Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Yama:m.[〃] 夜摩,閻摩,死王.-dūta,-purisa 死王の使者.-loka 閻摩界,死者の世界.-visaya 閻摩境.cf.Yāma.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
Yama:閻魔, 夜摩,焰摩,琰摩,閻羅
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yama,【陽】 閻摩(死亡王國的統治者)。 ~dūta,【陽】 閻摩的使者(死亡的報信者)。 ~purisa,【陽】 閻摩的人(地獄的兵卒)。 ~rāja,【陽】閻摩王。 ~loka,【陽】 亡靈的世界。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yama,3 (Vedic yama=yama2; fr.yam in meaning “to combine,” cp.Av.y&schwamacr;ma twin,Mir.emuin id.) ,【陽】一雙,一對。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yama,2,【陽】閻摩(死亡王國的統治者)( the ruler of the kingdom of the dead)。yamadūta,【陽】閻摩的使者(死亡的報信者)。yamapurisa,【陽】閻摩的人(地獄的兵卒)。yamarāja,【陽】閻摩王。yamaloka,【陽】亡靈的世界。yamavisaya=yamaloka。yamasādana,閻摩的王國,閻摩界。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yama,1(fr.yam),剋制(restraint PvA.98 (+niyama))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yama: yama(pu)
ယမ(ပု)
[yama+a.yama parivesane.yamati,yamo,yamarājā.nīti,dhātu.133.devadvatasarāpanavasena satteyathūpacite puññakamme yameti niyametītiyamo.ma,ṭī,3,,362.mūlaṭī,3.117.yama-saṃ.jama-prā.]
[ယမ+အ။ ယမ ပရိေဝသေန။ ယမတိ၊ ယေမာ၊ ယမရာဇာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၃။ ေဒဝဒြတသရာပနဝေသန သေတၱယထူပစိေတ ပုညကေမၼ ယေမတိ နိယေမတီတိယေမာ။ မ၊ ဋီ၊ ၃၊၊ ၃၆၂။ မူလဋီ၊ ၃။ ၁၁၇။ ယမ-သံ။ ဇမ-ျပာ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yama: yama(pu)
ယမ(ပု)
[yamu+a]
[ယမု+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yama: yama(pu)
ယမ(ပု)
[yamu+a.yama+a.yamu uparame.nīti,dhātu.132.methunamhī yamotucu.bhūtunāse pavattati.dhātvatta,saṅgaha.3va5.]
[ယမု+အ။ယမ+အ။ ယမု ဥပရေမ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၃၂။ ေမထုနမွီ ယေမာတုစု။ ဘူတုနာေသ ပဝတၱတိ။ ဓာတြတၱ၊ သဂၤဟ။ ၃ဝ၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yama: yama(pu)
ယမ(ပု)
[yamu+a.yamu uparame.nīti,dhātu.132.ṭī.444.]
[ယမု+အ။ ယမု ဥပရေမ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yama: yama(ti)
ယမ(တိ)
[yamu+a.yama+a.yacchatiekatra gabaçsaye nirato bhavatītiyamo.kappadduma.jama-prā.]
[ယမု+အ။ ယမ+အ။ ယစၧတိဧကၾတ ဂဗ,သေယ နိရေတာ ဘဝတီတိယေမာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဇမ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yama:[m.] the ruler of the kingdom of the dead.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yama,3 (m.nt.) [Vedic yama=yama2; fr.yam in meaning “to combine,” cp.Av.y&schwamacr;ma twin,Mir.emuin id.] (nt.) a pair,(m.) a twin Abhp 628.See der.yamaka.(Page 551)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yama,2 [Vedic Yama] the ruler of the kingdom of the dead.See details in Dicty.of Names.In cpds.often in general sense of “death” or “manes,” or “petā”; e.g. --dūta Death’s messenger Sdhp.287; cp.Yamassa dūtā Vv 522 (see VvA.224),or deva-dūta A.I,138 (see under dūta),alias niraya-pāla A.I,138 and passim.--purisa (a)=°dūta Dh.235 (cp.DhA.III,335); VvA.223; (b) °purisā Yama-people,i.e.Petas Pv IV.33 (cp.PvA.251).--loka the yama-world or world of the Petas Dh.44,45; PvA.107 & freq.--visaya=°loka Pv.II,82 & passim.--sādana Y’s kingdom,or the realm of the dead J.VI,267,304; VI,457,505.(Page 550)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yama,1 [fr.yam] restraint PvA.98 (+niyama).(Page 550)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Yama:The god of death.(See,e.g.DhA.iii.337; Yamassa santikam = Maranasantikam).

When beings die they are led before him to be judged according to their deeds.Birth,old age,illness,punishment for crime and death,are regarded as his messengers,sent among men as a warning to abstain from ill and do good.Yama questions beings brought before him as to whether they have seen these messengers and profited by them.If the answer is in the negative,the nirayapālas take them away to the different hells (M.iii.179ff).

In the Mahāsamaya Sutta (D.ii.259) mention is made of two Yamas (duve Yamā),which the Commentary explains (DA.ii.690) by ”dve Yamakadevatā” (the twins,whom Rhys Davids calls the Castor and Pollux of Indian Mythology,in Dial.ii.290,n.1).

Elsewhere (AA.i.374; MA.ii.953) Buddhaghosa speaks of four Yamas (im c’ esa eko va hoti,catusu pana dvāresu cattāro janā honti) at the four gates (of the Nirayas?).He says that Yama is a Vemānikapetarājā,who sometimes enjoys all the pleasures of heaven,in a celestial mansion,surrounded by kapparukkhas,and at other times experiences the fruits of his kamma.He is a good king.

In the Jātakas* the Nirayas are particularly mentioned as Yama’s abode (Yamakkhaya,Yamanivesana,Yamasādana,etc.); but,more generally,all Samsāra is considered as subject to Yama’s rule,and escape from samsāra means escape from Yama’s influence,Yama being the god of Death.It is evidently in this sense that Yama is called Vesāyi (q.v.) (J.ii.317,318).

Yama is sometimes mentioned** with Indra,Varuna,Soma,Pajāpati,etc.as a god to whom sacrifices are offered.There is a tradition (A.i.142) that once Yama longed to be born as a human being and to sit at the feet of a Tathāgata.

Yama’s Nayanāyudha is mentioned (SNA.i.225) among the most destructive of weapons.

* E.g.J.ii.318; iv.273; v.268,274,304.The Vetaranī is mentioned as forming the boundary of Yama’s kingdom (i.21; J.ii.317; iii.472; but see ii.318).At J.iv.405,Yama’s abode is called Ussadaniraya.DhA.i.334 explains Yamaloka by Catubbidham apāyalokam.Cp.PvA.33 (Yamaloko ti petaloko); ibid.107 (Yamavisayam = Petalokam).

** E.g.J.vi.201; D.i.244; at Mil.37 the list includes Kuvera,Suyāma and Santusita; cp.Mtu i.265; iii.68,77; 77,307.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YAMA:[m] thống trị hay trị vì lãnh thổ của người chết --dūta [m] sứ giả của tử thần --purisa [m] quỉ sứ hay người hành tội trong cõi địa ngục --rāja [m] Diêm Vương,Diêm chúa --loka [m] cảnh giới của người chết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yama:ယမ(တိ)
[ယမု+အ။ ယမ+အ။ ယစၧတိဧကၾတ ဂဗ,သေယ နိရေတာ ဘဝတီတိယေမာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဇမ-ျပာ။]
အစုံ၊ စုံတြဲ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yama:ယမ(ပု)
[ယမု+အ။ ယမု ဥပရေမ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၄။]
(၁) စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းျခင္း။ (၂) ယမသီလ (အျမဲေစာင့္အပ္ေသာ ၅-ပါးသီလ)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yama:ယမ(ပု)
[ယမု+အ။ယမ+အ။ ယမု ဥပရေမ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၃၂။ ေမထုနမွီ ယေမာတုစု။ ဘူတုနာေသ ပဝတၱတိ။ ဓာတြတၱ၊ သဂၤဟ။ ၃ဝ၅။]
ေသျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yama:ယမ(ပု)
[ယမု+အ]
ယမက အမည္ရွိေသာ နတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yama:ယမ(ပု)
[ယမ+အ။ ယမ ပရိေဝသေန။ ယမတိ၊ ယေမာ၊ ယမရာဇာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၃။ ေဒဝဒြတသရာပနဝေသန သေတၱယထူပစိေတ ပုညကေမၼ ယေမတိ နိယေမတီတိယေမာ။ မ၊ ဋီ၊ ၃၊၊ ၃၆၂။ မူလဋီ၊ ၃။ ၁၁၇။ ယမ-သံ။ ဇမ-ျပာ။]
ယမမင္း၊ ငရဲမင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
yama:ယမ
စု = ပရိေဝသေန-လုပ္ေကြၽးျခင္း၌။ ယမတိ။
ဘူ = နာေသ-ပ်က္စီးျခင္း၌၊ အပရိေဝသန ဥပရေမသု စ-မလုပ္ေကြၽးျခင္း,ၾကဉ္ေရွာင္ျခင္းတို႔၌လည္း။
ယေမတိ၊ ယမယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yama:ယမ (ပ) (√ယမ္+အ)
ခ်ဳပ္တည္းျခင္း။ ယမနတ္။ ေသမင္း။ အစံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine