Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāgu:f.[cf.Sk.yavāgū,BSk.yāgu,yvāgū] 粥,かゆ,乳粥.-pāna 乳粥の飲物.-bhājaka 分粥人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāgu,【陰】 稀粥。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāgu,【陰】稀粥(rice-gruel,rice-milk (to drink)),臺語︰糜(be5/mue5)。(A.5.207./III,250.說:粥有五利,即:khuddaṁ paṭihanati(治飢),pipāsaṁ paṭivineti(除渴),vātaṁ anulometi(順風),vatthiṁ sodheti(清淨膀胱),āmāvasesaṁ pāceti(消化胃之殘食)。另參考《律藏》〈大品〉藥犍度Vin.I,221.(CS:p.315);《四分律》卷第五十九:食粥五事好:除飢、解渴、消宿食、大小便通利、除風。是爲五。(T22.1005.3))
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāgu: yāgu(thī)
ယာဂု(ထီ)
[yā+gu.yu+ku= yā pāpuṇane,yātīti yāgu,peyyā.ṇvādi.35.yāpanaṃ gacchati imāyāti yāgu.pā,yo.71.yu missane vā,gu,ussā.ṭī.465.yavāgu-saṃ.(yu+āgu.yūyate missīyateti.kappadduma).(na)jāu-prā.]
[ယာ+ဂု။ ယု+ကု= ယာ ပါပုဏေန၊ ယာတီတိ ယာဂု၊ ေပယ်ာ။ ဏြာဒိ။ ၃၅။ ယာပနံ ဂစၧတိ ဣမာယာတိ ယာဂု။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၇၁။ ယု မိႆေန ဝါ၊ ဂု၊ ဥႆာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၄၆၅။ ယဝါဂု-သံ။ (ယု+အာဂု။ ယူယေတ မိႆီယေတတိ။ ကပၸဒၵဳမ)။ (န)ဇာဥ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāgu:[f.] rice-gruel.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāgu,(f.) [cp.Vedic yavāgū; on form see Geiger,P.Gr.§ 274] rice-gruel,rice-milk (to drink).See Vin.Texts II.89.‹-› Vin.I,46=II.223 (sace yāgu hoti,bhājanaṁ dhovitvā yāgu upanametabbā; yāguṁ pītassa udakaṁ datvā ...),51 (id.),61 (id.),84,210 (Bhagavato udara-vāt-ābādho tekaṭulāya yāguyā dhuva-yāguṁ dātuṁ; i.e.a constant supply of rice-gruel),339 (na mayaṁ iminā bhikkhunā saddhiṁ yāgupāne nisīdissāma); IV,311; A.III,250 (ānisaṁsā:5 good qualities:it is good for hunger,for thirst,allays wind,cleans the bladder,helps to digest any undigested food); J.I,186; II,128 (for drink); PvA.12,23,274.-- Often combd (and eaten) with cakes (khajjaka) & other soft food (bhojja),e.g.yāgukhajjaka J.I,270; III,20; DhA.IV,20; Mhvs 14,55 (°khajja-bhojja); 36,100 (+khajja-bhojja).

--pāna a drink of rice-milk Vin.I,84.--piṇḍa see yāga°.--bhājaka one who distributes the rice-gruel Vin.II,176 (pañcah’aṅgehi samannāgataṁ; together with cīvarabhājaka,phala-bhājaka & khajja-bhājaka); IV,38 (yāgu°,phala°,khajja°),155 (id.); A.III,275.(Page 552)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yāgu:Rice gruel
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀGU:[f] cháo (cơm nấu thật lỏng)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yāgu:các loại cháo nói chung,cháo trắng hay nấu chung với các phụ gia cháo đặc có thể cầm ăn từng miếng,gần giống cơm nhão,gọi là bhojjayāgu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāgu:ယာဂု(ထီ)
[ယာ+ဂု။ ယု+ကု= ယာ ပါပုဏေန၊ ယာတီတိ ယာဂု၊ ေပယ်ာ။ ဏြာဒိ။ ၃၅။ ယာပနံ ဂစၧတိ ဣမာယာတိ ယာဂု။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၇၁။ ယု မိႆေန ဝါ၊ ဂု၊ ဥႆာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၄၆၅။ ယဝါဂု-သံ။ (ယု+အာဂု။ ယူယေတ မိႆီယေတတိ။ ကပၸဒၵဳမ)။ (န)ဇာဥ-ျပာ။]
(၁) ယာဂု၊ ဆန္ျပဳတ္- (က) ေသာက္အပ္ေသာ ယာဂု။ (ခ) စားအပ္ေသာ ခပ္ျပစ္ျပစ္ယာဂု။ (ဂ) ႏွမ္း,ဆန္,ပဲ သုံးမ်ိဳးေရာ၍ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေတကဋဳလယာဂု။ (၂) ယာဂုကို- လွဴဒါန္း-ေပးကမ္း-ျခင္း။ (ေဘသဇၨရတနာဝလိ-သိဂၤဓရတို႔၌-(၁) ေရအနည္းငယ္၌ ဆန္ထည့္၍ ခ်က္အပ္မူ အႏၷ-ထမင္း။ (၂) ဆန္တစ္ဆ ေရေလးဆျဖင့္ က်ိဳခ်က္အပ္မူ-ဝိေလပိ-ထမင္းေပ်ာ့။ (၃) ဆန္တစ္ဆ ေရတစ္ဆယ့္ေလးဆျဖင့္ က်ိဳ ခ်က္အပ္မူ၊ မ႑ယာဂု-ၾကည့္။ (၄) ဆန္တစ္ဆ ေရတစ္ဆယ့္ရွစ္ဆျဖင့္ က်ိဳခ်က္ အပ္မူ၊ ယူသ-ဆန္ျပဳတ္ေရက်ဲဟု-အထူးဆိုသည္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāgu:ယာဂု (ဣ)
ယာဂု။ ယက္မန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine