Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yodhājīva: yodhājīva(ti)
ေယာဓာဇီဝ(တိ)
[yodha+ājīva.yuddha (yodha)+upa+jīva+ṇa.nirutti cī.aṃ,ṭī,2.216.]
[ေယာဓ+အာဇီဝ။ ယုဒၶ (ေယာဓ)+ဥပ+ဇီဝ+ဏ။ နိ႐ုတၱိနည္း ျဖင့္ စီရင္။အံ၊ ဋီ၊၂။ ၂၁၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yodhājīva:[(yodha + ājīva),m.] a warrior.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Yodhājīva:A headman (gāmanī) who visited the Buddha and asked if it was true that men who fall fighting in battle are reborn among the Sārañjita devas.

At first the Buddha refused to answer the question,but finding that Yodhājīva insisted,explained to him that fighting men were reborn after death either in the Sārājita niraya or among animals.

The headman became the Buddha’s follower.S.iv.308.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yodhājīva:chiến sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yodhājīva:ေယာဓာဇီဝ(တိ)
[ေယာဓ+အာဇီဝ။ ယုဒၶ (ေယာဓ)+ဥပ+ဇီဝ+ဏ။ နိ႐ုတၱိနည္း ျဖင့္ စီရင္။အံ၊ ဋီ၊၂။ ၂၁၆။]
(၁)စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ျခင္းျဖင့္-အသက္ေမြးေသာ၊ စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ျခင္းဟူေသာ အသက္ေမြးျခင္းရွိေသာ၊ စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ျခင္း ကိုမွီ၍ အသက္ေမြးေသာ၊ သူ။ သူရဲ,စစ္သား,သူရဲေကာင္း,စစ္သား ေကာင္း။ (န)(၂) စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ျခင္းျဖင့္- ျခင္းဟူေသာ အသက္ေမြးျခင္း။ (၃) ေယာဓာဇီဝသုတ္။ ေယာဓာဇီဝသုတၱ-(က)-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yodhājīva:ေယာဓာဇီဝ (ပ) (ေယာဓ+အာဇီဝ)
စစ္ထိုးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ သူရဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine