Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāpeti:yapeti [yāti の caus.] 行かしむ,存続さす,生存さす.grd.yāpanīya,yāpya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāpeti,(yā + āpe),滋養,持續,維持個人的生活。【 過】 yāpesi。【 過分】 yāpita。【現分】 yāpenta。 【獨】 yāpetvā。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāpeti,(yā+āpe),滋養,持續,維持個人的生活。【過】yāpesi。【過分】yāpita。【現分】yāpenta。【獨】yāpetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāpeti: yāpeti(kri)
ယာေပတိ(ႀကိ)
[yāpa+ṇe+ti.yā+ṇāpe+ti.niti,dhātu.327-8]
[ယာပ+ေဏ+တိ။ ယာ+ဏာေပ+တိ။ နိတိ၊ ဓာတု။ ၃၂၇-၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāpeti:[yā + āpe] nourishes; keeps up; supports one's life.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāpeti,(& yapeti) [Caus.of yāti] 1.(lit.) -- (a) in caus.‹-› intensive as well as intrs.sense; in the latter also with short ă as yapeti and then combd with yāpeti,in stock phrase defining carati “to go,” “to be” (or viharati) with synonyms iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti at Nd2 237; Vbh.252; DhsA.167.Besides singly (yapeti) at DhsA.149.-- (b) to cause to go,to make someone go (to),to bring to,lead to (Acc.) J.VI,458 (sasenāvāhanaṁ yāpesi); SnA 184 (devalokaṁ yāpetuṁ samattha fit to bring one to the d-world).-- (c) to get on,move,to be active DhA.I,10 (sarīre yāpente); IV,17 (iriyāpathena).-- 2.(fig.) to keep going (both trs.& intrs.),to keep up,esp.to keep oneself going or alive,to live by (Instr.) [cp.BSk.yāpayati Divy 93,150,196,292,293,471,488,AvŚ I.209] D.I,166 (ekissā dattiyā on only one alms); Pug.56; J.II,204; III,67; IV,125; VI,532 (uñchena); Pv.I,57 (ito dinnena yāpenti petā); I,117; III,28 (tava dinnena yāpessanti kurūrino); PvA.27,29 (=attabhāvaṁ yāpeti=upajīvati).(Page 554)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yāpeti:see yāti
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀPETI:(yā+āpe) nuôi dưỡng,giúp đỡ,gìn giữ sanh mạng,cấp dưỡng [aor] yāpesi [pp] yāpita [prp] yāpenta [abs] yāpetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yāpeti:nuôi sống,sinh sống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāpeti:ယာေပတိ(ႀကိ)
[ယာပ+ေဏ+တိ။ ယာ+ဏာေပ+တိ။ နိတိ၊ ဓာတု။ ၃၂၇-၈]
(၁)မွ်တ-ျဖစ္-ေစရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေစ-၏။ (၂) ျဖစ္-တည္-၏။ (၃) သြား-ေရာက္-ေစ၏။ (၄) တိုးပြါး-ျပည့္-ေစ-၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāpeti:ယာေပတိ (ကာ) (√ယာ+ဏာေပ)ယာပယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine