Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yojana:n.[〃] 由旬,長さの単位 [14km ほど] -sata 百由旬.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
yojana:由旬, 踰闍那,踰繕那,由延
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yojana,【陰】 〔語法〕造句,意見,提議,註釋。(p263)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yojana,【中】 軛,應用,由旬(長度,大約七英里)。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yojana,【中】1.軛,應用。2.由旬、踰繕那(長度單位。據佛音論師說,一隻公牛oxen走一天的距離,大約七英里,即11.2公里)。在臺灣騎赤牛犅ㄍㄤ(公牛,年壯的黃牛)「日可百里」,約有二、三十公里。1 yojana = 4 gāvutas
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yojana: yojana(na)
ေယာဇန(န)
[yoja+yu..196.nīti,dhātu.213.yujjate mano yasmanti yojanaṃ-kappadduma.yojana-saṃ.joaṇa-prā.]
[ေယာဇ+ယု။ ဓာန္။ ၁၉၆။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၃။ ယုဇၨေတ မေနာ ယသၼႏၲိ ေယာဇနံ-ကပၸဒၵဳမ။ ေယာဇန-သံ။ ေဇာအဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yojana:[nt.] yoking; application; a measure of length,which is about,7 miles.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yojana,(nt.) [Vedic yojana] 1.the yoke of a carriage J.VI,38,42 (=ratha-yuga).-- 2.a measure of length:as much as can be travelled with one yoke (of oxen),a distance of about 7 miles,which is given by Bdhgh.as equal to 4 gāvutas (DhA.II,13).It occurs in descending scale of yojana-tigāvuta-usabha at DhA.I,108.‹-› Dh.60; J.V,37 (yojana-yojana-vitthatā each a mile square); SnA 194.More favoured combns of yojana with numbers are the foll.:1/2 (aḍḍha°):DA.I,35; DhsA.142.-- 3:DhA.II,41.-- 4:PvA.113.-- 5:VvA.33.-- 15:DhA.I,17; J.I,315; PvA.154.-- 18:J.I,81,348.-- 20:DhA.IV,112 (20 X 110,of a wilderness).-- 25:VvA.236.-- 45:J.I,147,348; DhA.I,367.-- 50:Vism.417.-- 100:D.I,117; It.91; Pv.I,1014.-- 500:J.I,204.-- 1,000:J.I,203.-- Cp.yojanika.(Page 559)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YOJANA:[nt] buộc vào ách,áp dụng một cách đo bề dài (lối 7 dặm Anh)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yojana:ေယာဇန(န)
[ေယာဇ+ယု။ ဓာန္။ ၁၉၆။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၃။ ယုဇၨေတ မေနာ ယသၼႏၲိ ေယာဇနံ-ကပၸဒၵဳမ။ ေယာဇန-သံ။ ေဇာအဏ-ျပာ။]
(၁) ၄-ဂါဝုတ္ တစ္ယူဇနာခရီး။ (၁၂မိုင္ ၅ဖာလုံ ၅၄ဝ ေပခရီး။ ၈မိုင္ တစ္ယူဇနာဟူ၍လည္း ယူၾက၏၊ ဝီလာဝတီအလို အေတာင္-ေပါင္း (၃၂ဝဝဝ)သုံးေသာင္း ႏ်စ္ေထာင္ ေဝးေသာ ခရီး)။ (၂) ရထားထမ္းပိုးပမာဏ (၄-ေတာင္)ကြာေဝးေသာခရီး။ (၃) ယွဉ္-ယွသ္စပ္ျခင္း။ (၄)ယွသ္ေစ-ဖြဲ႕-ျခင္း။ (တိ) (၅)ယွသ္ေစ-ဖြဲ႕-တတ္ေသာ (အနက္သေဘာ)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yojana:ေယာဇန (န) (√ယုဇ္+ယု)
ရထားထမ္းပိုး (ရထယုဂ)။ ေျခာက္တိုင္ႏွင့္ တာေလးရာရွိေသာ ယူဇနာ။
ေယာဇနံ၊ တစ္ယူဇနာတိုင္တိုင္။ တစ္ယူဇနာရွိေသာ အရပ္သို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine