Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhigama:m. [cf. adhigacchati] 到達,得達,証得,知識.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhigama:m. [cf. adhigacchati] 到達,得達,証得,知識.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhigama:m. 到達,得達,証得,知識.cf. adhigacchati.-antaradhāna证得隐没
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhigama,【陽】 達到,知識。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhigama,(‹adhigacchati獲得),【陽】獲得,證得,達到,知識。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
adhigama: 證得、獲得
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhigama:adhigama(pu)
အဓိဂမ(ပု)
[adhi+gamu+a]
[အဓိ+ဂမု+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhigama:[m.] attainment; knowledge.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhigama,[fr. adhigacchati] attainment,acquisition; also fig. knowledge,information,study (the latter mainly in Miln) D.III,255; S.II,139; A.II,148; IV,22,332; V,194; J.I,406; Nett 91; Miln.133,215,358,362,388; PvA.207. (Page 28)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIGAMA:[m] sự đạt đến học thức,sự tri thức,giác ngộ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhigama:sự đắc thành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhigama:"အဓိဂမ(ပု)
[အဓိ+ဂမု+အ]
(၁) (က) ေရာက္ျခင္း၊ ရျခင္း၊ သိျခင္း။ (ခ) အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျခင္း။ (၂) ေရာက္အပ္-ရအပ္-သိအပ္-မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္-ေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhigama:အဓိ-ဂမ(ပ) (အဓိ√ဂမ္+အ)
ရျခင္း။ သိျခင္း။ ရအပ္ေသာ ဈာန္မဂ္ဖိုလ္။
အဓိဂမကၡေဏ၊ မဂ္ရေသာ ခဏ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine