Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asammosa:a.[a-sammosa] 不妄的,不惑亂的.
パーリ語辞典 水野弘元著
asammosa:a.[a-sammosa] 不妄の,不惑乱の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asammosa,asammoha,【陽】 無混亂。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asammosa,(a+sammosa cp.B.Sk.asammosadharman),【陽】無混亂(absence of confusion)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
asammosa: 不惑亂的
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asammosa:asammosa(pu)
အသေမၼာသ(ပု)
[na+sammosa]
[န+သေမၼာသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asammosa:[m.] absence of confusion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asammosa,[a + sammosa cp.B.Sk.asammoṣadharman Ep.of the Buddha; Divy 49 etc] absence of confusion D.III,221 = Dhs.1366.(Page 88)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASAMMOSA:,--moha [m] không có sự lầm lộn (về tinh thần)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asammosa:không cho sút giảm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asammosa:အသေမၼာသ (ပု)
[န+သေမၼာသ]
(က) မေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ မေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း။ (ခ) ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ကိစၥ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asammosa:အ-သေမၼာသ (ပ)
မေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine