Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yācati:[〃yāc] 乞う,求める,乞求す.aor.yāciṃsu,ayāci,ayācisuṃ; inf.yācituṃ; ger.yāciya,yācitvā,yācitvāna; pp.yācita; caus.yāceti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yācati,(yāc + a),乞,討,懇求。【 過】 yāci。【 過分】 yācita。【 現分】 yācanta,~māna。 【獨】 yācitvā。 【不】 yācituŋ。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yācati,(yāc+a),乞,討,懇求。【過】yāci。【過分】yācita。【現分】yācanta,yācamāna。【獨】yācitvā。【不】yācituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yācati: yācati(kri)
ယာစတိ(ႀကိ)
[yāca+a+ti.yācate,yācati-saṃ.jāyai-pākata.]
[ယာစ+အ+တိ။ ယာစေတ၊ ယာစတိ-သံ။ ဇာယဣ-ပါကတ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yācati:[yāc + a] begs; asks; entreats.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yācati,[Vedic yācati; yāc,with which cp.Lat.jocus (dial.juca “prayer”); Ohg.jehan to confess,etc.:see Walde,Lat.Wtb.s.v.jocus.-- Dhtp (38) only expls yāca= yācane] to beg,ask for,entreat Vin.IV,129 (pabbajjaṁ); Sn.566,980,983; J.III,49,353; V,233,404.-- aor.3rd pl.yāciṁsu PvA.13,20,42; ayācisuṁ Mhvs 33,76 (v.l.ayācayuṁ).-- inf.yācituṁ PvA.29,120.-- ger.yāciya Sn.295; yācitvā M.I,365; yācitvāna Mhvs 17,58.‹-› pp.yācita.(Page 552)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yācati:To ask,beg,entreat
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀCATI:(yāc+a) xin,cầu xin,nài xin,kêu nài [aor] yāci [pp] yācita [prp] yācaṇta,--māna [abs] yācitvā [inf] yācituṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yācati:ယာစတိ(ႀကိ)
[ယာစ+အ+တိ။ ယာစေတ၊ ယာစတိ-သံ။ ဇာယဣ-ပါကတ။]
(၁) (က) (ႏႈတ္ႁမြက္၍)ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-၏။ (ခ) (ကာယာဝိညတ္ျဖင့္) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-၏။(၂) (က) ေတာင္း ပန္-ပန္ၾကား-ခြင့္ေတာင္း-႐ိုေသစြာေတာင္း-၏။ (ခ) ေတာင္းပန္-ကန္ေတာ့-၏။ (ခ) ေတာင္းပန္-ကန္ေတာ့-သည္းခံေစ-၏။ (၃) တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-၏။ (ေစာဒနတၳ)။ (၄) ေတာင့္တ-ေမွ်ာ္လင့္-အလိုရွိ-ဆႏၵရွိ-ဆႏၵျပဳ-၏။ (၅) မွီဝဲ-ဆည္းကပ္-၏။ (၆) (အမွတ္သညာကို) ေပး၏။ (၇) (ေပးၿပီးဥစၥာကိုပင္) တစ္ဖန္-ျပန္၍-ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yācati:ယာစတိ (√ယာစ္)
ေတာင္း၏။ ေတာင္းပန္၏။ ပန္ထြာ၏။
ပဗၺဇၨံ ယာစိ၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ေတာင္းပန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine