Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apilāpana:n. [<api-lap] 枚舉,列舉.
パーリ語辞典 水野弘元著
apilāpana:n. [<api-lap] 枚挙,列挙.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
apilāpana:原:枚舉;列舉 訂正:不漂浮;不漂流 頁碼:第27頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Apilāpana,【中】 非漂浮的。(p28)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Apilāpana,【中】不漂浮的。《法集論》(Dhs.#52.,#332):Anupavisanasaṅkhātena ogāhanaṭṭhena apilāpanabhāvo apilāpanatā. Yathā hi lābukaṭāhādīni udake plavanti,na anupavisanti,na tathā ārammaṇe sati. ārammaṇañhesā anupavisati,tasmā apilāpanatāti vuttā.( 進入之稱,進去之意,不漂浮的狀態,爲‘不漂浮性’。就像葫蘆在水上飄浮,不溶入(水),沒有如是的所緣。那所緣確實溶入,因此稱爲‘不漂浮性’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apilāpana:apilāpana(na)
အပိလာပန(န)
[na+pilāpana. (na+plāvana-saṃ)na pilāpanaṃ apilāpanaṃ. aṃ,ṭī,2.65.]
[န+ပိလာပန။ (န+ပႅါဝန-သံ)န ပိလာပနံ အပိလာပနံ။ အံ၊ဋီ၊၂။၆၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apilāpana:[nt.] non-floating.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Apilāpana,(nt.) [fr. api + lap] counting up,repetition [Kern,Toev,s.v. gives der. fr. a + plāvana] Nett 15,28,54; Miln.37. (Page 55)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APILĀPANA:[nt] không nổi lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apilāpana:"အပိလာပန(န)
[န+ပိလာပန။ (န+ပႅါဝန-သံ)န ပိလာပနံ အပိလာပနံ။ အံ၊ဋီ၊၂။၆၅။]
မေပၚေစျခင္း၊ ငုပ္သကဲ့သို႔ အာ႐ုံသို႔ သက္ဝင္ျခင္း၊ အာ႐ုံကို-ေရ၌ ဗူးေတာင္းကဲ့သို႔ မေမ်ာေစျခင္း-ေက်ာက္ကဲ့သို႔ မတုန္ မလႈပ္တည္ေစျခင္း-ေအာက္ေမ့-အမွတ္ရ-ေစျခင္း၊ မေမ့-မေမ့ေစ-ျခင္း၊ အာ႐ုံကို-မေပၚ-မေမ်ာ-မလြတ္-ေစျခင္း-ေစတတ္ေသာ။ အပိလာပနလကၡဏ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apilāpana:အပိ-လာပန(န) (အ√ပႅဳ+ယု)
မလွ်ပ္ေပၚျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apilāpana:အပိ-လာပန(န)
အထပ္ထပ္ ဆိုျခင္း။အပိလာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine