Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yūtha:n.[〃] 獣群,群.-pa 家畜主.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yūtha,【陽】 (禽、畜等的)羣,牧羣。 ~jeṭṭha,~pa,【陽】 獸羣的領袖。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yūtha,【陽】(禽、畜等的)羣,牧羣。yūthajeṭṭha,yūthapa,【陽】獸羣的領袖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yūtha: yūtha(pu,na)
ယူထ(ပု၊ န)
[yū+tha.yavati missībhavatīti yūtho.nīti,sutta.334-.632.apurhieiea.yūtha-saṃ.jūha-prā.]
[ယူ+ထ။ယဝတိ မိႆီဘဝတီတိ ယူေထာ။ နီတိ၊သုတၱ။ ၃၃၄-ႏွင့္ဓာန္။ ၆၃၂။ အလိုပုလႅိင္လည္းရွိ၏။ ယူထ-သံ။ ဇူဟ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yūtha:[m.] a flock or herd of animals.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yūtha,(nt.) [Vedic yūtha] a flock,herd of animals Sn.53 (of elephants); J.I,170 (monkeys),280 (id.); SnA 322 (go°,of oxen).

--pa the leader of a herd Th.2,437 (elephants).--pati same J.III,174 (elephant); DhA.I,81 (id.).(Page 557)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YŪTHA:[m] một đám,một đoàn thú vật --jetṭṭha,--pa [m] chúa bầy (bò,trâu)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yūtha:ယူထ(ပု၊ န)
[ယူ+ထ။ယဝတိ မိႆီဘဝတီတိ ယူေထာ။ နီတိ၊သုတၱ။ ၃၃၄-ႏွင့္ဓာန္။ ၆၃၂။ အလိုပုလႅိင္လည္းရွိ၏။ ယူထ-သံ။ ဇူဟ-ျပာ။]
(ဇာတ္တူ တိရစၧာန္တို႔၏) အေပါင္း၊ အစု၊ အသင္း၊ အအုပ္၊ (ဇာတ္တူ သားအုပ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yūtha:ယူထ (ပ) (√ယု+ထ)
ဇာတ္တူတိရစၧာန္အေပါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine