Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virala:viraḷa a.稀薄の,薄き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virala,【形】 稀疏的,稀罕的,瘦的。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virala,Viraḷa(connected with Vedic rtē excluding,without,& nirrti perishing),【形】稀疏的,稀罕的,瘦的( sparse,rare,thin)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virala: virala(ti)
ဝိရလ(တိ)
«vi+rā+ka.vācappati,thoma.virātīti viralaṃ.amara,ṭī.vi+ramu+a.viramatīti viraḷaṃ,a,vaṇṇavikāro.ṭī.462.virala-saṃ,prā,addhamāgamī.»
[ဝိ+ရာ+ကလန္။ဝါစပၸတိ၊ေထာမ။ ဝိရာတီတိ ဝိရလံ။ အမရ၊ဋီ။ ဝိ+ရမု+အ။ ဝိရမတီတိ ဝိရဠံ၊အ၊ဝဏၰဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၂။ ဝိရလ-သံ၊ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virala:[adj.] sparse; rare; thin.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virala,(& Viraḷa) (adj.) [connected with Vedic ṛtē excluding,without,& nirṛti perishing; cp.also Gr.e)ρhmos lonely; Lat.rarus=rare] 1.sparse,rare,thin Th.2,254 (of hair,expld as vilūna-kesa ThA.210,i.e.almost bald; spelling ḷ); DhsA.238 (ḷ); DhA.I,122 (°cchanna thinly covered); PvA.4 (in ratta-vaṇṇa-virala-mālā read better with v.l.as ratta-kaṇavīra-mālā,cp.J.III,59).(Page 633)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRALA:[a] hiếm có,ốm yếu,lưa thưa,rải rác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virala:ဝိရလ(တိ)
[ဝိ+ရာ+ကလန္။ဝါစပၸတိ၊ေထာမ။ ဝိရာတီတိ ဝိရလံ။ အမရ၊ဋီ။ ဝိ+ရမု+အ။ ဝိရမတီတိ ဝိရဠံ၊အ၊ဝဏၰဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၂။ ဝိရလ-သံ၊ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
က်ဲ-ပါး-အလွမ္းကြာ-ေဝး-ေသာ(ဆံပင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virala:ဝိရလ (တိ)
ၾကဲသည္။ ပါးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine