Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yācaka:a.m.[yāca-ka] 乞求者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yācaka,【陽】 乞丐,討的人。【陰】 yācikā。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yācaka,【陽】乞丐,討的人。【陰】yācikā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yācaka: yācaka(ti)
ယာစက(တိ)
[yāca+.thī-nitea yācikā.yācaka-saṃ.jāyaka-pākata.]
[ယာစ+ဏြိဳ။ ထီ-၌ ယာစိကာ။ ယာစက-သံ။ ဇာယက-ပါကတ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yācaka:[m.] a beggar; one who requests.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yācaka,(adj.n.) [fr.yāca,cp.Epic & later Sk.yācaka] requesting,one who begs,a recipient of alms,a beggar J.III,353; Pv.II,938; PvA.78,102 (=yācanaka); Sdhp.324,331.Freq.in combn with similar terms of wayfaring people in phrase samaṇa-brāhmaṇa-kapaṇ’iddhika-vaṇibbaka-yācakā e.g.at D.I,137; It.64.See single terms.-- yācaka at Sn.618 (as Fick,Soc.Gliederung 144 quotes yācaka) is to be read yājaka.(Page 552)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀCAKA:[m] người ăn xin,người đi xin [f] yācikā phụ nữ ăn mày
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yācaka:ယာစက(တိ)
[ယာစ+ဏြိဳ။ ထီ-၌ ယာစိကာ။ ယာစက-သံ။ ဇာယက-ပါကတ။]
(၁) ေတာင္း-ေတာင္းရမ္း-ေတာင္းခံ-ေသာ၊ သူ။ (၂) (က) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္။ (ခ) သူေတာင္းစား၊ ဖုန္းစား၊ သူဖုန္းစား၊ ဖုန္းေတာင္း ယာစကာ။ (၃) (က) ေတာင္းပန္-႐ိုေသစြာ-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-ေသာ၊ သူ။ (ခ) ေတာင္းပန္-ကန္ေတာ့-သည္းခံေစ-ေသာ၊ သူ။ (၄) ေတာင္း- ေတာင္းရမ္း-ျခင္း (သဒၵတၳ)၊ -၍ ရ-အပ္ေသာ (အေဆာက္အဦး) (အဓိပၸါယတၳ-ဥပစာရတၳ)။ ယာစန-(ဂ)-လည္းၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yācaka:ယာစက (ပ) (√ယာစ္+ဏြဳ)
ေတာင္းတတ္ေသာ သူ။ ဘုန္းေတာင္းယာစကာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine