Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yogga:a.n.yoggā f.[Sk.yogya] 適当の; 所軛,車乗,軛牛; 努カ,勤修,訓練.-ācariya 調練者,御者,調馬師,馬術師.kata-yogga よく調練された.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yogga,【形】 適當的,適宜的。 【中】 交通工具,發明。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yogga,【形】適當的,適宜的。【中】交通工具,發明。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yogga: yogga(ti)
ေယာဂၢ(တိ)
[yuja+ṇya]
[ယုဇ+ဏ်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yogga: yogga(na)
ေယာဂၢ(န)
[yuja+ṇya.yogya-saṃ.he-prā.]
[ယုဇ+ဏ်။ ေယာဂ်-သံ။ ေဟ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yogga:[adj.] suitable; fit for.(nt.),a vehicle; a contrivance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yogga,2 (nt.& adj.) [same as last,in meaning of yoga 7] 1.(nt.) a contrivance J.IV,269 (yoggaṁ karoti,may be in meaning “training,practice” here:see yoggā); VvA.8 (gahaṇa°).-- 2.(adj.) fit for (=yutta),adapted to,suitable; either --° or with inf.:VvA.291; PvA.25 (here spelt yogya),135 (bhojana°),152 (kamma-vipāk’ânubhavana°),154 (gamana° passable,v.l.yogya),228 (anubhavana°).(Page 559)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yogga,1 (nt.) [Vedic yogya; a grd.formation fr.yoga in meaning of yoga 1] “what may be yoked,” i.e.1.a coach,carriage,waggon (usually large & covered,drawn by bullocks) J.VI,31 sq.(paṭicchanna),368 (mahā°); DhA.II,151 (mahā° & paṭicchanna).-- 2.a draughtbullock,ox Vv 848; Pv.II,936 (=ratha-yuga-vāhana PvA.127); J.VI,221.yoggāni muñcati to unharness the oxen PvA.43,100.(Page 559)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YOGGA:[a] thuận tiện,đáng được [nt] chiếc xe,sự trù tính,mưu kế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yogga:ေယာဂၢ(န)
[ယုဇ+ဏ်။ ေယာဂ်-သံ။ ေဟ-ျပာ။]
(၁) ထမ္းပိုး၌-ယွသ္ေစ အပ္-ကအပ္-ေသာယာဉ္။ (က)ဆင္။ (ခ) ျမင္း။ (ဂ)ႏြားလား။ (ဃ)ျမင္းႏြား စသည္။ (၂) ယာဉ္ရထား။ (၃) ဝီရိယ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yogga:ေယာဂၢ(တိ)
[ယုဇ+ဏ်]
(န)(၁) အေလ့-အက်င့္=ေလ့က်င့္ျခင္း။ (၂) (ထုတ္ေဆာင္ျခင္းငွါ) သင့္ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-သည္၏ အျဖစ္။ (တိ) (၃) သင့္ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yogga:ေယာဂၢ (န)
ငဖံုးေဆး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yogga:ေယာဂၢ (န)
ရထား။ လွည္း။ ယွဥ္ျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။ ထမ္းပိုး၌ ကေသာ ျမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yogga:ေယာဂၢ (တိ) (√ယုဇ္+ဏ်)
ယွဥ္သင့္သည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine