Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yācana,【中】 請求,懇求。 ~ka,【形】 請求。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yācana,【中】請求,懇求。yācanaka,【形】請求。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yācana: yācana(ti)
ယာစန(တိ)
[yāca+yu+.(thī,na) yācana-saṃ.jāyaṇa-prā.jāyaṇā-pākata.]
[ယာစ+ယု+။ (ထီ၊န) ယာစန-သံ။ ဇာယဏ-ျပာ။ ဇာယဏာ-ပါကတ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yācana:[nt.] begging; entreaty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yācana,(dt.) [fr.yāc] begging,asking,entreaty J.III,353; SnA 161 (iṅghā ti yācan’atthe nipāto) 551 (id.); PvA.113 (=sādhuka).

--jīvāna living by begging J.III,353.(Page 552)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀCANA:[nt] sự xin ăn,sự nài xin --ka [a] nài xin,cầu xin
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yācana:ယာစန(တိ)
[ယာစ+ယု+။ (ထီ၊န) ယာစန-သံ။ ဇာယဏ-ျပာ။ ဇာယဏာ-ပါကတ။]
(၁) (က) (ႏႈတ္ႁမြက္၍)ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံျခင္း။ (ခ) (ခ)(ကာယဝိညာတ္ျဖင့္) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံျခင္း။ (၂)(က) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ ေတာင္းျခင္း။ (ခ) ေတာင္းပန္-တားျမစ္-ျခင္း။ (ဂ) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္ျခင္း (ေစာဒနတၳ)။ (၃) တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္ျခင္း (ေစာဒနတၳ)။ (၄) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-ေသာ၊ သူ။ (ေတာင္းျခင္း။ ဇာ၊ ၁။ ၁ဝ၄။ ဇာတ္၊ ဝတၳဳ၊ ၂၊ သ်၊ ၇၁၃-ႏွာ)။ (၅) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံအပ္ေသာ-အရာ။ (၆) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-အပ္ေသာ။ (၇) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ (စကား)။ (၈) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ျခင္း (သဒၵတၳ)၊ ေတာင္းအပ္ ေတာင္း၍ရအပ္-ေသာ (အေဆာက္အဦး) (အဓိပၸါယတၳ= ဥပစာရတၳ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yācana:ယာစန (န) (√ယာစ္+ယု)
ေတာင္းျခင္း။ ေတာင္းပန္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine