Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yodha:m.[〃<yudh] 戦士,軍士.-ājīva 戦士,武士.-ājīva-gāmiṇi 戦士聚落主.-hatthin 戦闘象.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yodha,【陽】 軍人。 ~ājīva,【陽】 戰士。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yodha,2(=yo’dha=yo那+idha這)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yodha,1(=yodhin)(Vedic yodha;‹yudh),【陽】軍人(a warrior,soldier,fighter,champion)。yodhājīva,【陽】戰士,《雜阿含908經》譯:戰鬥活。yodhahatthin﹐戰象(a war elephant)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yodha: yodha(ti)
ေယာဓ(တိ)
[yoṭṭha+ka.ka-kre.]
[ေယာ႒+က။ က-ေၾက။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yodha: yodha(pu)
ေယာဓ(ပု)
[yudha+ṇa.niccapu.yodha-saṃ.yoha-prā.]
[ယုဓ+ဏ။ နိစၥပုလႅိင္။ ေယာဓ-သံ။ ေယာဟ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yodha:[m.] a soldier.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yodha,[cp.Vedic yodha; fr.yudh] a warrior,soldier,fighter,champion Vin.I,73 (yodhā yuddh’âbhinandino ...pabbajjaṁ yāciṁsu); J.I,180; Miln.293.

--ājīva one who lives by battle or war,a soldier S.IV,308=A.III,94; A.I,284; II,170,202; III,89 sq.(five kinds); Sn.617,652; Pug.65,69.--hatthin a war elephant DhA.I,168.(Page 559)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YODHA:[m] lính,binh bộ --ājīva lính chiến đấu,người đánh giặc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yodha:ေယာဓ(ပု)
[ယုဓ+ဏ။ နိစၥပုလႅိင္။ ေယာဓ-သံ။ ေယာဟ-ျပာ။]
(၁)သူရဲ႕၊ သူခက္း၊ စစ္သား၊ သူရဲေကာင္း၊ စစ္သားေကာင္း၊ စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-သူ။ (၂) စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ျခင္း။ (၃) စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ေသာ။ (၄)ေယာဓာဇီဝသုတ္ ၂-သုတ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yodha:ေယာဓ(တိ)
[ေယာ႒+က။ က-ေၾက။]
သူရဲေကာင္း-စစ္သားေကာင္း-ႏွင့္ တူေသာ၊ (က) ဘုရား၊ (ခ) ရဟန္း၊ (ဂ) ေယာေဓာ ဗုေဒၶါ သုတာသုေကာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yodha:ေယာဓ (ပ) (√ယုဓ္+ဏ)
သူရဲ။ သူရဲေကာင္း။ သူရဲသူခက္။ စစ္သား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine