Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yiṭṭha:a.n.[Sk.iṣṭa.yajati yaj の pp.] 供犠せる,供事せる,犠牲.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yiṭṭha,(yajati 的【過分】),已授予,已犧牲。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yiṭṭha,(yajati 的【過分】),已授予,已犧牲。SA.24.5.:Yiṭṭhaṁ vuccati mahāyāgo.(上供品︰被稱爲「大牲醴」)。DhA(v.108):Yiṭṭhanti yebhuyyena maṅgalakiriyādivasesu dinnadānaṁ.(上供品:一般而言,在慶典等場合,以豐盛的施物祭祀。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yiṭṭha: yiṭṭha(na)
ယိ႒(န)
[yaja+ta.ka.573,61va.rū.626-7.5.113,143.]
[ယဇ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၃၊ ၆၁ဝ။ ႐ူ။ ၆၂၆-၇။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၁၃၊ ၁၄၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yiṭṭha: yiṭṭha(ti)
ယိ႒(တိ)
[yaja+ta.ka.573,61va.rū.626-7.5.113,143.iḍa-saṃ.iṭṭha-prā.]
[ယဇ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၃၊ ၆၁ဝ။ ႐ူ။ ၆၂၆-၇။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၁၃၊ ၁၄၃။ ဣဍ-သံ။ဣ႒-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yiṭṭha:[pp.of yajati] sacrificed; bestowed; given away alms or gifts.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yiṭṭha,[pp.of yajati with a petrified sandhi y.; Vedic iṣṭa] med.:having sacrificed D.I,138 (mahā-yaññaṁ y.rājā).-- pass.:sacrificed,(nt.) sacrifice D.I,55 (dinna,y.huta); expld at DA.I,165 by “mahāyāga” Vbh.328,(id.); J.I,83 (y.+huta); IV,19 (=yajita C.); V,49; VI,527.-- duyyiṭṭha not properly sacrificed,a sacrifice not according to rites J.VI,522.In specific Buddhistic sense “given,offered as alms,spent as liberal gift” Vin.I,36; J.I,168=A.II,44; M.I,82.Dh.108 (yaṁ kiñci yiṭṭhaṁ va hutaṁ va; DhA.II,234=yebhuyyena maṅgalakiriya-divasesu dinna-dānaṁ).-- suyiṭṭha well given or spent A.II,44; ThA.40; Vv 3426 (in both senses; VvA.155 expls “mahā-yāga-vasena yiṭṭhaṁ”).(Page 556)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YIṬṬHA:(pp của yajati) tặng,biếu,hy sinh,hiến dâng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yiṭṭha:quả hiến tế,sự cúng đường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yiṭṭha:ယိ႒(တိ)
[ယဇ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၃၊ ၆၁ဝ။ ႐ူ။ ၆၂၆-၇။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၁၃၊ ၁၄၃။ ဣဍ-သံ။ဣ႒-ျပာ။]
ေပးလွဴ-ပူေဇာ္-အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yiṭṭha:ယိ႒(န)
[ယဇ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၃၊ ၆၁ဝ။ ႐ူ။ ၆၂၆-၇။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၁၃၊ ၁၄၃။]
(၁) (က)ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း။ (ခ) ယဇ္ႀကီးပူေဇာ္ျခင္း၏အက်ိဳး (ဥပစာ)။ (၂) (က) ယာဇ္ငယ္ပူေဇာ္ျခင္း။ (ခ) ယာဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏အက်ိဳး။ (ခ) ယဇ္ငယ္ပူေဇာ္ျခင္း၏အက်ိဳး (ဥပစာ)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yiṭṭha:ယိ႒ (န)
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yiṭṭha:ယိ႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ယဇ္+တ)
ပူေဇာ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine