Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yujjhati:[Sk.yudhyate yudh] 戦う.fut.yujjhissāma; aor.ayujjhi,yujjhi; ppr.yujjhanta,yujjhamāna; grd.yujjha; pp.yuddha; caus.yujjhāpeti,yodheti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yujjhati,(yudh + ya),對抗,發動戰爭。 【過】 yujjhi。 【過分】 yujjhita。 【現分】 ~jhanta,~jhamāna。 【獨】 yujjhitvā,yujjhiya。 【不】 ~jhituŋ。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yujjhati,(yudh對抗+ya),對抗,發動戰爭。【過】yujjhi。【過分】yujjhita。【現分】yujjhanta,yujjhamāna。【獨】yujjhitvā,yujjhiya。【不】yujjhituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yujjhati: yujjhati(kri)
ယုဇၩတိ(ႀကိ)
[yudha+ya+ti.yudha-sampa-hāre.nīti,dhātu.231.yudhyate-saṃ.jujjhai-prā.]
[ယုဓ+ယ+တိ။ ယုဓ-သမၸ-ဟာေရ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၁။ ယုဓ်ေတ-သံ။ ဇုဇၩဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yujjhati:[yudh + ya] fights; makes war.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yujjhati,[cp.Vedic yudhyate,yudh,given in meaning “sampahāra” at Dhtp 415.-- Etymologically to Idg.*ieudh to shake,fr.which in var.meanings Lat.jubeo to command,juba horse’s mane; Gr.u(smi/nh battle,Lith.jundù,jùdra whirlwind; cp.also Av.yaošti agility] to fight,make war.Rare in older literature; our refs.only from the Mahāvaṁsa; e.g.22,82 (fut.yujjhissāma,with Instr.:Damiḷehi); 25,23 (aor.ayujjhi); 25,58 (ppr.yujjhamāna); 33,41 (aor.yujjhi).To which add DhA.II,154 (mallayuddhaṁ yujjhanto); III,259 (Ajātasattunā saddhiṁ yujjhanto).-- pp.yuddha.-- Caus.yodheti (q.v.).(Page 556)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yujjhati:To fight,make war
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YUJJHATI:(yudh+ya) đánh nhau,khiêu chiến [aor] yujjhi [pp] yujjhita [prp] --jhanta,jhamāna [abs] yujhitvā,yujjhiya [inf] --jhi,--tuṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yujjhati:ယုဇၩတိ(ႀကိ)
[ယုဓ+ယ+တိ။ ယုဓ-သမၸ-ဟာေရ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၁။ ယုဓ်ေတ-သံ။ ဇုဇၩဣ-ျပာ။]
(က)စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-တိုက္ခိုက္-ျခင္း၏။ (ခ) ထိုးပစ္-ပုတ္ခတ္-၏။ (နံရံႏွင့္)တိုက္၏။ ေဆာင့္၏။ (ဂ) လက္ပမ္းသတ္-လက္ပမ္းလုံး-လက္ေဝွကသတ္-လက္ေဝွကထိုး-လက္သီးထိုး-၏။ (ဃ) ေဝွ႔-ေခြ႕-ခတ္-၏။ (င) (အစြယ္ျဖင့္)ထိုး၏။ (စ) (ၾကက္)ခြပ္၏။ (ဆ) စကားစစ္ထိုး-ျငင္းခုံ-၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yujjhati:ယုဇၩတိ (တိ) (√ယုဓ္+ဏ်)
စစ္ထိုး၏။ ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္၏။ တိုက္၏။ သတ္၏။ ေဝွ႕၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine