Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asmimāna:m.[asmi-māna] 我慢.
パーリ語辞典 水野弘元著
asmimāna:m.[asmi-māna] 我慢.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asmimāna,(asmi我+māna慢),我慢。asmimānasamugghāta,斷絕我慢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asmimāna:asmimāna(pu)
အသၼိမာန(ပု)
[asmi+māna]
[အသၼိ+မာန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asmimāna:[m.] the pride of self; egotism.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asmimāna,[asmi + māna] the pride that says “I am",pride of self,egotism (same in B.Sk.e.g.Divy 210,314) Vin.I,3; D.III,273; M.I,139,425; A.III,85; Ps.I,26; Kvu 212; DhA.I,237.Cp.ahaṁ asmi.(Page 89)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asmimāna:ngã mạn,ngã sở mạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asmimāna:အသၼိမာန (ပု)
[အသၼိ+မာန]
ငါဟူ၍ျဖစ္တတ္ေသာ မာန၊ ငါတကားဟု ေထာင္လႊားတတ္ေသာ မာန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asmimāna:အသၼိ-မာန (ပ)
ငါဟူေသာ မာန္မူျခင္း။ ငါသာျဖစ္၏ ငါသာ တတ္သိလိမၼာ၏ဟု ေထာင္လႊားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine