Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yūpa:m.[〃] 犠牲獣を縛る柱,宮殿.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yūpa,【陽】 犧牲的柱。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yūpa,【陽】犧牲的柱。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yūpa: yūpa(pu)
ယူပ(ပု)
[yu+pa.yumissane,po,dīghādi.ṭī.29va.yūpa+ṇa.samussitaṭṭhena yūpoviyāti yūpo,yūpanti (yavanti,)etthasatthā aneka bhūmikūṭāgārovara-kādivantatāyāti yūpo,pāsādo.dī,ṭī,3.33.yavanti sahavattanti etthāti yūpo.ṇvādi.115.yavati missayatīti yūpo,kappadduma.yūpa-saṃ.jūa-prā.]
[ယု+ပ။ ယုမိႆေန၊ ေပါ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉ဝ။ ယူပ+ဏ။ သမုႆိတေ႒န ယူေပါဝိယာတိ ယူေပါ၊ ယူပႏၲိ (ယဝႏၲိ၊)ဧတၳသတၳာ အေနက ဘူမိကူဋာဂါေရာဝရ-ကာဒိဝႏၲတာယာတိ ယူေပါ၊ ပါသာေဒါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၃၃။ ယဝႏၲိ သဟဝတၱႏၲိ ဧတၳာတိ ယူေပါ။ ဏြာဒိ။ ၁၁၅။ ယဝတိ မိႆယတီတိ ယူေပါ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ယူပ-သံ။ ဇူအ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yūpa:[m.] a sacrificial post.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yūpa,[Vedic yūpa] 1.a sacrificial post D.I,141; A.IV,41; J.IV,302; VI,211; Miln.21 (dhamma°); SnA 321,322; DA.I,294.-- 2.a pāsāda,or palace Th.1,163=J.II,334.

--ussāpana the erection of the sacr.post DhsA.145 (cp.Miln.21).(Page 557)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YŪPA:[m] chỗ nơi để hy sinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yūpa:ယူပ(ပု)
[ယု+ပ။ ယုမိႆေန၊ ေပါ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉ဝ။ ယူပ+ဏ။ သမုႆိတေ႒န ယူေပါဝိယာတိ ယူေပါ၊ ယူပႏၲိ (ယဝႏၲိ၊)ဧတၳသတၳာ အေနက ဘူမိကူဋာဂါေရာဝရ-ကာဒိဝႏၲတာယာတိ ယူေပါ၊ ပါသာေဒါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၃၃။ ယဝႏၲိ သဟဝတၱႏၲိ ဧတၳာတိ ယူေပါ။ ဏြာဒိ။ ၁၁၅။ ယဝတိ မိႆယတီတိ ယူေပါ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ယူပ-သံ။ ဇူအ-ျပာ။]
(၁)ယဇ္တိုင္၊ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ သားငွက္ တို႔ကို ဖြဲ႕ခ်ည္ထားရာတိုင္။ (၂) ျပာသာဒ္။ (၃) ယဇ္တိုင္ႏွင့္တူေသာ၊ သူ။ (ေလာကသုံးပါး၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ၊ သူ)။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yūpa:ယူပ (ပ) (√ယူ+ပ)
ယဇ္တိုင္။ ပိုးစာပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine