Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāpana:yapana n.[<yāpeti] 生活,生存,存続,保養.cf.yātra.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāpana,【中】 生計,滋養,身體的持續。 ~nīya,【形】 足夠維持個人的生活。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāpana,【中】生計,滋養,身體的持續。yāpanīya,【形】足夠維持個人的生活。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāpana: yāpana(ti)
ယာပန(တိ)
[yāpana+matta.kye.]
[ယာပန+မတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāpana: yāpana(ti)
ယာပန(တိ)
[yapa+ṇe+yuna]
[ယပ+ေဏ+ယုန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāpana:[nt.] sustenance; nourishment; keeping up of the body.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāpana,(& yapana) (nt.) [fr.yāpeti.Cp.Epic & Class.Sk.yāpana] keeping going,sustenance,feeding,nourishment,existence,living.Esp.in one standing combn respecting the feeding and keeping of the body “kāyassa ṭhitiyā yāpanāya etc.” (for the maintenance of the body) in yātrā passage:see yātrā 2; in which it is expld at Vism.32 by “pavattiyā avicched’atthaṁ,cira-kāla-ṭṭhit’atthaṁ” i.e.for the preservation of life.- Further at J.I,66 (alam me ettakaṁ yāpanāya); V,387 (thokaṁ mama yāpana-mattaṁ eva); DhA.IV,210 (yāpana-mattaṁ dhanaṁ); PvA.28.-- Used more freq.together with shortened form yapana; in standard phrase vutti pālana yapana yāpana cāra (cp.yapeti) at Vism.145; DhsA.149,167.Or similarly as f.with spelling yapanā & yāpanā:yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā at Dhs.19,82,295,380,441,716.At DhsA.404 yāpanā is used as syn.of yātrā.(Page 554)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀPANA:[nt] chất bổ,đồ ăn,sự nuôi dưỡng,sự gìn giữ thân thể --panīya [a] nuôi dưỡng đầy đủ mạng sống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yāpana:sự nuôi sống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāpana:ယာပန(တိ)
[ယပ+ေဏ+ယုန]
(၁) မွ်-မွ်တ-ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံးတည္-ေစတတ္ေသာ (ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေစတတ္ေသာ)။ (ထီ) (၂) မွ်-မွ်တ-ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံးတည္-ေၾကာင္း။ (န) (၃) မွ်-မွ်တ-ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံး တည္-ျခင္း။ (ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလတိုင္ေအာင္ေရာက္ေစျခင္း)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāpana:ယာပန(တိ)
[ယာပန+မတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
မွ်-မွ်တ-ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကလာပတ္လုံးတည္-ျခင္း အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ (အာဟာရ)၊ မွ်-မွ်တ-ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံးတည္-ေလာက္႐ုံေသာ (အာဟာရ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāpana:ယာပန (န)
မွ်ျခင္း။ မွ်တျခင္း။ ရွည္ျမင့္စြာကာလတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေစျခင္း။ယာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine