Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippasīdati:[vi-pa-sad] 大いに喜ぶ,明朗である,清くある.pp.vippasanna; caus.vippasādeti 浄化す,清める.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippasīdati,(vi + pa + sad + a),變成清楚,變得明亮,歡喜。 【過】 ~sīdi。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippasīdati,(vi+pa+sad坐+a),變成清楚,變得明亮,歡喜。【過】vippasīdi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippasīdati: vippasīdati(kri)
ဝိပၸသီဒတိ(ႀကိ)
«vi+pa+sīda(sada)+a+ti.nīti,dhātu.95.viprasīdati-sakkatapiṭaka.vippasīai-prā.vippasadai-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပ+သီဒ(သဒ)+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၉၅။ ဝိျပသီဒတိ-သကၠတပိဋက။ ဝိပၸသီအဣ-ျပာ။ ဝိပၸသဒဣ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippasīdati:[vi + pa + sad + a] becomes clear or bright; to be joyful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippasīdati,[vi+pasīdati] to become bright; fig.to be reconciled or pleased,to be satisfied or happy Dh.82; J.I,51; PvA.122 (mukha-vaṇṇa).Caus.vippasādeti.(Page 628)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vippasīdati:To become calm or serene
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPASĪDATI:(vi+pa+sad+a) trở nên trong sáng hay sáng chói,được vui thích [aor] --sidi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippasīdati:ဝိပၸသီဒတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ပ+သီဒ(သဒ)+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၉၅။ ဝိျပသီဒတိ-သကၠတပိဋက။ ဝိပၸသီအဣ-ျပာ။ ဝိပၸသဒဣ-အဒၶမာဂဓီ။]
အထူးသျဖင့္-ေကာင္းစြာ-ၾကည္လင္-သန္႔ရွင္း-စင္ၾကယ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippasīdati:ဝိ-ပၸသီဒတိ (ဝိ+ပ√သဒ္)
အထူးသျဖင့္ ၾကည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine