Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
yāmakālika:時分藥。[ 時分藥:有人將之訛譯爲非時漿。巴利語yāma, 意爲時分、夜分。在此是指從一天的明相出現至第二天明相出現之間約24小時的時段(一日一夜),並非僅指非時。]:只限制比庫於一天之內食用的水果汁以及未煮過的蔬菜汁。例如芒果汁、蘋果汁、橙汁、香蕉汁、葡萄汁等。
世尊在《律藏·藥篇》中說:
“諸比庫,我允許一切果汁,除了谷果汁之外。諸比庫,允許一切葉汁,除了菜汁[ 律注《普端嚴》解釋說:這裏的菜汁是指已煮熟了的菜湯。作爲時限藥的葉子在做成食物之前榨成的汁是允許的。]之外。諸比庫,允許一切花汁,除了蜜花汁之外。諸比庫,允許一切甘蔗汁。”(Mv.300)
根據律藏的註解,大型水果以及一切其他種類的穀物皆被視爲是隨順於穀類的,其汁不可用來作時分藥。例如椰子汁、西瓜汁、哈蜜瓜汁等。
時分藥的製作方法是:由沙馬內拉或在家人等未受具戒者把欲榨成汁的小果等以冷水壓擠後,經過濾而成。濾過了的汁可以加進冷開水、糖或鹽飲用。
任何經煮過了的蔬菜汁和水果汁皆不可在午後飲用,因爲該汁一旦煮過則成了時限藥。不過,放在太陽下面加溫是允許的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāmakālika: yāmakālika(ti)
ယာမကာလိက(တိ)
[yāmakāla+ika.yāmo kālo yāmakālo,so assatthi taṃvākālaṃ paribhuñcitabbanti yāmakālikaṃ.pā,yo.83.]
[ယာမကာလ+ဣက။ ယာေမာ ကာေလာ ယာမကာေလာ၊ ေသာ အႆတၳိ တံဝါကာလံ ပရိဘုၪၥိတဗၺႏၲိ ယာမကာလိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၈၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāmakālika:[adj.] something allowed to be taken by a Buddhist monk after noon and in the night.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yāmakālika:chữ gọi chung những thứ nước uống tỳ khưu được phép dùng sau giờ ngọ (theo cách nói của phật tử việt nam)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāmakālika:ယာမကာလိက(တိ)
[ယာမကာလ+ဣက။ ယာေမာ ကာေလာ ယာမကာေလာ၊ ေသာ အႆတၳိ တံဝါကာလံ ပရိဘုၪၥိတဗၺႏၲိ ယာမကာလိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၈၃။]
ယာမ-ကာလိကဝတၳဳယာမ္ဟုဆိုအပ္ေသာ ကာလရွိ-ယာမ္ကာလပတ္လုံး ဘုဉ္းေပးသုံးေဆာင္အပ္-ေသာ ဝတၳဳ၊ အ႐ုဏ္တက္သည္မွစ၍ ပစၧိမယာမ္တိုင္ေအာင္ (ရဟန္းေတာ္မ်ား) ဘုဉ္းေပးသုံးေဆာင္- အပ္-သင့္-ထိုက္-ေကာင္း-ေသာဝတၳဳ၊ အႏုေလာမအေဖ်ာ္ႏွင့္ တကြ အေဖ်ာ္ရွစ္ပါး ေဖ်ာ္ရည္ရွစ္မ်ိဳး။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāmakālika:ယာမကာလိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine