Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāna:n.[〃<yā] 乗,乗物.-kathā 車乗論.-kāra 造車師.-gata 車乗で行ける.-ṭṭha 乗物にある.-bhūmi 車乗の通る土地.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāna,【中】 馬車,交通工具,行走。 ~ka,【中】 小馬車。 ~gata,【形】登上馬車的。 ~bhūmi,【陰】 馬車可通行的地方。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāna,【中】馬車,交通工具,行走。yānaka,【中】小馬車。yānagata,【形】登上馬車的。yānabhūmi,【陰】馬車可通行的地方。bhaddayāna,(國王的)輦(ㄋㄧㄢˇ)輿(ㄩˊ)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāna: yāna(pu,na)
ယာန(ပု၊ န)
[yā+yu.yāgati pāpuṇesu.yanti etenāti yānaṃ,jā,ṭṭha,7.168.nīti,dhātu.137.yantietena icchiticchi-taṭṭhānanti yānaṃ.apa,ṭṭha,2.16va.yanti nibbānaṃ gacchanti etenāti yānaṃ.maṇimañcū,1.1va1.(-pā,yo.179).(na) yāna-saṃ.(pu,na)jāṇa-pākata]
[ယာ+ယု။ယာဂတိ ပါပုေဏသု။ယႏၲိ ဧေတနာတိ ယာနံ၊ ဇာ၊ ႒၊ ၇။ ၁၆၈။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၇။ ယႏၲိဧေတန ဣစၧိတိစၧိ-တ႒ာနႏၲိ ယာနံ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၆ဝ။ ယႏၲိ နိဗၺာနံ ဂစၧႏၲိ ဧေတနာတိ ယာနံ။မဏိမၪၥဴ၊ ၁။ ၁ဝ၁။ (-ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁၇၉)။ (န) ယာန-သံ။ (ပု၊ န)ဇာဏ-ပါကတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāna:[nt.] a carriage; vehicle; going.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāna,(nt.) [fr.,as in yāti.Cp.Vedic yāna and Lat.Janus] 1.going,proceeding J.VI,415 (+ayāna,opposed to ṭhāna).-- 2.means of motion,carriage,vehicle.Different kinds of carriages are enumd at Nd1 145 (on Sn.816) with hatthi° (elephant-),go° (cow-),aja° (goat-),meṇḍaka° (ram-),oṭṭha° (camel-?),khara° (donkey-).Cp.Miln.276.-- yāna is one of the requisites (carriage or other means of locomotion) of the bhikkhu & as such included in the deyya-dhamma or 14 gifts (see yañña & deyya-dh.).Thus mentioned with anna pāna vattha etc.at S.I,94; A.II,85; Pug.51.-- Cp.the defn & application of the term yāna as given below under yāna-sannidhi.-- See e.g.the foll.passages:Vin.I,191 (bhikkhū yānena yāyanti ...na bhikkhave yānena yāyitabbaṁ; yo yāyeyya etc.:here a “carriage” is expressly forbidden to the bhikkhu!),231 (Ambapālī bhadrāni-bhadrāni yānāni yojāpetvā bhadraṁ yānaṁ abhirūhitvā ...),242 (same phrase with Meṇḍaka gahapati); D.I,7,89,106; M.I,366 (yānaṁ poroseyyaṁ pavara-maṇi-kuṇḍalaṁ,where vv.ll.on p.561 read voropeyya and oropeyya,which Neumann (unwarrantedly) adopts in his trsln:Mittl.Sammlung2 1921,II.666; the C.accepts reading poroseyya with expln “puris-anucchavikaṁ yānaṁ”); Dh.323 (=hatthiyānādīni DhA.IV,6); J.III,525 sq.; V,59; VI,223 (=ratha); Kvu 599 (Erāvaṇo hatthināgo sahassa-yuttaṁ dibbaṁ yānaṁ; trsld as “the wondrous elephant E.the thousand-wise yoked celestial mount.” trsl.p.347 (lit.vehicle) Pv III,228 (=ratha or vayha etc.PvA.186); PvA.113.-- iddhi-yāna carriage of magic power Miln.276; deva° godly carriage Miln.276; applied to the 8 fold Aryan Path at Sn.139 (=devalokaṁ yāpetuṁ samatthatā ...aṭṭha-samāpatti-yānaṁ SnA 184).Similarly of the Path:magg’aṭṭhaṅgika-yāna (--yāyinī) Th.2,389 (=aṭṭhaṅgika-magga-saṅkhāta ariya-yāna ThA.257); and brahma-yāna dhamma-yāna “the very best & excellent carriage” as Ep.of magga S.V,5,cp.J.IV,100.Cp.the later terms mahā and hīna-yāna.See also yānikata.

--ugghata shaking or jolting of the carriage Vin.II,276; DhA.III,283.--gata having ascended the carriage D.I,126.--puṭosā (°puṭoḷī) provision bag on a carriage (provision for the journey?) Vism.328 (so read for paṭṭoli).--bhūmi carriage-ground,i.e.the road as far as accessible to a carriage D.I,89; Sn.418.--sannidhi storing up of carriages or means of locomotion D.I,6 (with expln at DA.I,82 as follows:yānaṁ nāma vayhaṁ ratho sakaṭaṁ sandamānikā pataṅkī ti.Na pan’etaṁ pabbajitassa yānaṁ,upāhanā yānaṁ pana); Sn.924 (=anna-pāna-vattha-yāna-sannidhi Nd1 372).--sukha pleasures of riding and driving Kvu 209; cp.Kvu trsl.127.(Page 553)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀNA:[nt] xe,cộ,sự đi --ka [nt] xe nhỏ --gata [a] lên xe (thường xe ngựa hay toa xe lửa) --bhūmi [f] con đường có thể đi đến bằng xe được
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yāna:các loại xe cộ nói chung tăng ni vô bệnh không được đi xe,và tỳ khưu bệnh cũng chỉ ngồi xe do đàn ông điều khiển về những thắc mắc liên quan,xin xem thêm chữ catumahāpadesa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yāna:xe cộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāna:ယာန(ပု၊ န)
[ယာ+ယု။ယာဂတိ ပါပုေဏသု။ယႏၲိ ဧေတနာတိ ယာနံ၊ ဇာ၊ ႒၊ ၇။ ၁၆၈။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၃၇။ ယႏၲိဧေတန ဣစၧိတိစၧိ-တ႒ာနႏၲိ ယာနံ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၆ဝ။ ယႏၲိ နိဗၺာနံ ဂစၧႏၲိ ဧေတနာတိ ယာနံ။မဏိမၪၥဴ၊ ၁။ ၁ဝ၁။ (-ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁၇၉)။ (န) ယာန-သံ။ (ပု၊ န)ဇာဏ-ပါကတ]
(န) (၁) (အလိုရွိအပ္ ေသာ အရပ္-နိဗၺာန္-သုဂတိဘုံ-သို႔ေရာက္ေၾကာင္း)ယာဉ္။ (က) ဆင္-ျမင္း-ရထား-လွည္း-စေသာ ယာဉ္ (၄)မ်ိဳး၊ ၆-မ်ိဳး)။ (ခ) ဆင္-ျမင္း-ရထား-လွည္း-ထီး-ဖိနပ္စေသာ ဒါနဝတၳဳယာဉ္။ (ဂ) ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အပ္စပ္ေသာ ထီး ဖိနပ္စသည္ယာဉ္။ (ဃ) သုစ႐ိုက္တရားသုံးပါး,ဒါနတရားယာဉ္။ (င) အရိယာမဂ္ယာဉ္။ (စ) သမထယာဉ္။ (ဆ) ဝိပႆနာယာဉ္။ (ဇ) သမာပတ္ရွစ္ပါးယာဉ္။ (စ်) ေကာင္းေသာအက်င့္,တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိယာဉ္။ (ည) ဒါပါရမီယာဉ္။ (၂) သြားျခင္း၊ (၃) ေရာက္ျခင္း၊ (၄) ကင္း-မျဖစ္-ျခင္း။ (ပု) (၅) သြားတတ္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāna:ယာန (န) (√ယာ+ယု)
သြားလာေၾကာင္း။ လွည္း။ ေလွ။ ေဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine