Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

ādāsaāsuvāhaāloka-kasiṇaāropayatiāneñjasamādhiādāsasaṇṭhānaārāgayaāpattisaṅgahaācikkhantiāivisūpamaāgamanahetuādipariyosānadassanaārāmadandaāgatadassanaādānaṭṭhaāramā vaggaāmuñcatiāsavakkhayapaññāāsiṁsanakaāhituṇḍikaāsevanaguṇaārammaṇapaṭipādakaātapāvaṭṭhānaārāmapariyantaāvibhūtaāmalakavaṭṭikaāsāḷhijuṇhapañcamīāruppasamādhiānayanaṃājīvakabhāvūpagamanaādikaāvarituṃājiārogyakaraābhidhammikagaṇaālumpakāraādarakārīāvattetiāyūhitakammaāraddhabbaātappaṃāsāḷhajuṇhapakkhaāgatavāṇijaārammaṇanānattatāāsannakāraṇaāsavapariyād ānaāyatikāāyudhabhaṇḍaānubhāvadharaākuñcitaārocetabbaādīnavānisaṃsadassanavidhiāgantukakathāālambananidassanaābhānānattaādarābhāvaāḷhikaāhāretiāpaṇabahulatāākāsagatasakuṇaāṭoāvaṭaārodanāāmisakiñjakkhasampadānaādiṇṇataāhārepaṭikūlasaññāārāmavatthuādiyitabbaāsajjanaṭṭhaāgatāgataāgantabbaācāmavaṇṇaālīyateāvasathapiṇḍaāposaṅgahitaābhisamācārikapūraṇaālayesinīāṭhapetiācariyakhaṇḍahālaāvajjanakiriyāmanoviññāṇadhātuālokasannissitaāgamādhigamābhāvaārogyasaṃvidhānaārāmakiṇīājīvakapaṭipattiālasiyavimocanaāyāmavāāvāritaāyakammikaāraddhacittaāsavakkhayapariyosānaārammaṇarasānubhavanaṭṭhaākiñcaññaādibhāvaānisaṃsadassāvitāājīvahetuādittapariyāya suttaābhataganthaālasyāyanāāhiṇḍantaāpādiākappakaraṇaāyamukhaājīvasamuṭṭhāpakavīriyaārammaṇārammaṇaāvibhūtarūpaādāna-nikkhepa-rūpaāsattibahulaācamanavatthuājañña jātakaāvajjaādāsamaṇḍalaāsevana-paccayaāvajjanatapparaāyudubbalaāvudhantaraāyānaāvajjanakiriyāsamuṭṭhitattaānayanatthaāloḷaāliṅgamānaāghātapaṭivinayaālittaāṇicoḷakaāvattamānaālokasaññāpaṭilābhaārammaṇaphassaāsāduṃāgantukarajaābhātiāyuheāyussa suttaāpapadīnaāpādetuṃārambhavacanaāvajjanappavattiārammaṇakaraṇaārammaṇavijānanalakkhaṇaāmagandhaākoṭesuṃāyatipaṭisandhiviññāṇaāvuttinayadassanaānubhāvarahitaāmoditaādipāpanaābhidosinaākāsānañcāyatanasampayuttaāsayānulomaārammaṇapaccayasattisahitaāyurapaṇḍitaākāsānañcāyatanakusalacittaāyusaṅkhārossajjanaākirāpetvāārakkhanaāsaṅkitaārammaṇabhedaāgamaliṅgaādhipaccakiccatāācariyavaṃsaājīvakaseyyāāgametiātānātiya suttaāraññakaṅganipphādakaāhatacittaāpānakamanussaādivisodhanāānāpānasannissayaāmantetvāādikoṭiādiantavipallāsaāpattivisodhanāāyuvedaāsādetabbaātataākiñcaññāyatanadhātuāmantanāāhāravelāāpucchanākāraānantariyakaphalaākhyātakappaāvarana-nīvarana suttaāpajjitāādānataṇhāācamanaṃābandhamānaārācārināṇirakkhakaākiriyatiārammaṇadāyakaādahanaṭṭhānaānupuṭṭhaāhāravasaāpattisāmantaārāmadūsakajātakaāsevayitvāāpannajīvakaāgatigatiānubhāvasampannaāpattippaṭijānanaāvaṭṭitapariyosānaāsīvisoāmisappaṭiggahaṇaāmalakavaṭṭakapīṭhaālāra kālāmaādiccapākaādakaāvāsajagganaāhattuāghātavinayarasaāvattitaāsavasaṃvarapariyāyaātaṅkīāyartiṃācariyamukhaārammaṇābhiruhanaātāpanabhāvaārammaṇaggahaṇalakkhaṇaārāmaropakaānubhāvaāpomaṇḍalaādikoṭiabhāvaārammaṇacintanaāgatiālokakasiṇārammaṇaārāmagopakaārādhitacittaānupubbi-kathāānisaṃsamūlakaāpattisamuṭṭhāpakattaārammaṇapaṭivijānanaākārasaṇṭhānaāropayitvānaāmaṇḍaānisaṃsavibhāvanaārāmagonisādikāāsavavimuttisīsaādinnadaṇḍaānantariyasabhāvacetanādhammaāyatanadesanāātappatiāsappanāāvudhabhaṇḍaāsavakkhayāvahaābhujentaākaṅkhamānaāyukkhayahetuāpādetarākāsagaādīnavānisaṃsaparidīpakaāsācchedaākāravigamanadassanaāgatapubbaākaḍḍhantaāvunantaājānanakaāsāditaāpaṇasālāāghātakāraṇaādeyyamukhaākiṇṇavihāraākulanīyaāvāsasāmikaāsannanagaraāmisagedhaānandaseṭṭhikālaāpucchāpetiāyabayaāyukālaābādhanaṭṭhaālābūābhisekiyaākāraṭṭhaāvibhāvakathāākoṭāpentaādeyyaāḷiṅgaādittasīsūpamaānayituṃārocāpetabbaābhāsanasīlaābhūñjatiādikoṭirahitaārohaṇaṃārāmūpacāraāloketvāākārāgamaābhatabhaṇḍaāhārāpetiāvutthapubbaāhañhiāruhitabbaāpucchiāgataṭṭhānaāyūhanapakkhiyaāyūhitabbakammaārattaāvatthāālolitaādahantaāmeṇditaāsañjanaṭṭhaāsāsamānaāyāmavitthāraāraññakamagaāvibhāvapāṭihāriyaāyatanasangahaāliṅgiācariyakiccaāsanapariyantaādirājaāyukkhayappattaātitheyyaādisevanāāpakaraṇīyaācamanodakaāvajjanamukhaālassaālokasandhikaraṇaācāmanaākucanaājiraāvaṭṭatiālambanappabhedaāvunantiābhāsūraākoṭāpetvāāmattikāpaṇaālindoākiñcaññāyatanasahagataākiñcaññāyatanakālaāmisaalābhaādibrahmacariyakadhammassavanaānaṇyaṃāpucchāpetvāācikkhanatthaāciṇaāsīvisapotakaāsaviāviñchantaānandaseṭṭhiāmalakatumbaārammaṇapaccayamūlakaācikkhituṃāvāsapalibodhaājīvabhaṇḍakaāluppaālokakaraṇaāsanapādaāsanodakaākāsānañcāyatanaparamaāvibhāvaāropitaukkhaliāḷibandhanaāyāpāyaāpāyika vaggaāsaṅkiyaākaraṭṭhaādaroākkhepaākulayantaāhavoākhyāpanaālimpatiāpattidosaāsisitattaālambānaāyusahassaāyūhanarasaāvapanaāyācakaāhuneyyoāmisakkhāraāyatiāgamanasiddhaāloletvāāpathakaākaṅkhiyaāsāṭikāāvāhaākiñcāyatanūpagā-devāāyoānantariyābhāvaāyamitabbaāpaṇikoāvutthaāgatadvāsaṭṭhidiṭṭhiāyamatiāṇāābharaṇabhaṇḍaāsiṃsanaāharaṇakaāviñcheyyuṃābhuggakaraṇaārammaṇābhiniropanaārabhantaābaddhoāyusantānajanakaāpadāārocetukāmaācāraariyaājānanaindriyaāgamissāmaāyasoānandināyatanantaraāgāmirattiāsaṅgakaraṇaādhipaccasaṃvattanikaālasiyabhikkhuānayanākārapavattaāpattidassanaārāmikavevacanaāruppapaṭisandhiāvajjanavasīsiddhiāyatikoādisitvāādararahitaācariyamatikaākāsapabbhāraāpattikaāyataādhāradāyakaālapitattheraāsiṃsatthaāhaniāgamānusāraāsāphalavatīādīnavapariyesanāāhatamanaārabhitaānubhāvavantuāpadiāsiŋsatiāpādāādīnavānisaṃsāvabodhayogaādikālatthaānayeāvuttiñāyaākāroāyativaṭṭahetukaāturīyatiāmakamaṃsalohitaākiṇṇayakkhaāsītikavalliāvajjanasamphassaāgamatthaāsanantarikaādīnavatāābādhikinīāharāpetabbaātapattaṃāvutarajjuāyataṃsaāmakamaṃsapatiggahanaācayagāminī paññaādānasattaāsiṃsuātāpetiāpānamaṇḍapaāyātaāpattimokkhaāyusmantāhaṭakālaābādhabhūtaāruyhaāvajjanābalaāliṅganaṃābhidhammikattheraāṇātikkamanaāsavuppattihetuā-āmisakhāraāyatavittatatoārissaṃāvahitaānethaākāsānañcāyatanasamāpattiāpattipariyantaābhajatiāsiṁsuāvāsikaābhatābhatamaṃsaāramitabbaṭṭhaājānīyaparimajjanaāvijjhanaācikkhitakammaṭṭhānaāmisakiñcikkhaāpo-dhātuāhananarasaārohaāraddhabalavīriyaāvusovādaājāniya suttaācārasīlaāloketāāsavacittasamaṅgīāsavakkhayañāṇūpanissayaāṇattoāvasamānaālakaāpodhātukkhobhaānantariyasabhāvaājānīyasaddaāvijjhatiāḷārikakammaāmasīyatiāpaṇaādyupaladdhiāsittoāyūhāvetiādittadesanāāsāḷhoāgantukaliṅgaājīvasīlācāravipannaākārabhedaāgatavattaāvaṭṭiārammaṇavacanaāpattipaññāpanaādīnavapariyesanaṭṭhānaājānanākāraābādhadosaāyukappavināsaārammaṇapaṭipādakattaādāsasandhānaānāpāna kathāāhaccapadaāṇimaṃsaāḷimpetiāsappiāsanasamīpaāsīvisūpamaārammaṇamukhaādarayatiāpattijanakaālokarūpaālavālakaārāmikakulaālayābhinivesaāsajjatiāyāpanaāvaṭṭaggāharakkhasaāvajjanapamāṇaāneyyāmaāpānaākāsakaraṇaāgāmīkālaāmisaratanaārammaṇābhimukhībhāvaāhāratthaānandabherikālaāsīvisaālassāyanāāyukoṭṭhāsaādipurisasamudāgataādīnavadassanādimukhaānantarikasamādhiāmodetiābhisamācārikavattapaṭivattaāneñjavihārapaṭilābhaāyūhantaākāsaṭṭhasākhāāgamanakiriyāparāmasanaājīvavipattipaccayaāyaāgamanadivasaāvajjanappaṭibaddhaāmisantaraāvajjayantaāgamanasīlaālokitabbaāpajjiyamānaāghātabaddhabhāvaāyūhamānaākirīyatiāgacchamānaājāniyaārammaṇapaṭipadāmissakaālapanaāmajjanāāmantanakiriyāāsiṃsakaāgantukamātugāmaārammaṇapariggahaṭṭhānaāsāphalalābhaārammaṇabhāvānativattanaābhataniyāmaālavaka-gajjitaāsāḷhipuṇṇamadivasaāyapathaāṇāpiyaāvudhasattiāsiṭṭhoārocetuāsamānaākāsacaraāvāsāpetiānukampakoāyatanakiccaācārapaññattisikkhāpanaāvajjayamānaārambhanakaāmuttamuttājālagavacchitaāsaṅkānivattanatthaānisaṃsacīvaraāpassenaācāravattaārammaṇappakāraggahaṇaārācanatthaāsannakatakammaāmalakaphalaālayasamugghātaāsītikapiṭṭhipabbaābhataupakaraṇabhaṇḍaāsanaṃāvajjanasahitaālopuddharaṇaāsutaāṇidinnaālokitaāpucchāāsāḷhiākkhātaāvajjanārammaṇaāsavanirodhagāmīāveḷaāmukkamālābharaṇaāvajjanaṭṭhāniyaārambhapaṭipakkhabhūtapamādaākāravisesaāvāsitaāruḷhadhammaāvisatiācariyaguttilaābādhikaāsavapariyādānaānāpāna samyuttaākiṇṇavihārīājānāpetvāācāmadāyikāvimānavatthuāyakusalaārohanīyarathaāṇācakkavaraācārasikkhāpanaāyuparittatāāyataphaṇhītāāluḷaāpattivītikkamabahulaādimajjhantasobhaṇaālulīyatiārādhaākāsānañcāyatanajjhānaāneñjappattaāmalakoādinaācārasandhāraṇaāruhiārāmasīlaākiñcaññāyatanamayaādittāgārasadisaāmisakiñjakkhaāḷambaāvajjanāāsavavantuārammaṇūpasevanaālokanimittaārohapariṇāhayogaāṇāvītikkamaāvasitabbaāvedhaādisamannāhāraāyatanachakkaāmandagāmanī abhayaābhidhammikaādiantavipariyāyaāmeḍitavacanaāyācetvāārammaṇakapālaāvajjetiāposaññāādiyāmaālambāyanaāpattisammutiāpattiṭṭhānaādeyyavākyavacanaāyuppaṭilābhīārāmikagāmaāvaṭṭinākāsakasiṇasamāpattiāraggaāpīḷaārāmadvāraārakkhasaṃvidhānaārodanaṃāgatakahāpaṇaārammaṇāpāthagamanajanitaāvuṇantaābharaṇatthikaācayagāmiāvaraṇasabhāvattaākiñcaññāsambhavaārohaṇasajjaāloḷesiārammanaāneñjanāmakaādānaṃāhatakaāvasituṃādāyāāciṇṇacaṅkamanaāvaṭṭagaṅgāāpādetabbaāpattiākāsaṭṭhadevatāāpatacchikaācerakaāvijjhantaāyatanavibhaṅgaāsevanābhāvanāādhināyakaāṇāpetabbaāraññikaṅgaālayaāvattitvāādisaddatthajotakaāracayaādisabbhāvakathanaārissaācariyāsabhaāgamaṭṭhakatāāvikiriyāāsiṃsanāāmagandhiāharāpitaāsannapaccakkhakaraṇatthaāgamanaāruhatiāmisadāyaāṇāpatiṭṭhāpanaāgāraābhisamācārikaṃātuāmayaājīvavuttiāsīyatiāṭānāṭanagaraānentaāpaṃoāsiṃsitaārāmapālaāvaneyyaārammaṇabhāvattaākāsadhātunissitaāloketabbaāveṇiāyatakaāveḷāāpucchiyatiārācārīāṇaṇyaākulībhūtaācikkhiāmāyadāsīāsannavihāraālimpetiāviñjanakanaṭṭhānaātāpaālokanaṭṭhaāḷārapamhaāghātasaddaārāmikapesakasammutiāghātananissitaāruppasamāpannaākiriāharaṇūpāyaāthabbaṇavedavedīāgatapaṭipāṭiācārinārūhatiāsanamajjhaāpāthagataāyūhanaṭṭhitiāluāgamanavīthiāsayitabbaākhyātāādipaṇidhānaāhārasamuṭṭhāpakaārammaṇūpanijjhānalakkhaṇaātāpanaggahaṇaālasyaṃālokapharaṇatāāgacchiāhārakkhayaāyuantaraādātabbaādiccavaṃsaāyatapāṇīāpūriādiccupaṭṭhānaāsanupaṭṭhāhakattheraādivuttaākāraāyuparicchedaāmasitvāālokoābhassaravāraājīvīāmuttayaññasuttaāviñchanaādānādhippāyaāvisiānisaṃsadassanasīlaārammaṇānvayaākotitaāpānakaārāpathaāgamanikaālassāyitattaābhogoālapanāāgamabyattisiddhiāḷaviraṭṭhaācariyamatiāpatiādesattaāyakosallapakkhikaāsannupakkilesaāvahanaṃānandaāsiṃsanakaādivisodhanaṭṭhaāsiñcamānaāsāḷhīpuṇṇamīādhāvantiāpaṇasamīpaājīvakāāsāsatiāsavakkhayakaraānantariyupaghātakaāsittapādadhovanaāmoditoānantariyadīpanaākiñcaññāyatanakiriyaāceyyatiāvasinaāsāḷhipavāraṇanakkhattaāḍhyoāpattikhettadassanaāḷavigotamaāmuttahatthābharaṇaākoṭanakīḷāāpāthagatavaṇṇaāyudāyīālava suttaākhyāāṇattavadhaācaraṇakaādāsamukharājaāceraākasmikaācikkhanaṃākoṭayamānaārammaṇapaccayagatikaāvajjanavasībhāvaādhātabbaādibrahmacariyaka-sīlaādīnavacchādanaābhāvetiāmodaārādhetuṃādātiāgālhaādīnavānisaṃsapaccavekkhaṇaārabbhapaññattiāghāta vaggaājāniyajjhāyitaāghātapaṭivinayasuttaāvajjanaviññāṇaāturamānaāgamaniyapubbabhāgapaṭipadāāvajjanakiriyasabbhāvaāliṅgaādikammaāsaṁsatiālokasaññākhantiānāpānassatiāyatanalokaāsitaāyatanamacchaāvijjhanakaāṇidvāraābhujjaāghātavinayasuttaāmalakamuttāālayanirataāhatoādīnavānupassanatthaānugghāṭesiāvāsikabhikkhuājaññaāvāsadāyakaātānātāāpathaārocanaārabbhateāsevanalābhaārammaṇamariyādāāruppamaggasamaṅgīāruppamānasaāgārakaācarīāhārācāraālumpitvāānisadapadesaāneñjaāsiŋsakaāvibhāvanaāsavakkhayavacanasāmaññaāvaṭṭamānaāyudadantaāpābhinandīājaññajātakaāvattagaṅgāāvāhetiāhanatiāvāsikaliṅgaāmukkaāvudhasippaāsavappahānaāmodiārakkhagocaraāmānusoārambhakiriyāvācakaālambanaārakaākirantaāḷāhanaṭṭhānaālapitukāmaālayappamuditaāpattibhedaārohanayoggaābhoggavaṅkaāvalīārocayatiāgantukapaṭṭaānisadaṭṭhikaānuyantaābharaṇavuṭṭhiārāmadāyakattheraāvāhasakkāraājīvakasamayaālokanaāhitaāṇiāpagāāṇābāhullaādissaāpattivītikkamaāyāgadāyaka theraākāravāāyanamacchaāsandikasaṇṭhānaādīnavānupassanāāliṅgituṃānandachaṇaābādhavūpasamaāpatantaāsavasittaāyatanabhāvadīpanaāneñjatāābandhanaṭṭhaāyatanacchakkaāyāsaṭṭhaākāsānañcāyatanakhandhanissitaāṇābhedaācārasīlamattakaādāsapañhaāsanapaññāpakaāyatikaāhāvoākiñcaññāyatanādhimuttaāropayitvāāgatamanussaāsaṅkamānaākāranidassanaālokajātaāyogapallatthikāāpāṇaākāsa dhātuādhipaccaṭṭhānaāgadaātāpanaṭṭhaāsāḷhipuṇṇamīāvāṭakaṃāgantukaāhāvaācārapaññattisikkhāpadapaññāpanaāyattavuttittaāruṇṇaruṇṇakāruññaravaācitoāthabbaṇavedavihitaālavālakaṃāveṇikabuddhadhammaāvaṭṭahāraāyāsaārammaṇapaṭibaddhauppattidassanaāpāyikavaggaārāmappavesanāpucchanaāmasanākāraārammaṇamissaāṇāvītikkamantarāyikaālokapharaṇaāluḷentaālāpasallāpaāgacchāhiākāsadhātuākaḍḍhāpetiāthabbaṇamantaāruppapādakaāpāpetiāvajjanacittasampayuttaāvāhavivāhaākoṭetabbaālavakāāratiāgamīādiniggahaālukaāruyhatiādittapariyāyāvasānaārammaṇadukaāropitapaṃsuādāsarūpaāvudhavisesaānañjasappāya suttaāyācitabhikkhāāyatapaṇhiākiritukāmaāpattisīsaāsiŋsanāāhāroārambhānurūpavacanaāvajjanaajjhupekkhanaāsaṅkābahulaādahānaāyūhitaāgametuṃārañjanaṭṭhānaānandakaāyukappasaññitaāmisasaṅkhepagataārāmacetiyaāṇācakkaāharitvānaāyattajīvikattaājānīyabhojanaākāsūpamaābandhakaāsayajānanaārakkhavipattiātāpanaparitāpanānuyogamanuyuttaāḷakaācayagāminayaāviñchamānaāvasathoāmisadhammālābhaābhogasaññāābhicetasikaāruhaācikkhitukāmaāvāsadānaādaraābhindatiālamboāmakapakkaārammaṇakiriyaāṇāpavattanaṭṭhānaāharaāmakamāgadhalasuṇaāpattidesanāāpayamānaāsanārahaātattaārammaṇāropanaṭṭhaā°ājaññayuttarathaāyācīyatiāpokoṭṭhāsaājaññarathavaragataānahavattiāvutthoāyusaṅkhayaābhassaraṭṭhānaājīvavāraāsītikavassaānāpānapabbaācamantaānejjaṃāmagandhīādittapūtialātaādhipateyyaṭṭhaāvāsaāvudhapāṇīāhunaāpattidesanākiccaāghātavatthusambhavaākaṅkhantaārocentaārakatāāgamanīyavīriyaāditta-sīsaāmantanakaāmisakāraṇaārajjhatiārohaṇīyaāvilatiālasiyapuggalaālāraānayanapaccupaṭṭhānaājānitvāāyatapamhaāṇāvītikkamapaṭighacittaālokitaṃānayissaṃāvilakkhiāṇāpavattanaāsiṃsitattaājīvapārisuddhiāsandikāāpattibhayaārālikaārabhiābhatoāsīsanaṭṭhaābharaṇaṃālasiyabyasanaāpadappattaāmaṭṭhabhaṇḍakaānandācariyaācārinīārañjaraāpannadassanaāvaṭṭaggāhaāmasanaākulīāsanasālāānisadaṭṭhānaākoṭayitvānaālambiyatiācāroāmataāviñjitvāādīnavadassanatthaāsannakaāloketiāḷavinagaraāṇāsampannaāhārattaāsayavisuddhiāpattivaḍḍhanakaāharīyatiāgamanaiddhipādaālapatiāpattippaṭiggāhakaāsāraāvajjanavasaāvattiyaānupubbikathāāyukinācāraguṇavavatthānaārāmasataāpucchitunaārambhatiāraddhoānetabbaāvāsānisaṃsakathāālasiyamahagghasaākaṅkheyyasuttaāsannagharaāpucchaṃācayagāmīāpucchanavidhiābhatabhājanaāpopharaṇaārabbhavatthu suttaāvesanavitthakaākaḍḍhiyamānaāgacchāmiācariyaparamparagataāpodhātunissayaārambhaṇīyaāmasadisaāhāresiācariyaguṇaālābuānisaṃsakathanaāṇisuttaākāratthaālayarataānubhāvoāgacchantaādilopaānubhāvadīpakaākiñcaññāyatanasaññāsahagataānāyaātaṅkaābhogapubbakaāmuttaāciṇṇavisayaādinnagaggahitaparāmaṭṭhaāropetvāājīvanaādipadalopaākiṇṇaānukūlyaāyūhāācārakusalaākhyātoāpattilesaāraddhasunakhaālimpentaākāsasamacittaādīnavadasssāviāvaranatā suttaācikkhakaāyavaāhāragiddhaādīnavapakkhikaārammaṇasaṅkantikaāsavakkhayapattaāpattipucchāādhipateyya suttaānāpāna suttaākoṭitakaṃsatālaāhārappaṭisevaākāsaṭṭhaānayaābhāsatiānañcāyatana suttaāghātaṭṭhapanāābandhiābha vaggaāsāḷhimāsaālapanaṃānītaovādaāpūratiādīnavavibhāvanaāyūhanavelāālavikā suttaāyuparimāṇaānubhāvappakāsanaāvāsikoāsanasanthavikaāṇīākampitaārocāpentaākaḍḍhitvānaāṇattacetanāāṇattaājīvasaddasannidhānaāpannattaāyuvaḍḍhanakāraṇaāmuttamālābharaṇaāṇāvidhānaānantariyakaākappasampannaāsevanantaālaggetiāhārasambhūtaāliṅgyateānaṇyasuttaādeyyavācaājīvanaṃāruppasaññāāhaccapādakaāyasasyaāsevanāādānappaṭinissaggaāmisālābhaācariyamaggaājānituṃārocitakkhaṇaāluvaārādhetukāmaābhatapubbaākāraakovidaālapantaānessāmaānaṇyaācariyakulaāsīditvāādhārapuggalaāsaṅkanīyapadesaāveṇikatthaābādhapaccayaākuñcitoādāsoālayasammuditaāmasitaākhyānaākaṅkhavaggaāmisapariccāgaārohapariṇāhaāputtaputtaāropanaāsayānurūpaāropesiāhāraādisanāākāraniddesaākiritattaāviñjatiātataṃādīyatiāḷambaroāmantayaātaṅkināramitabbaāvuṇātiācāravipattipaṭibāhakaāsivādaābhujitaāhantuānāpānavaggaāvajjanakkhaṇaāvantikaājāneyyoādhiāmalakīāsantaāvāhavivāhavinibaddhaābhassarabrahmalokūpagaāṇigaṇṭhikāhataārabbhaggahaṇaāgatasuññatasabhāvaāsavanaārocitadivasaācārakosallaāpodhātuggahaṇaākaḍḍhiyamānapaṭisandhikaāmisapaṭivibhattaākāsagamananinnacittaāsannaāpattinānattatāākiṇṇajanaāsanappaṭikkhittaārakkhasampadāārohatiāḷāhanaṃāhuṇaāgatakiccaārabbhamānaāvatthantaraāmisakiñcikkhasampadānaākhuārakkhlkaārammaṇavibhāgaāvahanaāgacchāmaāmasitabbaāvudhabalaādīpayatiārakkhatiāvudhalakkhaṇaādibhikkhāājīvikinīākulajātaārammaṇantarasaṅkamanaāpīyatiābhassarasaṃvattanikaāsiñcatiājīvakoākaṅkhanaāliṅgetiālambanarukkhaādiccabandhuāharamānaādesasabbhāvaāpasadisaāyatanamacchariyaāpokasiṇasamāpattiparamaādittagharaāligaggaraādariyaāsaṅkuppattiābaddhānulittaādibhāvanāākhyātaādāsadaṇḍakasaṇṭhānaājīvaka-sāvakaājīvasodhanatthaātāpanaādānapaṭipakkhaāṇapanaādisiālaviārabhitvānaāhiṇdatiāmoādipucchāāsandiāharaṇakavānaraākaḍḍhatiāmisaññataraārammaṇabhāvaāpattibhayavaggaākoṭitaālambana-bāhaāmeḍitaājīvavisuddhipariyosānaādahatiāporasānugatabandhanaādiccavaṇṇasaṅkāsaārambhānurūpathomanāāraddhavaṇṇaādhipateyyasampattiāruṇṇaāghātappaṭivinayaāgamayamānaāravāḷaāyamukhapacchindanaārakkhakiccaākiṇṇalomaārocāpanaādimalayaācārasikkhāpakaārogyasāsanaārogatāārammaṇasantatāāvikaraṇatthaāgatahīnadukaāṇābalavirahitaārammaṇavidhānaāhūyaāhanantaāyatanayamakaāsevanaāgantukāgāraāyantiāmisagatabaḷisaālayabhūtaāvahāpetiākaḍḍhiyatiāsādanāāgamanadvārapidahanatthaārocetiāgamasaṃvaṇṇanāāghātavatthubhedavisayaāveṇikapaññāāropitadhanuāvajjanakiriyamanodhātuārakkhāāvatthikaākuccaādheyyamukhaālokāpetuṃāvopupphiya theraāsavasamucchedaāraññikaṅganipphādakaāgamanakusalaāsattabāhuyugaḷaāsāḷhīpuṇṇamāāciṇṇapariciṇṇaābhassarabhavanaākuṭṭhaājīvakinīānubhāvadassanānusāraāposaññīālayesīākiritabbaārogyakāmaādātabbaṭṭhaābādhavirahitaāneñjavohāraādaravirahitaānītakiccaāsevanaṭṭhaāyametvāācariyavacanaāsavasaṅgahaācaratiāraddhuppādabhāvaārakkhanatthaābhāvantatāsāmaññaācariyavacaārabhanaājaññavaḷavāālimpetvāārocetvāāmantanikaāghātavinayanaābhujīārogyavināsanaāhariyaāvaraṇaṃāranālaāpattidesanāpaṭiggahaṇaāyūhanapaccayaāliṅganaākulākāraāvelāāgamaniyaācamanapādukāāpādiṃāluḷesiāsaṅgināruhissāmaāharāpanaābhīraārammaṇadassanaākhyātantaāmayāvīāṇākhettapariyāpannaāvāṭapaṭikkhepaātaṅkaphassaādhipateyyaṃāsayagataārogyahetukaākoṭiyamānaānandavaggaādidukkhaācikkhitāāviñcheyyāmaārabhati suttaāyāmatoāghātavinayapaccupaṭṭhānaāmaṭṭhaāgantukakāyālasiyaāgatadivasaādittena suttaānisadamaṃsaākiñcañña suttaātumāvatthuāyukoādarakiriyāāsannaṭṭhānaāviddhaāvaṭṭabhayaāḷavakasuttaāḍhakaālokappavattiāghātitaāsiñcitabbaāgatappakāraādīnavappahānaāsavānam-khaya suttaākhukaṇṇīāsitthaākaḍḍhanayuttaāgatamaggaāgamasuttantānurūpaāmisūpagataānisaṃsapariyāyaāyatanuppādaādīnavoānāpānakammaṭṭhānaāruḷhaṭṭhānaājīvaṭṭhamaānemaāvāraāgantukadaṇḍakaātapiāgamanataṇhāāgatoāmantanaāyācanabalikammaājīvaparisuddhaāsaṃsaākappoākiñcaññāyatanūpagaācariyoāviddhoābādhoāraddhabhāvanāācikkhatiāsanappaññāpanaāruhituṃākiñcaāyācanasaddaākassatiāriyakkhattayodhāāgaccheyyāthaācariyāmahaādīnavasadisatāājaññoārammaṇavijānanaāhutigandhaātāpappaṭipakkhaākiñcaññāyatanasamāpattiākārapucchāāsajjanaāṭalaācamanakumbhīāsattamānasaāyusantānajanakapaccayasampattiākaṅkhapaṭibaddhaāmeṇḍitaṃāsāḷhamāsaārammaṇasabhāvacchādanaāturattābhāvaāmisavibhattidassanaāvaṭṭitvāāsanalūkhaādiccapathaāmodamānaāropitacammaākatigaṇaāvajjituṃārambhavantuārammaṇaggahaṇahetuāpattigāmīāsīsikaāvajjitāvajjitaṭṭhānaānandamayaārambhoāsaṁsaāsāḷhīpavāraṇanakkhattaānantariyakopaghātakaādibrahmacariyakaādānavattiāsavatiādīnavadassanapubbakaaniccādimanasikāraānāpānakathāāsannoāriyacakkavattiāphusatiāpajjamānaāvāṭaṭṭhānaāvāsikavaggaāṇattihetuātāpitaādhipaccayogaāgāmīāhañchatiālopauddharaṇaādīnavadassakaārambhapaññattiālampaādiya suttaāsīsamānarūpaāsanapūjāāvaraṇasabhāvaāsaḷhinakkhattaāsiñcanaākkhyātaāyatanasaddaābharaṇavisesaākiṇṇataṇḍulaānāpānassatikathāāsāvighātaāyanāāpāditacittaādiccaraṃsāvaraṇaālimpanaāvikātuṃāmisāpekkhāājīvakasuttaākaḍḍhāpetvāādiyitvāāyusaṅkhāraāsavakkhayañāṇabalaāgammaāgamabyattiāsanābhihāraāsannaghaṭitatāākuratiāpānaṃāmisakathāārañjaragirinaānupubbīācārasaṇṭhitiārakkhamanussaāsanakiriyāpubbakattaāsayasampattiājaññayuttaāsivisaājānaābādhiyamānaārogyaārāādiyanaāvunathaādaraṇīyaārambhavhoārammaṇattikaādiyasuttaādīnavadassanapubbakanekkhammapaṭipattiālikhatiāsītikaākārasaṇṭhānagahaṇaāgantukakilamathaāruhaṇaāharitukāmaāmisakhādanaāghātakaraṇarasaāsavasaṃvaraāsīnoāruppavimokkhaāruḷhasabbapadaābhisekikaādeyyavacanaāgacchissantiāsavoārammaṇābhisinehaāsanadvāraāmalakapupphappamāṇaāveṇikanidānaārammaṇapaṭibaddhaājīvapakataātāpinānāpānanimittaāvajjanaggahaṇaāhārasambhavaāsittasattaānandasabhāvaādiṭṭhaākhyātapadaāyudhaṃāṇattimūlakaālopapiṇḍaāvaritvāārammaṇakaraṇasampattiāsaṅganaṭṭhaārammaṇūpanijjhānaggahaṇaālasiyābhibhūtaāyussaāliṅgantaāditālaākāsaṭṭhakavimānaāvunātiāghātanavatthuāsevanabalavatāāṇāpanavācāālokayantaāyācitvāāyāgaseṭṭhaānandakumāraākulaṇṇaggijālaākāsānañcaāvijjitvāāhananapariyāhananarasaāgamanavelāāsāvatīāḷiāpattādhikaraṇaāsavavippayuttacittasamaṅgīāvāhakaraṇaāpāditaāruppajjhānaānaṃāsuṁānantariyadhammaāmuñciāpāditarukkhaāvesikoāgāminīātappasaddaādimajjhapariyosānakalyāṇaāvilasaṅkappappahānaāvaritaāruḷhanāvāānantariyaājīvavipattiāpattisamudayaākāsagottaānupubbaādipaṭipadāādhāradāyaka theraārāmikadārakaānañcaāpāṇakoṭiyaāyatanapariyantaāmukkamuttāhāraācariyasuddhiāmantitaādimaāsavasamudayamayaārammaṇūpanijjhānaālambanaṭṭhaārambhahetuāpattivuttiādibhūtāruṇaāyasaājīvasampadāāraññakaāpokasiṇaādittaāvattināvajjitvāāmisesanāāgatamaggābhimukhaāyuvantuāmisagataātapaggahaṇaāvajjitahadayaāghātanaghaṭikāākappasampadāāyatanalakkhaṇaāṇyaṃānayiṁsuākāsānañcāyatanacittuppādaākaḍḍhitabbaācamanasarāvakaārajjaācārapaṇṇattivinayaābharaṇajātaāmattikāāyusarikkhatāārammaṇādhimuttivimokkhaāsayabhedaārammaṇūpanijjhāyanaāgantabbaṭṭhānaābhassaraācariyabrāhmaṇaāvaraṇiyaācariyapaṭiññātabhāvaāvenika suttaāhāratthaṁālepaārambhaāvaṭṭakaāvasathapaṭisaṃyuttaāpaṇadvāraābhujatiāloka-saññāārakkhakaāgamanīyasaddhāājīvabhedabhayaāyatiṃānāpiyaārohasampattiādisambandhanaāsavapadaṭṭhānaānandanaṃājīvikasamuṭṭhāpakavīriyaāṇirakkhaādhātabbamukhaādhārakaāpattidesitaāmayantaraāmisavirahitaāhārayatiāsevanamandatāāveṭhiyaābādhaṭṭhaānisaṃsaparicchedaānāāpapathavādhikaācamatiākāranirodhaāruppasamāpattilābhīādipāda-punnāga-khandaārācāraāpadabujjhanaāneñjapaṭisaṃyuttaārāmasampannaādesanāpāṭihāriyaāyuttakapurisaāsāvacchedikaānupubbī-kathāāyatabhamuādānasaṅgahetuākoṭanaāmantayitvānaārammaṇādhipatiācariyadakkhiṇāāpucchakaāsanakkhaṇaāgamiādiuppādaāghāṭetvāākaḍḍhanayoggaāmisagandhaārammaṇūpaladdhiārāmadaṇḍaāsakaārakattaṃāgamasammataāropitavādaārogyasampattiājānīyalaṇḍaāvāsamacchariyaāgamanasīsaāvantikāākāsaṭṭhavinicchayaāgamanavipattiāmāsaāsevitakammaṭṭhānaāṇārahabhāvadīpanaānukulyaṃāraṇamatthakaāvutaārammaṇābhisamayaāṭaāyāmoāgahītaālokapharaṇabrahmaākarīyatiālambaṇadāyakaāṇārahaārammaṇānusayaāpatīāsannapadesaārohapariṇāhasampannaārakkhadāyakaārañjaroāsītiyaāyāsanaṭṭhaāsanadānaānamanāādīnavavuttiātapasaññitaājānātiākiñcaññāyatanabhavaākārapaññattiāgamanatthaākoṭitapaccākoṭitaārādhikāāsavanirodhaāṇattikapayogasādhikaāpattisāmantāāyūhanānurūpatāārammaṇapathavīādiccakulaāsevamānaāhaññantuātāpābhāvaāsaṅkāāropentaāgatabhikkhuāpāthakajjhāyīāvaṭṭanakālaādīnavapaṭicchādakaānāpānassatisamādhiākaḍḍhiyamānasaāciniāhaṭaopammaāhāragedhaālambaraāsiñcamānavilīnasuvaṇṇaākoṭesiāsanapariyantikaākāsatalaāvajjanaṭṭhaāvajjanapaṭibaddhaāsanapaṭikkhittaāgatapadānurūpaācikkhitaārammaṇakaṭāhaāpāthakanisādīācārasikkhāpanakaāpāthakanisīdiādīnavakathāāsavavirahitaāyūhanakkhaṇaābhogapaṭibaddhaādhipaccakaraṇaākhyāpakaāpajjāpetiārohapariṇāhavantuāvajjanasamudayaāmakadhañña-peyyalaāvibhavanaādidassanatthaārāmoāpajjituṃālikhiāvasitapadesaārevataāsāḷhīpuṇṇamāsīāvaḷiāraññaka suttaādaraṇaāpattibhayasuttaāmasanadukkaṭaānandamānavaāpuṇātiāraddhāāsannabhāvaāpāṇakoṭikatāāthabbaṇapayogaātāpaggahaṇaāhārepaṭikūlasaññīāsumhatiāgamaniyakathāāhāranirodhaāraññakasikkhāpadaāsādetuṃāneyyāsiācārasīlasampannaāsiñcituṃānisamsa vaggaāsanapīṭhikāārohakambuāgatasaṅkhāraāvasathagehaāsāḷhīāraddhataruṇavipassanaācāmabhakkhaāgatānusāraāārocanavidhānaākhyāpyateāmodanāāvasathānumodanaāgantāāpagarahakaāmasiāgantukanimittaāyatanaghaṭṭanaāvudhasaṅkhepaāgahitoāharimavāḷaālavālabbhantaraādīnavañāṇaniddesaāharaṇavidhiāpannakālaārammaṇapaṭisaṅkhāāyūraāsevituṃādimattakathanaādittapariyāyanayaāturatāālokadassanaākāsasañcalanaāmisasannicayaānandamacchaācariyaāgamuṃāviñjetvāāmisasannidhiālopakaraṇaāmantanavacanaāmisagiddhaāhavanīyoājīvavipatticodanāāvudhasampahāraānisadaāvāṭakaāsanantarikāānāpānassatibhāvanāāviñchanakaāyatanarūpaāveyyaārohasampannaārāmasahassaāpāyikoāsahassaānulomikoālikyaāyācana suttaāsannānantaraāvāṭamatthakaāpodhātuniddesaālokasaññādhiṭṭhānaājaññayānaāsanakusalaāgamādhigamabyattiādimariyādaāsittūdakaāvuyhatiāḷippabhedaādiyanamukhaārammaṇavaḍḍhanakkamaāneyyaṃāvilaādyavatthānaārabhīyateābajjhatiādicca-kula-ketuākaṅkhapaṭibaddhavuttiāvassakaāsaāpucchantaārammaṇavibhattiāḷindakaālokasaññāpariggahaānāpānassatisamādhibhāvanāāhāraṭṭhitikaānayitvānaāpattidīpanaāyuparipākakālaākoṭayatiādipādakajambuāttharatiārammaṇamūlakaāpādetvāāruhanaāsevanalābhīārogyaparamaāveṇikahetuākulīpupphaāsiṃsatiādānappakāravacanaānayatiāmakamattaāyujjhatiākaḍḍhitvāācāraābhākaraṇaāvattīāsayānusayānulomaāveṇikanayaāmisagarukaācariyasantikaānessatiāsaṅkanīyasamācāraāvariārammaṇakaraṇasampattipaccupaṭṭhānaālaggetvāālambatiāsittavisaākaḍḍhituṃāsattiārammaṇasāraggāhaālavakaādhūtoāgatakammavaggaālayapaṭipakkhaāsaṃsukaārāmapattaādīnavānupassanāñāṇaādiyatiārammaṇavisesaāvāhavivāhakaraṇatthaādāyīnādisaddasaṅgahitaārogyaṃārogyatthaāsādanāpekkhaārabbhadhātuārāmakoṭṭhakaākāsakathāāmisabhāgaābhogārahaāpucchanakiccaāgacchuṃādhānagāhīādivaggaāyācanasādhuāmisakiñcikkhahetuātappavevacanaārakkhādhikaraṇaārūḷhakahatthiālayārāmaācārakulaputtaāraddhavipassakaāsavuppattikāraṇaāsevanapaccayalābhaānemiārammaṇapaṭivedhaāyatanapāripūrikālaāharaṇaṃānanda suttaādānaganthaācariyupāsanaāvikattāāgamananandanaāpādaārammaṇābhibhavanaāyukkhayamaraṇaāghātoāḍhakīāghātavatthubhedādivisayaāloḷetuṃācamesiāvuḷhaānandayakkhaāvattantaāharayamānaāhutiālokasaññādhimuttaāsāḷhaālimpitabbaāpucchitaāvajjanarasaānandabhaddekarattasuttaāvikubbaāneñjasamāpattilābhīārakkharahitaānisadaṭṭhiādittalohaguḷasadisaālambanakaraṇanayaācāraguṇasodhanaāmisapariyesanāādhutaārammaṇarasānubhavanakālaāpamukhaāsavahetuāveṭhesiādittajātakaāmantanākāraparidīpanaāgamanapaṭipadāāsabhināpattaññabhāgiyacodanāāmisabhogaārammaṇādhiggahituppannaāpānīyakaṃsaāsañciccaāveṭhetiāraddhappakāradassanatthaāgamanākāraāruppabhavaāḷarakkhiāsaṅgīārakkhasampannaāsaṅkābhāvaārammaṇapaṇītatāāṇattisamuṭṭhitaāvāsādhimuttaāḷhakoāloḷetiāyuhānaālambanarajjuānañjaāyāpetiāvajjiārāmadūsaka jātakaāropayamānaāpāduṃāvāhavivāhakaāsumbhatiācariyakathāājānīyavaḷavāāṇākaraāyusaṅkhyāādīnavānupassanā-ñāṇaāsīnaājānīyayuttarathaākulakaāsannacutikaāgāḷhapaṭipadāāgatappaṭipāṭiāvedhikaāṇākhettakittanaāloka-sandhiāraññakasenāsanaānisaṃsasaññitaāviñchanarajjukaāposamaāvapatiārammaṇolambanaākāsacetiyaṅgaṇaāsiŋāḷāvikaāpāthakaādiccūpamāāvajjanaṭṭhānaāmuttamaṇikuṇḍalaādisoāgamavohāraāgatanidānaāgamanavisiṭṭhaāgatasuttaāṇattiniyāmakaāvaṭṭanalakkhaṇaādesanaārādhikaāsaḷhaāhananaāvajjanakiccaāmāvasesaāṭhapetvāāvāretiālasiyaṃāmagandhasuttaāsanapaññāpanāṇattiāpattisamuṭṭhānaācikkhitasaññāārāmakinīāyataggaāḷavaārabhanakālaāvajjitabbaāyatanikaāsuṇāntiāyatanavinimuttaācikkhitaasubhakammaṭṭhānaāharaṇakālaāṇattimūlikaāmisasaṅgaṇhanaāsannavināsaāsīvisadaṭṭhūpamāālindakaāpattidesanāvidhānamukhaānantarikakammasamaṅgīābhogapaccavekkhaṇarahitaānadatiāsīsavācāāpattidassanussāhaāgatāgamatakkaākāragahaṇaāpattiparicchedaāyūhanalakkhaṇaāsittasuvaṇṇapaṭimāāṇañjaāvaṭoāgatabalaāsappatiāyuvāāviñchanaṭṭhānaāpattisaṅkamanaāvasathaānāpānanimittārammaṇaāḷāraācikkhanasabhāvaārammaṇarasānubhavanaāvāṭadhātukaāsavakkhayajānanaādicayaājānanakaindriyaāvaṭṭanaāvisituṃājīvikabhayaāvesanatthavikāāsanapadesaālocetiāyatanagatatāāṇāpāṇaādibrahmacariyaṃāpattippaṭiggahaṇaāpattibhāvaārammaṇappaṇītatāāyūhanasamaṅgitāāsannacāritāāropitaniyāmenaācariyadhanaāsadaākarapārisuddhimūlakaānubhāvavāākārasamūhaākiñcaññāyatanalābhīāvaṭṭetuṃāsevitabbaānāpānapariggāhakaāgantukabhavaṅgaāharāpetuṃāṭānāṭāāgamanupacchedaāpucchitukāmaātāpanaṃārakkhaṇatthāyaākāsatiāghaṭṭitaāsavaṭṭhānīyaāpannaāyattaāsannataruppādaāpāṇakoṭikaākoṭāpesiārammaṇasamodhānaāsaṅkantaāvajjanaābādhikoātapantaākaṇkhāāvitoārammaṇasampaṭicchanaārammaṇikacittuppādaādibrahmacariyaāmakacchinnaālippatiākotakaālokaviddhaṃsanaādānakālaādīnavadassīālokasaññāgarukaārakūṭamayaādiāmattikaāyuākāsantaāsābhassara devaālokavaḍḍhanaākoṭanakkhamaāvaraṇasetuāvajjissāmiājāneyyayugaāsava suttaāsajjoāropiyamānaāpatitvāāropitabhāraāgamentaāsevitvāāmisayāgaācariyavevacanaālapiājīvakasāvakaādāsamaṇḍalūpamāāmantananiddesaārammaṇapariggahayuttaāpodhātuvajjaāseviyamānaāpattivuṭṭhānapadaānisaṃsappaṭisaṃyuttaāsabhoāhariārādhesiānīyaārānālakaābādhanaājānitabbaāpodhātudvayaāpaṇābhimukhaāyatanadhīraābādhābhāvaāvuṇitaāpīnaāvikarotiāhiṇḍitvāāthabbaṇavedaādiaṅgaādimattaādisuddhidassanaparaāraññakaṅganipphādanaāsāḷhipuṇṇamāsīāmisapaṭiggahaālupaāruheāsevāāyatanasallakkhaṇaācariyadhammapālaāluḷiyatiādikoṭṭhāsaānetukāmaāyatibhavaādāyaārakaṇṭakaāveḷmādhipaccasaṃvattaniyaānayanakāraṇaāyuvemajjhaāsiṁsakaāsavakkhayaāmantaācariyācariyaāgamanīyaṭṭhānaāsivādoāsayituṃāṇāpitaārohakaākāsānañcāyatanasaññīātapattaācariyalīḷāālambiyamānaārāmikagāmakaālepanaāsannakālaāvajjanasāmaññaāsayoālokalenaādibhūtaviññāṇaālopikaāgilāyiālambagāmaāmakamacchabhojanaāgamaveyyattiyaādimanasikāraābharaṇaākāsasannissayaāvutamuttāāpāṭaliputtaārāmasāmikaāṇattiatthaārohābhāvaāvudhabalavantuārambhakālaālampāyanaāracayāracayāāvaraṇatāāṭānāṭiyaārammaṇātikkamaāmisappaṭivibhattaādātuṃātuma theraāsaṃsuāṇāpavattiṭṭhānaānāpānaṃāvaranīyaābhujanaālimpāpetiāyapotthakaāsannatarupanissayaāsaṃsāārādhituāyusaṅkhārossajjanasuttaāsādesiāropitadaṇḍaāvaṭṭasadisaāvāhetvāākāravikāraāpānīyaārocesiāpattipatikammaāgantukadevaputtaāvahanakaāgatanayaārammaṇappaṭipādanalakkhaṇaāraddhavipassanāāsannajavanabhāvaāpodhātuppakopaārammaṇarajjanaārakattaādīnavapaccavekkhaṇaācikkhitvāākiñcaññāytanaṃāgamanavisuddhiāyupālīāpannavinibbhuttabhāvaādīnavadassanapubbaṅgamaābhujiparivāritaāṇattikārakaārammaṇākāraāvaraṇīyaākārasadisīānisaṃsamūlacīvaraāsābhibhūtaārambhosānakappaātumanārammaṇaggahaṇasabhāvatāālekhaāgamanabhayaārammaṇābhimukhaādīnavasaññāālambiārammaṇānusayanaāpattisabhāgatāāpattikkhandhoāsavagandhaārammaṇappaccayaāyatagambhīraānataāpokasiṇajjhānaāmisajātikaāyuvaḍḍhanakumāraācayagāmisuttaāgatigatiṭṭhānaāṇāpentaāciṇṇavasitāāyuvaḍḍhanaāvāhavivāhakaraṇaācāmetiāsannataraāgāriyaāhañchaṃāyatanapaññattiākāsaṅgaṇavantuādibrahmacariyakadhammapāripūrīācāravatīādhāradvayaāpātaāhārepaṭikkūlasaññāāṇattikappayogaāghāta-paṭivinayaāṭavikaāsayaposanaāyacikāāpādakaābhatābhataāvukaācarinādisitabbaāsittakūpadhānaālaka-mandaāyudānaāvasatiāpoāyatoāgataphalaācariyānusiṭṭhiārammaṇapariggahitasatiādhunātiājīvakavādaādesanāpāṭihāriyānusāsanīāmāyadāsaārakkhasuññaābhāvaggaāmagandhatāpasaālīākiṇṇadosaāharimajaṭādharaāḷimpāpetiāyasakyaṃādhipaccatthaāveṇikalakkhaṇattaāvāṭamaṇḍūkaāgataukkākarājavaṃsaārambhanaṃāhatakiccaārāmagamanasīlaāsannapaccatthikaāsevanapaccayaāvisitvāārāmaṭṭhāniyattaāsanakaānakaāhaṭanāākāsānañcāyatanūpagaācariyaparamparāārāmapokkharaṇippaṭimaṇḍitaālasyānuyogaāgantukabhikkhāāgamanamaggathakanaāsannaguṇattaārakkhanirodhaākāsānañcāyatananissitaācariyuggahaṇaārakkhitakāyavacīsamācāraādittabhavanasadisaādesanāātāpanalakkhaṇaānītoāvajjanasamanantaravidhiāsīsaṭṭhaājīvabhedaāḷhakaābādhanadukkhaādiccupaṭṭhānāāraññikadhutaṅgaābhisamācārikakammantogadhaābhogakaraṇaāraññakasīmāāgatanimittaāgantvānaākāravikatiāṇāpanaāviddhapakkhapāsakaārodanavegatunnaāharāpentaāvāṭamaṇḍalaāvamituṃāsaṅkaṭṭhānaāsacchedanakammaākāsakasiṇasamāpajjanaārāmadāyakaārāmakaraādhānaāvajjanuppattiākappasampattiākāraggāhikaārāmaṭṭhānaālokasaññekattaārakkha suttaākāsānañcāyatanasuttaācārātikkamaāvaṭṭitaālokappajjotakaraānisaṃsasuttaārammaṇūpaṭṭhānakusalaāgaccheyyaṃāhuneyyaājīvissatiārakkhādhikaraṇaṃāsisanaājaññahayaākārabhāvaniddesaāpattādhikaraṇamārabhiyamānaādirahitaānāmetiāturoāgantukopakkilesavodānaāsavasahitaāvudhapāṇiārammaṇaghaṭṭanaācariyapaveṇīādimantuāhāramayaāsaṅkanīyaāmasatiāyūhitabbaāgamavaraākiṇṇakacavarattaāraddhalayānurūpaālambaṇadāyakattheraājānantaāyāgadāyakattheraāsannamaraṇaāgantukavattaāvajjanappamāṇaāgotrabhūāharatiāgamaviruddhaāsiṃsanīyaāyusahagataāḷhiyaālopabhattaṭṭhitikāārūḷhoādesantarānukaḍḍhanatthaāyadvāraāmavaṇṇīāropetuṃāgatapadaālindakavāsīāruppabhāvanāānisaṁsaākiṇṇamanussaāsittakādhāraājīvavipannaāpatitvānaāpattivisesaāyūhanacetanākammasamaṅgitāārodanasaddaālambaṇadāyakavaggaācaritaāpattisāmantākathāāyāgaāgatanavanītaābhetiāsannataruppattiākulipupphaābhā-dhātuāyattavuttiāsittakaāmajātaāhārasappāyaādittapariyāyaājānīyatāāṭhapitaāpāthajjhāyīādhārabhāvapaccupaṭṭhānaānantariyakammasamaṅgīāvattaggāhaārakkhamūlakaākāsuggamanaātatāyīāsīsakaālavīāyācanaṃāmisakiñjakkhasambharaṇaārādhanaṃārāmavanamālīānantariyakammasadisaāsavakkhayagāmipaṭipadāādadātiārohanakiccaārāmanissayīāhāranettippabhavaādesavidhānaāvatetiāmalakakakkaāḷāvakaālokībhūtaārāmassaādittacelaākulakajātaāraggakoṭinitudanamattaādhāriyatiāmantāpetvāāsaṃsatiānāyoānubhāvadassanaṭṭhaākāsappadesaākāsaṅgaṇaākaḍḍhitahadayaākāsacetiyaāharāpetiāṇattiādicittaāsannarūpāvacarajjhānapaccatthikaāghātanaṃālolitapānīyaāvāhanaāmaṇḍasārakaāloletiādhārabhūtaāghātukoāvajjanakālaārādhayantaādīpitaāvilakaraāthabbaṇiddhiāsanūpagataāsaratiākāsānañcāyatanupekkhāārūhaākilāyantaādittoāsabhaṇṭhānaālasiyajātaāṇibandhaārāmikapesakaādarajātaārāmacārikaādhāraṇaāyūhanasampayuttacetanāāsavanirodhagāminīāsittaudakaāmalakaphāṇitaāvudhajātaārammaṇasantabhāvaāsiṭṭhaāliṅgatiāghātentaākiṇṇavālikāāturattaāgatāgatavelāālokasandhiparikammaārohanayogyaānayitvāābaddhapupphavaṭaṃsakaādikalyāṇaākappasobhāāmakadhaññaādittagehaāliṅgitaākhubhujaākoṭentiāyāgavatthuāsiñciāliṅgiyamānaāpattippasaṅgaādesanābhāgaāgantukuddesaāpajjanahetuāḷīācārapaṇṇattiāluḷīyatiātumattheraārambhajaāsevanappaccayaāpattisandassanāākāsaṭṭhakadevatāāsiṁāvāsikākāraārocitaānāpānānussatiākucchaāmisagatikasallakkhaṇaālagetvānaāgacchatuākoṭakaādhipateyyalakkhaṇaāthabbaṇaāsādayitvāādinnaāsiñcanavisaāriyaāropanasajjaākāsajjhāsayaādīpanīyaājīvanupāyaāhāragedhīādhikārikaācārapaññattiāhitaggiāveḷīāgahatiāhāradassāvīāsannacārīālambitabbadhammaācariyadhammapālattheraāsannanīvaraṇappaccatthikaādiyāpetiācarinīādarākaraṇaātapaṭṭhānaāyuttakoāpattisambhavaāmilākaāpajigucchakaāhārāpitaārabhāpetiāligāmaādikattaāpajjitvāākāraārammaṇavidhuratāāvāsamaccheraābādhaāpakāākoṭanalakkhaṇaārāmaāsannatarapaṭipattiāmisaānāyanaābhisamācārikaākaḍḍhitaṭṭhānaāvajjanacittaābhatanāvāārammaṇābhimukhanamanaāpattidivasānurūpaāpucchāpetuṃākāsasannissitaānāpetiāvajjamānaāyatapaṇhikaāsavakkhayapariyāyaākhyāyatiāṇāsamūhaāvāṭaārambhappaccayaāgamissatiāliṅgitvāākiritaārakkhasatīākiñcaññāyatanasaṃvattanikaānisaṃsakittanaāmattaāraddhapariyosānaāsaṅkitabbaāgamhāāgatāgatapadaārāmikasamaṇuddesaāvajjanāvasānaāyatanaggahaṇaāruppavipākaāyāciāviñchanarajjuāsāchedakammaāgamesiālokasaññādhipatattaāpattivuṭṭhānaāpajjīyatiāmakasusānaādinnaratanaāpattiadassanaāḷakamandaāyācanāājānīyasuttaāsavavināsanaāsaṅkāpariharaṇatthaāsaṅkitabbasamācāraārohaṇaorohaṇamaggaādarajananatthaāmisasanthāraāyuppamāṇavemajjhaāvajjanasīsaāyatanakathāāgacchantiārāgantvāāruḷhaābhogābhāvaāgamanappavattiātāpesiāruppabhūmiāgāḷhaācarantaāyukkhayaācamayitvāāyuppattiṭṭhānaārammana suttaāpāthaṭṭhānaāmisasaṃsaggasaṅkāārūgyaādattaāyusaṃvattanikaābhujitvāārocitanayaāmaṭṭhoāpattisabhāgaācitaābandhanakiccakaraālopauddhāraṇaādiakkharaācariyamahaāsannakāraṇatthaāpāthaāturībhūtakālaānāpānaānayissāmiābhujiārammaṇacittaāyūhanaṭṭhaāyusataāvijjhiyamānaāyasampadāāṇāpanaṃābhāsanakusalatāānuñcatiāyatananiddesaārohakoāgantuka suttaālaggesiābandhanalakkhaṇaālaggabhāvaākāsanabhagataāvāsapariggahaānisaṃsavantuāyodhanaṃāṇimaṇḍabyaāmayoārammaṇasamatikkamaāyukappanaācamāācariyānuggahaāgamanasabhāvaātaparūpasampannaāsevanapaccayabhāvīākoṭṭanaphalakaārāmavanūpacāraācinātaāneñjasamāpattipaṭisaṃyuttaārāma suttaāsaṃāḷāriyaākāsasamamānasaādicandodayaāhavanaāraññakoāvarana suttaāvāsikakālaāhutīnaṃpaṭiggahaāyatanamāraāvaritacittaāyatanapāḷiāvudhadaṇḍaācāmoāvajjanasamayaākārakaākāsapadumaārammaṇānumajjanalakkhaṇaāpattivītikkamavācāāvattanalakkhaṇaāpattiggahaṇaāḷavakakumāraācārasampannaāmaṭṭhabhaṇḍaāṭānāṭiyasuttaāvārayatiānanaṃāghātavaggaābhadhammikaārapathaāmaṭṭhakālaāmantanākāradīpanaātattarūpaāsevatiādinnapubbaliṅgaāneñjakāraṇaādiyamānaālopasaṅkhepaādittapaṇṇakuṭiākārakovidaājānanatthaānayanaārodanavatthuākāsa suttaāsayaārammaṇabhāvūpanayanaāluḷitaāvudhakiccakaraālapanasamudācāraābhidhammikanayaānayiṃākāranānattaāsannaparinibbānaāgamananivāraṇatthaāmodayantaāmantesiāhaccavacanaāpūpikaādhāyitvāāgamissaṃālokanissitaājāni suttaāvaṭṭa-bhayaāgatavāraāpanaākāsadevatāāmuttamaṇikuṇḍalābharaṇaārammaṇasīsaāvajjanavedanāāgamanapubbabhāgaāgantukāmaārāmadūsakakumāraāsīsanaālokanissayabhūtaāthapetuṃāyanaābhatasuttaārādhanaānantariyacetanāsampayuttaācariyalesaājīva-pārisuddhi-sīlaāmisacakkhuāmalakarasaāsiāmisapariyeṭṭhiārodanaṭṭhānaālambarameghaāharitarāvaṭṭasīsaāloketarādittachārikanirayaādibhūtaālambanīyaākhandanaāmantentaāmaṭṭhadvāratikaādhārabhāvāpādanaānubhāvajutiādiṭṭhañāṇaāsīsitaṭṭhānaāmakatakkaādiccābhimukhāvaṭṭhānaākāravantuāmakamacchabhojīājīvoāpādiṁādesoāyogoāturakāyaāghātavinayaāhattuṃājānīyalakkhaṇūpetaātapasukkhaānupadikaākāsānañcāyatanabrahmalokaāvahiāgamadhammaāgatadūtaāhārapaṭibaddhavuttikaācinantaāvasanaāruḷhābhilāpaāṇārahādhīnaāgamasandhiābādhetiānessāmiāsaṅkīānāpānassatisahagataākāsavāsīāgaccheyyaāveḷinātapasantāpābhāvaārāmābhiyuñjanaārammaṇaniyamadassanaānītaāpādīyatiāpattivītikkamavacanaābādhapadaṭṭhānatāālokentaāropayitabbaārammaṇādhimattatāādevanāāraggaṃāsiñcitvāāyuvemattaāsayasaññitaālambanadāyaka theraājīvikāpakataātisayikaāsevanābhāvaāgantuṃāvellitaāyogavattaākāsaāhutaācikkhitamaggaācārasampadāāgamanasaddhāābādhapaṭipakkhabhūtaāvajjanānantaraāsaṁsāākaṅkhīābhidhammikadhammakathikaāṇāpanapayogaārammaṇānubhavanaālokapajjotakaraādiṭhapanāāruhaṇatthaāghātavatthusannissitaākuṇḍaājānīyayuttaācariyānīāsāṭikaharaṇaākassiāmisakiñjakkhahetuābhisamācārikadhammapūraṇaāsavaṭṭhāniyaāharaṇakathāādiantaārohanaāneñjābhisaṅkhārāāpannabhāvaāsannapītipaccatthikaāmeḍitapayogaābhassarabrahmalokaāvāsagataāravālaākāsacchadanaāgilāyatiāvapasikaārakkhaṇaākaṅkhāyattavuttikaāsiṃādittasuttaāvajjitānantaraāpaāveṇikadukkhasuttaābharaṇabhaṇḍakaākoṭanamantaāyupālaāpatti āvikaranaācārasamācārasikkhāpakaācārasampattiācariyaparamparābhataājānīyasindhavaāruppacutiānītapañhaātumābhimukhaālokiyaṭṭhaāsikkhitaādīnavadassanahetuāgāmikālaāvellitasiṅgikaādittapariyāyasuttaālambanabāhaābhogaākāsanaālokadassanakiccaāluvadāyaka theraālulitaāmisagatikaākāraṇaāsabhaṭṭhānaāmantanākāraādisuttaānantarikoāsiṃsiāmisagaruāsittakālaādipadatthaniddesaāsaṅkitasamācāraāsavakkhayañāṇaācariyamahayugaārāmarāmaṇeyyakaāviñchanacchiddaādinnasatthaāpattibahulaājañña suttaāvuṇiāvaṭṭatoāsīvisopama suttaābhijātiācāravirahitaānāyanatthaāvaraṇarahitadassanasīlaānandacetiyaādicca damilādhikāriādittasīsaāyogapaṭṭaāsannattaāsanka jātakaāvaraṇavirahitaādhārapuggalanidassanaāvibhāvoākāsaṭṭhoālokasaññāsayaākaṅkhitabbaāvajjanakaraṇaāpokasiṇasamāpajjanaācametabbaāvuṇanaānantarikakammaāpādetuāgamanupāyaānandarūpaālasyāyitattaārakkhapaññattiādipadaākulabhāvavirahitaāraddhaāturaācayagāmicittaāsoāvaṭṭanīāhuṇeyyaāgamanapādaāraddhavīriyatāāveḷāveḷāāyādesaāpāāgantukagharaānisaṃsaphalaāviñjanakarajjuāvaṭṭadaḷhappahārīāvijjhituṃārambhānurūpaāvudhavijjāābhatapaṇṇākāraāsevanadassanaāsatiāvedhanaāvajjanadvayaāvisanaārohantaāropitadīpaādīnavakāraṇaāmantetiādipaṭisandhānabhāvaādīnavānisaṃsavibhāvanaāvibhāvatthaāloḷīādīnavadesanāākāsānañcāyatanupagaākaḍḍhamānākāraākāsagamanaāvajjanakiriyābyākataāvāhoāpattinirodhagāmīāvattakaānandasuttaāyametiārammaṇādhipatipaccayaāyatanapadesaādikammikakulaputtaādīnavadassitāāpannapuggalaārammaṇaggahaṇaāyāsitattaārakkharahitacittaābyasanaākaruppannaāyatapaggahaārammaṇanavakaādhārakaṃāsaṅkabhāvaāvajjitukāmatāādhāvitvāāvajjanamanasikāraāḷāhanaāyupaṭilābhaāropituṃāyatanakusalatāāharahatthaābuālokasaññāpariyogāhaṇaāghātanabhaṇḍikāācamayamānaārāmaṭṭhakavinicchayaāvudhaphalakaāvibhūtakālaārammaṇaajjhupekkhanāātappakaraṇīyasuttaāsabbhaābhisamācārikasīlaāyācanahetuāvaṭṭitabhāvaārambhadaḷhatāādīnavakoṭṭhāsaāyukāraṇaālapeyyaādhāroāruheyyaācamitabbaāvaṭṭākāraācariyāyuggāhaāmisalobhaāmaḷakavattikāpāthaānayāpetvāāruppānantaraārāmarakkhakaārādhayatiāguābhatanānāgandhodakaāmisabaddhaālambitvāāsevanadaḷhatāācariyavattaāmakadhaññapatiggahanaāsayaparisuddhaārammaṇābhiniropanalakkhaṇaābhogānurūpaāyūhitvāārammaṇūpanissayaāpattipabhavaākankheyya suttaālokanaṃāsāḷhīpuṇṇamadivasaāmisacittābhāvaānisamsa suttaāgamasamaññāāvasathaparaṃparaānanaāgukiriyāālopoāgamananirapekkhaāpattidiṭṭhiārohanīyaādhāraāpucchituṃādāsānandapaāmisasannissitaālayatiādhikkaānantariyopaghātakaārammaṇapakatiāghātavatthuāmisānuppadānaācariyūpaddavaāgacchavisaākāsapadesaāpajjaāsīvisālayasamaārocayituārammaṇassādanaāpajjanalesaādigāthāāmakaākāsakaāyatanasoādāsabhittiārammaṇikaāyūhitabhāvaāvajjanasamatthatāāgaccheyyāmaāvasitvāākoṭāpeyyaāpaṇasuttaāpattivaḍḍhanakanayaāsīsanatthaāvaraṇīyadhammavikkhambhakaācikkhitabbaācariyāmahayugaāvuyhamānaāghātukaārūḷhaupacikamattikāāvariyaāsaṅgaāharaṇaṭṭhānaāmisamakkhitaāvajjanamattapaṭibaddhaāgāmitāāsaṅkitvāāvaraṇakaraānītavibhavaābhujitvānaāhārajaārammaṇavibhāvanaṭṭhānaāmisapatitaārammaṇasabhāvaālambamānaābhāāpajjituāraññaka mahāabhayaādhipaccabhāvaāloḷentaāsā-vaggaākāsanimmānaādiyantaārogaāhārāsāājīvakabhayaāsādetvāādinnasadisaākāravantālavālaākāsanissitaākoṭayantaālopaṭṭhitikāāhaṭabhikkhāāsīsāāyatanabhedaāgantukākāraāvudhabhedaāraddhakammaṭṭhānaāmisakiñcanaāropitabhaṇḍaāsandikaāvusoārādhetvāārohamadaārāvacinaraṭṭhaāyu suttaāhaṭapubbattaāgārikaāsāḷhāājīvavuttisataādhāvatiāvāhavivāhayogyatāājīvaṭṭhamakasīlaārocitavatthuākoṭṭetiādīnavānisaṃsadassanaāveṭhitaāmāyaāmisāpekkhatāāḷhakamānubhāvadīpanaāvikaraṇayuttaārāmūpavanaātāpīāvāsamaccheraharaāloḷitaāsādiyaāvudhavassaāsetiāsavasamaññāāvuttaāsaṅkituṃādhāvanaārabhatiāgamaññūācariyasamayaāṇattakālaādhipateyyaāvaṭṭamukhaāsevanābahulaāḷikaāsaṅkāvahantaādaradīpanaāvajjanupekkhāāpucchitabbayuttakaāpattisahassaāyasādhakaābhāsuttaāyuttakavesaānayiāvajjetvāāciṇṇaācarāākāsagaṅgāālokasaññīāsannalakkhaṇattaāsīvisopamasuttaābādhatiāsakattaātāpiyaāsaṅgabahulaāpannasekhiyaāpucchanaṃāgantukabhikkhuāruppakathāārammaṇavavatthāpanaāyūhanaāvajjentaāveṇikavisayaāghātābhāvaānisaṃsasataāhāra suttaādāsasāmikaārakkhadukkhamūlaāpajjanadosaāvattanaāsīvisajātiāmisapaṇṇākāraāyācanaākaḍḍhanayantaālavālasampādanaāgamanapaṭipadāṭṭhānaāsajjiāmisalābhaāraññakasenāsanārāmaābhassarakāyaāḷādvārakaāmantayatiācaraṇakakilesavirahitaāḷhakathālikāālokamaṇḍalasadisaāpodhātusambandhīāvaṭṭahāravibhaṅgaāvajjitaārakkhappaccuppaṭṭhānaākiñcaññābhinivesaāgamanīyapaṭipadāāposabhāvaāvikātabbaāvasathānumodanakathāāpiyatiānanditaākiṇṇakammantaāhatāālasyāyanākāraāvikattuājānitavantuājīvakaādinnattaāsittodakaāyusaāyasampannaāvutapaṇḍusuttaāyuvaddhana kumāraāvajjayatiāṇāpesiāsatthaparisamattiyāāsappanaākoṭāpetiārogyasampadāhetuālapituṃāyūhanasaṅkhāraāvaraābandhanavallīārakkhakamanussaārāmatthaāpucchiyaātāpetvāāpānīyakaṁsaāsuṇamānaācārīābaddhapaṭibaddhasahāyakaājīvināpāthagamanayogyaāpapasaṃsakaāsavacāraākāravisesavācīālokakiccaānantariyabalaāgodhaāpūraṇaātojjaānisadattacaārammaṇapurejātaādhipaccasabhāvaāmakasākaārammaṇarasaātippaācariyattheravādaārakkhakāraṇaākāsaṭṭhakaāṇādesanāārammanūpanissayaāsattakuṇapaāyūhanakālaākaḍḍhitasarīraānubhāvamahantatāādāsatalaāgamanaṭṭhānaādentaānisadadesaāviñcheyyāsiāharahatthakaānantariyavatthuāmisatthaādāsakaācinātiāvantikoāvibhāvitaāvamatiārohanavātaāgametvāāgamissāmiāvaṭṭoāgañchiābādhasahassaālokapariggahaāpattinikāyaāvaraṇaṭṭhaāvāsikuddesaārāmadūsakaācikkhāpitaārammaṇavimuttaādhāratthasambhavaāpānabhūmiāvaṭṭanabhāvaādīnavañāṇaāpayāārakkhadukkhābhāvaāgilāyanaānubhāvānurūpaābhassarūpagaābhatakahāpaṇaāpucchiyamānaāneñjasappāyaāyukappaānantariyasadisaāsīsanīyaāraññikavattaākāravacanaānītakappiyabhaṇḍasadisaāsaṅgapubbakaārocitabhikkhāābandhatiāmasūlāārohaṇīyoāvikammaāsāṭakaharaṇaāvaraṇābhāvaārocanakiccaārakkhadevatāākaṅkhāpaṭibaddhaāvajjanānantaraṃārakkhahetuādhāratthaārammaṇapariyesanarasaācariyabhāgaālavandapperumālaāgatadisābhimukhaāmasantaāpālepitaāyūhanasabhāvaāseviājīvamānaāsavakkhayakathanaābaddhavaṅkasākhaādittapaṇṇasālāārocetuṃāsittapaṇḍakaāsabhīābhogasaññitaāsavakhīṇaāpodhātuvisesattaākāsāyatanaāvuṇāpetiāmakaphalaālambanatthambhaākāsānañcāyatanasaññāāmalakaphalamayaārakkhitthiātapatiājīvatthaāviggaāvajjissatiāvattagangāānandiāyakosallaādimoāhaṭabhaṇḍaācikkhantaāvenikabhāvadassanaārādhakaādiccaraṃsiāyācanavaggaāgantukārammaṇaāsannapaccakkhavacanaānantariyaphalaāsevitavasīākaḍḍhanakaādyatthaādiyituṃāyūhanakammaāsādananimittaārocanāāpaṇaphalakaākaḍḍhamānaāḷimpessāmaāsiñciyamānaāgacchissāmaādhipateyyasaṃvattanikaāmisadānaāgatarathaātāpentaāgamanīyoājīvakakālaākāsaṅgaṇābhimukhaābhaṃkaraāyācitabrahmaārammaṇalubbhanaālayasamugghātupāyaādīptaābhidosika-kummāsaāyajitabbaārabhatāāciṇṇārammaṇaārabbhavatthuānāpānassatikammaṭṭhānaāveṇitabbaākaḍḍhentaādikammikaāsiṁsanāāruhimhaādhānappattaācinatiācaraṇaāpadatthaādittasusirarukkhaāvāsajagganakaāsaṅkanīyappadesaācariyappamāṇaāpattinidānaādimūlabhāvaājānīyaādānaggāhīākārābhihitaāgamanīyanānattaārādhanasukhatāāmalakaghaṭaādissamānakaṭṭhaābandhaāyatilakkhaṇaārāmadānaālāpaāsīvisasuttaādāsadaṇḍasaṇṭhānaājīvupāyavipattiāpokasiṇakammaṭṭhānaāvaṭṭaāvahamānaākulacittaālokasaññāālayarāmaādisaddatthaākāsacārīākhyātikapadaāpattikkhandhaāṇāpavattiātāpanaparitāpanānuyogaāgantaānandapītisañjananaāyusaṅkhāraparikkhayaādīpanaāviñjanakaālopaājīvika-bhayaāsīvisappaṭibhāgaāpana sutraāvudhaṃālayoādikaraāciṇṇamanussaāvāhavivāhasambandhaāsāvacchedakaāmakoābādhasamaṅgīālapanatthaāgatakkhaṇaākhyāyikāāgatasuddhasattaāḷāhanakiccaārohanakaārammaṇupanissayaākaṅkhitaākuloālumpakāraṃāharaṇaānītacīvaraāgatadhammaāgatānukkamaāsattacittaābhidosikaāgantukapattaāyuttoādinnagahitaparāmaṭṭhaānāpānassatibhāvanānuyogaānejjaārohanivāraṇaāgamādhigamasampadāārāmacetyaāhārapariyeṭṭhimūlakaāneñjavihāraārammaṇakathāāharoācariyasamaānāpānassatibhāvanānurūpaāpattidesanakālaālokesiāsanapaññāpanaākankha vaggaābhā suttaārohitvāārambhasuddhiāpāyika suttaāpīḷentaāgametabbakiccaāpāyikadukkhaākhyātiānetiāneñjūpagataādhipaccaāvajjoāvudhasatthaāmisasikkhāpadaāgamaārakkhadāyaka theraāgantukarājaābhisamācārikavattaākāsagāmīārocāpetiāyatanaābhisekaāsiṃsamānaāmalakīvanaākārantaācamayitvānaāyapāpuṇanaāsevitabba suttaādaraṇīyoādhāravisayaāsanaṭṭhānaāgaāvaṭṭanī-māyāāṇattikaādīnavavicayaādesakoāpannapācittiyāpattiāttaādīnavadassanamukhaāharakaārammaṇātikkamabhāvanāānāpānakammaṭṭhānāvadhiāvuṇitamacchaānāpānajjhānaārāmikaādhārakasaṅkhepagamanaādhāritaāmeḍitalopaāmāsayaāpānamaṇḍalaāmeṇḍitaānubhāvahetuākaḍḍhīyamānaājīvakopaācāmakabhattaāgantuāhārahetuācamanaudakāvasesaākoṭetuṃājīvavisodhanatthaāgatāgataṭṭhānaāvudhabādhakaāyapariccāgaāvāsakappaārāmikakiccaālakamandāāvaṭṭetvāāvajjiṃārammaṇagahaṇaāguācārasodhanaālayāhataānandattherasuttaādevaāgacchatiāhatvaāsavakkhayagāmīāgantukasuttaāvaṭadvāraāsīāsattanīluppalavaṇṇamattikāpattaābhāpharaṇaāyatanaṭṭhaāsayavipattiākiñcaññāyatanasaññāārammaṇupaṭṭhāpakaālokaṭṭhānaāmuttoānāpānasaṃyuttaākāravisesavacanaālambanadaṇḍaāvajjanavasitāādhāravacanaāveṇikaāsavadhammaārogyanidānaāvaṭṭetiācariyapūjakaācārappakāsakaganthaāloketvānaārambhatthaāposaṃvaṭṭaādīnavasahassaādātuāsattakhaggaāyatana suttaādinakhattiyakulaājānīyaṭṭhānaādīnavādassanaāghātavatthupadaṭṭhānaācaritukāmaāviñjiānāpānasamādhiārammaṇaṭṭhitiāyuppamāṇaāliānāhaābilaārammaṇadhammaāsabhaārakkhābhāvaāgucārīājavanaṭṭhaāvilakkhaāsevanapaccayakathāārammaṇābhighātaāhaccapādoākaraāvāsikasuttaākāsalaggaviññāṇaāsāḷhījuṇhapañcamīāpattādhikaranaādhuniāvajjanamanosamphassaāsavapadaābhāsanaāyattamanaāpattisabbhāvaānandāāni suttaājīvūpaddavaāyukāmaālokasaññesanāādiccapāricariyāāvudhādāyīāpannaarahattabhāvadīpanaāciṇṇavasīādiyiāvesakānubhāvaādetiālokappavattisamānakālaākāsābhimukhaāgametabbaārodanākāraārambhapucchāāyukantaṃānandabodhiārohaṇanisseṇīāṇākhettaānisaṃsakathāārammaṇabhedavisiṭṭhaāvibhāva-pāṭihāriyaāmisapaṭisanthāraābhujantaālokasandhibhāgaājīvakabhaṇḍakaārohitabbaāmalakaāvenikaādicca suttaārādhanavidhiāmukkamaṇikuṇḍalābharaṇaāṇattavacanaālokapuñjasadisaāyagaseṭṭhaālasyāyitaālapanatāārakkhatthaācāraupacāraññūākampatiāmakamaṃsapaṭiggahaṇaāgatapākaāveṇikadhammaādhāraṇatāāsavārigaṇakkhayaāghātetiāsavakkhayañāṇaniddesaārammaṇasamatikkamanaāhundarikaāyuvidhānaāmisasambhogaārakakilesaānaṇyasukhaāṇaṇyakāraṇaāsuŋāluvakandaārocāpetvāākoṭetiāyūhanatthaācārarahitasabhāvaāvāsoārogyāvahaāvāhanaṃāyatagīvaātappa suttaāvelitaākiṇṇamanussaṭṭhānaāvikārāpetiārāmagataānandabherīācariyaṭṭhānaānandaseṭṭhivatthuābhayarabhūmiānubhāvānukūlaāpannalakkhaṇattayaāramanaārammaṇadaṇḍakaāsumbhitvāārammaṇapaṭipādakatāāramaṇaādittachārikāādikattuākāsaṭṭhakaratanaāpāthagatarūpaādīnavamanasikāraādhipateyyapaccayatāāpattivatthukaāgamanīyaāgamavisuddhiāvunitvāāluppanaārāmavaggaārādūtaāmuttamuttāhāraāpattivuṭṭhānatāāyatanattaāyasmantaāpattisambhāraālocitaāyāsitabhāvaājīvasuddhiārakkhikoābhuñjanaāraddhayaññaāgacchiṃādesanavidhāāluḷetiākāsacārikaāharituṃārādhāpekkhaākāsagataāpokasiṇasamāpattiāpattiaṅgaākiñcañña-ceto-vimuttiāyāpanaṭṭhaāsavakkhayañāṇapadaṭṭhānaāyāmasampannaānandoānicolakaājīvikābhayaāvattahāraādittapariyāyadesanāākasaṃāhatapaccāhatamanaāveṭhetvāācayagāmittikaājīvikaādīnavapaṭicchādanaābharatiākāsasadisaāmasitabbabhaṇḍattaābhāsiārakkhapaccupaṭṭhānaāpattibhīrukaāharaṇatthaāyūhiāraññikavattakathāāmasanaṃārakūtamāsannapakkhaānantariyabhāvasamatthanaādavaāhārupacchedaāṇāṭhānaākāsārammaṇaāsādukkhaājānīyagandhahatthīāsiñcamānakhīradhāraādesaārohapariṇāhasampattiāveṇikasamohatādassanaābhogasabhāvaārādhentaāḷāhanāāvaliāḷārikoāyataphaṇhīāvudhavuṭṭhiākāsagaṅgāgatisobhāāvaraṇarahitaāgamanadiṭṭhikaāvaṭṭanināvāretabbaānesiāsayasāmantāāruhitvāāpatanaācariyakammaāgatasāsanaālokakasiṇaākaḍḍhayamānaāvāsaparamparāārakkhanimittaāyūhanakiriyābhāvaādikoāviñchiāsevanābalappattaāyācantaāṇāpetiāyutaāropanārahaāgatavacanaāvisantaāpannavuṭṭhānaāsannataraṭṭhānaāgantukārammaṇamissakaāduākāsānañcāyatanaāmisasaṃsaṭṭhaāviāviṭṭhapuggalaābhatasantānaāvāṭoāsacchinnaāsīvisapūritavammikaāhantvāākilāyatiāmisaparibhogaāpajjanaṃāpāthagamanaāyatanānattaāmisacakkhukaākāsaṭṭhakathāārakkhakapurisaādhārākāraāyatijarāmaraṇaārohitabbarathaāsāroālocanasabhāvatāālibaddhaāsavanaṭṭhaādhipaccākāraāṇyaāsāditadivasaāsanaphalakaālimpitaāyāmaāvesanaṃānimandavyaāmakamaṃsapaṭiggahaṇapaccayaāsiñcantaābhujīparivāritaādinnavattaāsabhaṭṭhānaṭṭhāyīārāvoādaruppattiāvāsikavattakathāāḷakamandāāyusaṃānehiāvesakaāsavasaññitaācikkhanāāharitaāvikaraṇaākiñcaññāyatanaparamaāvajjanamattādhīnaāmisakiñjakkhakāmaāsavasamudayaāḷambaraāvajjanavasīācāraguṇasampannaātatavitataādinnasaññīānetvāārammaṇaāgatattaāgatabhāraāneñjasamāpattiāmanāyaārammaṇabhāvānupagamanaāropitadosaāgataāsevanamūlakaākiñcaññāyatanaāṭalīārabhituṃāraddhakathāārammaṇantaraāgamanamaggaākiritvāāvijjhitvāāhārabhedaāsallitaāgatasappiācariyāāgadanaādapetiācamanaāmakamaṃsaāropetukāmaāsajjaācārānusandhiāsīsantaālikhituṃājīvakavacanaālapanavacanaārambhasaddaāraddhavīriyapuggalasevanāākāsagangāāghātaāghātanimittabyāpādapaṭisaṃyuttaāghātuppattiātāpayikaāruḷhaassaāpattisaññīāsīvisa suttaānantarika-kammaānubhāvamahattaādittakumbhakārapākaāyuvantārodanaāṇattikathāāyatanadukaāpāthagatamadhuratāārocanapaccayaāmāvasesakaāviñchitvāāhārūpahāraārabhitukāmaāsavanirodhagāminīpaṭipadāāyantuāpattinirodhagāminipaṭipadāāgatapphalaāropāpetiārammaṇābhiniropanasabhāvaācayasabhāvaāgāriyasīlaādisaddalopaārohoākhyaāvattaāgārikavibhūsāāsīsavādaābandhanaāyuttakabrāhmaṇaādarakāritāākāsānañcāyatanakammaṭṭhānaāsaṅkiādīnavapappaṭicchādanaākāsānañcāyatanaviññāṇaāvāsikavattaāpodhātuvajjitaāvaṭṭanasīlaāharantaābhatavaṇṇaācariyaparamparaādiyanapaccayaāsavavippayuttadhammaāraññikaāturarūpaārammaṇapariggāhayuttaārambhaṭṭhaālisāraāpannapubbaāṇattikaraānayissāmaārāmaramaṇīyakaāmisasukhaāsītikapabbaāyūhanacetanāāgacchituṃāluḷetvāātapaāyatanasabbaāvāāhārataṇhāāyusaṅkhārapariyosānaārāmatāāpattādhikaraṇasamathaācāriyaārabhanakaārogyapadaāpaṇugghāṭanaāsavavepullaāgatasenāsanakathāākiñcaññāyatanasaṃyojanaāvāpakaārambhalakkhaṇaānandajananaāsuṇātiātoḷetiāsīsatiāliṅgiyaāviṭṭhaātapaṭṭhapanaālavikoāveṭhanaādiṇṇatāāsayasadditaāluppakārakaṃābandhattalakkhaṇaādigamanaānupadikoānisaṃsoādipariyosānavavatthitaāmisahetuālulentaālāhanaparivenaājāneyyaānantariyakaraṇaāvesanaālokasandhikaṇṇabhāgaāvudhajīvikāārammaṇaanvayaāmisanissitaāhavaākāsapatanabhayaāsattidosarahitaāmodaphalaāhaccapādaāgatapaṭipattiāpānabhūmiramaṇīyaāvāhavivāhamaṅgalaāsavasampayuttakaāvaṭṭanamantaārammaṇasatipaṭṭhānaāsevantaāpattivatthuāpattibhedadassanaādiatthaācayalakkhaṇaācārapaṭipattiārammaṇakusalaātakaārocayamānaādahanaāguvirahitaārāmarāmaṇīyakaāyūhanīārammaṇagahaṇakkhamaāpattijātikaāṇibaddhaāvaṭṭanimāyāādiyanatāākāsānañcāyatanasaññāsahagataāyūhanāvasānaādātabbabhaṇḍaāmisabharitaārammaṇasañjānanaākāsānantaāttadiṭṭhiāvudhaparicchedaājīvahetukaāvikatvāādisaāluḷanaāturannaālambitaāyūhāpetiākāsanimittagocaraārohāānayiṃsuāmakapūtikaālekhoākoṭehiācāravipatthicodanāākiñcaññāyatanajanakaāvajjanajānanacittaādhāravisesaāvuṭaāgamādhigamasampannaājīvaka-bhayaāpādiyamānaāmantāpetiānāpānasuttaādātabboāyuttavesaādīpetiāyatacaturassapāsādaālapitaākokeraāpattimatiādibhāvabhūtaāvilattaārammaṇasabhāgaāsannapaccakkhaāvaṭṭapariyosānaācinnakappaāmaddanaāpannāpattiāvattatiākāsānañcāyatanadhātuāpattikaraāpāyikasuttaāvajjesiādātāānandatiārohaniyahatthīāmisasaṃvibhāgaāvasitaātumāānetuṃānisaṃsavaggaāvutasuttaānesiṃāsaṅgitaālokānuggahitaānītaphalaāpetiāgamabalaāvaṭṭahārasampātaābhimukhyaṃāhaccaāganturaāpattimukhaārāmaropanaāsannasannivesavavatthitaākārattayaāṇāṭhapanaārohaṇayoggaākāravisesavācakaāloketuāvedhitaāvāsaṭṭhānaārammaṇakaraṇatthaārakkhakajeṭṭhakaāsiṁsatiālīyatiānāpāna vaggaālimpituṃāpattisamuṭṭhāpakacittaācāmadānaājānanaṃāyamitvāāgamoārakkhaggahaṇaāpattigarukalahukabhāvaāṇāpavattidesaāyubhāgapaṭilābhīāṇikoṭiādiccoājānīyoābhavaggaādiccupaṭṭhānajātakaāruppasamāpattiādhipaccayuttattaāthabbaṇikaālikaābhisallekhikaāhutipiṇḍaāporasaādesanakoṭṭhāsaācīyatiāsāḷhīnakkhattaākāsukkhipiyaārādhayamānaāgamanānukkamaāmandaphaladāyaka theraāhiṇḍamānaādhikyavuttiāvāsikanimittaānaāgataparisāālimpantaāsandikuṭikāāvattidhammaāgatavisaārammaṇūpanijjhānaṭṭhaāgantukavisayaālapanādhivacanaācariyamataālasiyaāsīsāpetiācayaābiḷāārammaṇappaṭilābhaābhidhammikoākappaāmisadāyādaāliṅgetvāālambanaṃāyasakyaāgāmikaādheyyaāmalakīphalasamānakaāpattikkhaṇaālasiyānuyogaāgamanadhammaāgantukaupakkilesaākāsadhātuniddesaāmalakapupphaālambaṇaāsanamatthakaāhārappaccayaābhañjatiāgatavinicchayaāṭiākārasallakkhaṇakusalaāghātitamanaārammaṇapaccayalābhaākāsasamaāsavakkhayādhigamaāvīādānapaṭinissaggaāsayasampannaāsanapariyesanaāpayatiāḷhaāḷimpetuṃāsittakasadisaāsādanaāpokāyaākiṇṇoāmakadhaññapaṭiggahaṇaārādhetiātāpavīriyavantuānisaṃsavisesaāgamādhigamasamannāgataāmisakiñcikkhanimittaāpāthamadhuratāāpattikāraṇattaāṇāpakaāpattisandassanaāsaṅgavacanaāḷahanaāciṇṇaka-kammaāgatamāṇavaārañjitaālocitabbaāṇāṭhapanasamatthatāāsāāvajjanapaṭibaddhavuttiāvajjanaṃāyatanapariggāhakaāluḷatiāvikārāpetvāādittasiraānisaŋsaāvaṭanaādinnapubbaātāpoāyatanapaṇṇattiācāravantuāsiṁsaniyaāsanupatthāyaka theraāgāra suttaāsaṅkināvattanakaāsittatelaāvuttiāmisahetukaāpattivuṭṭhāpanatāārādhanasamatthaācāmakuṇḍakaārohitukāmaāraddhabhikkhuārammaṇaggahaṇasamatthaācametuṃāsāṭikaāsavadukaāghātanapaccupaṭṭhitaāṇāpetvāāvasathacīvaraālaggitaāyatanadvāraābandhasiroveṭhanaāmoditapamoditaānāpānassatisamādhibahulīkāraāsevanādhānaāvasathāgāraāpātharamaṇīyaāmaṇḍaliyaākulabyākulaāḷakāāpattigamanīyatāānayantiārakkhoādātukāmaālulaāvahantaāviñchanarasaāsevanakālaākulākulaārohaṇakiccaācāraṭṭhaāsanagataādesakaāyācamānaādittakaāsavavippayuttaāyatanagataāditta jātakaākaṅkhasuttaārabhitavipassanaābhisamācārikadhammakittanaāvattetvāābaddhappaṭibaddhasahāyakaādisantaāyācanavacanaārāmikinīānāpānārammaṇaārammaṇapaccayasattiāmisānuggahaārañjitaṭṭhānaāvesikaāmisadāyādapaṭipadāābhaṭaādiyaāhuneyyakaācamitvāārakkhaṇatthaāgāmikoāpapāyīākiñcaññāyatanupapattiāvegīārammaṇapariyesanaāmantitākāraāpajjitabbaāpuāsāḷhīmāsaānetāāsavakkhayoāyuttaāmisapekkhīājjavaṃādarakaraṇaāpattivuṭṭhānakusalatāāṇāpātimokkhuddesaādīnavaākārāraāghātavirahitaālambitabbaākaṅkhāāpokasiṇārammaṇaākāravatīānisaṃsadassāvīādapayatiārambhavīriyaābhidhammikagodattattheraābaddhaparikaraṇaāropitaātapatāāsanaāpajjantaādāsamukhakumāraāliyaādīnaāṇakaāyupacchedanaādāyakaādikalyānaāhāraṭṭhikaākāsabhāvanāābādhitaātāpīgahaṇaāgamasuttaānandanaāropetabbaāsandīāsavuppattiāsābhaṅgaāgamanapathaātapoādhināthaācārakiriyāāyāsanaāyāciyamānaāviñcheyyaāgātagāthāāloka suttaāhārasamuṭṭhānaāmisakoṭṭhāsaāṇākkhettaāvilakaraṇaārakūṭaārocanakaārammaṇapaccayapariyosānaāsabbaāḷindakamiḍḍhikāāyuhetukattaāraddhakālaānayīāgama-piṭakaāpatatiālambanaphalakaābhatadhanaāpattippaṭiggahaānāpāna-satiādarajananaāciṇṇoālayasabbhāvaāpajjatiābādhānurūpasappāyāpekkhāāvunituṃādīnavadassanaāyantaāvilacittaārodanākārappattaāraññakattaākhyātikaārammaṇasaṅkantiādittasīsūpamasuttaālikhitaāgamanapaccayasamavāyaārāgaṇaāsīvisadaṭṭhaāluḷāpetvāātapasannivāraṇatthaāmalakapaṭaāraddhavīriyaārammaṇarasānubhavanaṭṭhānaāṇāpetuṃājaññarathaārakkhadukkhaācariyagaruttaālasiyadīnatābhāvaāmodoākāralopaāṭānāṭiyaparittaāgatasaddhāārammaṇatthaārammaṇavuṭṭhānaājānīyacyāyitaācariyuggahaānandīādiccupatthāna jātakaāveniāsayānusayañāṇaāsannavuttitāāsavasadisatāāraññaāyudaārambhadhātuāyatanasantānaākaḍḍhiyamānalocanaāṇaṇyanidānaārañjaragiriāmalakarukkhaāgamanābhāvaāniyaāgāāgamanabhāvaānītasuttaāvattiārambhakattuālokaāgāmiaruṇaāvajjetabbaāpucchaāviloāttanivattanatthaāyācanatthaācariyamuṭṭhiāvīkataāpattiāvikaraṇaāpucchitvāāyasmāābandhanadhātuāruḷhanayaākiñcaññāyatanapaṭisaṃyuttaāgamadharaābandhanākāraācāravipannaādoāgamasampadāārohaṇaāneñjakaraṇaāmaṭṭhadvārabhūmiābādhayatiājīvakaladdhiācāramariyādāsaṅkaraārammaṇakaraṇābhāvaāraññikaṅgasamādānaārammaṇaṃāyaṭṭhaāraññakadhutaṅgaāruhanadivasaānītakaālindaāharitabbavatthupadaṭṭhānaājīvinīāhatāhataṭṭhānaārammaṇavaḍḍhanaāpattiupatthambhakaraāvattanināsevanamahantatāāposaṃyuttaārāmaropaālepanarūhanaāpattiropanaācariyāyattavuttiāramatiānandayācanakathāāhatasamabbhāhataāyodhanaāpopaggharaṇaārakkheyyoāgamanānurūpaādānaāyutoāsīsamānaāmagiddhaāhārūpadhiāposaṃvaṭṭakālaāmaāvisāpetvāāvijjhiābhākaraāmalakamattaālambanabāhāādimaggaārādhitasāsanaāsāphalaāneñjavihārasamāpattidhammaparibhogaāḷibandhaāpattiāpajjanakaāyatanakusalaāgamanapaccayaādhūmitaānisaṃsadassāvīkathāārādhanāādiccaālokayamānaāmalakapattaāgamanavādapathaākāsakasiṇaāgatakāraṇaāyācitabhatta jātakaādhārarūpaājīvasīlācārasampattiākāsaṅgamaāviñchetvāālānaāgantarābhuggaāsacchedakakammaālasāyitattaākhātaānuttariyaāharitvāāgamanakāraṇaāyupālayantaārammaṇakaraṇakiccaāgamanaṃājīvikāāthabbaṇiddhikaāpattikattaālambaāṇāpātimokkhaākoṭeyyaākaṅkhāpaṭibaddhavuttiābādhappatiṭṭhānatāādittagehanibbāpanaārūḷhaāpagākūlaālokakaraāmalakapalibodhaājīvakapabbajjāāmalakākāraāvasathānisaṃsaāgamanākappaāṇāyattaāvikarontaādāyīāṇattivacanaāveṇiyaāpucchatiākāsānañcāyatanasahagataātapatāpanaāyanakaājavaāgamanaṭṭhāniyaāvadatiārāmadevatāādheyyāpekkhattaābandhiyamānaārogyaṭṭhaājānanaāvibhavanākāraāgantukabhattaāraddhadivasaādhāretiābhīrīāmalakabodhiāsavasampayuttadhammaādharatiāmadāsīāvaṭṭamānasaākāsānañcāyatanabhavaārogyappattaāyatananānattaādānaggāhitāākaḍḍhīyatiādinnappahāravaṇaāsavaṭṭhānīyadhammaācariyanayaāsīdatiādiccakulaketukaāghātabandhanaāturitaākiñcaññasambhavaāsanapiṭṭhiābhogapaccavekkhaṇasuññaāsāphalavāāsittaāgantukapurisaāphūkaāṭhapetuṃākāsasuttaāgamanadiṭṭhiārisyaānandaggahaṇaājīvapūraṇaāpattikusalatāādhāvantaāhuhāsiyaādaratthaāsavakkhayavijjāāyācitaāpattimattakaraāvāsacchedikāārakkheyyaācārasaṇṭhānaāmisopabhogaāmodatiāsaṅkitaparisaṅkitaācchindatiārammaṇasabhāvacchādanarasaāposannissitarasārammaṇaāyuvemattatāāpattiāpajjanākāraāraddhattaāranālaṃāruḷhakālaākiṇṇaluddaādhānaggāhīāḷibaddhaādhāraṇarasaāmisadāyādapaṭikkhepanāāsāḷhipuṇṇamāāpucchitakālaājīvaka suttaāṇaṇyaparibhogaāvāsasappāyaāvegaāveṭhaābhujanaṃāyuñjanaārakkhādhikāraāyojetiāsanikaāyuparikkhayaāsimsa vaggaālasāyanāālabhateādhāyaāmisapaṭisanthārakaāsannapaccakkhavācīācametiātaṅkoāharīyamānaāhuākaḍḍhitabbasakaṭaālocanaāropanaṃāsevanavīriyaādiccavāraāpādetabbaādevitaāhārapaccayaāyupaññāsamāhitaābharaṇabhaṇḍikāāgatāgamaāpajjanaāvaānisaṃsamahantatāāropetiāḷānaārāmadaṇḍabrāhmaṇaāmalakavaṭṭikapīṭhaāvaraṇasākhāāgantukadānaādiccagottaārammaṇakaraṇicchālakkhaṇaāsīsanāārammaṇābhimukhabhāvapaccupaṭṭhānaādisanaāsavakkhayābhiññāvantuānuṭṭhubhaāhuneyyaggiāyāvaāpaṇikaālumpamānaāmisajātaāgamavisesanaāsādayiṃāsumbhitvānaāliṅgoākāsānañcāyatanakusalaākulasamākulaāḷavakaāneñjūpagaāvaratiācariyamattaāmalakapaṭṭaārammaṇapariggaharahitaāraññakaṅgaākoṭṭanakkhamaārammaṇamālīāsiṃsavādaārambhanaāvedhiyaāmantaṇaṃāsavakkhayakathāāṇattadivasaāraāgamādhigamasampattiārāmanisādīāyatatiāmisaggahaṇaṭṭhānaāvajjitattaāgatupaṭṭhākaālambakaāseva suttaāgyāraāyūhakaāturassaraāvuneyyaālokabahulaākāsaṭṭhavimānaādīnavaggahaṇaāhaṭaupamāānisaṃsatthaāhārakiccaābhikkhaññaārammaṇapariggahūpāyaārakūṭoāmakagandhaādittasarīraānīyataṃāsāḷhinakkhattaāpattivicchedanīālīyanaāvajjanapubbakaāsavakkhayatthaāsādetiācariyaparamparāgataādissamānaāvahitabbaāyasampattiābhataphalāphalaārammaṇavisabhāgatāāvijjituṃādānavaṭṭiātojjaṃākaroānisaṃsagaṇanāālokasaññāmanasikāraāvudhahatthaādadhātiāhiṇḍiācikkhanaāvasantaāsāphalanipphādanaārādhanīyaālambadaṇḍaāvāṭatīraāyupālittherīābhujanābhāvaānandaacchariyasuttaāgantukamalaāvāhakiriyāāmaṇḍalikaāsabhivācābhāsanaācaritvāājīvatiāsittakupadhānaāporasasinehaānupubbiyaācelaāpattiāpannaālasyaādittavaggaāsurīāṭaviyaācariyavattakathāāvahatiārambhasodhanaādityaāgacchaāvaṭṭitattaādiccavaṇṇaāsannaviññāṇañcāyatanapaccatthikaālāpoākaḍḍhiyamānahadayaābujatiāgantukālasiyaāyudhāraṇaālapitvāāsīvisabharitaāneñjasappāyasuttaākiñcaññāyatanakusalaāsannasapattaāsaṅkajātakaāturacittaāruppaākoṭitasaddaāvārentaādāsūpamāānīyatiākaṅkhuppādanaādhipaccaṭṭhayogaāgamādhigamaāyatanamukhaākaṅkhatiārammaṇaparikappanākāraārāmaṭṭhaārammaṇapaccayadhammaānayissasiākhyātapayogaācariyakevaṭṭaādhārappattaādīnavadassanañāṇaācariyagharaācamāpetiāpatitaāyuppabandhaālopatiāyatanapaññāpanāāsanapaññattiāsavaāciyiābhimukhyaāsannagāmaādhipaccasukhaābhākaroāneñjasaṃyojanaākaṅkhiāsabhacammaāpāthagatavisayaninnaāsankāāsavasampayuttaāmisasambhinnaākārānuvidhānaṭṭhaālayakaraṇaārogyasampadāāyatiappaṭisandhikaālasiyavirahitaālakāāpādentaāvaraṇaālolentaāsanappamāṇaābhāsampannaāsaṃsamānaārāmapariyāpannaānisaṃsaādhūtaāsaṅkatiāvāsavaḍḍhanatthaāhataāgatarūpaālokadaābhatakaādhāraṭṭhapanokāsaānisaṃsadassanaāyattatāādhipateyyaṭṭhaniddesaānāpānamūlakaānāpānapabbadesanāādesāpekkhaāneñjābhisaṅkhāraāvibhāvakaraṇaākaṅkhitanipphattiākiñcaññāyatanacittaāpātharāmaṇiyaāsādituṃāṇatyatthaākiñcaññāyatanabhāvanāādevitattaāyusesaāvahoāpātadasaāṇattamanussaāṭakaāhanasīlaādīnavajātaādānābhiniviṭṭhaācinotiālayaṭṭhaārakāānandajātaāpattiāsaṅkuppādanaābhassaralokaārammaṇūpanijjhānasabhāvaābhādhātuācaritabbaārammaṇavavatthānaāpādetiāsanupaṭṭhāhakaārogyasālāāḷavikaābandhitvāāvajjantaāsacchedaānāpānassatisamādhijjhānaālasiyajātikaādiantavantuāvuṇitvāārāmavanamālinīāpattippasaṅganivāraṇaābandhantaāditoāruppakusalaāpātaparipātaāsannakataāpaṇamukhaāpucchitabbaāsanappaññattiāropitaupavādaācārasamācārasikkhāpanakaāpodhātuāpattiṭṭhāniyaāraddhaviriyaāgatadesanāāmisacāgaācārapaṇṇattisikkhāpanaāmukkamaṇikuṇḍalaākāradassanaāṇaṭṭhānaārammaṇakaraṇarasaādisaddapariyāyaāyatacakkhunettaāgamanavidhānaārakkhasārathiāhariyamānaāciṇṇavasibhāvaāvaṭṭīyatiāyūhananimittaāragganitudanamattaānisaṃsappakāsanaāsandippamāṇaārammaṇarahitattaārammaṇalakkhitaārohanasajjaāvāsamaccharinīāvajatiānubhāvasampattiāveṇikoāṇaāhavanīyaāmisapiṇḍaārammaṇapaccayaṭṭhaātappaāpattaādīnavadassāvīādevaneyyaāvaraṇappadesaāposinehaāyācanasuttaāvaraṇasuttaāṭhapitakhettaāhaccoāraññakaṅgasamannāgataārammaṇābhimukhaniropanaṭṭhaāyatanakosallaāvijjatiāsaṅkavirahitaānāpānasatiāpattināmaggahaṇaāvudhaākiñcaññāyatanasaññīāsannabhedaāyācatiājīvasīsaāhikaālokasandhiāsītikāāṇāsikkhāpadaānisaṃsavādīātānaācārapaññattisikkhāpadaāpādikāānubhāvapariyāyaānayissatiākāsa-kasiṇaāhārasamudayaābhataārodanappattaāgacchanakaāyusampadāākaḍḍhanaṃāsuṃārakkhaāgāminābhuñjatiākiṇṇaṭṭhānaācikkhituādhikārikoāvasiāharitabbaāruppakiriyāāveṇikalakkhaṇaākaṅkhāppaṭibaddhavuttiāhāriyatiādīnavapariyesanaācārahīnaālasiyakilāsuāpāyikaāvāpaāsiñcitaāvāsāpetvāāsayatiāsāḷhīmāsapuṇṇamāāyudhaāgamānugataācariyabhariyāādipurisaājaññapurisaānantarikaāḷindaāmisapūjāāsasānaāyatanaṃāhatvāāsugatiācchādayatiālokanimmānaāḍiāsavakkhayañāṇādhigamaāruhyaāgatavelāālokasaññāppaṭivedhaārakkhasuttaācariyapācariyaārammaṇasabhāvūpaladdhiādinikāyaāgamanavipassanāviññāṇaādikappikaāmisasaṅgahaāpucchitasaññaālayavissajjanaārammaṇavāraājānitukāmaāhaṭaārabhitvāājīvapārisuddhisādhanaāhāre paṭikkūla-saññāālapitabbaāpādesiāgatappasādaācariyavādaālopapiṇḍadātuārāmikoāciṇṇakappaāhaṭanāpaññattiāṭhapanāāhatatilakaāyācikāāgāiīānupubbatāādīnavānisaṃsadīpakaāvenibhāvaāmaṇḍoādhāraniddiṭṭhaārammaṇasaṅketaāsanagharaāgaminīāsaḷhimāsaārāvaāgatakālaādiggahaṇaāyatanasaṅgahaādhiyatiāhañhatiājīvapārisuddhisīlaādāsamukhaāgamanavāraāyūhanānupaṭṭhānakusalaādīnavapaṭisaṅkhāāsaṅkitabbayuttakaābhāsaānandiyaāramitabbaṭṭhānaāṇisaṅghāṭaāvāhakaāvāṭamukhavaṭṭiāvajjanapariyāyaāyogaāmantayitvāālulatiānanyaākoṭitakhāṇukaājīvakabhāvaāpattisamūhaāvahaāṇi-colakaābhaṭṭhaābādhakattaāpattisampattivādīārogyakālaāvikataāhanitvāācāragocarakusalatāātumaānandapītiāgataovādaāropanakālaāsamuddaṃāgatadisābhāgaārakkhaṭṭhānaāturitakālaādāsasandhānasambandhaāyassaāṇittikkhaṇaāgacchasiānāpānacatutthajjhānaāviñchatiāmodesiāmantanīyaāpādhikaārādhetabbaālasiyavimocanatthaākiratiākulaārādhitaārammaṇaniddhāraṇaācāravinayaājaññasaṃyuttaāsannaṭṭhaāgatatantiākoṭitakālaādinnasipāṭikaāyatanabhāvaāgamanarattiānāpānassatisuttaāropāpetvāācāragocarasampannaāsevanālābhaājīvaṭṭhamakaādeyyarūpaāyatanatthaāmeḍitatthaārakūṭalohaāpannoāloḷāpetiākiñcaññaṃāmodanākāraāmaṭṭhakālabhedaāpattivuṭṭhānakāraṇakusalaāpattigaṇanāākaṇṭhappamāṇaārohāpayatiāyūhinīāveṇikakammaāviñchanachiddaādāyinādippatiāvaṭṭanāāsañjanaāneñjasamāpattisaṃyojanaāpattinirodhaāmisapuggalanissayanaāgatanāmaādaratāālānaṃākiṇṇavaralakkhaṇaākiraṇabhāvaāsiliṭṭhaākaṅkhappaṭibaddhavuttiārambhavatthuāyūhatiārāmarukkhaāsevīāsādukkhajananaānesuṃāghātaggahaṇaāyuppamāṇagaṇanāāvaṭañāṇagatikaājīvavipattisammataātumanagaraākāravissajjanaāpabbatoākiriyamānaāloḷayamānaācāravitthigāmaānandena suttaādivāraāṇattiniyāmaāvutoāvāhamaṅgalaāṇākaraṇaāhaccāpetiāyuttakaāhārarasataṇhāāgamanamaggapidahanaṭṭhaākoṭetvāādānaparidīpanaāmalakavaṭṭamuttaratanaāpannasattāāvāsika vaggaādimajjhagatavaṇṇaārammaṇacatukkaādīnavānupassīācāmadāyikāāvaṭṭantaāruḷhamaggaādīnavapaṭicchādikattaākāraparivitakkanamukhaālokadhātuāmisalolaāyattoāvattanīāgamanasuddhiājīvamukhaāgāraṃāsavakkhayañāṇānubhāvaārammaṇaghanatāāṇisadaāropitavacanānurūpaāhariyatiālayanaāhatagattaācāmaāgatabhattabhojanaāneñjādhimuttaākāsānañcāyatanacittaākaḍḍhanaāmalakavanaānāpānasati suttaādyavayavatthaārocanatthaārammaṇasampaṭicchanasamatthaāraddhavipākaārahaāruppakathanaānandattheraārambhapaccayaāmisagahaṇaāmantāāmantanākāradassanaāneñjakāritaājīvikapakataāhārūpabhogakālaāraddhavacanaādikālaājīvakāraṇaāmantakaāsavapidhānaārabhitabbaāgamanapatthanāāvāhayuttaāpannakaāgatanīhāraāsattaāyatacaturassaāgatanandanaādahitvāāḷindakavāsīārajayārajayāārammaṇaṭṭhaākaḍḍhanaṭṭhaāvaraṇaguttiānantariyakammaākāsānañcāyatanūpagādeviāraññakasīsaāmisavepullaāmatāābaddhaākaḍḍhiyantaāyuraāruhantaāvaraṇabandhanakālaāvaṭṭavegaābhaārabhaācariyattheraāsannavācāārammaṇaphusanaāturībhūtaārocanakālaāmāāyasmantuāpattādhikaraṇapaccayaākiṇṇasarīraāpāthagatavisayapadaṭṭhānaājchāsāvatiāruhuṃāghātetvāājīvitapariyantaārammaṇābhiniropanaṭṭhaābharaṇavikatiācāravipattiāmisiddhiāsiṃsāāgamanasuddhidassanaānubhāvasampadāākāsānañcāyatanakiriyaājāniāpāthamattaāponāmaākāsātikkamaācikkhitarādiccavaṇṇasannibhaālumpatiāvajjatiārogyamadaāsisitaādhāraṇaṭṭhaājīvasaṃvaraāsavagocchakaāgamanakālaākiñcaññāyatanakammaṭṭhānaādāābhatapiṇḍapātaāgamanakammaārohanahatthīāneñjasamādhiyogaāpattivinicchayaādimajjhaārāmappavesanaāropitanayaāceraputtaāsīvādanaāmalakamattīākāsānañcāyatanaṃāmakalohitaāhiṇḍatiāyatanapabbaāsaḷhipuṇṇamāāviñchanaalātaggisikhāāyasmantākāsānañcāyatanakhandhaākantanaānandabheriācikkhaṇaāsaṅgoāghātavatthusuttaāraññikattaārohaniyaārammaṇanānattaārocitakālaāsattoāraddhavīriyasuttaākāsānañcāyatanakiriyacittaāviddhapamukhaākāraparivitakkaābandhanānuguṇaājīvaāsavakkhaya suttaāmisappaṭisanthāraākalanaārociyamānaācariyadhanuābhassarasaṃvaṭṭanikaāpucchanaāyupariyosānaāpajjitabbāpattiāvāsaapalibodhaābharaṇapariyāyaāghātanaāsavasahagataāpānīyakaŋsaārammaṇapaccayaāmisātitheyyaādhāranissayaāyugatiābharaṇavassaādhipaccaṃākoṭentaāsuāsaṅkāvahatthaāyukaāmasituṃāpattibhayaṭṭhānadassanaāpussadattaālambananaṅgalaādibrahmacariyikaādipāṭihāriyaāsavacatukkaārabbhaāranāḷaāhaābhidhammikabhikkhuāpattiāpannatāāhatacatupañcagaṇṭhikaāpattaññabhāgiyaālagetiākatiāḷārikaānandaseṭṭhisamāgamaārogoāsayānugataārammaṇavanaārāmadāyaka theraālambanīāvaṭṭīāsevitaāropamānakaāvunotiārakkhikaākāsānañcāyatanasamatikkamaārohituṃārāmamajjhaāthapetvāādīnavappattiābhassaroārammaṇadubbalatāālambituṃāsīsitaājīvavisuddhiāghātavinaya suttaārogyavināsakaāhuneyya suttaāmisānukampāāsanapatikkhittaādisatiāciṇṇasamāciṇṇaādiccapathoārataāvaṭṭentaāvāṭakacchapaārammaṇasabhāgatāādisaddaāveṇikagharāvāsaāmalacetiyaārogyakaraṇakammaāharāpetvāākāsanimittaāmisavuddhiāgacchantuānupubbikathānubhāvaārammaṇaviyogaāpannaāpattiāhāraparibhogaāvāsamaccharīāpattippahonakaākāsānañcāyatanabhavaggaparicchinnaāsanatthavika theraāyāgattheraāloḷetvāābharaṇālaṅkāraārāmābhimukhaāpaṇayuttaādimaggakkhaṇaākiñcaññāyatananissitaāgacchissatiāmantaṇīyaādhipaccaṭṭhaāvaṭṭetabbaācariyakaākaḍḍhitaāgamasaddhāāghātavatthuvisayaāditta suttaāpattinavakaāturatiājīvapārisuddhisaṃvaraāpādanaāvāsapaligedhīādiṇṇaādesīāpogataāsāḷhimāsapuṇṇamāāvibhavatiārammaṇokkantikaāvasathadvāraākāsaphuṭaāmalakapattākāraālambīyatiāyupariyantaājānanaṭṭhaāviñchantiānisaṃsaṭṭhaālimpīyatiāyatanacariyāāsandipañcamaānīyamānaāyātiāḷavīānañcaṃāgataniyāmaāharimaārakkhayaṭṭhiābhujanasīlaānisaṃsapaccavekkhaṇāāpattikhettaākaramuttaāyuparicchedavacana

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine