Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viya:①adv.[BSk.〃,v’iva (va iva)>viya] …の如く [iva,va ともする] .② [疑問的に使用] na viya maññe 私は…でないと思う.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viya,(比較虛詞),象,如同,當做。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viya,(比較虛詞),像,如同,當做。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viya: viya(pu)
ဝိယ(ပု)
«vi+yamu+kvi.yamu uparameviyo.nīti,sutta.1266.»
[ဝိ+ယမု+ကြိ။ ယမု ဥပရေမဝိေယာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၆၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viya: viya(bya)
ဝိယ(ဗ်)
«iva=viya.rū.134.nīti,sutta.384-nhā.iva-saṃ.iva,via-prā.»
[ဣဝ=ဝိယ။ ႐ူ။ ၁၃၄။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၃၈၄-ႏွာ။ ဣဝ-သံ။ ဣဝ၊ ဝိအ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viya:[a particle of comparison] like; as.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viya,(indecl.) [another form of iva,viâ *via (so some Prākrits:Pischel Prk.Gr.§ 143,336)›viya.Pischel,Prk.Gr.§ 336,337 derives it fr.viva=v’iva] 1.part of comparison:like,as; stands for iva (usually in verse after ā:Sn.420 (jātimā v.); Pv.I,85 (vārinā v.); or o Sn.580 (vajjho v.),818 (kapaṇo v.); or ṁ:Sn.381 (vajantaṁ v.),689 (nekkhaṁ v.).-- 2.dubitative particle:na viya maññe I suppose not M.II,121.‹-› Cp.byā.(Page 632)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viya:Like,as
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viya:see iva
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIYA:phó từ để so sánh như giống như,in như
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viya:ဝိယ(ဗ်)
[ဣဝ=ဝိယ။ ႐ူ။ ၁၃၄။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၃၈၄-ႏွာ။ ဣဝ-သံ။ ဣဝ၊ ဝိအ-ျပာ။]
(၁) ကဲ့သို႔၊ သကဲ့သို႔၊ သလို=(ဥပမာ=ပဋိဘာဂ)။ (၂) (ျပဳ) သကဲ့သို႔=သေယာင္=အေနျဖင့္ (ဥပရိကၡၽာ)။ (၃) (ႏွင့္) တူေသာ၊ တူသည္ (သဒိသ)။ (၄) သာလွ်င္ (ဧဝတၳ=ဧဝသဒၵါ၏အနက္)။ (၅) အနက္ထူးမရွိ (ပဒပူရဏ၊ နိပါတ္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viya:ဝိယ(ပု)
[ဝိ+ယမု+ကြိ။ ယမု ဥပရေမဝိေယာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၆၆။]
အထူးသျဖင့္ ၾကဉ္ေရွာင္တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viya:ဝိယ (အ)
ကဲ့သို႔။ သဖြယ္။
မာတာဝိယ၊ အမိသဖြယ္။ ဣဝ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine