Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yuva,【陽】 年輕人。 (yuvā 的【主、單】)。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yuva,(Yuvan)(Vedic yuvan),【陽】年輕人(a youth)。(yuvā 的【主.單】;D.I,80=yobbanena samannāgata DA.I,223; =paṭhama-yobbane ṭhita DhA.III,409; =taruṇa PvA.205).-- Cp.yava,yuvin & yobbana.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuva: yuva(pu)
ယုဝ(ပု)
[yu+a.yu-missane,a,uvādesoç sissākāro.ṭī.253.yu-saṃ.yuva-prā.]
[ယု+အ။ ယု-မိႆေန၊ အ၊ ဥဝါေဒေသာ,သိႆာကာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၃။ ယုဝန္-သံ။ ယုဝ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yuva:[m.] a youth (nom.sing.yuvā).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YUVA:[m] thanh niên (nom sing yuvā)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuva:ယုဝ(ပု)
[ယု+အ။ ယု-မိႆေန၊ အ၊ ဥဝါေဒေသာ,သိႆာကာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၃။ ယုဝန္-သံ။ ယုဝ-ျပာ။]
(၁) ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္-ငယ္ရြယ္-သူ။ ကေလးငယ္။ (၂) (က) လုလင္ပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ။ (ခ) ပဌမအရြယ္၌တည္သူ၊ အရြယ္ေရာက္၍ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ။ (ပဌမအရြယ္၌တည္ေသာသူဟူသည္ ၁၆-ႏ်စ္မွ ၂ဝ-ႏွစ္ရွိသူ)။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yuva:ယုဝ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine