Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
yāvakālika:時限藥。限於明相出現後至日正中時之間的時段纔可以食用的食物。時限藥分爲噉食和嚼食兩類。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāvakālika: yāvakālika(ti)
ယာဝကာလိက(တိ)
[yāvakāla+ika.yāva yattako majjhanhiko kāloyāvakālo,so assatthiç taṃ vā kālaṃ paribhuñcitabbanti yāvakālikaṃ.pā.yo.83.]
[ယာဝကာလ+ဣက။ယာဝ ယတၱေကာ မဇၩႏွိေကာ ကာေလာယာဝကာေလာ၊ ေသာ အႆတၳိ,တံ ဝါ ကာလံ ပရိဘုၪၥိတဗၺႏၲိ ယာဝကာလိကံ။ ပါစိတ္။ေယာ။ ၈၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāvakālika:[adj.] temporary.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yāvakālika:chữ gọi tất cả các loại thực phẩm,những thứ tỳ khưu chỉ được phép thọ thực trước ngọ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāvakālika:ယာဝကာလိက(တိ)
[ယာဝကာလ+ဣက။ယာဝ ယတၱေကာ မဇၩႏွိေကာ ကာေလာယာဝကာေလာ၊ ေသာ အႆတၳိ,တံ ဝါ ကာလံ ပရိဘုၪၥိတဗၺႏၲိ ယာဝကာလိကံ။ ပါစိတ္။ေယာ။ ၈၃။]
ယာဝကာလိကာတၱဳ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာ မြန္းတည့္အခ်ိန္အခါရွိေသာ ဝတၳဳ။ အာ႐ုဏ္တက္သည္မွစ၍ မြန္းတည့္သည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ (ရဟန္းေတာ္မ်ား) ဘုဉ္းေပးသုံးေဆာင္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေကာင္း-ေသာဝတၳဳ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāvakālika:ယာဝကာလိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine