Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
aya:① = ayo ② m.[<i] 收入,入口,入江.-mukha 水門.
パーリ語辞典 水野弘元著
aya:① = ayo ② m.[<i] 収入,入口,入江.-mukha 水門.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aya,ayo n.[Sk.ayaḥ] 鉄.-kaṭāha铁器.-kapāla 鉄鍋,鉄釜.-kāra锻冶工.-kūṭa铁锤.-khīla 鉄柱,鉄串.-guḷa 鉄丸.-ghana 鉄棒,鉄斧.-ghara 鉄の家.-thāla,-paṭṭa,-phāla 鉄板.-doṇi铁槨(ひつぎ).-na-gara铁の都.-patta 鉄鉢.-pākāra 鉄壁.-pīṭha铁床.-mañca铁牀.-maya 鉄製の.-saṅku鉄釘.-salāka铁籌(くじ).-sūla枪,やり
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aya,【陽】 收入。 【陽】 【中】 鐵。 ~kapāla,【陽】 鐵製的蓋子或平鍋。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aya,2(‹i,go),【陽】1.收入(income,in aya-potthaka receipt book)。2.入口(inlet (for water,aya-mukha))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aya,1﹐【陽】【中】鐵。ayakapāla,【陽】鐵製的蓋子或平鍋。see Ayo.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aya:aya(pu)
အယ(ပု)
[i(=eç aya)+a]
[ဣ(=ဧ,အယ)+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aya:[m.] income.(m.; nt.),iron.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aya,2 (fr.i,go) 1.income,in aya-potthaka receipt book J.I,2.-- 2.inlet (for water,aya-mukha) D.I,74; A.II,166,IV.287.(Page 75)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aya,1 see ayo.(Page 74)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AYA:[m] lợi tức [m] [nt] sắt (thép)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aya:sắt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aya:အယ (ပု)
[ဣ(=ဧ,အယ)+အ]
(၁) သံ။ (၂) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ။ (သုခ၏ျဖစ္ရာ-လူနတ္နိဗၺာန္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ)။ (၃) ခ်မ္းသာသုခ။ (ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ-ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳသူတို႔သည္ ခံစားျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ-ဣ႒ာ႐ုံ၏ အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ-မိမိျဖစ္ရာ သတၱဝါကို ျပည့္ၿဖိဳးတိုးပြါးေစလ်က္သာ ျဖစ္တတ္ေသာ-သေဘာတရား၊ ခ်မ္းသာသုခ)။ (၄) သုဂတိ (လူ႔ျပည္,နတ္ျပည္,ျဗဟၼာ့ျပည္)။ (၅) သာယာဖြယ္တရား (သုခေဝဒနာ,ေသာမနႆေဝဒနာ,ဣ႒ာ႐ုံ။ (၆) ႀကီးပြါးျခင္း။ (၇) အေၾကာင္းတရား။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
aya:အယ
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ အယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aya:အယ (ပ) (√ဣ+အ)
စီးပြားခ်မ္းသာ။ ဝင္ေငြ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aya:အယ (န)
သံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine