Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāta:a.m.[yāti の pp.] 行ける,宿習の; 習慣.yātānuyāyin 旧慣に従う,風習に従う.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāta,(yāti 的【過分】),已離去,已進行。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāta,(yāti‘進行’的【過分】),已離去,已進行。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāta: yāta(ti)
ယာတ(တိ)
[yā+ta-.yāta-saṃ.jāya-prā.]
[ယာ+တ-။ ယာတ-သံ။ ဇာယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāta,(pp.of yāti),gone; proceeded.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāta,[pp.of yāti] going,gone,proceeded; habit,custom; only in cpd.Yāt’ânuyāyin going on according to what (or as it) has gone,i.e.following old habits J.VI,309,310; expld by C.as “pubba-kārinā yātassa puggalassa anuyāyī,paṭhamaṁ karonto yāti nāma pacchā karonto anuyāyati.” The usual Sk.phrase is gat-ânugatika.Cp.yātrā,yānikata.(Page 552)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀTA:[pp] của yāti đã đi,đi đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāta:ယာတ(တိ)
[ယာ+တ-။ ယာတ-သံ။ ဇာယ-ျပာ။]
(၁) (ေရွးဦးစြာ ေက်းဇူးျပဳသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္) သြားေသာ၊ သူ။ ေရွးဦးစြာ ေက်းဇူးျပဳေသာ၊ သူ။ (၂) ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (၃) ကင္းေသာ၊ သူ။ (၄) သြားရာျဖစ္-သြားအပ္-ေသာ (ခရီးလမ္း)။ (န) (၅) သြားျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāta:ယာတ (န)
သြားျခင္း။ ေရာက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāta:ယာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ယာ+တ)
သြားအပ္သည္။ သြားၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine