Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yūthikā:f.[〃] 瑜底迦,素馨,ジャスミンの一種 [yodhikā,yūdhikā,yudhikā とも書く].
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yūthikā: yūthikā(thī)
ယူထိကာ(ထီ)
[yūtha+i+ka+ā.dvayaṃcammeyya iti khyāte.yūtha hiṃsāyaṃ,sāyaṃ,isakatthe ko,dīghādi.ṭī.576.yūthaṃ puppharāsi assā atthītiyūthikā.yūtha+ika.kappadduma.yūthikā-saṃ.jūtiyā-prā]
[ယူထ+ဣ+က+အာ။ဒြယံစေမၼယ် ဣတိ ခ်ာေတ။ ယူထ ဟႎသာယံ၊ သာယံ၊ ဣသကေတၳ ေကာ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၇၆။ ယူထံ ပုပၹရာသိ အႆာ အတၳီတိယူထိကာ။ ယူထ+ဣက။ ကပၸဒၵဳမ။ ယူထိကာ-သံ။ ဇူတိယာ-ျပာ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yūthikā,(f.) [cp.later Sk.yūthikā] a kind of jasmine,Jasminum auriculatum J.VI,537; Miln.338.So is also to be read at J.V,420 (for yodhi) & 422 (yodhikā & yudhikā).See also yodhikā.(Page 557)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yūthikā:A sort of jasmine
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yūthikā:ယူထိကာ(ထီ)
[ယူထ+ဣ+က+အာ။ဒြယံစေမၼယ် ဣတိ ခ်ာေတ။ ယူထ ဟႎသာယံ၊ သာယံ၊ ဣသကေတၳ ေကာ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၇၆။ ယူထံ ပုပၹရာသိ အႆာ အတၳီတိယူထိကာ။ ယူထ+ဣက။ ကပၸဒၵဳမ။ ယူထိကာ-သံ။ ဇူတိယာ-ျပာ]
ဇြန္-စပယ္-ပင္၊ ဇြန္-စပယ္-ပန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yūthikā:ယူထိကာ (ဣ)
ဇြန္ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine