Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yātrā:f.[〃] 旅行,よき習慣,暮し,活計.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yātrā,【陰】 旅行,航行,生活的資助。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yātrā,【陰】旅行,航行,生活的資助。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yātrā: yātrā(thī)
ယာၾတာ(ထီ)
[yā+ṇe++ā.yāpa yāpane.yāpanaṃ pavattanaṃ.yāpeti.yāpayati,yāpanā.nīti,dhātu.327,() yā+ +ā.yā pāpaṇe,yāpanā yatrā.ra.666.]
[ယာ+ေဏ+ၾတဏ္+အာ။ ယာပ ယာပေန။ ယာပနံ ပဝတၱနံ။ ယာေပတိ။ ယာပယတိ၊ ယာပနာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၃၂၇၊ (တစ္နည္း) ယာ+ ၾတဏ္+အာ။ ယာ ပါပေဏ၊ ယာပနာ ယၾတာ။ ရ။ ၆၆၆။ ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yātrā: yātrā(thī)
ယာၾတာ(ထီ)
[yā++ā.ka 656.rhu.666.nīti,sutta,1296.(yātrā-saṃ.jayāyā-prā).]
[ယာ+ၾတဏ္+အာ။ ကစၥည္း ၆၅၆။ ႐ႈ။ ၆၆၆။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ၁၂၉၆။ (ယာၾတာ-သံ။ ဇယာယာ-ျပာ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yātrā,(f.),travel; voyage; support of life.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yātrā,(f.) [fr.,Class.Sk.yātrā,a n.ag.formation like nettī,meaning something like “vehicle,” that which keeps going] 1.travel,going on,proceeding,good habit (like yāta; cp.yātrā=anuvṛtti Halāyudha 5,33) S.I,33; S.I,16=63 (trsln K.S.perhaps wrongly,“egress”:it is more a question of going on through life!).Perhaps to be classed under foll.meaning as well.-- 2.going on,livelihood,support of life,maintenance in stock phrase occurring at many places of the Canon,viz.“purāṇaṁ vedanaṁ paṭihaṅkhāmi,navañ ca vedanaṁ na uppādessāmi,yātrā ca me bhavissati etc.” where DhsA.404 explains yātrā by yāpanā,as may be inferred also from context.Thus at M.I,10 (where Neumann translates:“ein Fortkommen haben,” i.e.progress),355; S.IV,104; A.II,40; III,388; Nd1 496; Nd2 540 (correct devanaṁ into vedanaṁ!); Pug.25; Dhs.1348; Miln.367:all passages identical.The whole passage is expld in detail at Vism.31 sq.where yātrā is given with “cira-kāla-gamana-saṅkhātā yātrā,” Bdhgh.thus taking it as “keeping going,” or “continued subsistence” (longevity trsḷn).-- In one other passage yātrā is conjectured for sātrā,viz.at SnA 322 in reading y.--yāga for sātrā yāga,where meaning y.might be taken as “customary.” The ed.compares Sk.yātsattra,a certain ceremony.(Page 553)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yātrā:A march or expedition; livelihood
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀTRĀ:[f] hành trình,khởi hành,sự giúp đỡ đời sống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yātrā:như thế nào để,do cách nầy,do phương tiện nầy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yātrā:ယာၾတာ(ထီ)
[ယာ+ၾတဏ္+အာ။ ကစၥည္း ၆၅၆။ ႐ႈ။ ၆၆၆။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ၁၂၉၆။ (ယာၾတာ-သံ။ ဇယာယာ-ျပာ)။]
(၁) မစင္ၾကယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ ကိုယ္မွ) -ဖဲသြား-ထြက္ေျမာက္-ျခင္း၊ လြတ္ျခင္း၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ လြတ္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာလြန္ေျမာက္ျခင္း။ (၂)(နိဗၺာန္ကို-စြဲ-အစြဲျပဳ၍) သြားရျခင္း၊ ဘုံသုံးပါး ၌ျဖစ္ေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ -ထြက္ေျမာက္-လြန္ေျမာက္-ရျခင္း။ (၃) စစ္ခ်ီ-စစ္ထြက္-ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yātrā:ယာၾတာ(ထီ)
[ယာ+ေဏ+ၾတဏ္+အာ။ ယာပ ယာပေန။ ယာပနံ ပဝတၱနံ။ ယာေပတိ။ ယာပယတိ၊ ယာပနာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၃၂၇၊ (တစ္နည္း) ယာ+ ၾတဏ္+အာ။ ယာ ပါပေဏ၊ ယာပနာ ယၾတာ။ ရ။ ၆၆၆။ ]
မွ်-မွ်တ-ျခင္း၊ (ဣရိယာပုတ္ ေလးပါးတို႔၏ အျပတ္ျခင္း၊ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံး ျဖစ္ျခင္း၊ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံးျဖစ္ျခင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yātrā:ယာ-ၾတာ (ဣ)
သြားျခင္း။ ဣရိယာပုထ္ေလးပါး မွ်ျခင္း။ အရွည္ခံ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine