Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yācayoga,【形】 容易取得的懇求,預備照做其他人的請求。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yācayoga,【形】有求必應,照他人的請求(accessible to begging,one ready to comply with another’s request)。SnA 414.︰Yācayogoti yācituṁ yutto. Yo hi yācake disvāva bhakuṭiṁ katvā pharusavacanādīni bhaṇati,so na yācayogo hoti.(照他人的請求︰照乞求給。若是見到的乞求者,輕薄、言語粗魯,他就不會有求必應。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yācayoga: yācayoga(ti)
ယာစေယာဂ(တိ)
[yāca+yoga.thi-nitea yācayogāç yācayogī.]
[ယာစ+ေယာဂ။ ထိ-၌ ယာစေယာဂါ,ယာစေယာဂီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yācayoga:[adj.] accessible to begging; ready to comply with another's request.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀCAYOGA:[a] ai cũng có thể tới lui xin xỏ được,sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nài xin của kẻ khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yācayoga:ယာစေယာဂ(တိ)
[ယာစ+ေယာဂ။ ထိ-၌ ယာစေယာဂါ,ယာစေယာဂီ။]
(၁) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔ႏွင့္-ယွဥ္-အခါခပ္သိမ္း မကင္း-ေသာ၊ သူ။ (ဘုရား)။ ယာစ-(၅)-ၾကည့္။ (၂) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ (ဘုရား)။ ယာစ-(၆)-ၾကည့္။ (၃) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း၊ ေတာင္းခံ-ျခင္းငွါ-ထိုက္-သင့္ေလ်ာ္-ေသာ၊ သူ။ ယာစ-(၃)-ၾကည့္။ ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္-ေသာ။ သူ၊ ယာစ-(၃)-ၾကည့္။ (၄) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-ေသာသူ (အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၊ ဖုန္းေတာင္းယာစကာ)တို႔ႏွင့္-ယွဥ္-အခါခပ္သိမ္း မကင္း-ေသာ၊ သူ။ ယာစ-(၄)-ၾကည့္။ (၅) ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-ျခင္းႏွင့္-ယွဉ္-အခါခပ္သိမ္း-မကင္း-ေသာ၊ သူ။ (ဒါယကာ)။ ယာစ-(၇)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yācayoga:ယာစ-ေယာဂ (တိ)
ေတာင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္သည္။ ေတာင္းျခင္းငွာ သင့္သည္။ ဘုန္းေတာင္းယာစကာတို႔ႏွင့္ စပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine