Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yobbana:n.[Sk.yauvana<yuvan] 青年,青春.-mada青壮憍,若主の憍(おごり).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yobbana,yobbañña,【中】 年輕人。 ~mada,【陽】 年輕的自豪。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yobbana,yobbañña(cp.late Vedic & Epic Sk.yauvana,fr.yuvan),【中】年輕人(youth)。yobbanamada,【陽】年輕的自豪(pride of youth)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yobbana: yobbana(ti)
ေယာဗၺန(တိ)
[yuva+.4.61.yuva+ṇa,na-āguṃ.yuvassa bhāvo yobbanaṃ.rū.388.sī,ṭī,,2.361..ṭī.25va.yu+yu.atha vā-yu-missane,yu.ussaçuvādeso,vuddhi.ṭī.25va.vana-saṃ.yoggaṇa=yobbaṇa-prā.]
[ယုဝ+နက္။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၆၁။ ယုဝ+ဏ၊ န-အာဂုံ။ ယုဝႆ ဘာေဝါ ေယာဗၺနံ။ ႐ူ။ ၃၈၈။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃၆၁။ ဓာန္။ ဋီ။ ၂၅ဝ။ ယု+ယု။ အထ ဝါ-ယု-မိႆေန၊ ယု။ ဥႆ,ဥဝါေဒေသာ၊ ဝုဒၶိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅ဝ။ ေယာ္ဝန-သံ။ ေယာဂၢဏ=ေယာဗၺဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yobbana:[nt.] youth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yobbana,(nf.) [cp.late Vedic & Epic Sk.yauvana,fr.yuvan] youth D.I,115; A.I,68; III,5,66,103; Dh.155,156; Sn.98,110,218; Pv.I,76; DhA.III,409; PvA.3.

--mada pride of youth D.III,220; A.I,146; III,72; VbhA.466.(Page 560)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YOBBANA:=YOBBAÑÑA [nt]còn tơ,thanh niên.--mada [m]sự hãnh diện của tuổi trẻ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yobbana:thanh niên,tuổi trẻ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yobbana:ေယာဗၺန(တိ)
[ယုဝ+နက္။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၆၁။ ယုဝ+ဏ၊ န-အာဂုံ။ ယုဝႆ ဘာေဝါ ေယာဗၺနံ။ ႐ူ။ ၃၈၈။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃၆၁။ ဓာန္။ ဋီ။ ၂၅ဝ။ ယု+ယု။ အထ ဝါ-ယု-မိႆေန၊ ယု။ ဥႆ,ဥဝါေဒေသာ၊ ဝုဒၶိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅ဝ။ ေယာ္ဝန-သံ။ ေယာဂၢဏ=ေယာဗၺဏ-ျပာ။]
(၁)ပ်ိဳႏု-ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္-ေသာ။ (န) (၂) (က) ပ်ိဳႏု-ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္-သည္၏ အျဖစ္၊ သိျမင္လိမၼာေသာ အခ်ိန္အခါ။ (ခ) ပ်ိဳႏု-ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္-သည္၏ အျဖစ္၊ ပဌမအရြယ္။ (ဂ) ပ်ိဳႏု-ပ်ိဳမ်စ္ ႏုနယ္သည္၏ အျဖစ္၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္အခါ။ (ဃ)ပ်ိဳႏု-ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္-သည္၏အျဖစ္၊ ကိုယ္၏တင့္တယ္လွပေသာ ဂုဏ္။ (င)ပ်ိဳႏု-ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္-သည္ဒ အျဖစ္- မာန္မူ-မာန္ယစ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yobbana:ေယာဗၺန (န) (ယုဝါ+ဏ)
ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္သည္၏အျဖစ္။ လုလင္၏ အျဖစ္။
ေယာဗၺေန၊ အရြယ္ေကာင္းေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine