Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

āvāṭamaṇḍalaāyāgadāyakattheraārammaṇākāraāgamanākāraāyuppabandhaārakkhadukkhaānupubbikathāārajjaācāragocarakusalatāāmasatiātappaṃākāsapatanabhayaāyatikoācamanavatthuāsāḷhaāvilaāpānīyakaŋsaākārasadisīārāmaramaṇīyakaākiriyatiāluḷaāliṅgamānaāgārikaālapanāādhipateyyaāsattaāramanaāhatoāhaniāraddhakathāāvāsamaccheraharaākotitaātāpanaparitāpanānuyogamanuyuttaāyogoāmisopabhogaāposamaāsacchinnaājīvapūraṇaāharāpetiādīnavadassanapubbakaaniccādimanasikāraāsāḷhipuṇṇamadivasaābādhadosaāvajjitabbaāmisavibhattidassanaārohanasajjaādeyyamukhaācikkhitukāmaācamanaṃātapatāāraññikavattakathāāsādesiākoṭāpetvāāgamananirapekkhaāharimaājānīyatāāgamavisesanaākaḍḍhitaābandhantaācayagāmiādisuddhidassanaparaātapasannivāraṇatthaāsavavirahitaādeyyarūpaākārasamūhaāvaṭṭagaṅgāāraddhavīriyaāpāthakanisādīākāsānañcāyatanakusalaārammaṇatthaāḷindakavāsīākhyātoāgamanaṭṭhānaācariyakaādīnavatāāmalakīāyatabhamuācariyagaruttaābhassaralokaāyamitvāākāsānañcāyatanasaññāsahagataābhuñjatiāhuṇeyyaārañjaragiriābharaṇaṃāsaṅgināpattibahulaāgacchāmaājīvasīsaālokasandhikaṇṇabhāgaāṇattimūlakaākārabhāvaniddesaārammaṇūpanijjhānasabhāvaāṇākhettaādittagharaāmisagahaṇaājāniyaānandapītiākaṅkhantaāmalakavaṭṭikaālaviāsavasittaārambhavacanaāyatavittatatoārammaṇapaccayasattisahitaāyattatāāyukināhāranettippabhavaāvahitaānandabherikālaānisaṃsasaññitaāvusoāmakagandhaālokapharaṇaānuṭṭhubhaāhariāneñjavihārapaṭilābhaāgatāgamaāpādiyamānaārocitadivasaālampaārāmābhimukhaāyanamacchaāṇāpetuṃākulakaātumanāḷaviraṭṭhaāharīyamānaāyavaādahitvāākāsavāsīāgāmīāluārakkhahetuāsanadvāraāmisakhāraāsavavippayuttadhammaākaḍḍhituṃārohaṇasajjaāvāpakaāhaccapadaālopabhattaṭṭhitikāādiyanaāsajjiādarajananatthaāmasanadukkaṭaāgatupaṭṭhākaāgamanaṭṭhāniyaāvārentaāmantayatiāruhituṃādāsasaṇṭhānaākotakaācamesiāvaṭṭanī-māyāāsavakkhayāvahaābhisamācārikavattapaṭivattaāyānaānandakaāvatthāāvāhetiāvāsitaādimūlabhāvaādhināthaānayissaṃāpajjituṃāhuṇaārakkhādhikaraṇaākiṇṇamanussaṭṭhānaālumpamānaāvuṭaāviddhaāsīvisappaṭibhāgaākāsaṭṭhakadevatāāvuṇantaāsimsa vaggaādhāradāyaka theraābādhayatiādiccaāḷimpetuṃāvikammaākāranānattaākāsasuttaālambanappabhedaājīvikapakataāvibhāvapāṭihāriyaāmeṇḍitaṃāhutīnaṃpaṭiggahaāsevanābahulaāsankāāruppasamādhiāvaṭṭasīsaāvajjanasamanantaravidhiācariyamuṭṭhiāvajjitahadayaāviñchanakaāsabbaānāpānasannissayaākoṭetabbaāvāsagataāsannataraārammaṇapaccayasattiāraddhappakāradassanatthaāmaṭṭhabhaṇḍakaāgatadisābhimukhaādinaāsandipañcamaānisaṃsappaṭisaṃyuttaālavandapperumālaāmasanaāsevanapaccayakathāānayīāyatanabhāvaācariyāmahaānīyaāvudhajīvikāānisaṃsaparicchedaāyatanamāraāsandikasaṇṭhānaānandabhaddekarattasuttaāsanūpagataāpānīyakaṃsaāviggaādīnavapappaṭicchādanaānañjasappāya suttaāracayaāvattahāraālulentaādātabbabhaṇḍaāṇirakkhakaārammaṇabhāvattaālapitvāāṇāpavattidesaāhārāpetiāropetvāālabhateāharāpitaāciṇaākaramuttaāsayagataādiccupatthāna jātakaāṇibaddhaāmuñciādhipaccasaṃvattanikaārogatāāvattinādīnavadassanamukhaācariyasamayaāgantukālasiyaācarīārammaṇasampaṭicchanasamatthaāsannapaccakkhavācīālayasamugghātupāyaādicca suttaāropitadosaāviñchiādimajjhaāsāḷhāāvasanaājīvikasamuṭṭhāpakavīriyaākaḍḍhamānākāraāvikātuṃāviñchantiāghātentaāyāgattheraāpucchitakālaārammaṇalubbhanaācariyāmahayugaāyūhanaānejjaṃāsayavipattiāsiṃātāpetvāāpattisamudayaājīvapārisuddhisaṃvaraāgatanandanaāṭhapetiānāpānassatisamādhibahulīkāraācāramariyādāsaṅkaraādikammaāropanakālaāneñjūpagaāruppakusalaāvāhavivāhakaraṇaāveḷmāsannatarupanissayaākiñcaññāyatanasahagataāḷāraārammaṇakaṭāhaāmakamacchabhojīānantarika-kammaāhutiāyasampadāāghātavinayapaccupaṭṭhānaālokitaṃārāmadāyaka theraāpattivuṭṭhānatāāvibhāvakaraṇaāyugatiākiraṇabhāvaādhānaggāhīāvahitabbaāsittakasadisaārāpathaāyasmantuāsevīāṇākkhettaānandasuttaāsabbhaāgantukakilamathaārammaṇābhimukhaāgatamaggaārammaṇokkantikaākarapārisuddhimūlakaārāmasīlaālīyatiāpayatiāhārajaācāmavaṇṇaālokaṭṭhānaācariyāyuggāhaāpāthakaākirīyatiāpattinirodhagāminipaṭipadāāloḷentaāgacchissatiālopauddharaṇaāpattisampattivādīālikhituṃānayissatiāvasathagehaādhārappattaādhiyatiāsiñcanavisaāpattimatiāṇaṇyaparibhogaāgaccheyyāmaāvuṇanaānāpānamūlakaācamayamānaāpādentaāsādanaāpajjīyatiādisamannāhāraāpatti āvikaranaārāmacārikaārāmapariyantaāvāsikoānisadaṭṭhānaāṭaāyatanakusalaārambhoādānaggāhīākāsukkhipiyaārammaṇadassanaārabhantaāgacchissāmaājīvapārisuddhisādhanaākāsāyatanaānubhāvadassanaṭṭhaāhārupacchedaādipadaācāravinayaācariyaguṇaākiñcaññāyatanasaṃyojanaāsanamajjhaāsayasadditaāvaṭṭoācarantaādāsamaṇḍalaākiñcaññāytanaṃāsanapadesaāsayoārammaṇakaraṇābhāvaāsiṃsitattaāvaraṇaguttiārakkhadukkhamūlaābhisamācārikaāhanantaāpattibhedaādittasīsūpamaādivisodhanaṭṭhaārāmarakkhakaākoṭayitvānaārammaṇavibhāgaāyupariyantaāmodaādittapariyāya suttaāhuneyyaāmagiddhaātāpiyaābaddhoārisyaāturakāyaāvaāyatijarāmaraṇaāseviāruppaāsevanabalavatāākiñcaññāyatanakālaāsevanāārādhikaācamatiāsabhaṇṭhānaābādhanadukkhaāṇāyattaāṇāpavattiāyāsaṭṭhaārāmaṭṭhānaārāmaārakkheyyaācārapaṭipattiāgama-piṭakaāsaṅkanīyaāvāsaṭṭhānaāraddhabhikkhuālokasaññesanāādānappakāravacanaāyatanarūpaāsayasaññitaādīnavapaṭicchādanaākhyaāgamaññūāvajjanāāsiñciāsevanamandatāārammaṇādhipatipaccayaādānaparidīpanaāyatanasangahaāmisapariyesanāālapanasamudācāraākokeraāvāhakaāneñjakaraṇaāpānabhūmiramaṇīyaākiñcaññāyatanajanakaācamanodakaāṇātikkamanaākāsadevatāāṭaviyaāsaṁsāāyatanapāripūrikālaālokapuñjasadisaāvāṭakacchapaāsayaārammaṇavaḍḍhanaāvajjanatapparaāsanapiṭṭhiādittapariyāyanayaāgamādhigamābhāvaārocayatiābandhiāvajjanaṭṭhāniyaālokakasiṇaāmantāpetvāāyāpanaāmalakaphalamayaāsavakkhayagāmipaṭipadāāhaccapādaāvuṇitvāākiṇṇaṭṭhānaāmisāpekkhatāārūhaāsittodakaāṇidvāraāmattikāāthabbaṇiddhikaālānaālimpitabbaākirantaāropetabbaāyasakyaṃāyuttaālikhatiāvariāgamanataṇhāāpattiāpajjanakaāyatanaggahaṇaāsavadukaāsābhaṅgaābhāsūraākiṇṇayakkhaāgamesiādiṭṭhaādipāpanaāveḷāāhituṇḍikaānupubbīādhutaāgāmīkālaānāpānaṃālepaāṇattavacanaāpāyika vaggaāmuttaārohapariṇāhasampannaāhatakiccaāyūhitabbaāsannacutikaāracayāracayāānisaṃsadassāvīādoārohaṇaṃāmisasaṅgahaāghātuppattiāpādetvāādīnavappattiārādhayatiāmāsayaāyatanaghaṭṭanaārāmikapesakaāyūhanaṭṭhitiācinatiāvuṇitaālapanatāālokasaññādhiṭṭhānaāramā vaggaāgammaāropitacammaāghātapaṭivinayaāṇattamanussaāvapatiāsevatiāyācitabhikkhāāmisakiñcanaāsantaākāsānañcāyatanaparamaāpattivītikkamavacanaākaḍḍhiyamānasaāharitaārogyahetukaākulabyākulaārambhaṇīyaāmukkamaṇikuṇḍalābharaṇaābiḷāāvajjanakaraṇaāsādituṃāsaṃsuāceyyatiākiṇṇavihāraāvāhoāghātapaṭivinayasuttaādīnavadassanahetuāvuyhamānaālokanaṃāsanupatthāyaka theraāmakasusānaāghātavinayasuttaācārapaññattisikkhāpanaādīnavavuttiāthabbaṇapayogaāyudadantaāvaraṇatāālāpaākaḍḍhīyamānaāpamukhaārammaṇātikkamaāghātavatthubhedādivisayaādittalohaguḷasadisaāgamanavisiṭṭhaāhuneyyaggiājīvikinīāvāṭoāyāgavatthuāvibhūtarūpaākāsaṅgamaāsāḷhījuṇhapañcamīāditoālopapiṇḍadātuākucanaāturamānaādīnavapakkhikaāsakattaākappasampattiākulīpupphaārakkhaṇatthaāmalakoābhatapaṇṇākāraāpucchāārodanasaddaārammaṇūpanijjhānalakkhaṇaākulākulaākhyāāgatavinicchayaāpatacchikaāvāhanaṃāvaṭṭanāāneñjasamāpattisaṃyojanaāgañchiābaddhavaṅkasākhaāgataphalaāgatanīhāraāyuttakoāvasiādinakhattiyakulaānupubbī-kathāākappasampadāāhaṭabhaṇḍaāhattuānītoārammaṇarasānubhavanaṭṭhaāvikārāpetvāācikkhāpitaāgatadisābhāgaāhiṇḍitvāānantariyasabhāvaāsavadhammaādibrahmacariyaka-sīlaāgamananivāraṇatthaālopasaṅkhepaānataāmisasaṅgaṇhanaārañjitaṭṭhānaāvikaraṇatthaāmandaphaladāyaka theraāsiñcamānakhīradhāraālittaāhāratthaṁācametabbaāpāthagatarūpaāmeḍitapayogaājīvinīārohanahatthīādhuniārabhiāmukkaākāsanimittagocaraālasiyābhibhūtaāvāhakiriyāācaraṇaārabhitvānaāvāsamacchariyaākucchaākāsaphuṭaānantariyaālaggetiārādhetiāthabbaṇaāsattidosarahitaākāsa dhātuāyuheāgamanīyasaddhāāranālaāttharatiāpattibhedadassanaāhārasamudayaānisaṃsakittanaānayissāmaāvantikāārāmoādipāṭihāriyaāsuvāhaāropanaāgamanaiddhipādaāpattippahonakaādivaggaānāpāna samyuttaādesanāpāṭihāriyaāsādayiṃālassāyanāāsappiādikattuāmisapaṭivibhattaāgamādhigamasampattiāgatamanussaārammaṇavisesaāvilasaṅkappappahānaānītasuttaārohitukāmaāvasatiāropitadīpaāmavaṇṇīākkhepaāvajjanānantaraāpattādhikaranaālambatiāligāmaāyukantaṃāyubhāgapaṭilābhīājīvahetuāsivādaānāpānakammaṭṭhānaāgatakahāpaṇaābhāvantatāsāmaññaākārattayaālokadhātuārammaṇābhimukhanamanaālavālasampādanaānantarikakammaāsavahetuāyatanatthaāmoāsannavināsaānāpānassatikathāāhārūpabhogakālaākārabhedaāpayāāhutaācārasīlamattakaālasiyabyasanaāraññakasīsaārammaṇābhibhavanaāturitakālaāvāpaāyuvemattaādipurisasamudāgataāloḷāpetiāgamanasuddhiādiṇṇatāāvāṭadhātukaādāyakaāsavaāyataānaṇyasuttaāpannadassanaāvaṭṭa-bhayaārocetukāmaādānakālaādisevanāāmantayitvāāpokasiṇaābhogārahaānetiāliṅgaāveṭhitaādevitattaāhārayatiāvikarotiāharaṇaākāsagottaādibhāvabhūtaāvaliāviñchetvāāvamatiāsannajavanabhāvaābhidhammikagodattattheraārataārammaṇūpanijjhānaggahaṇaāmakamaṃsaāḷarakkhiāsādanāpekkhaāvajjayamānaāsīsanatthaājānīyacyāyitaāgantvānaāmisapaṭiggahaādiyanatāāneñjavohāraādhāraniddiṭṭhaācārapaṇṇattisikkhāpanaādipādakajambuālābuāmisānuppadānaāvajjanamukhaāgamhāānāpānasatiālopauddhāraṇaāsavanirodhagāminīpaṭipadāārohanīyarathaāpattiāvāsasāmikaāghātanapaccupaṭṭhitaāyācetvāāsādetuṃākoṭṭetiāsajjanaāmayāvīāhāraācaritaājaññapurisaārocayamānaāpāditacittaālambananidassanaāmakacchinnaāhanatiāsanatthavika theraāvaraṇappadesaāvajjatiānantariyakammasamaṅgīājānanaindriyaāciṇṇasamāciṇṇaāneñjavihārasamāpattidhammaparibhogaāmisagatabaḷisaāmodamānaādīnavañāṇaāsanalūkhaālokalenaāviñcheyyāmaāgatadvāsaṭṭhidiṭṭhiāsabhaāvaṭṭakaādicca-kula-ketuāpana sutraācāraguṇasampannaārammaṇantaraāyāmatoācārasampadāāgukiriyāāvutoārādhāpekkhaālambanatthambhaājīvamānaāharaṇakathāānadatiārūhatiārammaṇābhiniropanaālayanirataāmisacāgaāgamanadiṭṭhikaāvikaraṇayuttaāṇāpentaāyuñjanaācāmakuṇḍakaālambanarukkhaāsevitaāligaggaraādimaggakkhaṇaāsayaposanaāsattakhaggaāsañciccaāgametiātapatāpanaāyūhanapakkhiyaādīnavacchādanaāgamissāmaābhassarabrahmalokaātāpitaākiñcaññābhinivesaāhaññantuānupadikoādīnavadasssāviāsittasuvaṇṇapaṭimāāpopharaṇaāpattisammutiāmāvasesakaāviñjetvāānītaphalaānītavibhavaāsāphalaānāyoāyuppaṭilābhīāvudhabhaṇḍaāḷakaācayalakkhaṇaājīvamukhaācamāāvedhanaājīvoādhipateyyasaṃvattanikaāpattidassanussāhaāvedhaārādhetvāādesīārāmikagāmaāghātoārammaṇapaṭipādakatāācariyamatikaārohitabbarathaāṇaṇyanidānaāsaṅkāādiatthaābhāsaācāraṭṭhaādaratthaāturassaraārocanakālaāpucchanakiccaādānaāyatanaārohaṇīyoāropesiābharaṇabhaṇḍikāārocetuṃādīnavānisaṃsaparidīpakaāṇattoājānīyasuttaāmagandhiāsavasahitaāyataṃsaākāsānañcaāhaccāpetiāpattivatthuākoṭesuṃānayatiāsattakuṇapaāraddhaādittacelaāsanapīṭhikāāruḷhamaggaācikkhiādīnavapariyesanāāsurīālapitaāhavaānayāpetvāāvajjiānantariyābhāvaāḷavakakumāraāyusaṅkhārossajjanaāḷāhanaṭṭhānaāvaṭṭahārasampātaāṇattikathāāvesikoāvibhāvanaāramitabbaṭṭhānaājaññayuttarathaāsiṃsakaālambananaṅgalaākiñcaññāyatananissitaādhināyakaāloketabbaāluḷetvāāvajjanasahitaākāsagaṅgāādarajātaāyupaññāsamāhitaāpaṇaāmisānukampāādhipaccaākassatiāsikkhitaāsaṁsaānubhāvadharaālimpīyatiāyattaāsaṅkuppattiādhipateyyaṭṭhaāveṇikakammaāgacchanakaāvaṭṭīyatiālavakaāmuttamuttāhāraālokarūpaādiāṇyaṃāveṇikatthaādirājaārādhitaāgamanasabhāvaāyukkhayahetuāgamanasuddhidassanaārammaṇantarasaṅkamanaāṭhapitakhettaārambhapaccayaāyusahagataādinnavattaāsannaguṇattaāvunitvāālokanimittaālolentaāmakatakkaāloketarāmisakiñcikkhaāvesanatthavikāālapanādhivacanaābhātiācametuṃādahatiākoṭiyamānaāyatanasaṅgahaāruhantaāhiṇḍiāyogapaṭṭaādibhāvanāāpattivītikkamaāyu suttaāsevanābhāvanāādhāyitvāāghātukaāpucchitasaññaānāpānassatisamādhijjhānaāmisavuddhiādiyatiādhāranissayaānañcaṃāruhimhaādittagehanibbāpanaāvahanaṃāliṅgetiārammaṇarajjanaāsiṃsitaāsaṃsatiākāsabhāvanāābhatapubbaāsiñcanaārakkhasuttaāyamatiājañña jātakaāraddhavīriyapuggalasevanāākāraniddesaārammaṇaparikappanākāraāyusaṃvattanikaātattaāpattimokkhaāgatasuññatasabhāvaāṇaārādhayantaādhāratthasambhavaārāmikagāmakaāsavacatukkaācarāāsevanavīriyaāyukoāloḷayamānaāvamituṃāgāājīvasampadāāpāthamadhuratāāraññikattaārammaṇapaccayaādhipateyyapaccayatāāgadanaābharaṇavikatiāpattippaṭiggahaṇaādīnavakoṭṭhāsaāsiṃsanāāyanakaālokasaññākhantiādinnaārammaṇapaṭivijānanaāyogapallatthikāārādhikāādikalyāṇaānandiācariyavacaāgamaāgantukanimittaāhavanaāvaneyyaākaḍḍhāpetvāānantariyasabhāvacetanādhammaāvijjhanakaāmantanaāvāsapaligedhīāpatatiāsābhibhūtaāmoditapamoditaādhāvantiāsāroāyakosallaāvāsamaccharinīārañjaragirinaādāyāāmantanākāraāsāvatiānessāmiājīvahetukaāsanaphalakaāḷavīārammaṇaṭṭhitiārakkhayaṭṭhiādiyanapaccayaājīvanupāyaānandapītisañjananaākiñcaññāyatanūpagaārohaṇīyaānāpānassatibhāvanānurūpaākaḍḍhanaāpannaarahattabhāvadīpanaāhaṭaupamāādesanāāporasaāmāyadāsīāpattisāmantākathāāgacchatuārohanayogyaāmisapariccāgaārāmadevatāārabhanakālaāyattajīvikattaākāsārammaṇaārammaṇaajjhupekkhanāāsīsanāāsavacāraāpadabujjhanaādittaāpādetiābandhiyamānaāvāraādiṇṇaāseva suttaāmakaācāravipatthicodanāādhārabhāvapaccupaṭṭhānaākoṭakaāsitthaāmalakamattaāhārappaṭisevaānentaābhujanābhāvaārohoākhyātapadaāvuṇitamacchaāgametvāākāsadhātunissitaālavālabbhantaraāmalakākāraāsajjaāpokasiṇakammaṭṭhānaāsandippamāṇaākiñcaññāsambhavaāvilakkhaāciṇṇamanussaāgamanīyanānattaāpokasiṇasamāpajjanaāluḷiyatiāmisappaṭivibhattaāpucchāpetiārāmikadārakaāhāraṭṭhitikaāḷiāhaccavacanaāvaṭṭahāraāmagandhīāṇattaāsācchedaāgantukapurisaānisaṃsavādīākappakaraṇaānisaṃsapariyāyaānessatiāpatitaāpattisamuṭṭhāpakattaāvāsadāyakaāyatibhavaāsāḷhīpuṇṇamīārammaṇaṭṭhaānandattheraājīvakavādaākalanaāyācanasuttaāmuttamuttājālagavacchitaājīvavipattiāgatappasādaāmisagataākiṇṇakammantaālokasandhiāhāraṭṭhikaāharayamānaāgametuṃāḷakamandāānandaārambhavhoāpattivatthukaāsavakkhayoārohakambuānantariyakammasadisaāṇattisamuṭṭhitaākāsacetiyaāvaṭṭitaāvajjanapariyāyaāgamanavelāāsavatiārāmikakiccaāropayitvānaāyūhanānupaṭṭhānakusalaāmodaphalaātāpayikaānubhāvasampannaādiyāmaājānīyaparimajjanaāyusaṅkhyāānisaṃsavaggaāvikārāpetiāpattisambhāraāhārattaācikkhaṇaāvajjanakiccaāmisappaṭiggahaṇaādipāda-punnāga-khandaātapaṭṭhānaālokasaññāpariyogāhaṇaāciṇṇārammaṇaāḷāhanaṃādittasuttaāsaṅkiātapasaññitaāyatakaāpajjāpetiāmalakarasaāyudānaākiñcaññāyatanadhātuāraddhadivasaātapasantāpābhāvaādīnavaāneñjaāvibhūtaārammaṇakaraṇicchālakkhaṇaāhārakkhayaānāpiyaāyātaādimattaāmakoāsaṅkāvahatthaāvutamuttāālokasaññāārammaṇūpanijjhānaāsittoādiggahaṇaāmakamattaārammaṇapaṭipādakaāmisapariyeṭṭhiāpatanaācāravatīādātukāmaāsāsatiādarakārīārogyāvahaāyasādhakaācikkhitamaggaālambaṇadāyakaācārakulaputtaāhunaāyassaādiakkharaākappasobhāāṇittikkhaṇaāveṭhetiārodanākāraālavālaādīpetiārammaṇasabhāvacchādanaāyūhāpetiāvajjanapubbakaābhidhammikabhikkhuādīpanaālīyanaākappasampannaāsaṅkiyaāpātharāmaṇiyaāveṭhanaālimpetvāāyūhanakkhaṇaālimpāpetiālapituṃārakkhakāraṇaājīvabhaṇḍakaāluḷetiāsaṅgaābhuñjanaāgatabalaāvajjetvāārammaṇūpanijjhāyanaāluvakandaāmuñcatiāsaṅkitaparisaṅkitaāvaṭṭabhayaāhuādiya suttaādisaddapariyāyaāmisabaddhaāhaṭanāākaṅkhuppādanaācāravattaāsīnoāhāradassāvīādhiāvāsikabhikkhuādāyīnāpattippaṭijānanaārammaṇanavakaādiccapākaāyatiāravāḷaātāpābhāvaāṇākaraāyasampattiārādhanāārammaṇavidhuratāārammaṇavijānanaāvasathapaṭisaṃyuttaāvedhikaājīvasīlācāravipannaārammaṇabhāvūpanayanaāsāḷhīmāsapuṇṇamāānanaāṇādesanāājānīyavaḷavāājīvakaākāsūpamaāvudhabalaāgantukabhavaṅgaāpattivuṭṭhānaārogyasampadāārammaṇalakkhitaāpattinikāyaāvaṭañāṇagatikaāpādaāgamanīyapaṭipadāākārasaṇṭhānaābhogābhāvaāyatananiddesaākāsacchadanaālocetiāraddhataruṇavipassanaāṇattihetuāyācitvāābādhiyamānaāpodhātuggahaṇaāsaṅkamānaārakūṭalohaādānaṭṭhaāropitabhāraābhidhammikattheraāropitavacanānurūpaālakāāgatabhattabhojanaādhipaccakiccatāākāradassanaārambhalakkhaṇaārammaṇikacittuppādaāruppasamāpannaāmisasaṃsaggasaṅkāārakkhoākaḍḍhiyamānaājīvaṭṭhamakaāvijjatiāsaṅkabhāvaāropitaupavādaālasyaāhataāyāmaāsāditaāgacchituṃābādhitaānetuṃāpattidesitaāyutaāgantuṃāturattābhāvaākaṅkhapaṭibaddhavuttiādicca damilādhikāriāmisakiñjakkhakāmaārakkhatiānāpānanimittaārammaṇaphassaāvaṭṭināpagāāgamaviruddhaānāpetiādikoṭiabhāvaāruhaṇatthaādittakaānupubbatāākāsapadesaāgamavisuddhiābhatabhaṇḍaāmasanākāraāvasathānumodanakathāāghātābhāvaāluppaālavīākiṇṇaāsīvisapotakaāvajjanaggahaṇaārūḷhaānubhāvadīpakaāgatapākaāyatanapāḷiādiaṅgaā°āmattaābhatābhataātappavevacanaāḷhikaākiñcaññāyatanasaṃvattanikaādentaāpattigamanīyatāāyatapaggahaāsavakkhayañāṇabalaāmisaalābhaādadhātiāvudhasippaādararahitaāthabbaṇikaāvajjanaāhutigandhaākoṭesiārāmadaṇḍaāpodhātuvajjitaārohanaāyatacakkhunettaānanditaābhāsanakusalatāājīvissatiāḷānaāyanaātapasukkhaāsallitaārambhosānakappaāmayaāpodhātuniddesaāpapasaṃsakaāhārepaṭikūlasaññāānisaṃsacīvaraāpattināmaggahaṇaādhūtoāyapathaālimpentaāloḷitaākāsānañcāyatanacittuppādaābhuggakaraṇaādapetiāsāḷhajuṇhapakkhaācayagāmicittaābhogānurūpaābharaṇajātaāsanapariyesanaānandiyaānisaṃsaphalaāmaṭṭhakālaāmattikāpaṇaāmisayāgaācikkhitaānandamayaāruhaṇaānemiākiṇṇoālapitattheraāpokasiṇārammaṇaācikkhitarāhavoādibrahmacariyaāhaṭapubbattaāvedhitaābhadhammikaāpānakamanussaāpucchituṃāpattibhayasuttaāloka-sandhiānītaālamboāyatoāvaṭṭitattaāsāraāṇīāgacchāmiāvāsajagganakaāyuttakabrāhmaṇaādesattaāgamanakāraṇaākhyāpanaārādhentaānesiṃāvajjanakiriyamanodhātuālayesīākoṭeyyaāmeḍitaāghātanaāyūhanaṭṭhaāviñchanaalātaggisikhāāliṅgoādiyitvāāhārapariyeṭṭhimūlakaāgamanaṃāmisapaṭisanthārakaākāsasadisaāpo-dhātuājānīyabhojanaāgodhaāsuṇāntiādīnavapariyesanaālokapharaṇabrahmaāgamananandanaāvuttiñāyaāmakadhañña-peyyalaākāsappadesaārammaṇavanaāvajjanārammaṇaāmodoāranāḷaāvaraāpattivicchedanīārakkhaggahaṇaārocetiākaṅkhiyaāmisakiñcikkhasampadānaāṇigaṇṭhikāhataānandīānayiānayanakāraṇaāvaraṇaṃācariyavacanaārammaṇakaraṇasampattiānantariyasadisaāsevayitvāāvasinaājīvatthaādesanaāgamanadivasaāharaṇaṃāṇibandhaāmisalolaāsayānurūpaāsavakkhayañāṇaācariyattheravādaājchārammaṇābhimukhībhāvaācariyāālambanakaraṇanayaāpucchitabbayuttakaārāmapokkharaṇippaṭimaṇḍitaāvajjitaāmajjanāālakamandāāsādetabbaāṭalaādibrahmacariyakaākaḍḍhiyatiāhutipiṇḍaāpattiṭṭhānaājīvanaāṇāpanapayogaāliṅganaāṇāpetabbaājīvakaseyyāādīpitaānāādittabhavanasadisaālasiyaādiantavipallāsaārabbhaggahaṇaāvariyaāhāriyatiāpāpetiācariyanayaāsañjanaṭṭhaāṇattikaākāsānañcāyatanūpagaāpātaparipātaālapantaāsajjatiājānitavantuāgacchavisaānisaṃsamūlacīvaraānisadadesaādinikāyaātapattaṃāharakaāsayānusayañāṇaāmodiākampatiāyupariyosānaāmatāāṇāpātimokkhuddesaāpānabhūmiāpattipatikammaāsādananimittaākoṭayatiāsaṅgitaāhārakiccaāsavapariyādānaārammaṇānusayanaālokappavattisamānakālaārammaṇasabhāvaāḷambaroālokasandhikaraṇaāraññakoābhidosinaāyatana suttaādhāraṇatāādātāācikkhanāācariyapācariyaārogyakāmaājīvikābhayaānāpānapariggāhakaāvunantiāyattoāṇattiāsanantarikaāyāmavāāvibhāvatthaārāmasataāvajjanamattapaṭibaddhaāvāhamaṅgalaāgamanamaggaādesāpekkhaāhāraparibhogaālambamānaāvāsamaccharīākiṇṇasarīraāsanappaññāpanaāyukappaāvikātabbaāhāragedhaāmuttamālābharaṇaālokitabbaārammaṇamariyādāākāravatīādīnavadassanañāṇaārakkhaājīvakabhāvaāmisantaraāvāsikavattakathāāyupacchedanaājānīyasaddaāvāsamaccheraāyuparipākakālaārakkhagocaraāsaṅkināhavanīyaāpattisaññīāpodhātuppakopaāyukappanaāṇattakālaādhipaccasabhāvaāḷhakamācariyavādaādātabbaāmisūpagataāmukkamaṇikuṇḍalaāvaṭṭanakālaāruppamānasaācāmadāyikāvimānavatthuāmisadāyādapaṭikkhepanāāruheāgacchiādhipateyyalakkhaṇaāmisagiddhaāvajjanaajjhupekkhanaāloḷīāvajjanasamphassaāpattivītikkamavācāāpattaññabhāgiyaāluppakārakaṃāsañjanaābharaṇaādiccakulaāpattippasaṅgaāhāranirodhaāsavavantuārammaṇaggahaṇalakkhaṇaādimalayaāvaṭṭatoārāmakaraārammaṇapaṇītatāāvattaninālambanarajjuākiritaāvattakaādiyitabbaārāmasahassaālokitaāmisalābhaārambhatiāsevanakālaāgantukadevaputtaārācārinākāsaṅgaṇavantuādivisodhanāārāmikoāmantesiālapanaāpānakaācariyamataārissaāvudhapāṇīādīnavapaṭicchādikattaāyasmantaārammaṇapariggāhayuttaāpucchatiāhatasamabbhāhataāpattippaṭiggahaāmisesanāāgaccheyyaāsannakāraṇaākaḍḍhitvāāyāmasampannaāgamavaraātāpanaāmakamacchabhojanaāyuparikkhayaāloḷesiāpāṇakoṭiyaātaṅkaāvikataārammaṇaniddhāraṇaācārātikkamaāhantuāvajjanappavattiāvattetvāākiñcaññāyatanasaññāsahagataāpucchanākāraāsaḷhimāsaādaraṇīyoāsavakkhayādhigamaāmāānisaṃsadassanasīlaāruppasaññāāpattivuṭṭhānapadaāpathaācariyadhammapālaārammaṇacittaāṭoāyācanāāveṇikagharāvāsaāruḷhadhammaārādhanīyaārabhitavipassanaādisanaāpattikattaāharituṃāyāgadāyaka theraābandhanakiccakaraāviñcheyyāsiāgamaniyakathāāṇāvidhānaāmakadhaññaāsannapaccatthikaāsuṁāgamanīyoāyusaṃāsanappaññattiāmantitākāraālopoāpadāākaḍḍhentaārammaṇupanissayaārāmikinīācāmoāsayasampannaājīvūpaddavaāvāsaapalibodhaāsavasadisatāāruppacutiāpaṇadvāraādisaddatthajotakaādātabboāsayasampattiādāsapañhaānayaāsavapadaāyūhiāvaraṇābhāvaālambiyatiārammaṇupaṭṭhāpakaāruppapādakaākāsa-kasiṇaāsīsanīyaādānaganthaāvadatiāsannakataākaraṭṭhaāpattiggahaṇaāruppakiriyāāraññikaṅgasamādānaāharaṇatthaāsannupakkilesaāyamukhaālambitabbadhammaāharaṇavidhiālimpitaāsāādahānaāsanadānaālambiyamānaāropitadhanuācaritabbaāgantukapattaācamitvāākāranirodhaābādhikoāhundarikaāpucchāpetvāākhyātakappaārācārīāsanapaññāpakaācariyaguttilaākāsānañcāyatanabhavaggaparicchinnaālambaāsīsantaākaḍḍhīyatiāvahoāsanagataāmakapakkaādibrahmacariyaṃāsavasamudayamayaāgamanadhammaāmuttayaññasuttaākāsaṅgaṇaābaddhaāpajigucchakaāveṇitabbaāthabbaṇiddhiādimajjhantasobhaṇaārohantaāgāḷhapaṭipadāāsannaṭṭhānaākaṅkhamānaācamāpetiāgamanavīthiāsavakkhayañāṇaniddesaābādhapaccayaārogaābhākaraājīvavipatticodanāāvāṭamatthakaāsanasanthavikaānāpānārammaṇaārocanatthaāvasituṃāyūhanakammaārammaṇābhighātaākāranidassanaācāmaādibhāvaāgataniyāmaātāpanaparitāpanānuyogaādiccūpamāāgamaniyaāpannalakkhaṇattayaādiccavaṇṇasannibhaācārapaṇṇattivinayaādimaāpajjitabbaāpatīāni suttaāmajātaāmisasaṅkhepagataāyuttoātoḷetiārūḷhoārādhitacittaāyatanamacchariyaāvajjituṃāyukappasaññitaājīvika-bhayaānantariyadīpanaāvaṭṭahāravibhaṅgaāpattinirodhagāmīābhogaājānīyalakkhaṇūpetaātāpanaggahaṇaāruhaāgaminīābaddhappaṭibaddhasahāyakaākulākāraādhikārikaālokāpetuṃāvaṭṭaggāhaārammaṇābhisinehaābhatanāvāāsavanirodhagāminīākiñcañña-ceto-vimuttiārūḷhaupacikamattikāārammaṇapariyesanaālindaānantariyaphalaākāsānañcāyatanaātisayikaāvaraṇasabhāvattaāṇisuttaāveṭhiyaāpaṇugghāṭanaāsiṃsavādaāṇāpavattiṭṭhānaāmisaratanaādiantavipariyāyaārāmappavesanāpucchanaānītacīvaraāyācanaākāsaṭṭhakathāāyasaāpattikaraāvaraṇarahitaāyatanasantānaārakatāāvibhāvitaāvaṭṭentaārammaṇapaṭipadāmissakaārabhitvāārammaṇaṃāsanamatthakaādhārākāraāgamanahetuācariyuggahaābandhasiroveṭhanaāsayitabbaāveṇikadhammaāmisakiñcikkhanimittaāyupālaācārappakāsakaganthaāsiñcituṃājīvakasamayaārakkhitthiāpattisabbhāvaāveṭhesiābhākaraṇaākaṅkhanaācariyagharaājaññajātakaāmaṭṭhadvārabhūmiāyatanapabbaāsannataraṭṭhānaārohitvāāluḷatiāsāḷhipuṇṇamāsīālokapajjotakaraāyapāpuṇanaākiñcaññāyatanacittaāsaṅkitaānayiṃsuāyuppamāṇagaṇanāārammaṇapariyesanarasaāvasathāgāraāveṇikavisayaāraddhabhāvanāākappoāvapanaādīnavapaṭicchādakaāghātaggahaṇaāvajjanavasaālocanaāvattidhammaānaāpattinidānaāmasitvāāgatatantiānantariyopaghātakaānandakumāraārāmarāmaṇeyyakaāyukoṭṭhāsaāvuṇātiānayissasiālambanaāsevantaākāsatalaāyūhāāḷhiyaānāpāna vaggaārāmagopakaāvajjanamattādhīnaākāsānañcāyatanasaññīāvaṭṭapariyosānaāyusantānajanakaāgamanapaṭipadāāliṅgyateācamanaudakāvasesaārāmadūsakajātakaāmalacetiyaādisanāārakkharahitacittaāsādiyaāsavapadaṭṭhānaāharahatthaālokasandhibhāgaāgacchantuālekhaāgantukarajaāposabhāvaāvajjanupekkhāādikoṭiāmalakapaṭṭaācārarahitasabhāvaāsāḷhīnakkhattaāyattavuttiāropentaānisamsa suttaārohanayoggaākaḍḍhiyamānahadayaārāmadūsaka jātakaāṭiāyuvaḍḍhanaāgārikavibhūsāākaṅkhavaggaārammaṇavibhāvanaṭṭhānaārāmaṭṭhakavinicchayaāṇāsampannaādesanavidhāānisaṃsadassāvīkathāāloḷetuṃāsavanirodhaāmilākaāvilakaraṇaācariyaāghātitamanaāsanapaññāpanāṇattiākhyāpyateāruppabhāvanāāvāhetvāābhisekikaānandināyuvemattatāāvaṭṭanamantaārohaṇaorohaṇamaggaādeyyavācaārocanaāmantaāḷhaārāmarukkhaādīnavānisaṃsāvabodhayogaāmaṭṭhadvāratikaārogyappattaātapaārammaṇāropanaṭṭhaāpādāādīnavoāvajjanakiriyāsamuṭṭhitattaāneñjūpagataāṇācakkaācariyamahayugaāvāṭaārammaṇaggahaṇasabhāvatāārakkhaṭṭhānaājānīyayuttarathaāyudhaṃāsuṇātiāsabhacammaākāsagaṅgāgatisobhāābhañjatiāpīḷentaāsavasahagataānanyaāhārūpadhiāharaṇakavānaraānāpānasaṃyuttaāsannakatakammaākāravisesavācīākāsānañcāyatanabrahmalokaābhujiācikkhanaāṇatyatthaāgatabhikkhuācārakosallaāvellitasiṅgikaāḷimpāpetiācinātaāhārāpitaālagetiārammaṇappakāraggahaṇaāpāthakajjhāyīākilāyatiāloketvānaāramatiābandhanākāraācāravirahitaāluvaāmisagarukaābhīraārogyavināsakaāghātavatthusuttaāpattikkhaṇaāsīvisadaṭṭhaāyusaṅkhāraparikkhayaāsevanapaccayabhāvīārocanāāloletvāādīnavānupassanatthaānisaṃsavibhāvanaādipadalopaābādhetiāruyhaāsanakkhaṇaābhassarakāyaāṇāpanavācāādigāthāāsanupaṭṭhāhakattheraāposaṃyuttaādisiābyasanaālapatiāvaraṇasetuācārahīnaāgatoāvaraṇasuttaāpannasekhiyaārāvoāsivisaāvahanaāājīvasīlācārasampattiāyuparicchedavacanaāmisatthaāvutthaāturatāākiṇṇalomaā-āgamanānurūpaāmantakaāsumbhitvāārādhanaṃābandhanaṭṭhaāvuttiāveḷaāvajatiāsiṭṭhoāmantāāsattanīluppalavaṇṇamattikāpattaārammaṇakapālaānandāābhidhammikaāhariyatiāvudhaparicchedaādīnavadassanatthaāyussaājīvabhedabhayaāgatāgataāsuṃārohapariṇāhasampattiāyatanacariyāāneñjasamāpattipaṭisaṃyuttaāgotrabhūākāralopaāḷakāāpādiābandhaākatigaṇaākāsaṅgaṇābhimukhaākāsaṭṭhavinicchayaāropiyamānaāthabbaṇavedavihitaāyuvaḍḍhanakāraṇaāsevanābhāvaādiṭhapanāāyatikāāvāsikākāraāyatanapaññattiālasiyabhikkhuāhārarasataṇhāārammaṇagahaṇaābilaāgamadhammaāharāpetabbaābhatadhanaālampāyanaāpattikaāpattisīsaālagetvānaāgamasuttantānurūpaāvaraṇabandhanakālaāyācitabhatta jātakaārammaṇasatipaṭṭhānaāpattidesanāpaṭiggahaṇaāghāṭetvāābhataganthaājīvikabhayaādiṭṭhañāṇaāvattaāgamanamaggathakanaācamanapādukāāsāḷhinakkhattaāsāvatīāveṇikabuddhadhammaākuṭṭhaāpodhātuvisesattaālimpantaācāmakabhattaāmisakkhāraātatavitataāyuvantuāsavakkhayaādīnavapaṭisaṅkhāāropayitabbaāhāretiādinnasaññīāgatanidānaāṇattiniyāmakaārammaṇapaccayadhammaāpūraṇaārammaṇadāyakaāyataphaṇhīācārasikkhāpanaāpattiṭṭhāniyaāsiliṭṭhaāsiñcitaāgamanākappaākoṭitaāgatānukkamaāhiṇḍatiārāmappavesanaālippatiāsaṅganaṭṭhaācariyāsabhaārāmacetiyaājīvaṭṭhamaāyūhanavelāāvāsajagganaābhaācariyakulaāḷāvikaādāsaādikoṭirahitaāsīvisasuttaārāmadaṇḍabrāhmaṇaāṇāpātimokkhaārādūtaāpucchakaārammaṇaghaṭṭanaācariyakathāārammaṇasīsaācārasīlasampannaāyukāmaākaṅkhāyattavuttikaārakūtamāmakamāgadhalasuṇaāḷindakamiḍḍhikāācārapaññattiādisabbhāvakathanaāhārataṇhāākiratiāgamanasaddhāākulanīyaāghātetiāceraputtaāyūhanīāturannaārammaṇapaṭisaṅkhāāṇimaṇḍabyaāyasoāvasathānisaṃsaāratiācāraguṇavavatthānaālassaācārapaṇṇattiācikkhatiāgamanasīsaājīvavipattipaccayaānandayakkhaācchādayatiāvajjanakālaādevaārāmasāmikaādāsasandhānaāsīsāpetiākāraparivitakkaāyāvaāmisālābhaādātiābhisamācārikaṃādhāvantaānaṃāruṇṇaruṇṇakāruññaravaāsavasaṅgahaāhariyaāsādukkhajananaāmalakaphāṇitaāyatanagataāhāragiddhaāṇakaārambhasuddhiānaṇyasukhaārammaṇadukaāpatantaāsevanalābhaādīnavānisaṃsadassanaāyatanayamakaāgantukadaṇḍakaānandajananaāsayasāmantāākāraakovidaāgantukabhattaādimattakathanaārammaṇabhedavisiṭṭhaāḷādvārakaāgatappaṭipāṭiāhārasambhūtaātumattheraāloketāāsiṁsanakaāgantukaupakkilesaāsugatiāṇikoṭiāghātavinayarasaāvaṭṭasadisaārammaṇagahaṇakkhamaāṭakaāsaṅkābahulaāmakamaṃsapaṭiggahaṇapaccayaāpattiparicchedaāvutasuttaādimajjhagatavaṇṇaārāālokasaññādhimuttaārāmanissayīābhimukhyaṃācariyāyattavuttiāsahassaālokakaraṇaāṇāpetvāāruyhatiāropetukāmaāsaṅkavirahitaāviñchanaṭṭhānaāmisapekkhīāgantukamātugāmaāvahaāyatapamhaāviloābādhapaṭipakkhabhūtaāvasathacīvaraāyatanalakkhaṇaāmalakavanaāvisāpetvāāmakapūtikaāgamanapatthanāāramitabbaṭṭhaābhidhammikanayaākiñcaññaṃāsaṃsaāpattiaṅgaāyatanaṭṭhaācikkhanaṃādissaānisadaārādhesiāsiṃsāāsiṁsuāghātavaggaāvaṭṭetuṃāvaḷiāvaraṇaābandhattalakkhaṇaāsaṅkāpariharaṇatthaāvattatiārādhituānantariyakaraṇaārācanatthaānantariyadhammaārocetuāhuneyya suttaārammaṇānumajjanalakkhaṇaācāravitthigāmaāveṇikalakkhaṇaāmodetiānandasabhāvaālambanaphalakaādātabbaṭṭhaānubhāvasampattiānīyatiārohanīyaāsīvisopamasuttaāvudhavisesaāhatvāāsevana-paccayaāyantiābhogakaraṇaāvaṭṭamānasaāvijjitvāāneñjasappāyasuttaādīnavappahānaāyusantānajanakapaccayasampattiāsaṅgabahulaārambhapaññattiākaṅkheyyasuttaāpātaāmisasannissitaālocanasabhāvatāāyatanakusalatāāyuttavesaādāyinācariyavattakathāāṇābalavirahitaāgataukkākarājavaṃsaādānapaṭinissaggaāghātanabhaṇḍikāārāmakoṭṭhakaātumāāmagandhasuttaākārasaṇṭhānagahaṇaāgārakaāgatadūtaāvāsakappaādiccavāraāharimavāḷaāmisaāyatagīvaāviñjanakanaṭṭhānaāmakasākaācinantaāsaḷhaānisaṃsavisesaāsavārigaṇakkhayaāsavakkhayavacanasāmaññaāgatasuddhasattaāṇāpāṇaānandarūpaāṇirakkhaākāsagaābhogapaṭibaddhaāsavasaṃvaraākoṭāpeyyaārammaṇādhiggahituppannaālambaṇadāyakavaggaāsannakāraṇatthaāpāduṃāvaraṇarahitadassanasīlaāsivādoāneñjakāraṇaādesanāpāṭihāriyānusāsanīājīvavipannaāyuppamāṇavemajjhaātojjaāvāsikasuttaāsanodakaātāpesiārammaṇapaccayalābhaālokasaññāgarukaārakkhaṇaājānīyaṭṭhānaādīnavānupassanā-ñāṇaādissamānaāgatigatiṭṭhānaākāsānañcāyatanasampayuttaādīnaāneñjasamādhiyogaāmanāyaājānātiārādhetabbaānubhāvappakāsanaāhañchatiānetabbaāraññakaṅgasamannāgataābhaṭṭhaāvāsikakālaādīpanīyaārācāraārāmaṭṭhāniyattaāpajjantaāsaṅkajātakaārohatiāraddhakālaāvaraṇiyaāsamānaādhātabbamukhaāhārūpahāraāpattivuṭṭhāpanatāāmisakiñjakkhasampadānaātojjaṃābhatapiṇḍapātaādhipaccākāraāvunathaāyūhakaārāmavaggaākiñcaññāyatanaparamaāsavagocchakaānandaseṭṭhikālaārodanāāyatanadukaāgamādhigamasamannāgataāvasathoāgāmikaālambāyanaālepitaāhaccoākoṭentiākulasamākulaāhiṇḍamānaāramitabbaāṇaṇyaāmisāpekkhāāmantanākāraparidīpanaāyagaseṭṭhaādīnavānupassīābhassarasaṃvattanikaāpokasiṇasamāpattiādhāritaāraddhalayānurūpaāvajjanacittaārammaṇābhiruhanaāvaṭaākāsānañcāyatanakusalacittaājjavaṃānupubbiyaāsaṃsamānaārammaṇadhammaāsāvacchedakaākatiārodanappattaācāmabhakkhaāhiṇḍantaāsavasampayuttadhammaālambagāmaādisaddatthaāgāmitāāropitaālumpatiāmalakīvanaāsāḷhimāsapuṇṇamāāgantukamalaādaravirahitaāsītikavalliāneñjasamādhiāṇāṭhapanaāsayajānanaāyāgaseṭṭhaāsiṁsakaārocetvāāpattinānattatāāpokasiṇajjhānaāsittakaāgacchiṃāropitapaṃsuāvīkataākāsanaākāsakasiṇaāghaṭṭitaāvutarajjuācikkhanasabhāvaādittachārikanirayaāsiŋsakaākārapaññattiānandaseṭṭhivatthuānupuṭṭhaāruppakathāāvaṭadvāraāghātanaghaṭikāākiñcaññāyatanaārakkhakapurisaāhārācāraāliāsaṅkanīyasamācāraāyātiārabbhateāmoditoānubhāvahetuārocitabhikkhāācariyakevaṭṭaāciṇṇavasibhāvaāpāditaāhañhiāmakadhaññapaṭiggahaṇaāvajjanasamatthatāāyatanasoārāmadandaābhogapaccavekkhaṇasuññaālasyāyitattaāvāretiādīnavānupassanāādīnavasahassaātakaāpattidiṭṭhiākaḍḍhiyantaādhipaccayuttattaāneñjapaṭisaṃyuttaādhāretiāyusaṅkhārossajjanasuttaākāsadhātuāyuttakaāvisantaālopapiṇḍaāvajjanāvasānaāṇāpavattanaṭṭhānaāvegīārakkhasuññaādaraāṇiāyapariccāgaārociyamānaāghātavatthusambhavaādisaddaāyūhanāvasānaādimantuāgamanīyaṭṭhānaāyataggaāḷārikakammaādiccaraṃsiārabhituṃādimajjhapariyosānakalyāṇaādhipaccatthaāsava suttaārabhatāādīnavañāṇaniddesaāṇāvītikkamapaṭighacittaāhatapaccāhatamanaānāpānasamādhiākuñcitoārambhapucchāātappatiāraddhattaālayarataāgamabyattiāyussa suttaāyatanacchakkaāsādetiāciṇṇoānubhāvavantuānāpānassatiādāsabhittiābādhatiādhikkaāsīsaṭṭhaāvijjituṃāsiṃsamānaānayiṁsuākiritukāmaāmakaphalaāpattikhettaārajjhatiājāniya suttaāvattīāyusahassaāpajjiyamānaāpattādhikaraṇasamathaābhīrīāyakammikaānisaṃsappakāsanaāṇattikapayogasādhikaārammaṇapathavīāhatvaācarinīāmantanavacanaāyūhāvetiāmasīyatiātaparūpasampannaāpannāpattiāvāsikaliṅgaāgantukaliṅgaāsīvisālayasamaākāsānañcāyatanupekkhāāvatetiārammaṇarasaāmaṭṭhakālabhedaāgamabyattisiddhiālayappamuditaādhipaccasukhaājiāsāḷhīpuṇṇamāārāmūpacāraālayapaṭipakkhaācikkhitaasubhakammaṭṭhānaāsīsikaāvaranatā suttaāpetiāsanapatikkhittaādāsarūpaādīnavapariyesanaṭṭhānaādicandodayaājāniyajjhāyitaākoṭetiāmisaparibhogaāhāragedhīāmisabhogaādibhūtaviññāṇaājīvavisuddhipariyosānaānisaṃsavantuāyatanapariggāhakaāpāṇakoṭikaāvibhāvoārāgaṇaārocentaāgatakammavaggaāsanapariyantikaāmisasambhogaākāsaṭṭhakaārāmarāmaṇīyakaākhyātikapadaārammaṇapakatiābhicetasikaāḍhakīābaddhapaṭibaddhasahāyakaāpatiārammaṇakaraṇatthaāsaṅkitvāāpajjanalesaāganturaāpattivuttiākāsābhimukhaāharitvāāvassakaāpasadisaākaṅkhīānayanapaccupaṭṭhānaāyusataālapanavacanaācārasamācārasikkhāpakaākārakaārammaṇavavatthānaāṇattavadhaādhārakaādīnavavicayaāgamissaṃāharaṇakālaārakattaṃācariyavattaārammaṇappaccayaāyuttakavesaālasyaṃārammaṇapaccayaṭṭhaāsuŋāvahatiāloka suttaādyatthaāṇyaāvuneyyaāḷambaraāvāhakaraṇaāharitabbaārāmikaāyuvaddhana kumāraāyāmoāmuttamaṇikuṇḍalābharaṇaākaḍḍhiyamānalocanaāmaṭṭhaārammaṇapaccayamūlakaārambhasaddaāpucchantaācariyattheraāvutthapubbaāyācanatthaāmisakiñjakkhasambharaṇaāmaddanaānāpānavaggaāgamasampadāāviñchanarajjukaāveṭhaāsīvisapūritavammikaāsannanagaraāpattivītikkamabahulaānisadaṭṭhikaārogyaparamaāgamasammataāviñcheyyaāsannapītipaccatthikaāṇāsamūhaāṇābhedaāyūhamānaāgamanakālaāpodhātunissayaālokasandhiparikammaāvilacittaāmisapaṭisanthāraāpāyikavaggaākārasallakkhaṇakusalaādinnagahitaparāmaṭṭhaāharaṇūpāyaāvaṭṭaācārasampattiāraddhabalavīriyaādānaggāhitāāsannavuttitāāpucchaāraññakasikkhāpadaācariyadhanuāsāvighātaānañcāyatana suttaāvajjamānaāharāpentaākiñcaññāyatanasaññāāyatanapadesaāhatagattaāsannasapattaādhikyavuttiājīvakasāvakaādarakiriyāāgatapaṭipattiādhārarūpaāyuparimāṇaāyācakaāyudāyīāyūhitakammaāveṇikahetuādigamanaānisaṃsakathāāhaājānanakaindriyaāvāsacchedikāāpattisāmantāāvijjhitvāājīvikaācamayitvāādipaṭipadāāruḷhābhilāpaāyācanaṃāropitaukkhaliārambhavatthuāghāta vaggaākāsagamanaāmodesiārakkheyyoāhatakaāyukkhayaāvibhavanaāvaṭṭantaābandhanavallīānītapañhaākāraparivitakkanamukhaārocāpetabbaāḷambaādikattaāyurapaṇḍitaāmayantaraāmalakaghaṭaācārapaññattisikkhāpadaākāraggāhikaāpiyatiānandachaṇaāhārepaṭikkūlasaññāālokoāyattamanaālāhanaparivenaākāsakasiṇasamāpajjanaālopatiābandhanaāvajjayatiārāmadānaāṇaṇyakāraṇaārammaṇādhipatiādisuttaāpapadīnaāvaṭṭaggāharakkhasaāhāvaānāpānakathāābandhanalakkhaṇaāpattippaṭiggāhakaācikkhitabbaāhañchaṃāpaṃoāgatanayaāropanārahaālāraātumābhimukhaāpajjanaṃārohāāsavaṭṭhānīyaāṭhapitaāgatasāsanaāruḷhanāvāālokasaññāpariggahaāgataṭṭhānaācariyadhanaāhārasappāyaāsīsamānarūpaādesoālayasammuditaāpattivuṭṭhānakāraṇakusalaārakkhadāyakaāloletiāviñcheyyuṃāvaraṇakaraārāmavatthuākāsalaggaviññāṇaārañjaraāpattidassanaālepanaāsannapakkhaāsavakkhayañāṇānubhāvaābhujantaāmuttamaṇikuṇḍalaākulīākiṇṇajanaāvudhantaraāgamanappavattiāhārasambhavaāpajjaālindakaāpaṇikoāpādanaāsannavihāraāṇācakkavaraākāsānañcāyatanajjhānaākoṭetuṃāraññakadhutaṅgaāgaccheyyāthaāgataparisāārammaṇavāraāmisātitheyyaādevanāākāsagataānañcaāgamanasīlaāyusaṅkhārapariyosānaāyametiāgatadhammaānīyamānaāvattiāsavasamaññāābhāvetiāyuppamāṇaārādhanasamatthaākiriyamānaānisaṃsamahantatāāsāphalalābhaāropitabhaṇḍaārocanapaccayaājaññarathaāgantukagharaāsiŋsanāācikkhitasaññāākāsānañcāyatanūpagādeviāvudhakiccakaraāsutaāveyyaāhananaānantariyabhāvasamatthanaārakkhanatthaāpattidesanākiccaānetukāmaāvudhavassaānubhāvasampadāāvenika suttaāditta-sīsaāgamanīyavīriyaāgatiābādhaāsaṅkaṭṭhānaādhipaccaṭṭhānaāghātaālasiyajātikaākasmikaānuñcatiāharīyatiāvedhiyaāpattādhikaraṇapaccayaākiñcaññasambhavaācayagāmīāriyacakkavattiāhārapaccayaādāsoāpāthamattaācaraṇakaāṭānāṭāājīvakapaṭipattiālisāraābhatasantānaāpajjitvāākantanaāmisahetuākaḍḍhanaṭṭhaāvaraṇīyadhammavikkhambhakaāsannapaccakkhavacanaābhatakaārāmikakulaāgamanakusalaārocitakkhaṇaālulatiālasiyavimocanatthaāyūhanapaccayaāmisānuggahaādhātabbaāruṇṇaāraggaāgamanupacchedaārammaṇābhimukhabhāvapaccupaṭṭhānaācikkhantaāpattiropanaālokadaādiantavantuāvajjitukāmatāāsiñcitabbaāpāyikaāvaṭṭanīāsavavimuttisīsaādānavattiācāroāvaraṇīyaādhipaccaṃāsavasamudayaākankha vaggaāmukkamuttāhāraājīvavisodhanatthaānimandavyaāgametabbakiccaāsevanādhānaālasiyānuyogaārañjaroāṇañjaādiccābhimukhāvaṭṭhānaāvapasikaāyāciāpucchanaālopuddharaṇaāyaṭṭhaātuma theraāthapetvāāsevitvāāyācitabrahmaākāsagāmīāneñjasaṃyojanaāsavagandhaāpāthaākulipupphaādiccagottaāṇāvītikkamantarāyikaālasiyadīnatābhāvaārammaṇappaṭipādanalakkhaṇaāsavakhīṇaāpāthajjhāyīābhāsanasīlaāropanasajjaāpattikāraṇattaāpattivisesaākoṭāpentaāraddhabbaāpapathavādhikaādiccavaṃsaābhujanasīlaālambiāmasadisaākāsaṭṭhakavimānaāvaṭṭitvāārammaṇātikkamabhāvanāāpābhinandīāgamanavādapathaāvajjanakkhaṇaācayagāmisuttaācārakiriyāāmakamaṃsalohitaāhāratthaāgamanapaccayasamavāyaāpodhātuvajjaāgatavāṇijaālokanaāmisajātikaāhāre paṭikkūla-saññāācariyasuddhiājīvakabhaṇḍakaābhataupakaraṇabhaṇḍaāpadappattaānāpāna-satiāsannabhedaāḷārikoāpādetabbaāpattiārammaṇadaṇḍakaāvajjitāvajjitaṭṭhānaāgantukavisayaādīnavasadisatāāsannanīvaraṇappaccatthikaāpattisandassanaābhisamācārikadhammakittanaāhattuṃāgamanupāyaāvajjanaṃādāsadaṇḍasaṇṭhānaādīpayatiākiñcaññāyatanakusalaāsanagharaācariyamatiānayituṃāsaṅkanīyapadesaāmantāpetiārañjitaārammaṇavuṭṭhānaārabhanaāvāsika vaggaānisaṃsagaṇanāādiccavaṇṇaāsanapādaābhāsanaālokasaññāpaṭilābhaādevaneyyaāsīsitaṭṭhānaāḷakamandaādīptaārāmagataāmāyadāsaāloketuāsanapaññattiāghātakaraṇarasaārāmatthaālayaāghātasaddaākāsasannissitaāvattanaālokasaññādhipatattaāvāsādhimuttaāpajjanahetuākāsantaācinātiācāraāyuppattiṭṭhānaāsavakkhayagāmīārammaṇapaccayapariyosānaāsavakkhayakathāāpattisabhāgaākaḍḍhanaṃāramaṇaāpāyika suttaālasiyaṃāghātavinaya suttaārambhakālaādittasīsaākaḍḍhanayuttaāsuārocāpetiāgantukabhikkhuāsannataruppādaānukampakoāvīārakaākāsagangāālapiāmalakapattākāraācāraupacāraññūādisaābādhavūpasamaāropayamānaādātuṃājañña suttaākaḍḍhitvānaāraññakaārāsīsavācāājaññoārocitavatthuāṇi-colakaāyukaādarajananaāvikattāāviñchitvāālokappavattiānubhāvavāāvajjanakiriyāmanoviññāṇadhātuāhārāsāāsiñciyamānaāyusarikkhatāāvitoāpannasattāādhūtaāpaṇaphalakaāviñjatiāgilāyanaāluḷitaānāpānaāvattiyaātapoāyudaāsannataruppattiālasiyakilāsuātāpoāṇimaṃsaāsavasaññitaārammaṇapariggahitasatiānisadaṭṭhiārodanaāgatakālaāsāḷhimāsaāpattilesaāvāsadānaābhujitvānaābharaṇapariyāyaājīvaka suttaākaṅkhitabbaāvāṭaṭṭhānaāhiṇdatiānantariyavatthuāsacchedanakammaārammaṇakaraṇarasaāguvirahitaākaṅkhāpaṭibaddhaāciṇṇavisayaālavikā suttaārocanavidhānaākiritvāāgamaṭṭhakatāārammaṇassādanaārakūṭoāgamanīyaākoṭitakhāṇukaāvesikaāvutthoāturīyatiācāmadānaāpucchanaṃāvellitaāgatāgatapadaānicolakaāvaratiātāpetiārāmikasamaṇuddesaāsevanantaānisaṃsadassanaājaññahayaāturacittaānupadikaāsavakkhayapattaācariyadakkhiṇāāpannaāmuttahatthābharaṇaābādhanaātāpappaṭipakkhaāṇidinnaāditta suttaāmisanissitaāgamiāsannarūpāvacarajjhānapaccatthikaāḷiṅgaārammaṇappaṭilābhaāvudhasatthaāḷikaāsīvisoārādhanasukhatāāgamanavāraāpāthagatamadhuratāāgamādhigamaāmaṇḍaliyaāveḷīālaggesiāvāhayuttaāpaāgamanaāpāṭaliputtaācinotiācariyaparamparāāsevanappaccayaāvukaāṇābāhullaādhārabhāvāpādanaākhyātāādhāraṇaājīvakasuttaāluppanaādavaāpāthagatavisayaninnaārabhitukāmaāyatanavinimuttaāsavavippayuttaāpannakālaārocāpanaādānappaṭinissaggaāgantukakāyālasiyaāsaviāgamasandhiākārābhihitaāvilakkhiāmisagandhaāhaccapādoāpattiupatthambhakaraāpagarahakaāḷavakasuttaāmukkamālābharaṇaāsādukkhaāyudhāraṇaāviñjanakarajjuāpattibhayaṭṭhānadassanaārabhati suttaāsannapadesaāsavappahānaādhārabhūtaāghāta-paṭivinayaāruḷhanayaādīnavadassitāāvajjitānantaraādittapariyāyāvasānaādikaraāsīvisūpamaādhārapuggalanidassanaānantarikaādimariyādaādiccupaṭṭhānajātakaābhā suttaāpattibhayaābandhanānuguṇaārammaṇaggahaṇaāvajjanadvayaāraddhaviriyaābhidhammikadhammakathikaāmaṭṭhabhaṇḍaādippatiāgatapaṭipāṭiāyudubbalaādhārakaṃādimanasikāraāsittakālaārammaṇavacanaākāroāyukāraṇaāraññaka mahāabhayaāgamasaddhāākāsakathāārammaṇūpaṭṭhānakusalaāyakusalaāpāāgantukuddesaācitaāvajjanasamayaāsittapādadhovanaāyatiappaṭisandhikaātaṅkaphassaārāmavanūpacāraāharitvānaākkhyātaāciṇṇaākhyānaāṇākaraṇaāyukkhayappattaāgamanabhayaāgacchuṃābhogapubbakaādheyyaālimpetiānāpānassatibhāvanānuyogaālapitukāmaāghātavatthubhedavisayaāraggakoṭinitudanamattaāṇāāgāḷhaāhatacittaāsiñcatiāsāḷhoālambitaāsavuppattiākāsacārikaāvalīāviñchamānaāgamanakiriyāparāmasanaājānīyagandhahatthīāgantuka suttaāgatakiccaālīyateākiñcaññāyatanakammaṭṭhānaārāmadūsakakumāraārammaṇasabhāvacchādanarasaārādhitasāsanaāṇākhettapariyāpannaārammaṇūpanijjhānaṭṭhaārapathaārocanakaādīnavadassanapubbakanekkhammapaṭipattiāsayānugataāpattiāpannatāāpattigarukalahukabhāvaācārinākirāpetvāāruhatiārāmamajjhaābhataniyāmaākāsānañcāyatanaṃāmadāsīādāsamukharājaāsannapaccakkhakaraṇatthaāyutoāguāvenibhāvaācāragocarasampannaāsiŋākāsānañcāyatanasaññāāgamissatiājīvikāāsevitavasīāvajjanappamāṇaāmantetvāāraddhavīriyasuttaāghātetvāāyasmantārambhahetuārakkhasaṃvidhānaāgantukarājaāyācanavaggaāhūyaāveṇikadukkhasuttaāraññikadhutaṅgaāmalakapalibodhaāgatanavanītaāveḷāveḷāāṇāpatiṭṭhāpanaāpucchiyamānaāvajjanasamudayaāgatasaṅkhāraārammaṇābhiniropanaṭṭhaāsitaāsaṅkānivattanatthaādeyyavacanaāsīdatiāvattetiānubhāvaānaṇyaānāpānassatikammaṭṭhānaādīnavamanasikāraārakkhamanussaāsevāākuloāpādisantaātāpanaṃāpajjanadosaāyūhantaāvaranīyaālambakaādipaṭisandhānabhāvaākaḍḍhayamānaāgāmiaruṇaāpattidīpanaāmantanākāradīpanaārāmadāyakaāsittakupadhānaābhassaraṭṭhānaāsandikāāpokasiṇasamāpattiparamaākampitaālokakaraāgamanavipassanāviññāṇaāvajjanābalaārammaṇarasānubhavanakālaāmisakiñjakkhahetuāyatipaṭisandhiviññāṇaākāsaādikappikaāvaritacittaābhayarabhūmiādīnavadassanapubbaṅgamaārabhatiākiñcaññāyatanupapattiāpodhātukkhobhaāvaṭṭitapariyosānaāyusaṅkhayaākoṭanakkhamaāmandagāmanī abhayaāgatadivasaādīnavānisaṃsadassanavidhiāpajjatiānulomikoāmasantaāluḷesiākappaāsavanaākāsanissitaāmisabhāgaādaruppattiānāpānānussatiādittena suttaārogyakaraṇakammaātāpīābharaṇatthikaājīvapārisuddhiāḷhakoāpucchitunaālambaraāpassenaāsatiāmasitabbaāsevanadaḷhatāāsiñcamānavilīnasuvaṇṇaācariyalesaāsanupaṭṭhāhakaānandanaṃāciniākulakajātaāsāchedakammaārakkhābhāvaādivāraāruppavipākaāgāraṃāṇāvītikkamaādittavaggaārammaṇakaraṇakiccaāsavavināsanaārammaṇavibhattiācariyalīḷāāvikarontaāviñchatiānandaseṭṭhiāruheyyaājāniāsevitabba suttaāhaṭaābhisamācārikavattaāliṅganaṃādiuppādaālavakāārādhanavidhiānemaātapāvaṭṭhānaālaggitaābandhitvāātapaṭṭhapanaāmaṇḍaākāsajjhāsayaāpucchitaārakkhasampannaāyūhanasampayuttacetanāāpattisandassanāāgatavāraāgyāraāvaṭṭadaḷhappahārīāsajjanaṭṭhaālambanabāhaāgacchasiāgamanadiṭṭhiāguācārasodhanaāhārasamuṭṭhāpakaājānanākāraālambanīyaāmantanakaārohamadaāgamanikaābhisekaāmisasannidhiāgālhaāvāṭamukhavaṭṭiāmodanākāraārogyakālaāropāpetiābandhakaāpaṇasamīpaāghātappaṭivinayaāruppasamāpattiālikaāsīsavādaāpabbatoānāyaāloḷetvāākaruppannaāvudhaācariyaparamparaārāmagonisādikāāgatasenāsanakathāādhikārikoāhañhatiāpattiadassanaācamayitvānaākāravantāgacchantiābhisekiyaānuttariyaārocanakiccaālokadassanaālokanimmānaāvattagaṅgāātippaākaṅkhitanipphattiābaddhapupphavaṭaṃsakaāruhyaāsittaābhāsiāsevitabbaānayanākārapavattaānisaṃsamūlakaānakaāgamanapaṭipadāṭṭhānaāṇārahādhīnaācariyūpaddavaāvajjanaviññāṇaāvudhavijjāāmisapatitaānubhāvamahantatāānayanaārāmadvāraāpatitvānaāsāphalavatīādhāradvayaārambhappaccayaāpūpikaāruppapaṭisandhiāvijjhituṃājānanaṃākāragahaṇaādāsamaṇḍalūpamāāsāṭikaāsiṃsanaāyatanadesanāācariyapaṭiññātabhāvaāsiñcamānaāliṅgiādapayatiāviñjitvāāhaṭabhikkhāāyoādesakoārammaṇūpaladdhiāpāthagamanaārakkhasatīābhujīparivāritaātappakaraṇīyasuttaāgamanavidhānaānāpānacatutthajjhānaādarābhāvaāsīvisabharitaāvahanakaākāsakasiṇasamāpattiārammaṇolambanaāvajjitattaāgametabbaākāsadhātuniddesaāpannakaāyatanamacchaāsevitakammaṭṭhānaāvajjanuppattiāsannakaāmisagatikasallakkhaṇaāpannoājaññavaḷavāāvajjitvāārammaṇasabhāgatāākāravissajjanaāmalakapupphappamāṇaāvajjanasīsaārāmassaāviddhoātāpīgahaṇaāmisacakkhukaādiyanamukhaāsāḷhipuṇṇamāādittapaṇṇakuṭiāruppavimokkhaārammaṇābhisamayaāmantanākāradassanaāvāhasakkāraāgatakāraṇaābhāsatiārohāpayatiānubhāvānurūpaāliṅgiyamānaādarākaraṇaāḷimpessāmaāvudhasaṅkhepaāvajjanajānanacittaāruhiāṇapanaāputtaputtaāṭhapetuṃāraññakasīmāāsaṅkatiātāpavīriyavantuāgantukopakkilesavodānaādahanaāveṇikanayaāsavasaṃvarapariyāyaāsittūdakaāmeḍitavacanaācariyapaveṇīābādhapadaṭṭhānatāāhāravasaāmalakapupphaābhatoārambhanaārevataāgantukārammaṇaārammaṇabhāvānupagamanaālavaka-gajjitaāsāḷhamāsaādīnavānupassanāñāṇaājānaāghātanavatthuālasyāyanāādarakaraṇaāpathakaāyāsanaārambhānurūpaāmisavirahitaāvāsapariggahaākiñcaāpattiāvikaraṇaākāsānañcāyatananissitaāhaccapādakaāneñjasappāyaānubhāvarahitaānayiṃāgamuṃākiṇṇataṇḍulaāpattinavakaāvajjanānantaraṃātappaācariyakiccaāvaṭṭetiārammanaāsayaparisuddhaāpāthakanisīdiālekhoākiñcaññāyatanapaṭisaṃyuttaānupubbi-kathāābādhikaāniyaāḷindaāṇākhettakittanaārakattaābādhakattaāyatanabhāvadīpanaāviñchanarasaārammaṇavavatthāpanaāpāyikoātānaāhavanīyoāruhanaāpattimukhaāmisagaruādāāyatanikaāgatanāmaāsannagharaāvasathaāyativaṭṭahetukaāgamanābhāvaārogyaāyāsitattaācaritvāārocitanayaārogyasaṃvidhānaārammaṇappaṇītatāārammaṇamūlakaānukulyaṃāveḷināyattavuttittaāvaṭṭākāraānayitvānaāmaṭṭhoāmalakaānāpānassatibhāvanāāsannacāritāāpannapubbaāsaratiāgantukākāraāneñjatāāpattivaḍḍhanakaābhāāsavapidhānaāpānamaṇḍalaādipucchāārammaṇādhimuttivimokkhaākaḍḍhanakaāmodanāāpattidivasānurūpaāpattisamūhaāyatanapaṇṇattiāyatanantaraākāsanimmānaāḷahanaāraññakaṅgaālokabahulaāneñjābhisaṅkhāraāviṭṭhaāpannabhāvaāyatanakathāākuñcitaāposaññīādīnavakathāāvajjanapaṭibaddhavuttiāsāḷhipuṇṇamīāsumbhatiādharatiādimaggaātapaggahaṇaāvajjanappaṭibaddhaānayissāmiāvasitvāāmaṇḍasārakaāvarana suttaāvasamānaāyāpetiāgamanānukkamaāvantikaālumpakāraṃāharāpetuṃāsanaṭṭhānaāmalakapaṭaāsumbhitvānaāviñchanachiddaālulaābandhatiāneñjābhisaṅkhārāāsaḷhipuṇṇamāābhujanaṃāpucchāpetuṃāvāhavivāhamaṅgalaādiniggahaāpucchitvāājīvakopaāṇāpiyaāsavakkhayābhiññāvantuāsīsanaṭṭhaāvudhasampahāraāsāphalavāārakkhasampadāāyatanasallakkhaṇaākhyātapayogaāyatacaturassapāsādaābhimukhyaāyuantaraādiantaāvajjesiāviñchanarajjuāpādikāāsittavisaānanaṃāsaṅkitabbaāgatappakāraājīvakakālaādikālatthaādiccakulaketukaāthabbaṇamantaākiñcaññāyatanalābhīāḷibandhanaātāpentaādhipaccaṭṭhayogaāgatapadānurūpaārammaṇapaṭibaddhauppattidassanaāsanka jātakaācārapaññattisikkhāpadapaññāpanaāpattipabhavaāyametvāāpanaāluḷanaārogyanidānaāmalakamattīādīnavajātaākulabhāvavirahitaāgatakkhaṇaāmisakoṭṭhāsaāsattacittaānukūlyaārogyasampadāhetuādittapariyāyaākoṭanaāyūhanacetanākammasamaṅgitāāsāḷhīpavāraṇanakkhattaārammaṇaggahaṇahetuāposaṃvaṭṭaāṇāpanaābharaṇavassaāsayabhedaātumaāsanaṃāyataphaṇhītāācikkhakaāvāhavivāhavinibaddhaāsītikāāsannacārīāliṅgiyaājīvavisuddhiāropayatiābhaṭaājaññayānaāsavasampayuttakaākoṭanamantaārāmābhiyuñjanaāsavakkhayavijjāāhanitvāādīnavadassāvīāliyaādāsatalaāsumhatiāharaṇakaākhandanaāyodhanaācariyamukhaāyāciyamānaāsayānusayānulomaāraññaāpaṇamukhaāgatamāṇavaārāma suttaādaraṇaāsavavippayuttacittasamaṅgīāsāḷhīpuṇṇamadivasaālimpanaāsanappaṭikkhittaāyabayaāyuparittatāākaḍḍhanayantaāṇaṭṭhānaāmataālayoāyatanavibhaṅgaārammaṇakaraṇaāyukkhayamaraṇaākiṇṇaluddaācariyuggahaṇaārādhakaārammaṇakiriyaāsīvisadaṭṭhūpamāāmasiādittoāsanakiriyāpubbakattaāpopaggharaṇaākoṭanalakkhaṇaāvahāpetiārammaṇakathāādipariyosānadassanaāghātabandhanaārammaṇaanvayaāsannaviññāṇañcāyatanapaccatthikaāvasantaājānanaāvāsānisaṃsakathāāvāretabbaātānātiya suttaācerakaāvibhavanākāraādiyituṃārāmaṭṭhaānandena suttaāsaṅkanīyappadesaābhoggavaṅkaādyavatthānaādīnavānisaṃsadīpakaāpānīyaāgatavelāāvudhabalavantuāvatthantaraāyācana suttaāḷāhanaāsavakkhayañāṇūpanissayaāruḷhasabbapadaāsādanāādhānappattaāgatadesanāāhatatilakaāyatanadvāraābharaṇabhaṇḍaāvajjanakiriyasabbhāvaāvenikabhāvadassanaākiṇṇakacavarattaāḷavakaādibhūtaācamantaāpūratiāsaṅgavacanaāgāminīānāpānassatisahagataārahaāsīvādanaākāsasamacittaārakkhanimittaānandamānavaāvesakānubhāvaākhātaāyatanabhedaāyupālīāpakāāpāṇakoṭikatāādāsadaṇḍakasaṇṭhānaākāsānañcāyatanabhavaāḍhakaākāravisesaārammaṇapaṭipādakattaāpaṇikaārogoāyatananānattaāyantaākāratthaākārantaānantariyabalaājāneyyoāragganitudanamattaājīvatiāluḷīyatiākhyātikaāsittasattaālāra kālāmaāmalakapattaālokaviddhaṃsanaādittāgārasadisaājānantaātāpanaṭṭhaāsanasālāāmisasikkhāpadaābhatasuttaāsavakkhayatthaādhāraṇaṭṭhaāmodatiānehiāvaṭṭatiāmantanikaāsavakkhayañāṇādhigamaānayitvāāmisahetukaāsiṃsuācārinīāgamanapādaākaḍḍhiyamānapaṭisandhikaāmisasambhinnaākiñcāyatanūpagā-devāākiritabbaālāpoāyusmantāhikaāyatacaturassaāsannagāmaārambhanakaārabhīyateāyudhabhaṇḍaāpādīyatiāmoditaālambanadaṇḍaāgantvāānanda suttaākāsānañcāyatanasuttaāsīsitaākāsaṭṭhavimānaāsaṅkitabbasamācāraāvaṭṭiāpattipariyantaāveṇikasamohatādassanaārammaṇābhimukhaniropanaṭṭhaārammaṇābhiniropanalakkhaṇaākarīyatiāpīyatiānīyataṃāvaṭṭetvāāsīvisajātiāharaṇaṭṭhānaāvattantaālokapariggahaādiccabandhuācamanakumbhīādesasabbhāvaārocitaārāmikavevacanaāṇāṭhānaāraññakaṅganipphādanaāyasasyaāsannaālikhitaāṇattiatthaāsaānejjaāḷhakathālikāānesiāḷārikaāsandiāsaṅkāvahantaāyūhitabhāvaāpattivisodhanāālambanabāhāāvajjissāmiāsavapariyād ānaānethaārammaṇasabhāvūpaladdhiāpūriārogyaṃākoṭitakaṃsatālaāṇattimūlikaāyādesaābha vaggaākulaāturaāravālaānandatiālokamaṇḍalasadisaājīvaṭṭhamakasīlaāvikattuācariyakhaṇḍahālaālaka-mandaātapattaādiyamānaājānanaṭṭhaālokentaātattarūpaāvāhaārammaṇasamodhānaādiyaādiyiālaggetvāāpāthagatavaṇṇaāhatāāvusovādaālokapharaṇatāāgamanavisuddhiāmasitaāhananarasaāsevanālābhaānamanāākoṭetvāāpattivuṭṭhānakusalatāājīvitapariyantaādaraṇīyaāporasasinehaābandhanadhātuālambanīārammaṇamālīākuṇḍaāvuttinayadassanaāsannaparinibbānaāditta jātakaāsāditadivasaākoṭāpesiāsabhīālasiyajātaārammaṇavaḍḍhanakkamaāruppabhavaābādhānurūpasappāyāpekkhāācāmanaāliṅgantaāneñjakāritaāyujjhatiāṇāpetiānisaṃsatthaāsaṅkituṃāgatahīnadukaārakkhikaālokaālokasaññāsayaānisaṃsaādiyasuttaājīvanaṃāmaṇḍalikaānandavaggaārogyasampattiāmayoākāravisesavācakaāraggaṃārakkhakiccaācāmetiākoṭitasaddaādaradīpanaābhujitaārodanaṃādilopaāgamasamaññāāpāyikasuttaāraññakattaāpattivinicchayaālapeyyaācchindatiādipariyosānavavatthitaādissamānakaṭṭhaākārānuvidhānaṭṭhaābhindatiāvāsikavattaāvaṭṭamānaācametiācikkhituāraddhayaññaākāsasañcalanaāraṇamatthakaāraññakamagaādittasarīraāraddhasunakhaādadātiārogyavināsanaākāsānañcāyatanacittaācariyakammaārodanavatthuājānanakaāpannapācittiyāpattiākhyāyatiāgamanapathaāropamānakaāraāsīnaānantariyakaphalaājīvaka-sāvakaāvaraṇasākhāālambaṇadāyakattheraāsannalakkhaṇattaāvutaālocitabbaādidukkhaāvudhabādhakaāmisakathāāsītikapabbaāvattaggāhaāpattisaṅgahaārakkhamūlakaāpānīyakaṁsaājaññayuttaāivisūpamaāsavasamucchedaādāsamukhaāpannaāpattiādāna-nikkhepa-rūpaārammaṇaānandabheriāgamayamānaākāsānañcāyatanakiriyacittaābhāpharaṇaākāsānañcāyatanasamāpattiārakāācārasīlaāyukappavināsaābhujitvāāḷhakaārogyapadaānantariyakaārohanivāraṇaānañjaāgantuānubhāvamahattaāgātagāthāāmisadāyādaārammaṇapariggahūpāyaāvāhavivāhasambandhaāsaṅkuppādanaāvajjanamanasikāraāluḷāpetvāāvudhasattiāgatāgatavelāāturitaāneñjavihāraārambhaāmisagatikaāsiṭṭhaānisadapadesaārammaṇūpasevanaāgatamaggābhimukhaāgantāārammaṇānvayaāpagākūlaārakkhadevatāākuratiādīnavaggahaṇaākāravikāraāvajjantaāruhissāmaāyācanahetuāṭhapetvāāghātavatthusannissitaārohaṇayoggaārohituṃādhipaccasaṃvattaniyaāropitanayaājīvakoālayasabbhāvaāsiādiccapathoābhassaroābhataphalāphalaāvisituṃācariyasantikaāgantukavattaāsevanaāyanāāṭalīālayasamugghātaāraññaka suttaānisaŋsaālindoādicayaādityaāharāpetvāāpādiṃāṇāpavattanaālambitabbaāhārasamuṭṭhānaākilāyantaāpatitvāāraññakasenāsanārāmaāropitavādaāmaḷakavattikāpāthaārammaṇabhāvānativattanaānāpānajjhānaānāyanaāmalakakakkaābajjhatiāvikubbaāsavacittasamaṅgīānisamsa vaggaādātuākoṭitapaccākoṭitaādikammikaāraddhavipākaāseviyamānaāpattikhettadassanaākāraṭṭhaāmantanāāḷāhanāāgahitoākaṅkhapaṭibaddhaājīvakabhāvūpagamanaātāpanabhāvaādheyyamukhaānāpānassatisamādhibhāvanāārammaṇapariggahayuttaāmalakamuttāātataākāsa suttaādinnattaāpātharamaṇīyaārambhadaḷhatāācārakusalaāmasitabbabhaṇḍattaāpādesiāyaāruppakathanaāgantukakathāābādhikinīārambhasodhanaākiṇṇamanussaākaḍḍhitabbaāvajjanavasīsiddhiāsāṭakaharaṇaāsādetvāādittajātakaāmisacittābhāvaābhataārādhanaākaḍḍhitasarīraāpannajīvakaāgamentaāpattigaṇanāānisaṃsoākārakovidaānītakappiyabhaṇḍasadisaāgatasaddhāāpannavuṭṭhānaāyakosallapakkhikaāpattiāpajjanākāraāporasānugatabandhanaāciṇṇaka-kammaāmisasanthāraāsevanābalappattaāyūhanasamaṅgitāāvopupphiya theraārūgyaāyatikaāsappanaābhuggaānisaṃsasataāsevamānaāsāḷhīmāsaājīva-pārisuddhi-sīlaāḷārapamhaāruppajjhānaārocayituālokiyaṭṭhaākāravikatiārammaṇasamatikkamaāpāthaṭṭhānaānandabherīāghātananissitaārammaṇaphusanaāvārayatiāvattitvāāṇāpesiālāpasallāpaājīvaka-bhayaāpādiṁābhogasaññāāmalakavaṭṭikapīṭhaārāmatāāḍhyoācariyupāsanaārambhakattuāharatiānisadattacaāsīsāāvattanalakkhaṇaāmaāsaṃācārasikkhāpakaāgamissāmiātappa suttaāmeḍitatthaāmisaññataraāmantetiāvajjanakiriyābyākataālasiyapuggalaātaṅkināyatanaṃāpadatthaāgantukāgāraāgatapphalaājīvakāāposinehaājīvakinīādibhūtāruṇaājaññasaṃyuttaāpattisaṅkamanaāsiṁsatiālibaddhaārādhetukāmaāyūhanarasaāvajjetiāmantayaākaḍḍhantaākāsapadumaāharahatthakaārammaṇacintanaāmisamakkhitaāciyiākāsagamananinnacittaāhāravelāāgantukabhikkhāāvibhūtakālaāthapetuṃāneyyaṃāgāmināmodayantaāsāṭikaharaṇaāsavakkhayañāṇapadaṭṭhānaālambitvāāṇisadaāsanābhihāraāvilattaāpattisambhavaālokadassanakiccaākasaṃāyuvantāvijjhatiācāraguṇasodhanaāpajjanaādittasiraādittasusirarukkhaāhantvāāsanapariyantaānubhāvadassanānusāraānisadamaṃsaāvaṭṭavegaālambituṃānandabodhiālokanissitaābādhabhūtaākulajātaācikkhituṃāvāsāpetiāvajjanapamāṇaāloka-saññāāsacchedakakammaāvenikaānāpānasati suttaārakūṭamayaāpapāyīārohasampattiāvatthikaākoṭitakālaāphusatiāpānaākāsātikkamaājīvakaladdhiāruhuṃādhārakasaṅkhepagamanaāyatanalokaātaṅkīānantariyupaghātakaātataṃārohitabbaāvuyhatiāṇāpanaṃāsīsanaākulībhūtaājīvapārisuddhisīlaāsīvisa suttaātāpaggahaṇaāpāyikadukkhaākiṇṇavālikāāsayatiāmantitaāṭānāṭiyaparittaāraddhavipassanāādyupaladdhiākhukaṇṇīāsannānantaraābhāsuttaāmantayitvānaālokasannissitaādhunātiādittapariyāyasuttaācāravipattipaṭibāhakaāyamukhapacchindanaācāmadāyikāāṭānāṭiyasuttaāpattippasaṅganivāraṇaāḷavaāyadvāraārāmadāyakattheraāsāḷhipavāraṇanakkhattaārāvaāyāpāyaāvikiriyāākassiākuccaārocāpetvāāmisasaṃsaṭṭhaācārasampannaājīvasaṃvaraāṇāsikkhāpadaāraññakasenāsanaālopakaraṇaāyusampadāāsaṅkitasamācāraānuyantaāvibhavatiātitheyyaātaṅkoāmāsaākhyātaāvudhaṃādīnavānisaṃsavibhāvanaābhisamācārikadhammapūraṇaākāsaṭṭhadevatāāpucchanavidhiāmisapiṇḍaāciṇṇavasīāḷavinagaraāviddhapakkhapāsakaāsanantarikāāloka-kasiṇaārohaāvesanaānandaacchariyasuttaāyatanachakkaāgamavohāraāpattimattakaraāṇārahabhāvadīpanaārāmanisādīāyusaānāpānassatisamādhiādidassanatthaāvuṇāpetiāsanaāhārahetuādipadatthaniddesaāsavoārakkhadukkhābhāvaābhisamācārikasīlaādāsasāmikaāgatadassanaāvajjanacittasampayuttaādakaākoṭayamānaāsīsamānaādhāraṇarasaāloketvāāsīvisopama suttaāgacchāhiāsiñcantaādhipaccayogaājānīyalaṇḍaāmalakabodhiāgacchaācāravipannaāsannabhāvaārammaṇaniyamadassanaāvaṭṭanimāyāāpattijanakaāmalakarukkhaādarayatiārambhakiriyāvācakaāneñjādhimuttaārambhatthaāmisadānaākulayantaāturībhūtakālaākaḍḍhitahadayaālavālakaāvudhaphalakaāhāvoāyapotthakaāyatatiāgatanimittaālasyāyitaāvattitaāgāriyasīlaāvajjanavedanāāsannasannivesavavatthitaāsavuppattikāraṇaāruppasamāpattilābhīārodanaṭṭhānaākaṅkhāpaṭibaddhavuttiājānīyasindhavaāmisakāraṇaādinnapubbaliṅgaāveṇikanidānaāsevanamūlakaādikaāvunotiālapitabbaāṇāṭhapanasamatthatāāgatavattaāveṇiyaābhaṃkaraāvajjentaārañjanaṭṭhānaādinnasipāṭikaārakūṭaārakkhādhikaraṇaṃālassāyitattaāttaāpucchitabbaādibrahmacariyikaāyuttakapurisaāvāṭakaālambānaāhāroābhajatiākāsānañcāyatanakhandhaāyatanattaāpattidesanakālaāyūhanalakkhaṇaāghātakāraṇaāsiŋsatiānubhāvapariyāyaāḷimpetiālokanaṭṭhaāneñjappattaāvasathānumodanaākiñcaññāyatanakiriyaārabbhaājīvavāraārakkhitakāyavacīsamācāraālokesiākhyāpakaāviñchantaāṇattacetanāānantarikasamādhiādyavayavatthaāmantanakiriyāāsavānam-khaya suttaājānitabbaābhatābhatamaṃsaācayagāmittikaālambanadāyaka theraāloḷaāluvadāyaka theraāsandikaākiṇṇavaralakkhaṇaārammaṇakusalaāyatilakkhaṇaāmisalobhaādhāradāyakaāhāramayaāgaāruḷhaassaāvuṇiānisaṃsapaccavekkhaṇāāraddhakammaṭṭhānaācārasandhāraṇaāpaṇayuttaāyācanabalikammaārammaṇavisabhāgatāādarakāritāādiccupaṭṭhānāālopaākāravigamanadassanaāghātavinayanaākhyātantaāmisakhādanaānandacetiyaākāsānañcāyatanaviññāṇaādhipaccakaraṇaāgamanakammaāmisasannicayaārambhānurūpathomanāāsanārahaālokanissayabhūtaāyupālittherīākiṇṇadosaācāravantuādānaṃāmasituṃārabhanakaāmantaṇaṃānītaovādaāhaṭaopammaākoṭṭanakkhamaāpādetuṃāgāmikālaāviñjanakaāsavanirodhagāmīārohābhāvaādeyyavākyavacanaāsaṃsāākaṅkhiāṇicoḷakaāsavaṭṭhāniyaāmisiddhiāsasānaāmisapūjāāraddhacittaāyuādiccaraṃsāvaraṇaāhārabhedaāmalakīphalasamānakaāgamādhigamasampadāāsanakusalaāyuhetukattaākiriācariyappamāṇaāsisanaāṇattiniyāmaānandaggahaṇaābhāvaggaāsevanalābhīāgāriyaācitoāyajitabbaāharoāḷavigotamaādinnagaggahitaparāmaṭṭhaāsiṃsanīyaāsīyatiāsandīāyūhitabbakammaārāgayaāvikaraṇaāsittakūpadhānaāpattikkhandhaāgamānugataādīnavānisaṃsapaccavekkhaṇaāvaritvāāvudhapāṇiādānavaṭṭiāmasanaṃārambhavantuāyācanavacanaākaroārakakilesaāranālaṃārohaṇanisseṇīāraññikaākaṇṭhappamāṇaāvibhāvaāvāritaāyāsitabhāvaālīābhogasabhāvaāmalakaphalaākaṅkhāāyatanamukhaārammaṇapaṭivedhaāluḷentaākaḍḍhitaṭṭhānaāyatanadhīraāghātavinayaāvāsikanimittaāharitarārakkhatthaānugghāṭesiāvaraṇavirahitaāgamasaṃvaṇṇanāāneyyāmaādāsamukhakumāraāpannattaātappasaddaāpattijātikaāmakamaṃsapaṭiggahaṇaālulitaāyatanānattaāviñchanaāsaṅkīārakkhakajeṭṭhakaālayakaraṇaālasiyamahagghasaālokayantaābhidhammikagaṇaāturoārammaṇasañjānanaājāneyyaālānaṃālumpitvāākāsapabbhāraārakkhlkaāyatanasaddaārohanakaāvajjanasāmaññaāsiṃsatiāgantabbaābhānānattaāyuvedaārammaṇavidhānaāvasathapiṇḍaāmisadāyaāraddhavipassakaāmisadhammālābhaāriyakkhattayodhāādaratāāraññikaṅgaāvāṭakaṃābhassarabrahmalokūpagaānāpānakammaṭṭhānāvadhiācariyasamaāṇārahaārakaṇṭakaārakkhādhikāraārammaṇikaāvāsaparamparāāgatapubbaāgatānusāraāvisitvāāpajjitabbāpattiāsāsamānaāgatāgamatakkaābhavaggaāvāṭamaṇḍūkaābhūñjatiāmalakatumbaāhaṭakālaāṇattikappayogaārammaṇarasānubhavanaṭṭhānaābhujentaānāpāna kathāāvibhāva-pāṭihāriyaālapanatthaācamitabbaāghātaṭṭhapanāārādhetuṃāvelāāharaāmisabharitaāsevanapaccayaāghātavatthuālayesinīānisaṃsaṭṭhaāyatanapaññāpanāādikalyānaākāsaṭṭhaācārīāturattaālasāyitattaākaṅkhitaārogyasāsanaādānādhippāyaālambarameghaājīvaparisuddhaāraddhāāpadiāpattikusalatāājīvikāpakataādhāvatiārogyakaraādhāvitvāāpaṇasālāāveṇiābuāvudhajātaāpattibhīrukaāḷāhanakiccaādittadesanāārammaṇanānattaārāmacetyaāgatapadaānisaṁsaāgamaliṅgaārāmasampannaāropetuṃābhatakahāpaṇaāsītikaārogyasālāāmattikaāyūhanasaṅkhāraārohasampannaāhariyamānaābhujatiāsittakādhāraālimpituṃākaraāgatavisaācariyānusiṭṭhiārammaṇakaraṇasampattipaccupaṭṭhānaārogyamadaārabhiyamānaādisoārabbhadhātuāvaṭṭetabbaāvāṭapaṭikkhepaāpānaṃāsadaāvaṭṭanalakkhaṇaānandācariyaākiritattaākāsaṭṭhasākhāāsavaṭṭhānīyadhammaāvasitaārammaṇabhedaāpādetarāṭānāṭiyaābhikkhaññaādesantarānukaḍḍhanatthaāmakalohitaāgilāyiārakkhanirodhaājaññarathavaragataārabbhavatthuākiñcañña suttaārogyaṭṭhaāsanakaājīvavuttisataāsabhaṭṭhānaṭṭhāyīāyatapaṇhikaājānituṃāghātavatthupadaṭṭhānaāmisadāyādapaṭipadāānāyanatthaādānābhiniviṭṭhaāmisagedhaāvilatiāsabhivācābhāsanaācarināsiñcitvāākāsānañcāyatanasahagataārambhapaṭipakkhabhūtapamādaāsevanaguṇaāpaṇābhimukhaāvudhabhedaādhipaccaṭṭhaādīnavadassakaādiccapathaāpāthagamanayogyaāsayavisuddhiāruhanadivasaādiccupaṭṭhānaāvutapaṇḍusuttaāciṇṇavasitāājīvupāyavipattiākāsānañcāyatanakiriyaāyūhitaākhubhujaārammaṇapurejātaāḍiāhuneyyoāmagandhatāpasaārūḷhakahatthiāgamasuttaāruḷhaṭṭhānaāropitadaṇḍaārammaṇapaṭibaddhaāyūhitvāāpodhātudvayaāsayituṃākoṭayantaārammaṇasantabhāvaādiyantaādānasattaāhatamanaāsevanaṭṭhaādhipateyyaṭṭhaniddesaārammaṇavijānanalakkhaṇaādāsakaāgamanarattiādinnaratanaāghātanimittabyāpādapaṭisaṃyuttaāposaññāāneñjasamāpattiāgadaāvajjanavasībhāvaāveṇikaācārasikkhāpanakaāvudhalakkhaṇaāmuttoābādhoājaññaābhākaroābādhanaṭṭhaābhassarasaṃvaṭṭanikaāsattamānasaācariyabhāgaādīnavasaññāāmisapaṇṇākāraābhujjaāhatāhataṭṭhānaādariyaāraññikavattaārohanavātaādhāratthaālolitaākārāgamaālambadaṇḍaāmakamaṃsapatiggahanaācayasabhāvaārammaṇasantatāāropituṃāvuḷhaāneñjanāmakaābhassaraāvaṭoākāsānañcāyatanakhandhanissitaārammaṇapariggaharahitaābhetiābhāsampannaānisaṃsasuttaāloketiārakkha suttaāvajjiṃāyojetiāsāvacchedikaādisatiāharitabbavatthupadaṭṭhānaājavaālopikaājīvakavacanaālokayamānaāvaraṇaṭṭhaāpattipaññāpanaāmantentaāgāra suttaākāsānantaādahantaāsevituṃāsiṃsatthaālokasaññāmanasikāraābhisamācārikapūraṇaānāpānanimittārammaṇaārammaṇāpāthagamanajanitaākāsaṭṭhakaratanaānantariyakopaghātakaādittapaṇṇasālāāhuneyyakaāyusaṅkhāraārakkhikoāviddhapamukhaādaroāvāsaāṇattikārakaācaritukāmaātapantaārambhanaṃāraddhavaṇṇaāyusesaārabhāpetiānantariyacetanāsampayuttaācīyatiānāhaāgamādhigamasampannaārohakaāmasūlāāgilāyatiākaṅkhappaṭibaddhavuttiāpokoṭṭhāsaābhidhammikoāvasathaparaṃparaābujatiācariyaparamparābhataāsāḷhīālasāyanāānantarikoāvāsikavaggaāpakaraṇīyaāsevanadassanaāvudhavuṭṭhiāsamuddaṃāpucchitukāmaārodanākārappattaākāsānañcāyatanupagaānayantiācayaādānataṇhāākoṭentaāhārepaṭikūlasaññīāsuṇamānaāmisasaṃvibhāgaādikālaārāmikapesakasammutiāyogaāveṭhetvāādinnappahāravaṇaāhaccaājānīyoāsabhināsiṁāgāraābaddhaparikaraṇaālokasaññāppaṭivedhaāsiṃsanakaāgamanavipattiātāpaāmeṇḍitaāruppamaggasamaṅgīāyūhanatthaākāsuggamanaāgamanamaggapidahanaṭṭhaānāpānapabbadesanāānandattherasuttaāyudhaāmisacakkhuādikoāhanasīlaādinnapubbaākāsakaraṇaāsaṅkitabbayuttakaāṇisaṅghāṭaālokānuggahitaāvattagangāārodanavegatunnaābhatavaṇṇaāgantukapaṭṭaālokībhūtaānessāmaārohaniyaāsavakkhayakaraāgāmirattiāyūhananimittaāsattabāhuyugaḷaārāmaropaācariyaparamparāgataānupubbaāphūkaāpattisahassaāmisapuggalanissayanaācikkhitāālasiyavimocanaāvesakaāliṅgituṃāturarūpaādānapaṭipakkhaāvijjhanaākāsasamaābhujiparivāritaārogyatthaāmalakavaṭṭakapīṭhaāsāḷhijuṇhapañcamīādhāravisayaāvisatiāhārapaṭibaddhavuttikaācayagāminayaāmeṇditaābharaṇālaṅkāraāsappanāāyūraādipurisaāyācīyatiānandaseṭṭhisamāgamaālasyānuyogaārammaṇasampaṭicchanaāsevanapaccayalābhaāpīḷaāveṇikoāmisavepullaāsiṁsaniyaāsanikaānāpānapabbaāyatanasabbaāraññakaṅganipphādakaānāpānassatisuttaārabbhavatthu suttaāyūhanacetanāāvegaāpokāyaānandamacchaāghātanaṃārammaṇānubhavanaālavikoāvajjayantaārammaṇasāraggāhaāṇattikaraāyācitaāyamitabbaādāsānandapaādittachārikāāghātavirahitaāmantaṇīyaājīvasuddhiādesavidhānaācikkhitakammaṭṭhānaārattaārāmadūsakaārakkhāālava suttaākāsatiārāvacinaraṭṭhaāsattibahulaādesanābhāgaāvāsikuddesaāsiṁsanāābaddhānulittaāceraāmeḍitalopaārammaṇābhiniropanasabhāvaānītakaāyāsanaṭṭhaāyuvāāvāhavivāhayogyatāānandanaāpannavinibbhuttabhāvaāpodhātuādāyaādittagehaāvattanakaāvāsāpetvāāvunātiājīvavipattisammataāvaṭanaāgamatthaāruhitabbaātumāvatthuāḷavikaādheyyāpekkhattaāsādayitvāālulīyatiārohaṇakiccaāvisiāgantukārammaṇamissakaāyatapāṇīāṇāpakaādhāriyatiāḷīāvajjaāpucchiyatiāyācanasādhuābhisallekhikaānetāādīnavadassīātatāyīāyatapaṇhiāsavakkhayapariyosānaāsītiyaānandoāsacchedaādesanakoṭṭhāsaāliṅgatiāthabbaṇavedavedīādīnavadesanāāsandikuṭikāāmalakavaṭṭamuttaratanaācelaātumanagaraādhāravacanaāpucchiyaākiñcaññāyatanasamāpattiāsanapūjāākaḍḍhanayoggaādīyatiānisaṃsadassāvitāāpattisamuṭṭhānaājīvabhedaākāraāḷibandhaāvajjanavasīāruppānantaraācariyānuggahaārissaṃājavanaṭṭhaāhitaāgatabhāraāsannakālaācāriyaādiccavaṇṇasaṅkāsaāsīāmānusoādattaāvāhavivāhakaraṇatthaādāyīārammaṇasaṅkantikaāsetiācariyaṭṭhānaāyatanakiccaāgantukasuttaādibrahmacariyakadhammassavanaāvāājāneyyayugaāhāra suttaāgatattaājīvasodhanatthaāruḷhaāḷippabhedaāneyyāsiāmāyaāhārappaccayaācārasamācārasikkhāpanakaāmaṇḍoādimoālimpatiānetvāāyantuāgāiīākāravantuāvuttaādicittaāvaritaāsaṅgapubbakaāpādetuāgamaveyyattiyaādittapariyāyadesanāāgahatiālikhiādiṇṇataāvijjhantaāsannoādhāyaāgacchissantiāvasitabbaāvudhadaṇḍaācariyapūjakaāveniāpajjamānaāriyaākārapucchāālayārāmaāsannamaraṇaākiñcaññāyatanabhāvanāāgamādhigamabyattiāviṭṭhapuggalaācārasaṇṭhānaāṇattivacanaācariyavaṃsaāmāvasesaāsiṃsiādhipateyya suttaāvaraṇasabhāvaāveṇikapaññāārakkhasārathiādhāraānisaṃsakathanaārammaṇavimuttaāsisitattaānaṇyaṃāhaṭanāpaññattiārammaṇarasānubhavanaākaḍḍhitabbasakaṭaārabhitabbaāvasitapadesaāduārakkharahitaālābūāmantanīyaārambhajaālayābhinivesaācariyavevacanaāgatarūpaāyācamānaāpattinirodhaātapatiāpattaākaḍḍhamānaāhatacatupañcagaṇṭhikaābādhavirahitaāpattidesanāvidhānamukhaājānāpetvāālikyaākiñcaññāyatanādhimuttaāsāḷhiāpattisāmantaārāmavanamālīāvāsoājānanatthaāghātitaāsittatelaānāmetiākulaṇṇaggijālaānītakiccaāpattādhikaraṇaāropayitvāālasiyavirahitaārāmaropakaāpattipucchāāropitaniyāmenaāsā-vaggaālolitapānīyaādhāvanaālambanaṭṭhaāgāmikoākāsacaraālayatiāmantananiddesaārādhayamānaāyuvaḍḍhanakumāraāyatiṃākoṭehiāsāḷhīpuṇṇamāsīāyācantaāyukālaārammaṇasabhāgaāviñchanacchiddaārammaṇamissaālokavaḍḍhanaākhyātiārammaṇasaṅkantiānantarikakammasamaṅgīāsītikapiṭṭhipabbaāghātabaddhabhāvaārambhānurūpavacanaācamanasarāvakaāsavakkhayakathanaālakaāyūhanakiriyābhāvaāvaṭṭanasīlaāsaṁsatiānandayācanakathāākāsasannissayaāgucārīākoṭanakīḷāālokasaññekattaāmisakiñjakkhaābhidosika-kummāsaākiñcaññāyatanabhavaāsavakkhayapariyāyaāgamabalaāvaṭṭīāsajjoāvāsapalibodhaākhuārammaṇanānattatāāvudhādāyīājānīyayuttaākaṅkhāppaṭibaddhavuttiāpomaṇḍalaālambanaṃārāmapālaākiṇṇavihārīārāmaropanaāpuācariyadhammapālattheraājānitukāmaārohakoārānālakaāyūhanasabhāvaādisambandhanaādāsasandhānasambandhaāraddhavīriyatāāsaṅkābhāvaāgacchamānaāpannapuggalaāsaṅgīāsīditvāārabbhapaññattiāpāthagataāsāduṃābādhasahassaābhassaravāraādinnasadisaārocesiāṭavikaālayavissajjanaātānātāākoṭāpetiābādhasamaṅgīādīnavapaccavekkhaṇaāsaṅgakaraṇaāḷindakaādisitabbaāthabbaṇavedaāgantukaākiñcaññaāvisanaāpādakaālambīyatiābhatabhājanaācārānusandhiābhijātiāttadiṭṭhiāturībhūtaājīvakāraṇaāvajjanaṭṭhaādiccoākāsānañcāyatanakammaṭṭhānaāhitaggiārakkhakaābhā-dhātuāvudhahatthaāsabhaṭṭhānaākāravacanaādhānagāhīāloḷetiāmisajātaāsannapaccakkhaāraddhoācariyācariyaābharaṇabhaṇḍakaārammaṇasaṅketaāpogataāsaṅkantaākaṅkhatiādeyyaānayanatthaāgamīādīnavadassanādimukhaāpajjitāāvesanaṃārāmapariyāpannaālokasaññīāliṅgetvāārāmūpavanaādibhikkhāādinnasatthaārammaṇaghanatāādānasaṅgahetuādisaddalopaāmisasukhaābhogoākhyāyikāādisitvāāvantikoācayagāminī paññaāsānubhāvadīpanaādiccapāricariyāāṭānāṭanagaraāsisitaāviñjiālopaṭṭhitikāāmisakiñcikkhahetuādhānaākāravāāgamanatthaāyūhatiāsāṭikāājānitvāāgamānusāraākiñcaññāyatanasaññīāsanappamāṇaāvijjhiārocetabbaājīvavuttiāgacchantaārakkhaṇatthāyaākāraṇaādittakumbhakārapākaākaḍḍhatiādinnadaṇḍaāsittaudakaāvijjhiyamānaāvāṭatīraābhassarabhavanaārammaṇānusayaāpādetabbaāsīsatiācariyabrāhmaṇaākāsagatasakuṇaāyāmavitthāraāsannatarapaṭipattiāpattibhayavaggaārocitakālaālokakiccaālambaṇaāvattamānaāgamanadvārapidahanatthaāvajjanapaṭibaddhaālasyāyanākāraānesuṃākāsacārīākāsakaāvahantaārammaṇasamatikkamanaākāsanabhagataārammanūpanissayaālaggabhāvaābhassarūpagaārohapariṇāhaārabhaāvajjanarasaākiñcaññāyatanamayaāgatarathaārammaṇaggahaṇasamatthaājiraālukaāvajjissatiāposaṅgahitaāsavuppattihetuārammaṇārammaṇaāvikatvāāruppabhūmiāgamoāciṇṇakappaāpoākoṭṭanaphalakaābharaṇavisesaārammaṇūpanissayaākaṅkhasuttaāruḷhakālaājīvasaddasannidhānaāsanapaṭikkhittaāgantabbaṭṭhānaābādhappatiṭṭhānatāāmisaggahaṇaṭṭhānaāyatanagatatāārādhaāvibhāvakathāāvaṭṭitabhāvaāsayānulomaāmisappaṭisanthāraāsevanamahantatāābhādhātuārohaniyahatthīāvāsasappāyaāvarituṃāvaṭṭaninārammaṇaviyogaāvahamānaāgataāsanasamīpaāvattanīāropāpetvāānantariyakammaābhogasaññitaāropanaṃāyācatiāpādhikaādittapūtialātaāpucchiābhidosikaādīnavadassanaāpattigāmīādhipateyyasampattiāgamanabhāvaāyāsaācaraṇakakilesavirahitaāḷibaddhaāgamanapubbabhāgaāpattiāpannaāsannattaāyuvidhānaāḷāriyaāḷāvakaāsavakkhayapaññāāraddhavacanaāpaṇasuttaāyatanuppādaārohaṇaārammaṇamukhaāpattivaḍḍhanakanayaāhāresiārammaṇattikaāsavakkhaya suttaādhipaccabhāvaāgantarāsāphalanipphādanaāditālaārammana suttaābharaṇavuṭṭhiāgataovādaānubhāvoāyatanapariyantaāpīnaāvilakaraārakkhanaāruhitvāādisaddasaṅgahitaāpucchaṃādhipateyyaṃāyuparicchedaāsīvisaākaṇkhāāsaṃsukaācariyamattaāhuhāsiyaātāpināvaṭṭanaāsattoādīnavādassanaācikkhantiāyuhānaāvajjanamanosamphassaācārasaṇṭhitiāharitukāmaāgatavacanaāpattisabhāgatāāliṅgitvāārajayārajayāālayanaālayabhūtaārakkhakamanussaāyāgaārakkhapaññattiābhisamācārikakammantogadhaālumpakāraānayeākāsānañcāyatanadhātuācariyamaggaājīvasamuṭṭhāpakavīriyaārāmagamanasīlaāsavasampayuttaāraññikaṅganipphādakaājīvapakataāgatigatiāpussadattaāyuvemajjhaāciṇṇacaṅkamanaājīvakabhayaāpodhātusambandhīākārāraāṭhapanāāpuṇātiādahanaṭṭhānaāpāṇaādipaṇidhānaālindakavāsīāvunituṃācariyānīārammaṇadubbalatāājīvināvelitaāvasathadvāraāviābhatanānāgandhodakaācāraariyaāsannaṭṭhaālapanaṃānayanaṃāsavavepullaābharatiārabbhamānaāvaṭṭamukhaārammaṇarahitattaādittasīsūpamasuttaāsanapaññāpanaārammaṇacatukkaāmakadhaññapatiggahanaāyatanakosallaākāsānañcāyatanasamatikkamaākankheyya suttaārammaṇabhāvaāttanivattanatthaānubhāvajutiāvaṭṭanabhāvaārabhitaārocāpentaālavālakaṃāvajjanavasitāālepanarūhanaāhananapariyāhananarasaālokappajjotakaraāṇattadivasaāvāhanaārakkhavipattiāpajjituālayarāmaātuādetiābhassara devaāyupaṭilābhaārambhavīriyaādikoṭṭhāsaājīvīākāsaṭṭhoāropetiāsannaghaṭitatāāgatasappiāposannissitarasārammaṇaākāsanimittaāyasampannaāpāthagatavisayapadaṭṭhānaāturatiāvunantaārāmakiṇīādivuttaākāraāpattidosaāponāmaāsakaābhujīārammaṇapaccayagatikaāyatagambhīraābādhaṭṭhaāṇāpitaādiyāpetiāyodhanaṃāyācanasaddaāgatasuttaādāsūpamāāsītikavassaāvāhavivāhaāpaṇabahulatāārāmapattaādīnavavibhāvanaākaḍḍhāpetiālambana-bāhaānāpānasuttaāliṅgitaāsabhoāgatāgataṭṭhānaācariyoāpattādhikaraṇamāvahiāsaṅgoāpattidesanāānubhāvānukūlaāraddhuppādabhāvaābandhamānaāpayamānaākāravisesavacanaādhārapuggalaāraddhapariyosānaālupaālokajātaāgantukāmaāyupālayantaācikkhanatthaāvāhavivāhakaācariyamahaāvāsikaācariyaparamparagataāgantaāgamanasiddhaāsappatiākāsasamamānasaāyasakyaācamanaāpāditarukkhaācaratiādhūmitaācinnakappaātapiālokakasiṇārammaṇaādesakaārakkhappaccuppaṭṭhānaājānīyaāvesanavitthakaāsittapaṇḍakaādīnavakāraṇaāharamānaāyāpanaṭṭhaābhujanaānupubbikathānubhāvaālayāhataāsoāvajjoāgamadharaāgantukadānaāsavakkhayajānanaāyūhinīāyācikāāghātukoāyuraāciṇṇapariciṇṇaākāsacetiyaṅgaṇaāyartiṃāyūhanakālaāvajjetabbaājīvaākkhātaāneñjasamāpattilābhīādevitaāveṇikalakkhaṇattaāpattisamuṭṭhāpakacittaānandajātaāmagandhaābādhābhāvaālayaṭṭhaāpattibhāvaāghātavatthuvisayaātāpanalakkhaṇaādibrahmacariyakadhammapāripūrīācariyabhariyāāsattiāpātadasaāgaccheyyaṃāharantaāgahītaādirahitaācāravipattiādhāroāpattikkhandhoāgamanapaccayaādhāraṭṭhapanokāsaānahavattiāpattaññabhāgiyacodanāālocitaādhāravisesaāyasmāārambhadhātuāyūhanānurūpatāārakkhadāyaka theraāgacchatiājīvakapabbajjāārakkhapaccupaṭṭhānaāyacikāāsaḷhinakkhattaārohapariṇāhavantuācikkhitvāārāmavanamālinīāgamaniyapubbabhāgapaṭipadāāvarana-nīvarana suttaājāni suttaārammaṇādhimattatāāsatthaparisamattiyāāsīsakaāsavanaṭṭhaārālikaārāmakinīārammaṇapariggahaṭṭhānaāyogavattaānāpāna suttaāharimajaṭādharaāpānamaṇḍapaābhogapaccavekkhaṇarahitaāvajjanaṭṭhānaādesaādikammikakulaputtaāsannavācāāvāsavaḍḍhanatthaāharāpanaārohapariṇāhayogaārambhaṭṭhaāposaṃvaṭṭakālaārohanakiccaākulacitta

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine