Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yuga:n.[〃<yuj] 軛; 対偶,一対; 年代,時代; 尋(ひろ),長さの量.-ādhāna きずな.-ggāha 取軛,制御.-cchida 軛の孔.-naṅgala 軛と鋤(すき),-nandha (= -naddha) 倶存,双連,止と観.-mattaṃ 軛だけ,ー尋(ひろ)ほど.-sata 百尋,百張.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yuga,【中】 軛,(一)對,(一)雙,時代,世代。 ~nta,【陽】 時代的終點,世代的結束。 ~ggāha,【陽】 專橫,敵對,競爭。 ~ggāhī,【陽】對手,能勝任的。 ~cchidda,【中】 軛的洞。 ~naddha,~nandha,【形】一致的,和諧的,連接軛的。 ~matta,【形】 軛的距離。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yuga,(fr.yuj; Vedic yuga (to which also yoga)),【中】1.犁、軛(臺語:牛擔gu5 tann) ( the yoke of a plough (usually) or a carriage)。1.(一)對,(一)雙(a pair,couple)。3.時代,世代(generation,an age)。yuganta,【陽】時代的終點,世代的結束。yugaggāha,【陽】專橫,敵對,競爭。yugaggāhī,【陽】對手,能勝任的。yugacchidda,【中】軛的洞。yuganaddha,yuganandha,【形】連接軛的(putting a yoke on,yoking together)。yugamatta,【形】軛的距離(only the distance of a plough)。yugamattañca pekkhati,只看一犁軛長(之地)。守護眼根,通常說看眼前「一尋」(vyāma),少說看「一軛長」。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuga: yuga(na)
ယုဂ(န)
[yuja+ṇa.ka.623.rū.554.]
[ယုဇ+ဏ။ကစၥည္း။ ၆၂၃။ ႐ူ။ ၅၅၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuga: yuga(na)
ယုဂ(န)
[yuja+ṇa.ka.623.rū.554.]
[ယုဇ+ဏ။ကစၥည္း။ ၆၂၃။ ႐ူ။ ၅၅၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuga: yuga(na)
ယုဂ(န)
[yuja+ṇa.ka.623.rū.554.catuyugantiādīsu viyataṃtadatteyajji-tabbato kālaviseso yagaṃnāma.sī,ṭī,,2.284.]
[ယုဇ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၆၂၃။႐ူ။ ၅၅၄။ စတုယုဂႏၲိအာဒီသု ဝိယတံတဒေတၱယဇၨိ-တဗၺေတာ ကာလဝိေသေသာ ယဂံနာမ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၈၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuga: yuga(pu,na)
ယုဂ(ပု၊ န)
[yuja+ṇa.ka.623.rū.554.]
[ယုဇ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၆၂၃။ ႐ူ။ ၅၅၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuga: yuga(pu)
ယုဂ(ပု)
[yuja+ṇa.ka.623.rū.554.yuga-saṃ.jua,juga-prā.]
[ယုဇ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၆၂၃။႐ူ။ ၅၅၄။ ယုဂ-သံ။ ဇုအ၊ ဇုဂ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yuga:[nt.] a yoke; a pair; a couple; an age or generation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yuga,(nt.) [fr. yuj; Vedic yuga (to which also yoga)= Gr.zugόn; Lat.jugum=Goth.juk; Ohg.juh; E.yoke; Lith.jungas] 1.the yoke of a plough (usually) or a carriage DhA.I,24 (yugaṁ gīvaṁ bādhati presses on the neck); PvA.127 (ratha°); Sdhp.468 (of a carriage).Also at Sn.834 in phrase dhonena yugaṁ samāgamā which Bdhgh.(SnA 542) expls as “dhuta-kilesena buddhena saddhiṁ yugaggāhaṁ samāpanno,” i.e.having attained mastery together with the pure Buddha.Neumann,Sn.trsln not exactly:“weil abgeschüttelt ist das Joch” (but dhona means “pure”).See also below °naṅgala.-- 2.(what is yoked or fits under one yoke) a pair,couple; appld to objects,as --°:dussa° a pair of robes S.V,71.; DhA.IV,11; PvA.53; sāṭaka° id.J.I,8,9; PvA.46; vattha° id.J.IV,172.-- tapassi° a pair of ascetics Vv 2210; dūta° a pair of messengers S.IV,194; sāvaka° of disciples D.II,4; S.I,155; II,191; V,164; in general:purisa° (cattāri p.--yugāni) (4) pairs of men S.IV,272 sq.=It.88; in verse at Vv 4421 and 533; expld at Vism.219 as follows:yugaḷa-vasena paṭhamamagga-ṭṭho phala-ṭṭho ti idam ekaṁ yugaḷan ti evaṁ cattāri purisa-yugaḷāni honti.Practically the same as “aṭṭha purisa-puggalā.” Referring to “pairs of sins” (so the C.) in a somewhat doubtful passage at J.I,374:sa maṅgala-dosa-vītivatto yuga-yog’âdhigato na jātum eti; where C.expls yugā as kilesā mentioned in pairs (like kodho ca upanāho,or makkho ca paḷāso),and yoga as the 4 yojanas or yogas (oghas?),viz.kāma°,bhava°,diṭṭhi°,avijjā°.-- Also used like an adj.num.in meaning “two,” e.g.yugaṁ vā nāvaṁ two boats Dpvs.I,76.-- 3.(connected by descent) generation,an age D.I,113 (yāva sattamā pitāmahā-yugā “back through seven generations.” Cp.DA.I,281:āyuppamāṇa); KhA 141 (id.); J.I,345 (purisa°).There are also 5 ages (or stages) in the [life of the] sāsana (see Brethren,p.339):vimutti,samādhi,sīla,suta,dāna.

--anta (-vāta) (storm at) the end of an age (of men or the world),whirlwind J.I,26.--ādhāna putting the yoke on,harnessing M.I,446.--ggāha “holding the yoke,” i.e.control,dominance,domineering,imperiousness; used as syn.for palāsa at Vbh.357=Pug.19 (so read for yuddha°),expld by sama-dhura-ggahaṇaṁ “taking the leadership altogether” at VbhA.492.See further Nd1 177; VvA.71 (yugaggāha-lakkhaṇo paḷāso); SnA 542; DhA.III,57 (°kathā=sārambhakathā).--°ṁ ganhāti to take the lead,to play the usurper or lord J.III,259 (C.for T.palāsin); DhA.III,346.--ggāhin trying to outdo somebody else,domineering,imperious VvA.140.--cchidda the hole of a yoke Th.2,500 (in famous simile of blind turtle).--naṅgala yoke and plough (so taken by Bdhgh.at SnA 135) Sn.77= S.I,172 (“plough fitted with yoke” Mrs.Rh.D.).--nandha (with v.l.°naddha,e.g.at Ps.II,92 sq.; KhA 27 in T.) putting a yoke on,yoking together; as adj.congruous,harmonious; as nt.congruity,association,common cause Ps.II,98=Vism.682; Ps.II,92 sq.(°vagga & °kathā); KhA 27 (nt.); Vism.149 (°dhammā things fitting under one yoke,integral parts,constituents).--mattaṁ (adv.) “only the distance of a plough,” i.e.only a little (viz.the most necessary) distance ahead,with expressions of sight:pekkhati Sn.410 (“no more than a fathom’s length” Rh.D.in Early Buddhism 32); pekkhin Miln.398; °dassāvin Vism.19 (okkhitta-cakkhu+) pekkhamāna SnA 116 (as expln of okkhittacakkhu).--sāṭaka (=s.--yuga) a pair of robes,two robes Dpvs VI,82.(Page 556)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YUGA:[nt] cái ách (trâu bò),một cặp,một đôi,tuổi thọ hay là một đời người --yuganta [m] chấm dứt cuộc đời --ggāha [m] sự cạnh tranh,tranh giành,sư làm oai,áp chế --ggāhī [3] sự cạnh tranh,quyền hành --cchidda [nt] cái lỗ của cái ách --naddha,--nandha [a] thích hợp,điều hòa,êm ả,có liên quan đến cái ách --matta [a] sự cách xa của cái ách
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuga:ယုဂ(ပု)
[ယုဇ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၆၂၃။႐ူ။ ၅၅၄။ ယုဂ-သံ။ ဇုအ၊ ဇုဂ-ျပာ။]
ထမ္းပိုး၊ လွည္းဦး၊ ရထားဦး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuga:ယုဂ(ပု၊ န)
[ယုဇ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၆၂၃။ ႐ူ။ ၅၅၄။]
(၁)အစုံ၊ စုံတြဲ။ (၂) အစုံကိုယူျခင္း၊ ယွဉ္ၿပိဳင္-တူၿပိဳင္-တုဘက္ၿပိဳင္-ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuga:ယုဂ(န)
[ယုဇ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၆၂၃။႐ူ။ ၅၅၄။ စတုယုဂႏၲိအာဒီသု ဝိယတံတဒေတၱယဇၨိ-တဗၺေတာ ကာလဝိေသေသာ ယဂံနာမ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၈၄။]
အသက္အတိုင္းအရွည္၊ အသက္အပိုင္းအျခား၊ သက္တမ္း၊ ျဖစ္ရာကာလ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuga:ယုဂ(န)
[ယုဇ+ဏ။ကစၥည္း။ ၆၂၃။ ႐ူ။ ၅၅၄။]
ဝိမုတၱိယုဂစေသာ ေခတ္ ၅-မ်ိး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuga:ယုဂ(န)
[ယုဇ+ဏ။ကစၥည္း။ ၆၂၃။ ႐ူ။ ၅၅၄။]
ကတ-စေသာ ယုဂ္ ၄-မ်ိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yuga:ယုဂ (န) (√ယုဇ္+ဏ)
ထမ္းပိုး။ ရထားထမ္းပိုး။ အစံု။ ယုဂ္။
ယုဂ္ေလးပါးတို႔ကား (၁) ၾကတယုဂ္-ႏွစ္ေပါင္း ၁,၇၂၈,၀၀၀ ရွည္ၾကာသည္။ (၂) ေၾတတာယုဂ္-ႏွစ္ေပါင္း ၁,၂၉၆,၀၀၀ ရွည္ၾကာသည္။ (၃) ဒြါပရယုဂ္-ႏွစ္ေပါင္း ၈၆၄,၀၀၀ ရွည္ၾကာသည္။ (၄) ကလိယုဂ္-ႏွစ္ေပါင္း ၄၃၂,၀၀၀ ရွည္ၾကာသည္။ ကလိယုဂ္မွ ခရစ္မေပၚမီ ၃,၁၀၂ ႏွစ္၌ စသျဖင့္ ယခုကာလသည္ကား ကလိယုဂ္၌ပါဝင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine