Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
yaṃ,關係代名詞 ya(who,what,which)f.s.對
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
yaṃ,關係代名詞 ya(who,what,which)n.s.對
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
yaṃ,關係代名詞 ya(who,what,which)n.s.主
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
yaṃ,關係代名詞 ya(who,what,which)m.s.對
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yaṃ: yaṃ(ti)
ယံ(တိ)
[ya+si.ya+aṃ.paccatte upayoge ca,bhumme ca karaṇepi ca,catūsvetesuṭhānesu,yanti saddo pavattati.nīti.pada.363.īnitea bhummaç karaṇa 2- yaṃ (1) nitea .nīti,pada,sya,du.733-nhā .]
[ယ+သိ။ ယ+အံ။ ပစၥေတၱ ဥပေယာေဂ စ၊ ဘုေမၼ စ ကရေဏပိ စ၊ စတူေသြေတသုဌာေနသု၊ ယႏၲိ သေဒၵါ ပဝတၱတိ။ နီတိ။ ပဒ။ ၃၆၃။ ဤက်မ္း၌ ဘုမၼ,ကရဏ ၂-နက္ကို ယံ (၁) ၌ ထည့္ထားသည္။ နီတိ၊ ပဒ၊ သ်၊ ဒု။ ၇၃၃-ႏွာ ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yaṃ: yaṃ(bya)
ယံ(ဗ်)
[yaja+adi]
[ယဇ+အဒိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yaṃ:[(nt.sing.of ya),adv.] which; whatever thing.adv.because of.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YAṂ:(nt sin của ya) cái nào,bất cứ cái gì [ad] bởi vì
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yaṃ:ယံ(ဗ်)
[ယဇ+အဒိ]
(၁) မရွိ။ နိပါတ္မွ်။ (၂) မ,မဟုတ္။ (၃) ယံ ကေရယ်-အၾကင္ျပဳရာ၏။ ယ-(၁၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yaṃ:ယံ(တိ)
[ယ+သိ။ ယ+အံ။ ပစၥေတၱ ဥပေယာေဂ စ၊ ဘုေမၼ စ ကရေဏပိ စ၊ စတူေသြေတသုဌာေနသု၊ ယႏၲိ သေဒၵါ ပဝတၱတိ။ နီတိ။ ပဒ။ ၃၆၃။ ဤက်မ္း၌ ဘုမၼ,ကရဏ ၂-နက္ကို ယံ (၁) ၌ ထည့္ထားသည္။ နီတိ၊ ပဒ၊ သ်၊ ဒု။ ၇၃၃-ႏွာ ၾကည့္။]
(၁) အၾကင္ (စကား)။ (၂) အၾကင္ (အေမးပုစၧာ) ကို။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yaṃ:ယံ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yaṃ:ယံ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine