Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāti:[〃yā cf.yāyati] 行く.pres.yāmi,yāsi,yāti,yāma,yanti; imper.yāhi,yātu,yātha; inf.yātave; ppr.yanta; pp.yāta; caus.yāpeti,yapeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāti,(yā + a),繼續,着手進行。 【獨】 yātvā。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāti,(yā+a)(Vedic yāti,or yā),繼續,著手進行,乘(車)(to go,go on,to proceed,to go away)。【獨】yātvā。pres.1st yāmi(=gacchāmi); 2nd yāsi; 3rd yāti (tuṇhī yāti mahodadhi); 1st pl.yāma(kiṁ na yāma,kiṁ nu yāma); 2nd yātha=imper.; 3rd yanti(=gacchanti).imper.2nd sg.yāhi; 3rd sg.yātu; 2nd pl.yātha.ppr.yanto(pacchā yanto walking behind) Gen.yantassa.-- inf.yātave.-- another formation fr.yā is yāyati,in an intensive meaning of “to drive,to move on quickly or by special means,” e.g.in phrase yānena yāyati to drive in a carriage(Pot.yāyeyya);(ppr.:rathass’āṇī va yāyato) 418 (ger.:yānabhūmiṁ yāyitvā yānā oruyha).Cp.yāna as ending.-- pp.yāta.Caus.yapeti & yāpeti。etāyāti(etā那些(【陰】復.主;復.賓)+yāti)﹐那些(這些),繼續。yāyeyya,3s.opt。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāti: yāti(kri)
ယာတိ(ႀကိ)
[yā+a+ti.yāgatipāpuṇesu.nīti,dhātu.137.yāti-saṃjai-prā.]
[ယာ+အ+တိ။ ယာဂတိပါပုေဏသု။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၇။ ယာတိ-သံဇဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāti,(yā + a),goes on; proceeds.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāti,[Vedic yāti,or ,which represents Idg *ịā,an amplified as in eti (q.v.).Cp.Lat.janua door & the Np.Janus (=January); Lith.jóti to ride,Mir.āth ford.-- The Dhtp 368 expls more in appld meaning as “papuṇane,” cp.Dhtm 596:pāpuṇe] to go,go on,to proceed,to go away; -- pres.1st yāmi Pv.II,83 (=gacchāmi PvA.107),Mhvs 10,3; 2nd yāsi J.I,291; Mhvs 10,2 (kuhiṁ yāsi?); 3rd yāti Sn.720 (tuṇhī y.mahodadhi); Dh.29,179,294,295; J.VI,311; Mhvs 5,47; DhA.I,18; 1st pl.yāma Mhvs 6,12 (kiṁ na y.v.l.kiṁ nu y.); 2nd yātha=imper.; 3rd yanti Sn.179,578,714; Dh.126,175,225 (see also note s.v.yanti); Pv.II,916 (=gacchanti PvA.120).-- imper.2nd sg.yāhi Pv.II,16 (read yajāhi?); Mhvs 13,15; 3rd sg.yātu Mhvs 29,17; 2nd pl.yātha Mhvs 14,29; DhA.I,93.‹-› ppr.yanto Mhvs 36,60 (pacchā y.walking behind) Gen.yantassa Mhvs 22,57 (assavegena y.).-- inf.yātave Sn.834.-- Another formation fr. is yāyati (see Geiger,P.Gr.§ 138),in an intensive meaning of “to drive,to move on quickly or by special means,” e.g.in phrase yānena yāyati to drive in a carriage Vin.I,191 (Pot.yāyeyya); II,276; Sn.654 (ppr.:rathass’āṇī va yāyato) 418 (ger.:yānabhūmiṁ yāyitvā yānā oruyha); J.VI,125.As “march” at J.VI,449.In special meaning “to drive,” i.e.“to be driven or affected by” in expln of the ending of ppr.med kāma‹-› yamāne Sn.767 (or kāma-yāna) at Nd1 4,viz.“taṇhāya yāyati niyyati vuyhati saṁhariyati.” Cp.yāna as ending.-- pp.yāta.Caus.yapeti & yāpeti (q.v.).‹-› See also anupari°,ā°,upa°,uy°,pa° (aor.pāyāsi) paccuy°,pari°; and anuyāyati.(Page 552)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yāti:To go; to go away; to undergo
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀTI:(yā+a) đi đến,tiếp tục đi [abs] yātvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāti:ယာတိ(ႀကိ)
[ယာ+အ+တိ။ ယာဂတိပါပုေဏသု။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၇။ ယာတိ-သံဇဣ-ျပာ။]
(၁) လာ-သြား-ႂကြေတာ္မူ-၏။ (၂) ပ်ံ-ပ်ံသြား-၏။ (၃)ေရာက္ - ကပ္ေရာက္-၏။ (၄) အစဉ္လိုက္၏။ (၅) လိုက္-လိုက္ပါ--၏။ (၆) ျဖစ္၏။ (၇) (က) ကင္း-ကင္းကြာ-ကင္းေပ်ာက္-၏။ (ခ) ဖဲခြါ-ဖဲသြား-၏။ (ဂ) (ေသျခင္းသို႔) ေရွး႐ႈသြား၏။ (၉) ကပ္-ခ်ဉ္းကပ္-၏။ (၁ဝ) (က) ဆည္းကပ္၏။ (ခ) သိ၏၊ အသိအမွတ္ျပဳ၏။ (၁၁) ေရွး႐ႈ-ေျပး-ေျပးသြား-၏။ (၁၂) စီး-စီးသြား-စီးဝင္-၏။ (၁၃) ျပန္-ျပန္သြား-၏။ (၁၄) (အျပစ္ ေဒါသမွ)ထြက္ေျမာက္၏။ (၁၅) သက္ဝင္ယုံၾကည္၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāti:ယာတိ (√ယာ)
သြား၏။ ေရာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine