭhaṭṭhaicchāgataitthikāraṇaivaindanīlaṃissaradārikāicchitabhaṇḍaggahaṇaimasmiṃissariyaṭṭhaicchiticchitarūpadassanasamatthatāiṭṭhakacuṇṇaiṭṭhagandhoissāpahānaitthigumbaikkhaicchārogāpadesaiddhividhāittaratāissarakatavādīiñjanakailaitvevaissāsaṃyojanairiyāpathaparivattanaitthikuttalīḷāindriyasaṃvarasuttaisivhayaillisa jātakaicchanaiṭṭiyaicchaitthakāvatiissaramadasambhavailangaiñjiisīkāindāyudhaṃindadiṭṭhaṭṭhaidamaṭṭhitāindriyapaññattiindīvaradalappabhaicchācāroimassāijjhamānakoṭṭhāsairiyāpathasannissitaitthidhuttaijjhanakiriyāindaṭṭhakaraṇairuvedaisidāsaikkhaṇaṃiṭṭhamajjhattārammaṇaidhūpapannaiddhippattaijjhanaṭṭhairiyantiiddhivisavitāissoiccicchitālābhadukkhaissaraseṭṭhikulaissaranimmānavādīiṭṭhikāindriyavavatthānaindāsaniiṭṭhakāguhāiriyāpathavikopanaina suttaindakaindavarīiṭṭhakāpākāraissariyamahattaiddhipaṭilābhaissāsoindasāloindīvarīimāitthirūpaissariyāsāiṭṭhakāpantiitthikāmaikkhaṇikoicchāvatīisippayātaitthīkumārīpaṭiggahanairiyāpathairiyāpathakopanaitthibhaṇḍaiddhimantaitthipadatthatāicchāvacāraissāyanāindiyaitikātabbakammaiṇaikārantaisisaṃghanisevitaissaranimmitavādaiñjatiiṇotiindriyaparopariyaittaraissāyanaissukitāisidāsīiṭṭhakavatīihaṭṭhakaisipabbajjā

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine