Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
yāvatā:adv.[yāvant 的 abl.] 只有那些,以那些為限,唯有那個(那樣),...只那(樣)...的場所(情況),限是....yāvatā bahu bhāsati 只有(只能,唯有)多說(多做說明?)那樣了.yāvatā ariyaṃ āyatanaṃ 是(只)限聖處.
パーリ語辞典 水野弘元著
yāvatā:adv.[yāvant の abl.] ...所のそれだけで,...である限り.yāvatā bahu bhāsati 多くを語るそれだけで.yāvatā ariyaṃ āyatanaṃ 聖処である限り.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāvatā,【無】 遠到,直到,至於,與…比較。 ~āyukaŋ,【副】 一生(壽命持續之長久)。 ~vatihaŋ,【副】 和…一樣多的日子。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāvatā,【無】無論多少的,直到,至於(AA.4.34./III,74.︰Yāvatāti yattakā.(無論多少的︰不管有多少的))。yāvatāyukaṁ,【副】一生(壽命持續之長久)。yāvatāvatihaṁ,【副】和…一樣多的日子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāvatā: yāvatā(pu,na)
ယာဝတာ(ပု၊ န)
[yavantu.ya-eiea-a-ā-pru.ru.234-nhā.ya+āgantu.4,43.ya+ṭhāvantu.nirutti.498.=yāvantu+nā.guṇavatā-nitea nā-vi acuṃso ntu-pa vitakva tā-pru.]
[ယဝႏၲဳ။ ယ-၏-အ-ကိုအာ-ျပဳ။ ႐ု။ ၂၃၄-ႏွာ။ ယ+အာဂႏၲဳ။ ေမာဂ္၊ ၄၊ ၄၃။ ယ+ဌာဝႏၲဳ။ နိ႐ုတၱိ။၄၉၈။ =ယာဝႏၲဳ+နာ။ ဂုဏဝတာ-၌ ကဲ့သို႔ နာ-ဝိဘတ္ေၾကာင့္ အလုံးစုံေသာ ႏၲဳ-ပစၥည္းကို ဝိဘတ္ႏွင့္တကြ တာ-ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāvatā: yāvatā(bya)
ယာဝတာ(ဗ်)

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāvatā:[ind.] as far as; in comparison with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāvatā,(indecl.) [Abl.of yāvant in adv.use cp.tāvatā] as far as,like as,in comparison with,regarding,because Dh.258 (na tena paṇḍito hoti y.bahu bhāsati=yattakena kāraṇena DhA.III,383),259,266 (similarly,C.= yattakena); Sn.759 (yāvat’atthī ti vuccati; expld at SnA 509 as “yāvatā ete cha ārammaṇā “atthī” ti vuccanti,vacana-vyattayo veditabbo”); yāvatā ariyaṁ paramaṁ sīlaṁ,nâhaṁ tattha attano sama-samaṁ samanupassāmi kuto bhiyyo “compared with this sīla I do not see anyone quite equal to myself,much less greater.” D.I,74 yāvatā ariyaṁ āyatanaṁ yavatā vanippatho idaṁ agga-nagaraṁ bhavissati Pātaliputtaṁ puṭa-bhedanaṁ Vin.I,229=Ud.88=D.II,87 (concerning a most splendid site,and a condition for trade,this Pāṭ.will be the greatest town; trsln Dial.as far as Aryan people resort,as far as merchants travel ...).yāvatā satt’āvāsā yāvatā bhavaggaṁ ete aggā ete saṭṭhā [read seṭṭhā] lokasmiṁ yad idam arahanto “as far as the abodes of beings,as far as heaven,these are the highest,these are the best,I mean the Arahants.” S.III,84.yāvatā dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā virāgo ...aggam akkhāyati,yad-idaṁ mada-nimmadano ...A.II,34=It.88; “of all the things definite or indefinite:passionlessness deserves the highest praise,I mean the disintoxication of pride etc.” The expln at Vism.293 takes yāvatā (grammatically incorrectly) as n.pl.= yattakā.--yāvatā jagato gati as far as (like as) the course of the world It.120.(Page 555)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yāvatā:As far as,inasmuch as,because.In conjunction with tena:na tena paṇḍito hoti yāvatā bahu' bhāsati,he is not on that account a wise man because he talks much
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀVATĀ:[in]cho đến,so sánh với --yukaṃ [ad] suốt đời --vatihaṃ [ad] nhiều ngày như vậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāvatā:ယာဝတာ(ဗ်)

(၁) အၾကင္မွ်ေလာက္၊ အၾကင္ေရြ႕ကေလာက္၊ အၾကင္အတိုင္းအရွည္ေလာက္။ (၂) အၾကင္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ။ (၃) အၾကင္အတိုင္းအရွည္ရွိကုန္ေသာ။ (၄) အၾကင္၊ အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ။ (၅) အလုံးစုံေသာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ။ (၆) အၾကင္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ။ (ကာလ)၌။ (၇) အတိုင္းအရွည္အားျဖင့္။ (၈) အၾကင္အတိုင္းအရွည္အားျဖင့္။ (၉) အၾကင္အေၾကာင္း-ျဖင့္-ေၾကာင့္။ (၁ဝ) အၾကင္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာေၾကာင့္-ျဖင့္-ေၾကာင့္။ (၁၁) အၾကင္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ အရပ္၌။ (၁၂) အၾကင္အခါ၌။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāvatā:ယာဝတာ(ပု၊ န)
[ယဝႏၲဳ။ ယ-၏-အ-ကိုအာ-ျပဳ။ ႐ု။ ၂၃၄-ႏွာ။ ယ+အာဂႏၲဳ။ ေမာဂ္၊ ၄၊ ၄၃။ ယ+ဌာဝႏၲဳ။ နိ႐ုတၱိ။၄၉၈။ =ယာဝႏၲဳ+နာ။ ဂုဏဝတာ-၌ ကဲ့သို႔ နာ-ဝိဘတ္ေၾကာင့္ အလုံးစုံေသာ ႏၲဳ-ပစၥည္းကို ဝိဘတ္ႏွင့္တကြ တာ-ျပဳ။]
ယာဝႏၲဳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāvatā:ယာဝတာ (နိ)
အၾကင္မွ်ေလာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine