Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vipphāra:m.[<vi-pharati<sphur,sphar] 遍満,拡大,広大.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipphāra,【陽】 散佈,擴散。 ~rika,【形】 散開的。 ~rita,【過分】 已擴大,已散開。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipphāra,【陽】散佈,擴散。vipphārika,【形】散開的。vipphārita,【過分】已擴大,已散開。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipphāra: vipphāra(ti)
ဝိပၹါရ(တိ)
«vipphāra+vantu.vantupa kye.bhāvappadhāna.»
[ဝိပၹါရ+ဝႏၲဳ။ ဝႏၲဳပစၥည္း ေက်။ ဘာဝပၸဓာန။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipphāra: vipphāra(pu)
ဝိပၹါရ(ပု)
«vi+phara+ṇa.visphāra-saṃ.»
[ဝိ+ဖရ+ဏ။ဝိသၹာရ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipphāra:[m.] diffusion; pervasion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipphāra,[fr.vi+pharati 1 or 2] diffusion,pervasion,(adj.) pervading,spreading out A.I,171 (vitakka-vip phāra-sadda,cp.Kvu trsln 241),206 (mahājutika mahā vipphāra); IV,252; Ps.I,112 sq.; II,174; J.III,12 (mahā° +mahājutika); V,150 (id.); Miln.230 & 270 (vacī° dilating in talk),130,346; Vism.42; DA.I,192; VvA.103 (mahā°+mahājutika); PvA.178 (karuṇā°).(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPHĀRA:[m] sự phát thanh,sự thấm vào --rika [a] truyền bá ra --rita [pp] mở rộng ra,truyền bá ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipphāra:ဝိပၹါရ(ပု)
[ဝိ+ဖရ+ဏ။ဝိသၹာရ-သံ။]
(၁)ပ်ံ႕ႏွံ႔-ျပန္႔ေျပာ-ျခင္း။(၂)ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ-ျဖန္႔ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipphāra:ဝိပၹါရ(တိ)
[ဝိပၹါရ+ဝႏၲဳ။ ဝႏၲဳပစၥည္း ေက်။ ဘာဝပၸဓာန။]
အက်ိဳးကို ျပဳျပင္ျခင္းယ ၿပီးေစျခင္းဟူေသာ ဗ်ာပါရရွိသည္၏အျဖစ္။ ဝိပၹါရပစၥဳပ႒ာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipphāra:ဝိ-ပၹါရ (ပ) (ဝိ√ဖရ္+ဏ)
ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine