Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yoniso:adv.[yoni の abl.] 根源より,根本的に,如理に.-brahmacariya 正しき梵行.-manasikāra 如理作意.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yoniso: yoniso(thī,pu)
ေယာနိေသာ(ထီ၊ပု)
[ekadesavohāranaya]
[ဧကေဒသေဝါဟာရနယ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yoniso: yoniso(thī,pu)
ေယာနိေသာ(ထီ၊ပု)
[yoniso+manasikāra.kre.yoni -saṃ.]
[ေယာနိေသာ+မနသိကာရ။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက။ ေယာနိ ဂသ္-သံ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yoniso: yoniso(thī,pu)
ေယာနိေသာ(ထီ၊ပု)
[yoni+so.ra.42va.nīti,sutta.838.]
[ေယာနိ+ေသာ။ရ။၄၂ဝ။နီတိ၊သုတၱ။၈၃၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yoniso:[adv.] wisely; properly; judiciously.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yoniso:Causally,really; wisely
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yoniso:khéo léo,như lý
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yoniso:ေယာနိေသာ(ထီ၊ပု)
[ေယာနိ+ေသာ။ရ။၄၂ဝ။နီတိ၊သုတၱ။၈၃၈။]
အသင့္အားျဖင့္၊ သင့္ေသာ-အစီအရင္-နည္းလမ္း-အေၾကာင္း-အားျဖင့္၊ အစီ အရင္-နည္းလမ္း-အေၾကာင္း-မွန္အားျဖင့္။ ေယာနိ-(၂-ဂ)-ၾကည့္
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yoniso:ေယာနိေသာ(ထီ၊ပု)
[ေယာနိေသာ+မနသိကာရ။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက။ ေယာနိ ဂသ္-သံ။]
(၁)အသင့္အားျဖင့္-သင့္ေလ်ာ္စြာ-ႏွလုံးသြင္းျခင္း။ (၂)ေယာနိေသာ မနသိကာရပုဒ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yoniso:ေယာနိေသာ(ထီ၊ပု)
[ဧကေဒသေဝါဟာရနယ]
(၁)(သူရိယ-ဧကဓမၼ-ဒုတိယ ဧကဓမၼ-ေပယ်ာလဝဂ္-လာ) ေယာနိေသာမနသိကာရ သမၸဒါသုတ္ ၆-သုတ္။ (ေယာနိေသာ မနသိကာရသမၸဒါသုတၱ-ၾကည့္)။ (၂) အေယာနိေသာ မနသိကာရသုတ္ႏွင့္ ေယာနိေသာမနသိကာရသုတ္ (အေယာနိေသာမနသိကာရ သုတၱေယာနိေသာမနသိကာရသုတၱတို႔ၾကည့္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yoniso:ေယာနိ-ေသာ (နိ)
သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္။ အသင့္အားျဖင့္။
ေယာနိေသာ မနသိကာရံ ဥပၸါေဒတြာ၊ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine