Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yutta:a.n.[yuñjati yuj の pp.Sk.yukta] 軛せる,対偶の,整えたる,相応せる,適当な; 結合.-paṭibhāna 相応弁.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yutta,(Yuñjana的【過分】),已把…套上軛,已束以馬具,已與…關聯,已給,已參加,已適當。yuttaka,【形】適當的,適宜的。yuttakāri,【形】適當地舉止,端正地行動。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yutta: yutta(ti)
ယုတၱ(တိ)
[yuja+ṇe+ta]
[ယုဇ+ေဏ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yutta: yutta(ti)
ယုတၱ(တိ)
[yuja+ta.ka.578.rū.56va.yutta-saṃ.jukta]-prā.]
[ယုဇ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၈။ ႐ူ။ ၅၆ဝ။ ယုတၱ-သံ။ ဇုကၱ]-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yutta:[pp.of yuñjati] yoked; harnessed; connected with; given to; engaged in; proper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yutta,[pp.of yuñjati; Vedic yukta,cp.Lat.junctus,Gr.zeuktόs,Lith.jùnktas] 1.(lit.) yoked,harnessed (to= Loc.) Pv.I,114 (catubbhi yutta ratha); Mhvs 35,42 (goṇā rathe yattā); DhA.I,24 (dhure yuttā balivaddā).-- 2.coupled; connected with; (appld) devoted to,applied to,given to,engaged in (-°,Instr.or Loc.) Sn.820 (methune),863 (macchiriya°),1144 (tena,cp.Nd2 532); It.93 (Buddha-sāsane); J.VI,206 (yoga°).-- 3.furnished; fixed,prepared,in order,ready Sn.442 (Māra; =uyyutta SnA 392); PvA.53.-- 4.able,fit (to or for=inf.),suitable,sufficient Sn.826 (cp.Nd1 164); J.V,219; DA.I,141 (dassituṁ yutta=dassanīya); VvA.191 (=alaṁ); PvA.74.-- 5.proper,right PvA.159.-- 6.due to (-°,with a grd.apparently superfluous) J.III,208 (āsaṅkitabba°); cp.yuttaka.-- 7.(nt.) conjunction,i.e.of the moon with one or other constellation Vin.II,217.-- ayutta not fit,not right,improper PvA.6 (perhaps delete),64.-- suyutta well fit,right proper,opp.duyutta unbefitting,in phrase suyuttaṁ duyuttaṁ ācikkhati J.I,296 (here perhaps for dur-utta?).du° also lit.“badly fixed,not in proper condition,in a bad state” at J.IV,245 (of a gate).

--kāra acting properly PvA.66.--kārin acting rightly Miln.49.--paṭibhāṇa knowledge of fitness Pug.42 (cp.PugA 223).--payutta intent on etc.PvA.150.--rūpa one who is able or fit (to=inf.) J.I,64.--vāha justified VvA.15.(Page 557)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YUTTA:(pp của yuñjati) bắt ách,gắn cương ngựa,liên quan với,cho đến,bắt tay vào,đúng,vừa,chính,riêng --ka [a] đúng chính,vừa --kārī [a] thi hành một cách đúng đắn,ngay thẳng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yutta:đúng,nhằm mục đích,liên hệ ý nghĩa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yutta:ယုတၱ(တိ)
[ယုဇ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၈။ ႐ူ။ ၅၆ဝ။ ယုတၱ-သံ။ ဇုကၱ]-ျပာ။]
(၁)ယွဉ္ေသာ။ (၂)ယွဉ္အပ္ေသာ။ (၃)အညီအၫြတ္-ေကာင္းစြာ-အျပား တို႔ျဖင့္ ယွဉ္ေသာ။ (၄)မေကြမကြာယွဉ္-မကင္းကြာ- ေသာ (ေလ့လာ အားထုတ္ အပ္ေသာ)။ (၅) မဆန္႔က်င္-ဖီလာကန္႔လန္႔မဟုတ္-ေသာ။ (၆)ျပည့္စုံ-လုံေလာက္-ေသာ။ (၇)ခန္႔ထားအပ္ေသာ၊ သူ။ (၈) ေပါင္း-ေပါင္း႐ုံး--အပ္ ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yutta:ယုတၱ(တိ)
[ယုဇ+ေဏ+တ]
ယွသ္ေစအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yutta:ယုတၱ (န)
ယွဥ္ျခင္း။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yutta:ယုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ယုဇ္+တ)
ယွဥ္အပ္သည္။ ကအပ္သည္။ အားထုတ္အပ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည္။ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္။
ယုတၱံ ဝဒသိ၊ သင့္ေလ်ာ္သည္ကို ဆို၏။ ယုတၱကာေလ၊ သင့္တင့္ေသာအခါ၌။ ယုတၱာယုတၱံ န ဇာနာတိ၊ သင့္မသင့္ရာမရာကို မသိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine