Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virūḷhi:f.[<virūḷha<ruh] 増長,興隆.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virūḷhi,【陰】 生長。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virūḷhi,【陰】生長。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virūḷhi: virūḷhi(thī)
ဝိ႐ူဠႇိ(ထီ)
«vi+ruha+ti.nirutti.756.virūḍhi-saṃ.»
[ဝိ+႐ုဟ+တိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၆။ ဝိ႐ူဎိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virūḷhi:[f.] growth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virūḷhi,(f.) [vi+rūḷhi,of ruh] growth M.I,250; S.III,53; A.III,8,404 sq.; V,152 sq.161,350 sq.; It.113; Miln.33; Mhvs 15,42; VbhA.196.--avirūḷhi-dhamma not liable to growth Sn.235; DhA.I,245.(Page 635)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
virūḷhi:Growth,increase
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRŪḶHI:[f] sự mọc lên (cây cối)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virūḷhi:ဝိ႐ူဠႇိ(ထီ)
[ဝိ+႐ုဟ+တိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၆။ ဝိ႐ူဎိ-သံ။]
ဝိ႐ုဠႇိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virūḷhi:ဝိ႐ူဠႇိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine